Nyheter

Tomelilla kommun tar nästa steg i klimatomställningen

Projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 släpper nu en resultatrapport som visar vägen till fossilfrihet. I sammanlagt sju år har Tomelilla kommun tillsammans med sex andra skånska kommuner arbetat för att bli fossilbränslefria och minska sina klimatutsläpp.

Resultatet efter sju års klimatarbete är att kommunerna har sänkt klimatutsläppen från drivmedel, el, uppvärmning och tjänsteresor med 73 procent. Samtidigt har kommunerna ökat andelen förnybar energi i uppvärmningen från 76 till 99 procent.

Kommunerna har arbetat tillsammans i projektet och fokus har legat på tyngre fordon och arbetsmaskiner, tjänsteresor och inköp av produkter och tjänster.

Tomelilla kommun är nu till 97 procent fossilbränslefria för el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor och nådde därmed över projektmålet som var 95 procent.

Några viktiga händelser

 • Tomelilla kommun har numera en egen HVO-tank för gatukontorets fordon och arbetsmaskiner.
   
 • Användningen av biogas för uppvärmning är till 100 procent fossilbränslefri och elanvändningen för kommunen är 100 procent fossilbränslefri.
   
 • Andelen fossilbränslefria drivmedel har ökat med 60 procent sedan 2015.
   
 • Sedan 2015 har kommunen minskat sina växthusgasutsläpp från drivmedel, el och uppvärmning med 200 ton koldioxidekvivalenter per år.
   
 • Kommunen har infört klimatväxling för tjänsteresor och tagit beslut om att införa en koldioxidbudget och klimatfärdplan.
   
 • Ett nytt livskvalitetsprogram är beslutat som styrdokument för kommunens framtida utveckling. Med det fördjupas kommunens arbeta med hållbarhetsfrågor kopplat till miljö och folkhälsa.

Projekt är slut men kommunerna fortsätter sitt arbete bland annat med att effektivisera resursanvändningen och de svårare, mer indirekta utsläppen från till exempel inköp.

Läs rapporten här: www.fossilbranslefriakommuner.se

 

Fakta: Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 pågår 2019–2022 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna.

Hemsida: fossilbranslefriakommuner.se