Nyheter

Studieresa till Danmark

Vad är välfärd? Är det en tjänst från kommunen eller något som skapas tillsammans i lokalsamhället? Hur gör vi för att människor ska kunna fortsätta leva så oberoende som möjligt?

 I Danmark har man vänt lite på begreppen och flera danska kommuner har kommit långt i att skapa en ny typ av välfärd. Där är fokus inte att leverera välfärd såsom kommunen och professionen själva definierar den, utan brukaren är högst delaktig med det överordnade målet att återfå så stor självständighet som möjligt. Allt stöd har ett rehabiliterande syfte.

Därför åkte ledningsgruppen och direkt berörda chefer, politiker och strateger 22 augusti till Köpenhamn. Morten Hyllegaard från utvecklingsbyrån BETA tog emot och höll ihop program och diskussioner. Förutom att ge en bild av Danmarks förändringsresa, gav Morten inspiration till hur den digitala tekniken kan stärka människors möjligheter att leva det liv de vill oaktat funktionsnedsättningar av olika slag. Tomelilladelegationen fick även möjlighet att själv testa Virtual Reality på produktionshuset Khora i centrala Köpenhamn.

- Vi har det lite förspänt i Tomelilla att vi bara med någon timmas resa kan möta ett annat lands perspektiv och sätt att jobba med kommunala frågor, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör. Det ger oss möjlighet att tänka till kring hur vi själva gör som svensk kommun och om vi kan skruva på arbetssätten för att nå bättre kvalitet i det vi erbjuder.

Danmark har redan mött en befolkningsutveckling där andelen äldre ökat markant. Då detta sammanföll med den senaste ekonomiska krisen, var man helt enkelt tvungen att se över sitt sätt att arbeta med välfärd. Det man uppnått är nöjdare kunder till lägre kostnad och ett omformat uppdrag där kommunerna inte längre enbart ses som leverantörer av service utan som möjliggörare där fler samhällsaktörer kan ha ansvar.

- Lyxen är inte att kommunen kommer och hjälper, lyxen är att leva det liv man vill, menar Morten Hyllegaard.

Dagen avslutades med att Louise Thule Christensen, förvaltningschef för vård och omsorg i Haderslevs kommun, berättade om sin erfarenhet och hur man rent faktiskt kan jobba med rehabilitering som grunden i omsorgsarbetet.