Nyheter

Starkt resultat 2022

När böckerna stängs för det kommunala verksamhetsåret 2022, är det med ett resultat om 57,8 miljoner kronor.

Den främsta anledningen till överskottet är att både skatteintäkter och statsbidrag blivit högre än vad prognoserna visade när budget 2022 beslutades – 48,8 miljoner i resultatet kommer härifrån.

För hela kommunkoncernen, är resultatet plus 60,8 miljoner kronor.

- Tomelilla kommun levererar ett historiskt starkt resultat för 2022, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt genom att begränsa behovet av nyupplåning för kommande investeringar. Det är ett gott styrkebesked att vi också kan trygga välfärden med en möjlighet att fylla på kommunens resultatutjämningsreserv inför sämre tider, säger Leif Sandberg(C) som var kommunstyrelsens ordförande under 2022. 

Utöver det ekonomiska resultatet, är årsredovisningen också ett bokslut över hur kommunens verksamheter lyckats i sitt uppdrag och sin service till invånare och företag. Av de 30 verksamhetsmål som funnits för 2022, har 20 uppfyllts helt, sex delvis och fyra inte. De tre finansiella målen är samtliga uppfyllda. Därmed bedöms kommunen uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning.

12 april beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen. Kommunfullmäktige hanterar ärendet 8 maj.