Nyheter

Kvarteret Sparven

Samrådstiden är slut

Samrådstid 24 juli – 21 augusti 2019. Revidering av planförslaget och fortsatta utredningar pågår.

 

Samrådshandlingar


Ändring av detaljplan för kvarteret Sparven
Samhällsbyggnad fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-29 (§ 49) att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan som möjliggör ändrad användning av fastigheten Sparven 1.

Syftet med planen är att möjliggöra för ett flexiblare utnyttjande av fastigheten Sparven 1. För att möjliggöra ett flexiblare utnyttjande av fastigheten planläggs centrumverksamhet i stället för småindustri. Det finns även önskemål från fastighetsägaren om att kunna hyra ut delar som kontor och lager. Bestämmelsen bostadsändamål finns kvar, dock med ändring från totalhöjd till byggnadshöjd.

Inom gällande detaljplan ligger även fastigheten Sparven 2. Som en del av det kommunala planarbetet med att se över äldre detaljplaner kommer Sparven 2 ingå i förslaget till ny detaljplan. Genom att inkludera fastigheten kommer gällande detaljplan upphävas och ersättas med ny gemensam detaljplan för fastigheterna Sparven 1 och 2. Planprocessen sker enligt standardförfarande.

Planprocessen enligt standardutförande som pdf.