Nyheter

Kvarteret Sparven

Kommunstyrelsen godkände planen för samråd den 19 juni 2019. Under samrådstiden kan de som vill lämna synpunkter på förslaget.

Samrådstiden var mellan 24 juli – 21 augusti 2019. Ovan finns bifogade samrådshandlingar.

Om du har frågor eller funderingar kring detaljplanen är du välkommen att ringa eller besöka oss på kommunhuset.

 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-29 (§ 49) att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan som möjliggör ändrad användning av fastigheten Sparven 1.

Syftet med planen är att möjliggöra för ett flexiblare utnyttjande av fastigheten Sparven 1. För att möjliggöra ett flexiblare utnyttjande av fastigheten planläggs centrumverksamhet i stället för småindustri. Det finns även önskemål från fastighetsägaren om att kunna hyra ut delar som kontor och lager. Bestämmelsen bostadsändamål finns kvar, dock med ändring från totalhöjd till byggnadshöjd.

Inom gällande detaljplan ligger även fastigheten Sparven 2. Som en del av det kommunala planarbetet med att se över äldre detaljplaner kommer Sparven 2 ingå i förslaget till ny detaljplan. Genom att inkludera fastigheten kommer gällande detaljplan upphävas och ersättas med ny gemensam detaljplan för fastigheterna Sparven 1 och 2.