Nyheter

Detaljplan för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan för Scan-området.

Planområdet är beläget strax norr om Tomelilla centrum, ca 200 meter från stationen och består av fastigheterna Slakteriet 11, Slakteriet 46, Tomelilla 237:84, 237:78, 237:77, 237:76, 237:9 och Stärkan 1. Hela planområdets storlek är ca 76 000 kvm.

De första byggnaderna på Scan-området (Slakteriet 11 och 46) uppfördes 1908 och inrymde bland annat Scans slakteri. Slakteriet lades ned sommaren 1991, alla byggnader inom Slakteriet 11, utom Disponentvillan är idag rivna. Idag är området planlagt för industri, småindustri, dagvattenmagasin, gång- och cykelväg och park/natur.

Fastigheterna Tomelilla 237:84, 237:78, 237:77, 237:76, 237:9 är idag planlagda för industri, järnvägstrafik, byggnader för järnvägsändamål och park. Fastigheten Stärkan 1 är planlagd för handel.

Syftet med detaljplanen är att huvudsakligen möjliggöra användning för handel och centrumändamål.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) enligt de lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015.

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för samråd den 19 juni 2019. Under samrådstiden kan de som vill lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte hölls tisdagen den 20 augusti på Folkets park. Efter önskan om förlängd samrådstid på samrådsmötet har kommunen valt att förlänga samrådstiden till 1 september 2019

Samrådstiden är 26 juni – 1 september 2019

Om du har frågor eller funderingar kring detaljplanen är du välkommen att ringa eller besöka oss på kommunhuset. Vid ett tillfälle har du även möjlighet att komma och prata med oss under kvällstid på Tomelilla stationshus.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och ha inkommit till kommunen senast den 1 september 2019. Du kan skicka ditt yttrande via brev eller e-post till:

Tomelilla kommun / Samhällsbyggnad
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

E-post: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se