Nyheter

Resultatet från årliga trygghetsmätningen klart

Analysen visar ett positivt trendbrott i det totala resultatet för trygghetsmätningen som Polisen genomför varje år i samarbete med Tomelilla kommun.

Mer detaljerat verkar utomhusstörningarna ha minskat generellt, men invånarnas oro för att vistas utomhus en sen kväll, har ändå ökat.

Mellan augusti och november förra året, skickade Polisen ut 900 enkäter till slumpvis utvalda invånare i Tomelilla kommun. 561 personer valde att svara, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 62 procent. Polisen samarbetar med kommunen både när det gäller att stimulera till så hög svarsfrekvens som möjligt och därefter konkreta trygghetsskapande åtgärder baserade på resultatet.

Enkätutskicket och resultatet har delats in i olika geografiska områden inom kommunen enligt:

 • Tomelilla centrala tätort – alltså Tomelillas mest centrala delar
 • Tomelilla övrig tätort – centralortens övriga delar
 • Tomelilla övrigt – resten av kommunen

Bland frågorna fanns åtta olika teman/problemområden som i sin tur specificerades ytterligare med olika typer av störningar, brott eller påståenden att ta ställning till.

 • utemiljö
 • missbruksproblem
 • utomhusstörningar
 • utsatthet för brott
 • oro för att utsättas för brott
 • konkret känsla av otrygghet
 • polisens agerande mot problem
 • tillit

Dessutom har de svarande fått uppge om man senaste året i sin boendemiljö upplevt åtminstone ett problem inom de tre första problemområdena. Svaren inom varje fråga ordnas ett indexintervall från 0-6 där ju högre tal, ju mer påtagligt och omfattande är problemet.

Det sammanräknade resultatet vad gäller samtliga svar, presenteras i ett totalindex som kan sägas vara ett mått på den upplevda tryggheten i kommunen och graden av problem. För Tomelillas del är det aktuella indexet bättre än på fyra år – 2,09. Detta kan jämföras med året innan - 2,53 och året dessförinnan - 2,59.

- Det är en glädjande utveckling, menar kommunpolis Mikael Svensson. Vi har jobbat preventivt tillsammans med kommunen, men också i konkreta insatser. Nu har vi analyserat resultatet och fortsätter utifrån det att vässa vårt samarbete ytterligare i trygghetsfrågor.

Svaren skiljer sig dock åt beroende på var de svarande bor, vilket kan förklaras med att det som skapar en känsla av otrygghet helt enkelt kan vara olika i olika områden.

I de mest centrala delarna av Tomelilla tätort upplevs ett större problem med nedskräpning och narkotikapåverkade personer än vad som är fallet i övriga byar och landsbygd. Utanför centralorten uppger fler att fortkörande bilar skapar otrygghet än övriga svarande.

En låg andel av de svarande har varit utsatta för brott, där skiljer sig inte centralorten från övriga kommunen. Känslan av konkret otrygghet utomhus finns mer eller mindre påtagligt i hela kommunen, men mest uppges detta i de centrala delarna av Tomelilla.

Vad sker nu?

- Vi kan notera att bland det vi ser att invånarna känner störst oro kring och som vi som kommun mer konkret kan påverka, återfinns de största bekymren i de centrala delarna av Tomelilla tätort, säger Helena Berlin, utvecklingschef och tf säkerhetschef i Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. Det betyder inte att vi inte kommer titta på åtgärder också i övriga kommunen, men det är här vi ser att vi nu måste fokusera än mer. De centrala delarna påverkar inte bara dem som bor där, det är en plats andra invånare och besökare också vistas i.

Därför har ett arbete påbörjats för att utveckla Tomelilla centrum. Det kan handla om såväl konkreta förskönande åtgärder som att skapa förutsättningar för mer aktivitet och rörelse.

- Vi har redan påbörjat en dialog med fastighetsägare för att kunna se vad vi tillsammans kan göra mot exempelvis klotter eller skadegörelse, berättar Helena Berlin. De trygghetsvandingar som vi avvaktat lite med under pandemin, kommer vi att återuppta såväl i centrum som i andra delar av kommunen.

Kommunen kommer också titta närmare på hur medborgardialog och delaktighet i utvecklingen av det offentliga rummet kan ske på andra sätt. En gemensam trygghetssamordnare i kommunerna Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo är också under rekrytering.

- Trygghetsfrågorna är högt prioriterade i Tomelilla kommun, ”trygghet och hälsa” är ett av våra övergripande strategiområden, säger Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande. I årets budget satsar vi extra pengar på trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort i steg ett. Vid varje sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott, får vi i politiken en samlad lägesbild av kommunpolis och tf säkerhetschef. Det ger oss ett bra löpande underlag för att kunna ta de beslut som behövs.