Nyheter

Projektsamverkan ska utveckla Hallamölla och Fyledalen på ett hållbart sätt

Tomelilla kommun har beviljats stöd av Tillväxtverket för att genomföra ett projekt inom hållbar platsutveckling. Hallamölla och Fyledalen är platserna som samverkan ska utvecklas kring. Ett långsiktigt arbete för en hållbar platsutveckling ska skapas tillsammans med länsstyrelsen och lokala aktörer.

Av totalt 152 ansökningar är Tomelilla kommun en av dem som blivit beviljade projektmedel i utlysningen för ”Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang”. Av totalt utlysta 17 miljoner kronor, har Tomelilla kommun tilldelats 1 miljon. Projektet kommer bli en del i en nationell insats för kunskapsutveckling inom området platsutveckling.
I spåren av coronapandemin har ett stort besökstryck i natur- och rekreationsmiljöer gjort att samverkan mellan olika aktörer aktualiserats.
– Vi vill jobba med en hållbar platsutveckling i nära samarbete, tillsammans med invånare, näringsliv och besökare, säger Henrik Lundblad, näringslivschef i Tomelilla kommun.

Vandring i fantastisk natur
Området runt Hallamölla samt Fyledalen är två platser som varit särskilt populära att besöka under det år som gått, inte minst för att där erbjuds goda möjligheter till vandring i en fantastisk natur. Samarbetspartners i projektet är därför Tomelilla kommun, Länsstyrelsen Skåne, markägare Högestad & Christinehof och Albo härads hembygdsförening, men projektet kommer också att ha en nära samverkan med exempelvis boende inom de två områdena.
– Tillsammans ska vi stärka kunskaperna om verktyg, tekniker och metoder för platsutveckling, till exempel genom att använda geodata och sociala medier på ett effektivt sätt, säger Henrik Lundblad.

Projektet ska leverera utvecklingsplaner för platserna Hallamölla och Fyledalen, men också ta fram en metod för hållbar och processdriven platsutveckling. Metoden ska paketeras så att den kan användas på andra platser med liknande utmaningar.
Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande ser fram emot resultatet av projektet:
- Insatserna förväntas bidra till att säkra natur-och upplevelsevärden och komma till nytta för såväl besökare som boende, näringsliv och lokalsamhället i övrigt.

Samspel mellan människa, djur och natur
För markägare Högestad & Christinehof ligger projektet nära företagets vision om att vara bryggan mellan det agrara och det urbana.
- Delaktighet och kunskapsutveckling är viktigt för oss, precis som samspelet mellan människa, djur och natur, säger vd Christian Negendanck.
En projektledare ska nu rekryteras för att driva projektet som förväntas starta så snart som möjligt.