Nyheter

Nyårstal för 100 år sedan 

För att fira att Tomelilla blev Tomelilla köping höll Gustaf Svensson, ordförande i kommunalfullmäktige, ett offentligt nyårstal på nyårsafton 1920.  

Talet hölls på torget i centrala Tomelilla från balkongen på Holmgrenska huset. Huset är idag rivet och låg i den östra delen av torget. Vissa saker känns lika aktuella då som nu, till exempel detta utdrag från Gustaf Svenssons tal: 
 

Vid intet annat tillfälle såsom vid ett årsskifte mötas minnena från det förflutna och förhoppningarna om framtiden.” 

 

Dubbeljubileum för Tomelilla den 1 januari 2021  
Det är inte bara Tomelilla som hundraårsjubilerar som centralort den 1 januari 2021 utan även Tomelilla kommun femtioårsjubilerar samma datum. Fram till den 31 december 1970 var Tomelilla fortfarande köping. Det var först när kommundelarna Tosterup, Bollerup och Övraby överfördes från Glemmingebro kommun vid årsskiftet 1970/71 som kommunbildningsprocessen slutfördes. Då fick Tomelilla kommun sina nuvarande gränser och Tomelilla (utvidgade) köping blev Tomelilla kommun. 


Talet i sin helhet: 

TAL VID KÖPINGSFÄSTEN DEN 31 DECEMBER 1920  

Högt ärade församling! Mina damer och herrar!  

När klockorna där borta i templet ringa in det nya året, så är det särskilt ägnat att hälsas välkommet av Tomelilla invånare. Det är länge närda tankar, som med detta årsskifte nå sin fullbordan.  

Genom nådigt brev sedan den 21 december 1906 medgav Kungl. Maj:t att Tomelilla skulle vid tidpunkt, som senare skulle bestämmas, få inträda i raden av Sveriges köpingar. Med detta årsskifte är denna tidpunkt av regeringen beslutad. Vårt samhälles beundransvärda så väl industriella som kulturella framåtskridande, i synnerhet de senaste åren, Tomelillas uppvaknande till ny tilltro i företagsamhet, dess läge som knutpunkt för åtskilliga järnvägslinjer, allt detta var lika mångas verkligheter, som stödde och uppmuntrade.  

Sveriges regering, som väl kände och behjärtade alla de faktorer som sålunda vore att räkna med, hade ända från tankens första trevande framkomst visat sin mäktiga välvilja. Och när nu Kungl. Majestät givit sitt bifall till vårt samhälles berättigade anspråk på köpingsrättigheter har Kungl. Maj:t tillsänt oss det nådiga brev av den 26 mars 1920, på vilket Tomelilla grundar sin tillvaro och utgör magna charta.  

Vid intet annat tillfälle såsom vid ett årsskifte mötas minnena från det förflutna och förhoppningarna om framtiden.  

För alltings begynnelse, det må gälla vad som helst, som har natur av människogärning, söker minnet gärna en hållpunkt tillbaka i tiden varifrån utvecklingen räknas. Om vårt samhälles ursprung i gångna tiders dunkel är oss föga eller inget bekant. Sagan täljer om en man som delade sina ägor mellan sina söner i Tome-stora och Tome-lilla. Härav skulle samhället ha fått sitt namn. Hem byggdes vid hem och gård lades vid gård. Tomelilla blev en by. Sedan gick utvecklingen raskt till municipalsamhälle, förenat med Tryde kommun.  

När midnattsklockan slår löses dessa band och vi bjuda dem ett ärligt tack för vad den bjudit oss under gångna år.  

Vi sena tiders barn, som varit med om vårt samhälles uppsving till vad det nu är, vi minnas Tomelilla såsom vår hemort på jorden, äringens bygd, där rågarna blir gula och klöver blommar som rosenlund. Vi minnas vårt hem, då julsnön breder sitt vita dok över Österlens nejder, ja ´då du ser all den bygd, klädd i grönt eller vitt, är en allt betagande syn, så håll av den som skulle du redan den mist – ty främst skall du älska den hejdlöst till sist´.  

Må så Tomelilla köping allt jämt gå framåt i utveckling, välmåga och välstånd, må så väl andlig som materiell odling här slå djupa rötter och må vi var och en beflita oss med att göra vår hembygd ärad och aktad. Må vår svenska flagga, symbolen för de mognande skördarnas guld och himlens klara blå alltid vaja över vår fredliga bygd.  

Förenen eder med mig i ett fyrfalt leve för Tomelilla köping.  


Gust. Svensson  

Ordförande kommunalfullmäktige  

Tomelilla köping