Nyheter

Nu stundar en ovanlig sommar

Vi uppmanar till försiktighet och omtanke och önskar dig en fin sommar! English version further down.

En sommarhälsning till dig som är kommuninvånare eller besökare

En väldigt annorlunda och extraordinär vår har passerat och nu väntar en sannolikt lika ovanlig sommar. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att sommaren ska bli så bra som möjligt och samtidigt bjuda på nästan allt det vi önskar av sommaren på ett så bra sätt som möjligt för både Tomelillabor och för besökare.

Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor som vi haft med anledning av coronapandemin. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige. Det grundar sig i en bedömning om att det är viktigt för den psykiska och fysiska hälsan att kunna ha en meningsfull semester. Vi kommer att få såväl svenska som en del utländska besökare till vårt attraktiva och underbara Tomelilla och till Österlen.

Men … det är lika viktigt som tidigare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom, att tvätta händerna noga, att hålla avstånd till andra och att undvika trängsel. Är du symtomfri och har möjlighet att ta dig till Tomelilla kan vi därför nu äntligen också hälsa dig välkommen hit! Med gott omdöme och tillsammans hoppas vi att vi ska kunna njuta av allt det vår kommun har att erbjuda på ett säkert sätt.

Det är säkert fler med oss som hade önskat att allt varit som vanligt, där alla kunde besöka oss och vi kunde resa fritt också utanför landets gränser. Ni vet, del av det där som kännetecknar en semester med sol, bad, restaurang- och cafébesök där vi ibland varit vana vid att trängas med vänner, bekanta och andra besökare. Men så blir det inte. Även om vi kan resa mer fritt inom landet, så är pandemin inte över och vi behöver fortsätta ta det på stort allvar och ta ett gemensamt ansvar för att inte bli smittade eller smitta andra. Vi behöver fortsätta arbeta med skyddet av de mest sårbara och fortsätta arbeta för att Region Skånes belastning inte ska öka.  

Så till alla er som vill komma och besöka oss eller semestra här, du är hjärtligt välkommen, men vi vill at du gör det på ett säkert och genomtänkt sätt. Tänk på att du verkligen kan ta dig hem på egen hand om det skulle behövas.

Även om det blir på ett annorlunda sätt hoppas vi att du ska möta spännande upplevelser och en lika välkomnande miljö som vanligt!

  • Fortsätt att hålla eller förbättra den fysisks distanseringen – håll avstånd, trängs inte och undvik nya kontakter. Hjälp till att informera och kommunicera detta till både invånare och besökare. Både vad gäller distanseringen men också att följa de regler och råd som finns som rör exv. sommaraktiviteter, campingplatser, gallerier, på caféer och på restauranger.
  • Hjälp till - det är okej att påminna den som glömt att hålla avstånd.

Varma sommarhälsningar
Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande                                                              
Britt-Marie Börjesson, kommundirektör

                                 

Summer greetings to both local residents and visitors

A very different and extraordinary spring has passed and now, probably, a just as unusual summer awaits. We need to take a joint responsibility for the summer to be as good as possible, and at the same time try to provide almost everything we want from the summer in the best way possible for both residents and visitors.

As of June 13, the advice against unnecessary traveling that was given as a result of the Corona pandemic, no longer applies. This means people without symptoms can start traveling in Sweden. It is based on an assessment that it is important for mental and physical health to have a meaningful summer holiday. We will get both Swedish and foreign visitors in our beautiful part of the country.

But … it is as important as before to follow the recommendations of the Public Health Authority to stay at home at the slightest symptoms, to wash your hands thoroughly, to keep your distance from others and to avoid as many new close interactions as possible.

If you are free of symptoms and have the opportunity to visit Tomelilla, we can finally wish you welcome! Using sound judgment, we hope that we together will be able to enjoy all that our municipality has to offer in a safe way.

We are quite sure that you, as well as us, wish everything had been just as usual, where everyone could visit us, and we could travel freely across borders. Enjoying everything that normally characterizes our holidays, including crowded places. But we won’t. Although we can travel more freely within the country, the pandemic is not yet over, and we need to continue to take it very seriously and take shared responsibility not to become infected or infect others. We need to continue our protection of the most vulnerable and together contribute to avoid overloading our health facilities and hospitals.

To all of you that want to come and visit us or spend your holidays here, you are welcome! But we want you to do it in a safe and thoughtful way and to keep in mind that you need to be able to travel back home by your own means if needed.

Although it will be in a different way, we hope you will have exciting experiences and find a welcoming environment as usual!

  • Continue to maintain or improve physical distance – avoid crowds and as many new close interactions as possible. Help us inform and communicate this to both residents and visitors. Both when it comes to distance, but also when it comes to following the rules and recommendations that exists regarding e.g. summer activities, campsites, galleries, hotels, cafes and restaurants.
  • Contribute – it is OK to remind a person who forgot to keep a distance.

Warm summer greetings
Leif Sandberg, Chairman of the Municipal Board                                                                  
Britt-Marie Börjesson, CEO