Nyheter

Lunnarps IP

Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning upprätta förslag till ny detaljplan för Lunnarps IP.

Aktuellt planområde omfattas av del av fastigheten Norra Kvärrestad 13:36 och fastigheten Norra Kvärrestad 13:37. För planområdet gäller stadsplan S1 Lunnarp som vann laga kraft 1984-05-10. I gällande detaljplan är området planlagt för bostäder, lokalgator och allmän plats, park eller plantering

Lunnarps BK är en växande och för byn betydande förening som vill ta större yta i anspråk och vill kunna bygga en hall. Aktuellt område är dock planlagt för bostäder vilket gör att önskad förändring eller för den delen befintliga fotbollsplaner inom planområdet inte är planenliga. En större avstyckning av fastigheten Norra Kvärrestad 13:36 är utförd i enlighet med gällande detaljplan där den avstyckade fastigheten Norra Kvärrestad 13:37 inte kan förändras då den följer gällande gränsdragningar för kvartersmark. Då det inte får byggas över flera fastigheter är hallen väldigt svårplacerad. För området finns ingen fastighetsplan. Inom fastigheten Norra Kvärrestad 13:37 finns för en omklädningsrumsbyggnad ett tidsbegränsat bygglov vilket löper ut inom snar framtid.

För att möjliggöra Lunnarps BK att utvidga sin verksamhet och ge möjlighet för ett hallbygge krävs en ny detaljplan med föreslagen användning besöksanläggning som möjliggör för idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader.