Nyheter

Lugna gator är den stadskvalitet som värderas högst i Tomelilla

Stadsmiljön i Tomelilla har analyserats för att se vilka kvaliteter som uppskattas mest. Studien visar att gator med låga hastigheter är något som värdesätts i Tomelilla och lugna gator är den enskilt mest betydelsefulla kvaliteten för hur man upplever stadsmiljön.

Drygt 300 Tomelillabor har deltagit i en webbenkät och tyckt till om centrala Tomelilla. I studien, Stadskvaliteter i Skåne, har stadskvaliteter kartlagts för att öka kunskapen om vilka kvaliteter i en stad som bidrar till attraktivitet och tillväxt. Fem tätorter i Skåne har deltagit: Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla. Initiativet till studien togs av Region Skåne.

I Tomelilla visar undersökningen att gator med låga hastigheter är något som värdesätts och lugna gator är den enskilt mest betydelsefulla kvaliteten för hur man upplever stadsmiljön.Närheten till park och natur är uppskattat av invånarna i Tomelilla och påverkar hur attraktiv stadsmiljön upplevs, liksom stadsmiljöer med entréer mot gatan. Avstånd från industriområden har också betydelse och i Tomelilla upplevs miljön som mindre attraktiv ju närmare ett industriområde bostaden är belägen.

Från rapporten går det också att utläsa att Tomelillaborna önskar bättre möjligheter för gång- och cykeltrafik samt en bättre gatumiljö. I sydvästra Tomelilla är man mest nöjd med sin stadsmiljö. Där är hastighetsbegränsningen uteslutande 30 km/h medan den i resterande tätorten nästan uteslutande är 40 km/h. Resultatet indikerar att en liten skillnad i hastighetsbegränsning kan ha stor betydelse för hur stadsmiljön upplevs.

I samtliga tätorter som deltog visar resultatet att en tillgänglig, tät, gåvänlig och rekreativ blandstad efterfrågas.

Uppdraget om tillväxtskapande stadskvaliteter är en del av Region Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”.

Läs rapporten i sin helhet.