Nyheter

Länsstyrelsen har granskat alkoholenheten

Länsstyrelsens rapport över verksamhetstillsyn på alkoholenheten har precis landat hos kommunerna i sydöstra Skåne. Den gemensamma alkoholenheten med placering i Tomelilla, som arbetar med serveringstillstånd i de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, får godkänt av Länsstyrelsen. Inga allvarliga brister har hittats och verksamheten håller generellt en god kvalitet.

Länsstyrelsens verksamhetstillsyn görs för att hitta eventuella systembrister och göra det möjligt att utveckla och förbättra verksamheten. Den aktuella tillsynen gjordes 2018, men rapport och beslut kom alltså först nu.

Några mindre brister som Länsstyrelsen hittat gäller handläggningen i alla kommunerna. Det handlar t.ex. om att mottagningsbevis inte alltid skickats, att överklagandehänvisning ibland saknats, hur diarienummer använts samt att man ibland sett att kunskap om sökande som enheten haft sedan tidigare ansökningar inte alltid dokumenterats i beslut för nya ansökningar. Dessa brister uppmärksammades redan vid Länsstyrelsens tillsynsbesök 2018 och enhetens arbetssätt ändrades då omedelbart.

Länsstyrelsen har också några påpekanden som gäller individuella ärenden i de olika kommunerna. Det handlar då bland annat om att dokumentation mellan sökande och en samarbetspartner varit bristfällig, att tjänsteanteckningar om sökandes förklaringar varit bristfälliga, att den beslutande nämnden i ett ärende valt att frångå ett tjänsteutlåtande som var väl underbyggt av dokumentation och praxis. I en av kommunerna ville Länsstyrelsen också uppmärksamma risk för en jävssituation i familjenämnden i den aktuella kommunen. Dock hittade inte Länsstyrelsen något ärende där det eventuella jävet skapat problem.

Länsstyrelsen lyfter också det faktum att resurstilldelningen till alkoholenheten inte justerats upp trots en stor ökning av antalet ansökningar och tillstånd. Länsstyrelsen menar att detta innebär en risk för att enheten inte klarar av att upprätthålla en tillfredsställande nivå på tillsynen.