Nyheter

Kvarteret Uttern

Granskning pågår

Samhällsbyggnadskontoret i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Kv. Uttern. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan (2019). Den 3 mars 2021(§25) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för granskning. Under granskningstiden kan de som vill lämna synpunkter på detaljplanen. Du har nu möjlighet att lämna dina synpunkter på detaljplanen.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och ha inkommit till kommunen senast den 28 april 2021.

Du kan skicka ditt yttrande via brev eller e-post till:

Tomelilla kommun
Samhällsbyggnad
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

E-post:kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Granskningshandlingar

 

Samrådstiden är slut

Samrådstid 8 maj 2020 – 4 juni 2020. Revidering av planförslaget och fortsatta utredningar pågår.

Samrådshandlingar

Ny detaljplan, alternativt ändring av befintlig detaljplan för kvarteret Uttern
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01 (§ 56) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan, alternativt ändring av befintlig detaljplan.

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m.fl., vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra planområdet detaljplan för kv. Uttern m.fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. I gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses med byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska mark som inte får förses med byggnad samt ändra användningen i befintliga byggnader till bostad för att utöka byggrätten.

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning inom fastigheten Uttern 1.

För att möjliggöra för Österlenhem att bygga ut och förtäta bebyggelsen inom fastigheten Uttern 1 föreslår den nya detaljplanen att planbestämmelse för mark som inte får förses med byggnad (prickmark) minskas samt att användningen BSr och BV ändras till Bostäder (B). För att möjliggöra för LSS-boende och äldreboende kommer användning Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer läggas till plankartan. Planprocessen sker enligt standardförfarande.

Planprocessen enligt standardutförande som pdf.