Nyheter

Kvarteret Laxen

Samrådstiden är slut

Samrådstid 16 april – 21 maj 2020. Revidering av planförslaget och fortsatta utredningar pågår.

 

Samrådshandlingar

 

Förslag till ny detaljplan för kvarteret Laxen
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan.

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. Planuppdraget för Laxen 6 från 2011 utökas därför till hela kvarteret Laxen.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen genom att planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål. Planprocessen sker enligt standardförfarande.

Planprocessen enligt standardutförande som pdf.