Nyheter

Kungörelse: Meddelande om länsstyrelsens beslut 2020-02-06 om bildande av biotopskyddsområdet Västermossen i Tomelilla kommun

Länsstyrelsen har den 6 februari 2020 beslutat om bildande av biotopskyddsområdet Västermossen i Tomelilla kommun, dnr 511-301-2017.

Beslutet hålls tillgängligt för berörda på kommunens anslagstavla eller hos aktförvararen på Kommunhuset under tiden den 14 februari 2020 till och med den 6 mars 2020.