Nyheter

Kommunen och polisen överens om medborgarlöfte

För att Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i, samverkar kommunen och lokalpolisområde Ystad i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Nu har gemensamma medborgarlöften tagits fram och skrivits under.

En del av samverkan består av medborgarlöften som handlar om att lyssna på vad kommuninvånarna upplever är viktigt för att de ska känns sig trygga och säkra.Den 3 juni skrev kommunstyrelsens ordförande, Leif Sandberg, och chefen för lokalpolisområde Ystad, Mats Cronhag, under löftet till medborgarna.

- Tomelilla kommun har ett ständigt pågående samtal med lokalpolisen som vi är mycket nöjda över, säger Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Även chefen för lokalpolisområde Ystad, Mats Cronhag, poängterar vikten av ett fungerande samarbete:

- Det är väldigt viktigt att vi krokar arm med varandra för att kunna göra ett bra arbete. Tillsammans kan vi åstadkomma mer, säger han.

Genom en gemensamt framarbetad problembild och med stöd av trygghetsmätning 2019, medborgardialoger och trygghetsvandringar, är man i samverkan överens om nedanstående aktiviteter inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad avger härmed löfte om:

  • att under 2020 arbeta med att öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna i Tomelilla kommun genom att vid varje genomförd trygghetsvandring välja två föreslagna aktiviteter som ska genomföras/åtgärdas under året av polis och kommun
  • långsiktigt och i samverkan mellan socialtjänst och polis fortsätta med oanmälda hembesök för barn upp till 18 år, i syfte att identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer. Syftet är att uppmärksamma individen och familjen på riskfaktorer som kan leda i negativ riktning för barnets hälsa och utveckling. Vidare är syftet att öka skyddsfaktorer kring barnet som leder till positiva förändringar.


Det här ska kommunen och polisen åstadkomma tillsammans:                   

  • Genom utvalda genomförda aktiviteter från trygghetsvandringar öka tryggheten för kommuninvånarna. Detta mäts i den årliga trygghetsmätningen som genomförs i samarbete mellan kommunen och Polismyndigheten.
     
  • Genomföra oanmälda hembesök och tillsammans med individen och dennes familj identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

 

Följ arbetet på tomelilla.se, på Tomelilla kommuns Facobook-sida och på polisens Facebook-sida.