Nyheter

Kvarteret Laxen

Ny detaljplan för kv Laxen har antagits av Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 november 2022, § 128 och vann laga kraft 7 december 2022.

Kommunstyrelsens protokoll har justerats den 16 november 2022. Bevis om justering av protokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 16 november 2022.