Nyheter

Inventering av jätteloka

För att få en överblick av jättelokans utbredning görs en inventering längs Tommarpsån, Fyleån/Nybroån och Vollsjöån under 2022. Sedan tidigare har en inventering gjorts längs Verkeån.

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner samarbetar i arbetet med inventeringen. Jättelokan är en invasiv art som snabbt sprider sig och konkurrerar ut annan vegetation. Växten trivs i fuktig mark och sprider gärna sina fröer via vattendrag.

Har du frågor om inventeringen i Tomelilla kommun, kontakta:

  • Therese Parodi 070-99 58 007

Resultat av inventeringen kommer presenteras på varje kommuns hemsida vid årsskiftet 2022/2023.

Så kan du bekämpa jätteloka

Varje markägare har ansvar att bekämpa jätteloka på sin mark. Det finns flera olika bekämpningsmetoder. Det är det viktigt att bära skyddskläder och skyddsglasögon när du bekämpar jätteloka eftersom växtsaften kan ge brännskador. Det är också viktigt att ta hand om växtavfallet genom att lägga det i en plastsäck, knyta ihop och slänga som brännbart avfall på återvinningscentralen eller i hushållsavfallet. Bekämpning av jätteloka kräver en insats under flera år eftersom fröna kan ligga som fröbank i marken i upp till 10 år.

Uppgrävning och rotkapning

Metoden är lättast att använda på små plantor. Gräv av stammen minst 10 centimeter under markytan 2-3 gånger per växtsäsong, första gången tidigt på våren.

Klippning

Klipp av blomställningarna, oftast är juli en lämplig månad. Blomställningarna ska klippas av innan växten bildar frö. Bränn gärna det avklippta materialet om det är möjligt, annars hantera det som brännbart avfall.

Slåtter

Slåtter med röjsåg eller lie när plantorna är 50-100 cm eller med gräsklippare/slaghack när plantorna är små. Växten måste slås flera gånger eftersom den sätter nödskott.

Bete

Bete kan ske med nötkreatur, får och/eller getter.

Kemisk bekämpning

Undvik i möjligaste mån. Om du vill utföra bekämpning med kemiska medel tänk på att söka de tillstånd som behövs t ex nära vattendrag.

Läs mer

Du kan läsa mer om olika bekämpningsmetoder på Naturvårdsverkets hemsida, sök på metodkatalog bekämpning växter.

Naturvårdsverkets hemsida