Nyheter

Hantverksgården

Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning upprätta förslag till ny detaljplan för Fabian 8.

För fastigheten gäller detaljplan från 1960. Användningsändamålet är bostad med byggrätter för tvåvåningshus som är sammanbyggda med grannfastighetens byggnader och placerade längs Grönegatan och Rosenkrantzgatan.

Idag bedrivs förskoleverksamhet inom fastigheten. Förskolan har idag ett tillfälligt bygglov och för att möjliggöra en permanent etableringen av förskolan krävs att en ny detaljplan upprättas.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) enligt de lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015. 
Här kan du läsa om planprocessen.

Samrådstiden har varit 5 juli - 24 augusti 2018.

Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse, där även kommunens kommentarer på synpunkterna redovisats. Planförslaget reviderades och ställdes ut för granskning.

Granskningstiden var 15 november - 9 december 2018.

Planhandlingarna till granskningsskedet kan du hämta nedan.

Inkomna synpunkter från granskningen ska nu sammanställas i ett granskningsutlåtande, där även kommunens kommentarer på synpunkterna redovisas. Planförslaget ska sedan eventuellt genomgå små revideringar. Detaljplanen ska sedan lämnas till beslut och antagande.