Nyheter

Gräset växer

När våren kommer och gräset börjar växa får kommunen ofta en hel del frågor om skötseln av gräsytor. Här hittar du lite information om det:

Mark som är privatägd ska skötas av fastighetsägaren. Mark längs större vägar klipps av Trafikverket, medan kommunen ansvarar för skötsel av den mark som kommunen själv äger och disponerar. Större delen av den kommunala marken underhålls av kommunens egen personal, men i vissa delar av kommunen har man lagt ut skötseln på entreprenad.

Gräsytorna delas in i tre olika klasser beroende på användningsområde och naturvärde. Skötselplaner och kartor upprättas och uppdateras av medarbetare på samhällsbyggnadsverksamheten. Där anges till vilken klass en grönyta hör. De olika klasserna är:

  • Bruksgräsmatta är ytor som används för lek och rekreation. De klipps löpande från april till oktober.
  • Högvuxen gräsyta slås två gånger om året från maj till september. Hit räknas även diken och slänter.
  • Ängar består av gräs med höga självsådda växter som slås och röjs en gång per år.

Har du frågor om hur gräsytor i just din by sköts? Kontakta kommunen på telefon 0417-18000 eller på e-post: info@remove-this.tomelilla.remove-this.se. Har du synpunkter på skötseln av gräsytor kan du också anmäla det på www.tomelilla.se/synpunkt.