Nyheter

Gott ekonomiskt resultat för Tomelilla kommun

​​​​​​​Årsbokslutet för 2020 visar på ett större överskott: drygt 39,5 miljoner kronor plus.

I likhet med många kommuner i landet, är det ekonomiska resultatet 2020 för Tomelilla kommun högre än förväntat.

Det budgeterade resultatet för kommunens drift var dryga 16, 5 miljoner kronor - det slutgiltiga landade på ca 48,1 miljoner. Efter ett par avdrag för realisationsvinster, landar balanskravsresultatet på drygt 39, 5 miljoner kronor vilket är 23 miljoner bättre än budget. 

Samtliga nämnders verksamheter går med plus, förutom kultur- och fritidsnämnden som går med ett underskott om 117 000 kronor. Detta underskott är relaterat till det extra pandemistöd som utgick till föreningar.

De två nämnderna för vård, skola och omsorg, - familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden - går med 1 miljon respektive 240 000 kronor plus. Det stora överskottet återfinns inom finansförvaltningen: 21 miljoner kronor.

– En mycket god budgetföljsamhet av nämnderna samt förstärkta statsbidrag har ändå varit avgörande för 2020 års stora överskott, säger Elisabeth Wahlström, ekonomichef.

Kommunstyrelsens vice ordförande Leif Sandberg (C), var kommunstyrelsens ordförande under 2020.

– Att resultatet är i balans i praktiskt taget alla kommunens verksamheter, är mycket positivt. Det goda resultatet förbättrar kommunens långsiktiga betalningsförmåga och gör oss mindre sårbara i framtiden, menar Leif Sandberg.

Alldeles nyligen kom befolkningssiffrorna som visade på en fortsatt tillväxt i Tomelilla.

– Kommunens invånarantal fortsätter växa i lagom takt, vilket medför att vi på ett bra sätt kan anpassa kommunala lokaler och verksamheter. Vi fortsätter kunna skattefinansiera våra investeringar till hundra procent och att vi ser möjligheter att också amortera på låneskulden, säger Leif Sandberg.

Det goda resultatet har möjliggjort extra satsningar i verksamheterna, vilket politiskt beslutades i slutet av 2020. 

- Inte minst ger det ett bra utgångsläge kommande år för de omfattande och angelägna ombyggnationerna och renoveringarna av Lindesborgsskolan samt Kastanjeskolan, avslutar Leif Sandberg.