Nyheter

Gott betyg för personalen i äldreundersökning

Ett gott betyg på personalens bemötande, ensamhet är besvärande och informationen kan bli bättre. Det är vad äldre med hemtjänst eller i särskilt boende i Tomelilla generellt tycker om äldreomsorgen och sin situation. Det följer samma trend som i riket i stort.

För sjunde året i rad har Socialstyrelsen genomfört sin stora undersökning kring vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 65 år och äldre som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Både kommunala utförare som privat regi omfattas.

De enskilda resultaten för varje boende eller hemtjänstområde kan variera, men det går att utläsa sammanfattande resultat.

Särskilt boende

I Tomelilla har 65 personer på de fyra olika särskilda boendena Brinkehem, Norrevång, Valkyrian och Byavången svarat. Det motsvarar lite drygt hälften av dem som tillfrågats. 80% anger att man sammantaget är nöjd med det särskilda boende man bor på.

Sammanfattningsvis anser de svarande i hög grad att man upplever ett bra bemötande av personalen och att personalen tar hänsyn till individuella åsikter och synpunkter. De flesta känner sig också trygga på sitt boende.

Många upplever dock besvär av ensamhet och att information om förändringar och var man kan lämna synpunkter kan bli bättre.

På Brinkehem i Brösarp svarar 100 procent att man tycker att utomhusmiljön är trivsam och möjligheten att komma utomhus är bra. Lika nöjd är man med personalens bemötande och att de egna åsikterna och önskemålen tas hänsyn till.

Mest sammantaget nöjd är man på Valkyrian med 84 % positiva svar. Det är ett uppsving jämfört med förra året. Minst sammantaget nöjda i år är de svarande på Norrevång i Skåne-Tranås med 69%.

- Här anger också flest att ensamheten är besvärande, säger Christel Nilsson, kvalitetschef inom vård och omsorg. Det skulle kunna vara en av förklaringarna till ett sjunkande resultat då vi vet att ensamhet påverkar välbefinnandet i stort. Det påverkar också resultatet negativt när man upplever att det inte är så lätt få kontakt med personalen eller om man inte vet vem man ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Hemtjänst

Inom hemtjänst besvarade 121 personer undersökningen, vilket är drygt 64% av de tillfrågande. 85% är sammantaget nöjd med hemtjänsten.

Också här toppar nöjdheten med personalens bemötande, hur arbetsuppgifterna utförs och man känner förtroende. Man är också trygg med att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

Sammantaget mest nöjda är de som får hjälp från hemtjänst Väster/Tranås och där svarar nästan 80 % också att handläggarbeslutet är anpassat efter deras behov. Allra tryggast med sin hemtjänst är brukarna på hemtjänst Söder.

Färre än de svarande på särskilt boende uppger att man känner sig ensam, men det är ändå ett bekymmer för mer än hälften. Att kunna påverka tiderna för när hemtjänsten kommer, anger hälften att man kan.

- Jag är glad och tacksam att våra äldre ger så högt omdöme till personalen för sitt bemötande, säger Gunnel Andersson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Det visar att personalen är lyhörd i mötet med den äldre personen och att den äldre känner sig respekterad.

Brinkehem och Norrevång bedrivs i kommunal regi, medan Valkyrian och Byavången drivs på entreprenad av Förenade Care. Vad gäller hemtjänst är områdena Brösarp och Väster/Tranås kommunala, medan Förenade Care är utförare inom område Centrum och Söder.