Nyheter

Flera steg mot en fossilfri verksamhet

Tomelilla kommuns målsättning är att verksamheten ska vara fossilbränslefri och klimatneutral 2025. Gata och park har den senaste tiden gjort flera insatser för att minska verksamhetens klimatpåverkan.

På gata och park i Tomelilla kommun tankas numera samtliga dieseldrivna transportfordon med HVO100. Det innebär att transporterna körs med förnybar och fossilfri diesel vilket ger mindre utsläpp av CO2 och lägre klimatpåverkan.

Det senaste tillskottet bland fordonen är en flakbil som enbart körs på HVO100. Det innebär att samtliga av gata och parks dieseldrivna fordon körs på enbart HVO100 och de övriga på gas och el.

Även andra av kommunens verksamheteter kommer att tanka sina bilar med HVO100 från den bränslecistern som gata och park ansvarar för. Nya pumpar kommer inom kort att installeras samt ett nytt taggsystem.

– Detta är bara ett av flera steg som vi tagit de senaste åren för att bli ännu mer miljömedvetna. Andra saker som vi har gjort är att vi använder saltlake istället för ren salt vid saltning av vägar, vi har minskat användningen av säsongsblommor för att istället satsa på perenner samt fler lökar, säger Rasmus Simonsen, driftchef gata och park på Tomelilla kommun.

Totalt har kommunen 69 fordon i förvaltningen där fördelningen är:

  • Gasbilar 43 st
  • Diesel 19 st
  • Bensin 3 st
  • Hybrid 2 st
  • El 2st

Av de 19 dieselbilarna kommer i ett första steg åtta fordon att gå över till HVO. I steg två kommer ytterligare åtta att gå över. Av förvaltningens totalt 69 fordon kommer 61 fordon, vilket motsvarar 88 procent, i huvudsak drivas av fossilfria drivmedel som el, biogas eller HVO. Omställningen beräknas vara klar under våren.

Åtgärden att införa HVO är en del av projektet 100% fossilbränslefria kommuner 2.0.  

– Omställningen till en mer klimatsmart och fossilbränslefri kommun är ett konstant pågående arbete och möjligheterna till fossilfria lösningar utvecklas hela tiden. Att enheterna är med och driver arbetet framåt är guld värt. Hållbarhetsarbetet är något vi gör tillsammans, säger Ida Abrahamsson hållbarhetsstrateg.

Läs mer om projektet 100% fossilbränslefria kommuner 2.0 här.

 

Fakta HVO
HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja. Ett förnybart drivmedel för dieselmotorer. Det kan blandas i befintlig diesel eller kan helt ersätta dieseln. HVO100 ger en reducering av växthusgaserna mellan 60–80 procent i jämförelse med fossil diesel.