Nyheter

Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.

Ny detaljplan ska möjliggöra ett handelsområdet och en utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus genom att omvandla industriområde öster om järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. Ny tillfart skapas och handelsområdets båda delar kopplas samman med en plankorsning över järnvägsspåret. Korsningen utformas med körbana för intern trafik inom handelsområdet och en kommunal gång- och cykelväg. Plankorsningen planeras att byggas under 2022.

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det innebär att många människor dagligen rör sig i denna del av Tomelilla.

Planen som möjliggör en stor utbyggnad ställer krav på gestaltning byggnader som ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, servering eller liknande möjliggörs.

Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar den biologiska mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja dagvatten.

Området innehåller fladdermöss och andra skyddade arter som etablerat sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs. En sammanhängande grönstruktur med sparade stora träd och nya träd för fladdermössen och skötsel av öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och insekter, kompenserar för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer även att vidtas utanför planområdet.

Hållbar dagvatten­hantering med lokaltomhänder­tagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas med översämningsytor.

Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och cykelvägnätet utvecklas. Kommunen avser när detaljplanen vinner laga kraft stänga av för all motortrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen för att förhindra genomfartstrafik.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Då planförslaget är av stor betydelse och intresse för allmänheten handläggs det med utökat förfarande. Planprocessen enligt utökat förfarande som pdf.

Granskningsskedet

Granskningstiden var 28 mars – 24 april 2022.

Granskningsmöte genomfördes onsdag 6 april kl. 18-19 på Folkets Park, Intim.

Planförslaget kommer nu bearbetas där alla inkomna synpunkter kommer beaktas.

Samrådsskedet

Samrådstiden var 26 juni – 1 september 2019.

Samrådshandlingar