Nyheter

Detaljplan för Östra Industriområdet

Arbete med att ta fram planförslag pågår.

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut att utreda var det är möjligt att lokalisera handel inom Östra Industriområdet.

Planområdet ligger i Tomelilla centralort, ca 1,2 km öster om stationen och ca 1 km öster om Torget. Öster om planområdet ligger icke detaljplanerad jordbruksmark. Norr om planområdet går riksväg 11 och söder om plangränsen går Ystadbanan.

Området består idag av 13 fastigheter som berörs av tre olika detaljplaner, S 57 från 1967, S 93 från 1984 och S 112 från 1990. I gällande detaljplaner är området planlagt för industri, småindustri, bostäder och park eller plantering.

Norr om väg 11 ligger ett verksamhetsområde avskilt genom väg 11. Där finns Tomelilla Brandstation, återvinningscentral, kontorslokaler, jordbruksfastigheter, industritomter och icke detaljplanerad mark. Söder om järnvägen finns jordbruksmark.

Syftet med planen är att utveckla Östra Industriområdet till ett mångfunktionellt verksamhetsområde som ger möjlighet för industri, centrumverksamhet och handel. Planprocessen sker enligt standardförfarande.


Planprocessen enligt standardutförande som pdf.