Nyheter

Del av Spjutstorp 13:41

Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning upprätta förslag till ny detaljplan för Spjutstorp 13:41.

Fastigheten omfattas av stadsplan S1 Spjutstorp från 1983. I gällande detaljplan är området planlagt för bostäder och allmän plats, park eller plantering. 

Kommunen vill nu göra en lekplats på en plats inom området som är planlagd för bostäder vilket strider mot gällande detaljplan. Dessutom finns en campingverksamhet som även strider mot gällande detaljplan då området för campingen är planlagt för såväl bostäder som allmän plats, park eller plantering. För att möjliggöra lekplats på utpekad plats och för att göra befintlig camping planenlig krävs en ny detaljplan.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) enligt de lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015. Här kan du läsa om planprocessen.

Samrådstiden har varit 5 juli - 24 augusti 2018.

Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse, där även kommunens kommentarer på synpunkterna redovisats. Planförslaget reviderades och ställdes ut för granskning.

Granskningstiden var 8 november - 28 november 2018.

Planhandlingarna till granskningsskedet kan du hämta nedan.

Inkomna synpunkter från granskningen ska nu sammanställas i ett granskningsutlåtande, där även kommunens kommentarer på synpunkterna redovisas. Planförslaget ska sedan eventuellt genomgå små revideringar. Detaljplanen ska sedan lämnas till beslut och antagande.