Nyheter

Del av Norra Kvärrestad 1:8

Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning upprätta förslag till ny detaljplan för del av Norra Kvärrestad 1:8.

Trafikverket har inkommit med en förfrågan om en ny detaljplan för att möjliggöra bebyggelse av AT-transformator intill järnvägen längs med Österlenbanan i Lunnarp och tillhörande väg för åtkomst från Björkvägen till AT-transformatorn. AT-transformatorer syftar till att förbättra överföringsförmågan av kraftförsörjningen till tågens strömförsörjning som en del i Trafikverkets upprustning av Österlenbanan i syfte att öka framkomligheten och kapaciteten. Placeringen har av Trafikverket bedömts som lämplig på fastigheten Tomelilla Norra Kvärrestad 1:8.

Det aktuella planområdet är beläget i västra utkanten av Lunnarp. Området ansluter till Björkvägen i sydost och angränsar till Österlenbanan i norr, bostadsområde i öst samt åkermark i väst. Planområdet utgörs idag av jordbruksmark, men är detaljplanelagt som bostäder samt park eller plantering i gällande Stadsplan för Lunnarp, S1 (LM: 1160-P84/0510) som vann laga kraft 10 maj 1984. 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) enligt de lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015.