Nyheter

Bra resultat i andra Kommunkompassen

I sin andra Kommunkompass når Tomelilla kommun ett bättre resultat inom alla mätta områden jämfört med medelvärdet bland de 19 andra kommuner som genomgått mätningen 2021-2022.

Kommunkompassen är en utvärdering som undersöker hur väl kommunen fungerar som demokrati- och välfärdsaktör, samhällsbyggare och arbetsgivare. Den genomförs av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

2020 gjorde kommunen sin första Kommunkompass och fick också då ett bra resultat. Två år senare, förbättras resultatet inom alla åtta områden som utvärderats.

  • samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • samhällsutveckling
  • styrning och kontroll
  • effektivitet
  • brukarens fokus
  • kvalitetsutveckling
  • arbetsliv
  • chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Områdena poängsätts där maximalt uppnådda poäng är 100 per område. Några få kommuner har nått över 600 poäng under hela den tid Kommunkompassen funnits. Tomelilla kommun får i undersökningen som stod klar i slutet av mars 2023, 546 poäng (förra gången 497).

Det är ett alltså ett resultat som är över medelvärdet för samtliga 19 kommuner som 2021-2022 genomfört Kommunkompassen. Det gäller samtliga områden i undersökningen.

Starkaste området är ”arbetsliv”, men störst hopp uppåt i jämförelse med förra gången, har ”samspel mellan förtroendevalda och medborgare”. Samtliga utvärderade områden får poäng i spannet 63 – 76, vilket visar på en genomgående jämn kvalitet. Inget område sackar efter eller sticker i väg.

- Jag gläder mig särskilt åt att vi sedan Kommunkompassen genomfördes senast, utvecklats jämnt och inom alla områden. Det var och är vår ambition att bedriva ett brett kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på dem vi är till för - invånare, näringsliv och besökare, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör.

Kommunkompassens gedigna utvärdering äger rum under flera dagar där utvärderare från SKR genomför en rad olika intervjuer och går igenom styrsystem, webbplats och andra kommunikationskanaler. Det är kommunen själv som beställer och väljer att genomföra Kommunkompassen. Resultatrapporten är ett redskap för utveckling av kommunen som organisation. Resultatet från Kommunkompassen är också en del i utmärkelsen ”Sveriges kvalitetskommun”.

Läs mer om Tomelilla kommuns båda Kommunkompasser och hitta rapporterna