Nyheter

Anslag: Valnämnden 2019-04-04

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Paragrafer

§§ 17-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-09

Datum då anslaget tas ned

2019-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson