Nyheter

Anslag: Kommunfullmäktige 2019-06-17

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Paragrafer

§§ 52-74

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-28

Datum då anslaget tas ned

2019-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Pamela Lindqvist