Nyheter

89 procent tycker att Tomelilla är en bra plats att bo och leva på

1200 av kommunens invånare fick möjligheten, 422 valde att vara med och tycka till. Nu finns resultatet från statistikmyndigheten SCBs stora medborgarundersökning.

Statistikmyndigheten SCB erbjuder varje år kommunerna att delta i en stor medborgarundersökning. 2021 nappade 161 av Sveriges 290 kommuner. Tomelilla var en av dem.

– Vi har deltagit flera gånger, senast 2016, berättar Britt-Marie Börjesson, kommundirektör.

Denna gång är dock både undersökningens frågor och hur resultatet redovisas, helt nytt. Det gör att det inte går att jämföra årets resultat med föregående.

– Årets resultat blir ett nytt utgångsläge för kommande undersökningar, menar Britt-Marie Börjesson. Men vi har givetvis stor nytta av det ändå. Underlaget ska nu analyseras på verksamhetsnivå och bli en del av utvecklingsarbetet.

1200 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 18 år och äldre fick undersökningen. 422 valde att delta. Det ger en svarsfrekvens på 36% (38% är genomsnitt för samtliga kommuner som deltog). Det är ett omfattande frågematerial som ingår med över hundra frågor. Vid för få svar på en fråga, har resultatets strukits.

Resultat

Här följer ett resultat i urval. Inom parentesen finns genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Resultatet ger ett underlag för kommunens fortsatta utveckling. Det är en del i genomförandet av kommunens utvecklingsresa tillsammans med de mål och kvalitetsindikatorer som finns.

  • 89 (92) procent tycker att Tomelilla är en bra plats att bo och leva på.
  • 81(79) procent tycker att tillgång till kommunal service utanför centralorten är bra.
  • 71 (81) procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra. 
  • 45 (20) procent tycker att skötseln av allmänna platser kan bli bättre. 
  • 84 (81) procent tycker att möjligheten till insyn och inflytande över kommunens verksamheter är låg.
  • 91 (94) procent känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute men då det är mörkt ute, känner sig känner sig 37 (27) procent otrygga.
  • 59 (38) procent tycker att det lokala kultur- och nöjeslivet kan bli bättre. 

 

Läs mer

Resultatet i sin helhet finns på www.scb.se.