Nyhet

Lyssna

Ändring av VA-taxan

Kommunfullmäktige beslutade i oktober att höja brukningsavgiften för vatten och avlopp med 6 % från och med 1 januari 2018. Årskostnaden för ett medelhushåll i Tomelilla kommun (förbrukning 150 m3/år) ökar med ca 440 kr per år, från ca 7 340 kr/år till ca 7 780 kr/år.

Höjningen behövs för att möta verksamhetens ökade kostnader, vilka främst består i högre kapitalkostnader för de nödvändiga investeringar som nu genomförs och som planeras för under kommande år.

Vår verksamhet bekostas inte genom skattemedel utan endast genom avgifter från våra anslutna abonnenter. Verksamheten får inte gå med vinst, utan VA-avgifterna används fullt ut till att leverera så bra vattentjänster som möjligt.

De ökade kostnaderna för VA-verksamheten är inte unikt för Tomelilla utan följer samma mönster som i resten av landet. De flesta VA-anläggningarna byggdes under 60- och 70-talen och är nu helt avskrivna och samtidigt i behov av renovering och uppgradering.

Höjningen av taxan kommer abonnenterna tillgodo genom förstärkning av ledningsnät, säkrare dricksvattenförsörjning och minskad miljöbelastning från reningsverken.

Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet kommer att förbli oförändrad 2018.