Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Lyssna

Tomelilla Kommun innebär livskvalité för alla

Tomelilla Kommun innebär livskvalité för alla - utdrag från Tomelilla Kommuns värdegrund

Frågan om jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet är viktiga områden för Tomelilla Kommunförvaltning.

Riktlinjerna för lika rättigheter och möjligheter säger bland annat att:

  • Tomelilla kommunförvaltning bedriver ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter på våra arbetsplatser.
  • Vi motverkar och förebygger diskriminering av befintliga och blivande medarbetare genom ett aktivt förhållningssätt inom området.
  • Våra arbetsförhållanden lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På våra arbetsplatser respekteras alla människors lika värde, och utrymme ges för varandras olikheter.
  • Till Tomelilla kommunförvaltning är alla välkomna att söka lediga tjänster oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ett samhälle för alla

Kommunens översiktsplan och andra styrdokument ska bidra till att visionen uppfylls och att den genomsyras i kommunens mål och beslut. Vid utveckling och planering ska tillgänglighetsperspektivet beaktas, men även ur jämställdhets- och barnperspektiv.