Vision - värdegrund - mål

Lyssna

Vision

Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska kunna omsättas i vardagen och konkretiseras i olika verksamheter.

Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer.

Livskvalitet är nyckelbegreppet i vår vision och vår värdegrund.

Tomelilla – livskvalitet i dialog
–Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är en rättighet.

Tomelilla – livskvalitet för alla
–Platsen att bo på där alla människor känner trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt och lika värde.

Tomelilla – tillväxt för livskvalitet
–Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, natur, företagsamhet och bostäder.

Tomelilla – livskvalitet med kreativitet och glädje
–Platsen med en atmosfär som ger livslust.

MÅLOMRÅDE 1:1
Tomelilla kommun ska arbeta för att öka människors möjlighet till egen försörjning och genom aktiva satsningar förebygga framtida arbetslöshet. Sysselsättningen ska öka och samarbetet med näringslivet och våra grannkommuner ska förstärkas.

MÅLOMRÅDE 1:2
Alla kommunala verksamheter ska delta i arbetet med att stärka Tomelillas varumärke och medverka till att hela kommunen blir mer attraktiv för etableringar, besökare samt inflyttning.

MÅLOMRÅDE 1:3
För att långsiktigt bevara våra ekosystem samt minska påverkan på natur och människans hälsa ska bästa möjliga resursutnyttjande eftersträvas inom den kommunala verksamheten. Tomelilla kommun ska skapa möjlighet för att invånarna aktivt ska kunna delta i detta viktiga arbete.

MÅLOMRÅDE 1:4
Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar och varje generation ska bära sin del av kostnaden för våra välfärdssystem.

MÅLOMRÅDE 1:5
Väl fungerande kommunikationer och en utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för en bra vardag för alla. Tomelilla kommun ska aktivt arbeta för att utveckla infrastrukturen i hela Skåne för att kunna binda samman hela arbetsmarknadsområdet.

MÅLOMRÅDE 1:6
En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Tomelilla kommun ska kunna fortsätta att växa. Den kommunala verksamheten ska samverka med bostadsmarknadens aktörer för att underlätta att fler bostäder byggs.

MÅLOMRÅDE 2:1
Individer, företag och föreningar ska vara nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service och det ska vara snabbt och enkelt för alla att komma i kontakt med kommunen. Tomelilla kommun ska aktivt arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag.

MÅLOMRÅDE 2:2
Invånarnas möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Tomelilla kommun ska stärka sin dialog med invånarna inför politiska beslut. Människors möjlighet att välja utförare av olika tjänster ska öka.

MÅLOMRÅDE 2:3
Människors ojämlika livsvillkor ska minska och särskilda insatser riktas mot landsbygdens utveckling.

MÅLOMRÅDE 2:4
Tomelilla kommun ska göras mer tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar.

MÅLOMRÅDE 2:5
Tomelilla kommun ska vara en professionell och kompetent organisation som attraherar och kan behålla duktiga medarbetare. Alla anställda ges möjlighet att växa i organisationen utifrån sina egna unika förutsättningar.

MÅLOMRÅDE 3:1
Förskolan i Tomelilla kommun ska hålla hög kvalitet och förskoleplats ska erbjudas inom skälig tid. Det ska vara en stimulerande och trygg plats för barnen.

MÅLOMRÅDE 3:2
Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar för att klara minst godkända resultat i skolan och bli behöriga för gymnasiestudier.

MÅLOMRÅDE 3:3
Tomelilla kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och kommunala bolag verka för att fler barn och ungdomar får en mer meningsfull fritid.

MÅLOMRÅDE 3:4
Barn och ungas välmående ska stärkas. Alla har rätt till en uppväxt utan att bli mobbad eller kränkt på något sätt. De som behöver extra stöd för sin utveckling ska få det och i den omfattning som krävs.

MÅLOMRÅDE 3:5
Barn och ungdomar ska tidigt och regelbundet få nödvändig kunskap om arbetsmarknaden och näringslivet för att underlätta framtida yrkesval. Tomelilla kommun ska erbjuda ferieplatser till unga mellan 16-17 år som inte själva kan ordna sommarjobb.

MÅLOMRÅDE 4:1
I Tomelilla kommun ska alla känna sig trygga och säkra. Den offentliga miljön har en betydande roll och ska vara estetiskt tilltalande, ren och fri från skadegörelse.

MÅLOMRÅDE 4:2
Tomelilla erbjuder en trygg och god omsorg för äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas.

MÅLOMRÅDE 4:3
Tomelilla kommun ska stödja barn och unga och tillsammans med andra aktörer ska vi arbeta med att underlätta föräldraskapet. Kommunen ska sträva efter att ha en god kunskap om barns och ungas vardag.

MÅLOMRÅDE 4:4
Tomelilla kommun ska, i samverkan med andra aktörer, stödja förenings- och kulturlivet för en fortsatt positiv utveckling. Invånare och besökare ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet.

MÅLOMRÅDE 4:5
Tomelilla kommun ska i samverkan med polis, föreningar och frivilligorganisationer aktivt motarbeta missbruk av spel, alkohol, narkotika och dopingpreparat samt minska användningen av tobak.

MÅLOMRÅDE 4:6
De kommunala verksamheterna ska främja invånarnas möjligheter till fysisk aktivitet och stötta sunda livsvanor.