Revisorer

Lyssna

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige för att oberoende granska den kommunala verksamheten.
De förtroendevalda revisorerna ska genom sina granskningar kunna avgöra om de politiska nämnderna och styrelse bedöms ha ansvarsfrihet inför kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Revisorernas uppgift styrs främst utifrån nionde kapitlet i kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
God revisionssed för kommunal verksamhet
 

De förtroendevalda revisorerna ska granska och kontrollera så att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och att de använder skatteintäkter och eventuella statsbidrag på ett tillfredsställande sätt. De förtroendevalda revisorerna ska även granska så att räkenskaperna är rättvisande och om kommunens interna kontroll är tillfredställande. Revisorernas granskningar är ett komplement till den interna kontroll som kommunens nämnder och styrelse är skyldiga att utföra. Revisorernas granskning avser den politiska organisationen och deras uppföljning av att fattade beslut verkställs.

Revisorernas uppdrag

Revisorerna i Tomelilla kommun utför sin granskning enligt en årlig fastställd revisionsplan utifrån gällande lagstiftning och av kommunfullmäktige beslutat revisionsreglemente. Kommunfullmäktige utser varje mandatperiod fem förtroendevalda revisorer. Revisorerna tillsätts utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige men revisorerna arbetar opolitiskt, oberoende och självständigt i sin roll som förtroendevald revisor.

De förtroendevalda revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga yrkesrevisorer som de själva väljer att anlita i den omfattning som behövs för att kunna utföra deras uppdrag enligt så kallad god revisionssed.

I revisorernas uppdrag ingår även granskning av kommunens sammanställda ekonomiska redovisning samt upphandling och samordning av all bolagsrevision inom kommunen. Revisorerna lämnar revisionsrapporter för samtliga av sina utförda granskningar samt revisionsberättelse och verksamhetsberättelse vid delårs- och årsredovisning.

Lekmannarevision

Sedan år 2000 ska även kommunrevisionen granska alla de kommunalägda juridiska personerna där kommunen direkt eller indirekt är ägare. De juridiska personerna är en del av den kommunala verksamheten och kan drivas som aktiebolag, handelsbolag, stiftelser samt kommunalförbund. Det är de ur kommunrevisionen utvalda lekmannarevisorernas uppdrag att utvärdera och granska dessa juridiska personer. Lekmannarevisionen regleras utifrån både kommunallagen och aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorernas granskar verksamheten och gör en bedömning av måluppfyllelsegrad men räkenskaperna granskas istället av yrkesrevisorer i bolagen. Bedömning om ansvarsfrihet görs av yrkesrevisorn som skriver revisionsberättelsen, medans lekmannarevisorn skriver en granskningsrapport. Båda rapporterna är material för kommunfullmäktiges årliga ansvarsprövning.
Fakta lekmannarevision 

Kommunrevisionen

Ulla-Christina Lindberg (S) ordf

Lena Bottner (S) 1:e vice ordf

Birgit Johansson (M) 2:e vice ordf

Erica Toft (C) Revisor

Tomas Talik (SD) Revisor

Nedanstående tabell visar vilka av de förtroendevalda revisorerna som har utsetts till lekmannarevisor av kommunfullmäktige i kommunens bolag och andra juridiska organ.

Österlenhem AB Samtliga revisorer
Tomelilla Industrifastigheter AB Samtliga revisorer
Ystad – Österlenregionens Miljöförbund Tomas Talik
ÖKRAB Erica Toft
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne Birgit Johansson
AF Monthans donationsfond Ulla-Christina Lindberg