Hur fungerar en kommun?

Lyssna

Du som medborgare

Den högsta makten har du som röstberättigad medborgare som i allmänna val röstar fram företrädare, politiker. Utnyttja din rätt att påverka politiken genom att engagera dig, exempelvis genom att gå med i ett politiskt parti. Vi behöver en demokratisk kultur med ett politiskt intresse. Vi behöver en livlig debatt och ett brett engagemang i det politiska arbetet. Utan din röst och din medverkan fungerar Sveriges demokrati inte lika bra.

Riksdag och regering

Centralt är det riksdag och regering som på olika sätt anger, oftast i form av lagar och förordningar, de ramar som alla kommuner måste hålla sig inom. De ger kommunerna en "minsta gemensamma nämnare".

Kommunfullmäktige, -styrelse och nämnder

Lokalt är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt. Kommunfullmäktige fungerar som ett lokalt parlament och har politiker som kommuninnevånarna röstat fram. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen. Dessutom finns det beredningar och nämnder, som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.