Vård- och omsorsverksamheten - kvalitet och utveckling

Lyssna

Vi använder oss av olika metoder för att att följa upp och förbättra våra verksamheter;  

Brukarundersökning via socialstyrelsen - äldreguiden

Här kan du se och jämföra kommunens olika boenden och hemtjänstområden.

Jämför våra boenden via socialstyrelsens äldreguide

Jämför våra hemtjänstområden via socialstyrelsens äldreguide

Öppna jämförelser

Här kan du se hur Tomelilla står sig i jämförelse med andra kommuner beträffande äldreomsorgen.

Kvalitet och resurser inom äldreomsorg och hemtjänst via jämföraren.

Kvalitet och resurser avseende funktionsnedsättning LSS via jämföraren

Jämföraren är en del av Kolada*

*I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med ca 5000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Individuella kvalitetsuppföljningar - brukarundersökning

Biståndshandläggarenheten följer upp individuella beslut och insatser i hemtjänsten. Målet är att detta ska göras en gång per år och person. Uppföljningen görs vid hembesök eller via telefon. Vi gör då samtidigt en kvalitetsuppföljning av uppsatta mål och resultaten redovisas per hemtjänstområde.  

Kvalitetsrapporter

Verksamhets och avtalsuppföljningar

Vad ska följas upp?

  1. Uppföljning av leverantören (kvalificeringskraven)
  2. Uppföljning av tjänsten (kraven i kravspecifikationen
  3. Uppföljning av volymer och pris
  4. Uppföljning av kvaliteten i de utförda tjänsterna
  5. Uppföljning och bevakning av övriga avtalsvillkor.

Verksamhetsuppföljning

Begreppet ”verksamhetsuppföljning” används om de krav på uppföljning som enligt 6 kap. 7 § kommunallagen ställs på ansvarig nämnd i kommunen om att:

  • Följa upp mål, riktlinjer och föreskrifter som finns
  • Den interna kontrollen är tillräcklig
  • Verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt

För att leva upp till kommunallagen måste kommunen även följa upp de konkurrensutsatta verksamheterna.

Kommunen har avtal med Förenade Care att ansvara för driften både på Byavången/hemtjänst Centrum och Valkyrian/Hemtjänst Söder.

Entreprenören följs upp genom verksamhetsuppföljning dvs att mål, riktlinjer , följs och att verksamheten håller den kvaliteten som kommunen upphandlat.  Samma krav gäller för vård-och omsorgsnämndens egna motsvarande verksamheter.

I verksamhetsuppföljningen för 2017 och 2018 ingår resultat från den nationella brukarundersökningen och enhetsundersökningen och kvaliteten kan jämföras både internt och externt.

Biståndshandläggarna gör individuella kvalitetsuppföljningar i ordinärt boende som sammanställs och redovisas på denna sidan.

Synpunkts-och klagomålshantering från brukare, anhöriga eller personal är en viktg del i uppföljning av kvaliteten.

Rapportering av avvikelser/Lex Sarah är också en viktig del i uppföljningen och redovisas varje halvår av både av förvaltningen och entreprenören.

Avtalsuppföljning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska kontrollerar att den kommunala hälso-och sjukvården, den delen som entreprenören ansvarar för är tillfredsställande.

Här ingår bland annat utredning av avvikelser och mätningar som till exempel nattfastemätningar och hygienkontroller.

Dessa redovisas årligen i Patientsäkerhetsberättelsen.

De roller som på olika sätt följer upp kvaliteten är förutom medicinskt ansvarig sjuksköterska, och myndighetschef även kommunens legitimerade personal, sjuksköterskor, fysio-och arbetsterapeuter samt biståndshandläggare. Både anmälda och oanmälda besök görs för att fånga upp nuläget.

Utöver ovanstående uppföljningar hålls minst en gång per år formella uppföljningsmöten med entreprenören för att följa upp samtliga krav i avtalet och kvalitetsledningssystem och miljösystem.

Till hjälp använder förvaltningen en modell från Sveriges kommuner och landsting ”Kravsorteraren”.  

Om entreprenören inte når upp till kraven begär vård-och omsorgsnämnden en handlings-och åtgärdsplan för hur de ska komma till rätta med bristerna.

Mer om avtalsuppföljning kan du läsa här i upphandlingsmyndighetens vägledning.

Entreprenörens handlingsplaner och analyser samt beslut återfinns i vård-och omsorgsnämndens protokoll  

Synpunkts- och klagomålshantering

Vård– och omsorgsförvaltningen har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering från brukare och anhöriga. Formuläret kan fyllas i och skickas in via hemsidan eller via post. Ärenden utreds och återkopplas av förvaltningen. Resultatet redovisas en gång per år till vård-och omsorgsnämnden i form av en sammanställning över antal registrerade synpunkter samt vad de handlar om.

Rutiner för avvikelser och missförhållande

All personal i vård och omsorg har rapporteringsskyldighet om de upptäcker att det finns avvikelser, missförhållande eller risk för avvikelser och missförhållande. Syftet är att vi på ett systematiskt sätt ska lära oss att förebygga och därmed minimera risker för patienter och brukare.

I vårt arbete har vi ett salutogent synsätt som innebär att den vi är till för, det vill säga brukaren ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kring den planering och uppföljning som sker.