Diarium och arkiv

Lyssna

Register över allmänna handlingar

Tomelilla kommun är liksom andra myndigheter skyldig att föra register över de allmänna handlingar som finns förvarade hos kommunen.

Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot, svarar på eller fattar beslut i. I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter.

Alla brev, skrivelser, beslut och även e-posten som kommer eller lämnar en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt Tryckfrihetsförordningen.

Vissa allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara hemliga och i vilken verksamhet. Kommunen avgör, med stöd av lagen, vilka uppgifter som omfattas av sekretess i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Alla allmänna handlingar som inte innehåller hemliga uppgifter är offentliga vilket innebär att du har rätt att läsa dem.

All post till kommunen öppnas dagligen av vår registrator. Varje nämnd har ett eget diarium över sina handlingar.

Följande diarium finns:

  • Kommunstyrelsen
  • Byggnadsnämnden
  • Familjenämnden
  • Vård och omsorgsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Valnämnden

Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar kan du kontakta registratorn via kommunens växel eller skicka e-post.
Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se