Hållbar utveckling

Vad Tomelilla kommun konkret gör i nuläget för att uppnå målen

Vi vill vara en förebild genom att aktivt och målmedvetet arbeta för att minska förvaltningens klimatpåverkan och för att uppnå en hållbar utveckling. 

Agenda 2030

FNs Agenda 2030 och de 17 globala mål anger hur världen ska ledas mot en hållbar och rättvis framtid. Tomelilla kommun jobbar för en hållbar utveckling där det blir lätt för invånare, företagare och besökare att kunna leva och verka klimatsmart och hållbart. Med god fysisk planering kan vi skapa hållbara strukturer och hälsofrämjande livsmiljöer.

Tre aspekter är i fokus för en hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer om Agenda 2030 på riksdagens webbplats

Social hållbarhet innebär att vi tillsammans skapar vi ett samhälle där människors grundläggande behov och rättigheter säkerställs. Vi är inkluderande, anpassande och utformande.

Ekonomisk hållbarhet innebär att vi hushållar långsiktigt med våra resurser, både materiella och mänskliga. Vi arbetar med hållbar tillväxt kopplat till kommunens utveckling och här skapas möjligheter för de som vill.

Miljömässig hållbarhet innebär att vi tar hand om och vårdar vår kommun och natur. Människors hälsa är i fokus och vi tar ansvar för hur vi använder våra naturresurser och energikällor.

Tomelilla kommun har också tagit sig an utmaningen där ett 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 och ett klimatneutralt samhälle är målet. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan från förvaltningens transporter. Därför väljer vi biogas eller el vid inköp av fordon.

Tomelilla kommunförvaltning har sedan år 2016 minskat koldioxidutsläppen med 102 ton (2018).

Vi hämtar hushållsavfall med lastbilar som drivs på biogas. Kanske just din äppelskrutt bidrar till att lastbilarna tar sig framåt?

I Tomelilla kan du även ladda din elbil på några av våra laddstolpar. Har du bråttom laddar du bilen med snabbladdaren i Svampakorset. Du hittar även laddstolpar i Brösarp, Skåne Tranås, Smedstorp och två inne i Tomelilla.

Vi samkör, tillsammans med grannkommuner, varor med lastbilar drivna av biogas till våra olika enheter.

En samordnad varudistribution:

  • ökar möjligheten för lokala varuleverantörer att delta i kommunens upphandlingar, genom att de får leverera till en enda plats.
  • minskar miljöpåverkan genom att köra med biogas och hög fyllnadsgrad i bilarna.
  • ökar trafiksäkerhet vid exempelvis skolor genom att minska antalet lastbilar som levererar.
  • minskar arbetsbelastningen på enheterna genom att en effektiv ruttplanering också ger tydliga tidpunkter för leverans av varor.

Vid upphandling av varor och tjänster ställer vi olika miljökrav. Ett exempel är att i samband med upphandling av livsmedel ställer kommunen höga krav på djurskyddsfrågor när det gäller kött.

I Tomelilla (vid Svampakorset) kan du tanka biogas på tankställe som kommunen tillsammans med lantbrukare, bilfirmor, Österlens kraft, Simrishamns kommun och privatpersoner är delägare i.

I detta dokument redovisas de nationella och regionala miljömålen och Tomelilla kommuns åtgärder för att uppnå dem.

Senast uppdaterad: 2020-01-24