Vi vågar påstå att vi har Sveriges minsta digitala strategi. Det är vi stolta över!

Vi har strävat efter att göra det som kan upplevas tekniskt svårt och något för experter till att bli användbart för alla som arbetar i och för Tomelilla kommuns organisation och dess helägda bolag. Det är vi som konkret ska få det att hända. Vi ska ligga i framkant. Vi ska vara öppna för nya möjligheter. Vi ska vara en innovativ kommun. Vi ska se digitalisering som en avgörande resurs för verksamhetsutveckling.

För naturligvis är inte kommunens digitalisering till för oss själva, utan den ska skapa nytta för alla som lever och verkar i Tomelilla. Det kan ske direkt genom e-tjänster och en kommun som är öppen 24-7, men också genom att exempelvis utnyttja automatisering på insidan för att frigöra personella resurser till personlig service där det behövs.

Den digitala strategin är ett resultat från vårt projekt – ”Bredband och digitalisering i Tomelilla”, där Tomelilla kommun via Tillväxtverket fått medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Energi- och klimatplan 2020-2025

Tomelilla kommun har ett övergripande mål för sitt energi- och klimatarbete att bli fossilfria när det gäller uppvärmning, el, och transporter. Kommunen har under flera år arbetet på olika sätt för att uppnå målet och arbetet har delvis finansierats genom olika projektpengar. Satsningarna har gett minskade utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning och ökad kompetens om det interna arbetet med frågorna.

Livskvalitetsprogrammet är kommunens styrdokument för miljö och folkhälsa. Programmet anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet. 

Näringslivsplan

Kommunens näringslivsplan syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.

Utbildningsstrategin är framtagen av familjenämnden och beslutad av kommunfullmäktige för att vara en riktlinje och en strävan för alla som verkar inom förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Den ska tydligt visa hur verksamheten drivs och utvecklas. Det övergripande målet är att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till god utveckling och valmöjligheter i livet.

Varje kommun skall ha en översiktsplan. Planen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden vad gäller användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen är inte bindande.

Översiktsplanen kan innehålla avvägningar mellan olika allmänna intressen men innehåller normalt ej några avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.

Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång under en mandatperiod.

Kommunens gällande översiktsplan vann laga kraft 19 februari 2019.

Översiktsplan 2025

Översiktsplan 2025

Kommunen har tagit fram en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 4 juni 2018. Planen blev överklagad till förvaltningsrätten som avslog överklagan. Översiktsplan 2025 vann laga kraft 19 februari 2019.
Nedan finns handlingarna för gällande översiktsplan