Vad gör kommunen?

Migrationsverket tog i april 2022 fram en fördelning av hur många ukrainska flyktingar varje kommun ska ta emot beräknat på olika kriterier:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsförutsättningar
  • antal ensamkommande barn
  • antal asylsökande som vistas i kommunerna
  • avräkning för de skyddsbehövande som redan vistas i kommunerna

Då innebär det för Tomelillas del, 98 personer totalt. Migrationsverket har dock, baserat på hur situationen utvecklats i Ukraina, skrivit ner sin prognos på antalet flyktingar som kan förväntas fly till Sverige. Det gör att Tomelilla kommun från juli månad, ska kunna hjälpa 23 personer med bostad istället för 98. 

I Tomelilla vistas idag redan fler ukrainska medborgare på flykt än så. De har alla löst och ansvarar för sitt eget boende.

Evakueringsplatser

Kommunens krisledningsnämnd  beslutade våren 2022 att Tomelilla kommun ska färdigställa ett fyrtiotal evakueringsplatser för flyktingar från Ukraina. 

- Efter besked från Migrationsverket att behovet det närmaste inte är akut, har vi dock valt att avvakta med uppstart, säger Leif Sandberg, (C), dåvarande krisledningsnämndens ordförande.

På uppmaning av länsstyrelsen, inventerade kommunen under våren 2022 vilka olika boendelösningar som finns i Tomelilla. Bostäder som ägs av privatpersoner, ingick inte i denna inventering.

Om du vill bidra

Länsstyrelsen har sammanställt frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina.

På Migrationsverket hemsida hittar du mer information som riktar sig till privat­per­soner och frivil­lig­or­ga­ni­sa­tioner som vill hjälpa till.