Spridning av covid-19 sker fortsatt i Sverige. Men i takt med att vaccinationer och andra skyddsåtgärder bedöms ge effekt, planeras lättnader av restriktioner i olika steg från 1 juni 2021. Det fjärde steget inleds 29 september 2021 då många restriktioner tas bort. Bland annat kommer det inte längre finnas tak för antal besökare på olika arrangemang och rådet att arbeta hemifrån på grund av smittrisk, slopas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fortsatt gäller dock nationella allmäna råd och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten där var och en har ett personligt ansvar. Från 29 september kommer särskilda rekommendationer gälla för ovaccinerade.

De allmäna råden och föreskrifterna

  När sådant här händer, sätts samhället på prov. Det är viktigt att alla tar ett stort eget ansvar. Från 14 december 2020, gäller följade råd och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten:

  Personligt ansvar

  Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

  Grundläggande försiktighetsåtgärder

  För att undvika spridning av covid-19 bör du

  1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
  2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  Begränsa nya nära kontakter

  Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
  Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni

  1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
  2. med fördel umgås utomhus.

  Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

  Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
  Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

  Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

  När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

  När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

  Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

  Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektiv-trafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

  Vid längre resor kan det innebära att du

  1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
  2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

  Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

  Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

  1. hålla avstånd till varandra,
  2. inte dela utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  4. undvika gemensamma omklädningsrum,
  5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
  6. utföra aktiviteten i mindre grupper

  Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare

  Vidare uppmanas verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

   Mer om de skärpta råden på Folkhälsomyndighetens webbsida

   De flesta som får covid -19 blir lindrigt sjuka. 1177.se  har information om sjukdomen och dess symtom. Det går också att ringa 1177 vid behov av sjukvårdsrådgivning. För allmän information om viruset och sjukdomen, använd nationella upplysningsnumret 113 13.Läs mer om olika typer av tester under rubriken Hur kan jag testa mig?

   Mer information

   På krisinformation.se finns mycket att läsa om viruset tillsammans med länkar till olika myndigheters information.

   Folkhälsomyndigheten är en annan bra källa till information. Här finns bland annat en bra ”frågor och svar”, också på engelska.
    

   • Boende i Skåne med symtom på covid-19 kan beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte. Läs mer om självtesten på 1177.

   Just nu pågår vaccinationer mot covid -19 i Skåne. Det är Region Skåne som ansvarar för genomförandet.

   Äldre och personal på särskilda boenden har varit först ut, därefter fanns en prioritetsordning bland särskilt sårbara personer och personal inom vård- och omsorgsområdet.

   Nu erbjuds vaccin till övrig allmänhet i olika faser framförallt baserade på ålder. 

   Läs mer på Region Skånes webbplats

   Läs mer om vaccinering på 1177.se.

   Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

   Information in other languages (Folkhälsomyndigheten)

   Region Skåne har tagit fram information om vaccinationen med lättläst språk.

   Lättläst information om vaccination (pdf)

   Lättläst med bildstöd (pdf)

   Om du lever i hemlöshet, finns möjlighet att få vaccin på någon av Skånes stadsmissions mottagningar i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.

   Läs mer om tider och annat på Skånes stadsmissions webbplats

   Region Skåne publicerar varje dag en lägesbild för hur smittläget ser ut för Skåne totalt.

   Varje vecka lägger Region Skåne också upp siffror för varje skånsk kommun. I kommunrapporten hittar du bland annat hur mång fall av covid -19 som konstaterats bland Tomelillas invånare sedan i mars. Du kan också se hur många nya fall som konstaterats de senaste två veckorna.

   Region Skånes lägesbild

   Region Skånes kommunrapport

   Kommunen är en del av alla myndigheter som just nu arbetar med det som rör covid -19. Vi har olika roller och ansvar. Ett av kommunens ansvar är att se till att de av kommunens verksamheter som är viktiga för att samhället i stort ska fungera, ska kunna fortsätta sitt arbete i så hög utsträckning som möjligt.

   Som kommun följer vi de rekommendationer som expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd ger, både som offentlig organisation som arbetsgivare. Vi vet att läget kan förändras och det kan komma nya rekommendationer. Vi vidtar åtgärder när det händer.

   Det kommunen just nu gör är exempelvis:

   • sprider information till allmänhet hur man ska agera om man tror att man är smittad och länkar till de säkra källor som finns, till exempel Folkhälsomyndigheten som är experter på smitta och smittspridning,
   • ser till att vi som arbetar i kommunen har tillgång till rätt information för att hantera det läge som just nu är,
   • följer utvecklingen noga genom att ha regelbunden kontakt med andra Skånekommuner, länsstyrelsen, regionen m. fl.
   • ser till att vi har en god beredskap för hur vi gör om smittan allvarligt skulle påverka till exempel samhällsviktiga verksamheter som äldreomsorg, skola eller om exempelvis en stor del av vår personal skulle bli sjuk

   Kommunen har också aktiverat en rad lättnader och insatser för att lindra konsekvenserna inom näringslivet. Familjer som har försörjningsstöd kan, om de har hemmavarande barn som går på gymnasiet, ansöka om en tillfällig höjning för ökade matkostnader som uppstår då skolmaten uteblir.

   Exempel på vilka åtgärder kommunen vidtar som ryms inom de allmänna råden är:

   • informerar invånare och besökare i våra lokaler om hur smittspridning kan hindras
   • markerar avstånd på golvet i de verksamheter där det kan uppstå kö eller trängsel
   • håller digitala möten i möjligaste mån
   • ser till att det finns tillgänglig möjlighet att tvätta händer
   • undviker att många personer samlas på liten yta
   • är restriktiva emd kurser, konferenser och andra tjänsteresor
   • uppmanar alla medarbetare som kan arbeta hemifrån att göra det

   Engagera dig enkelt via Nyby

   Tomelilla kommun använder appen Nyby för koppla samman invånare som behöver hjälp, med kvalificerade resurspersoner som vill bidra. I appen kopplas den som behöver hjälp enkelt samman med resurser som kommunen har kvalificerat och kan bidra. Som kommuninvånare kan du både be om hjälp och enkelt bidra. Ansök om att gå med i gruppen Volontärer i Tomelilla för att bidra med din hjälp. 

   Läs mer om Nyby och hur du kommer igång. 

   Just nu finns gott om information i omlopp som rör coronaviruset och dess konsekvenser. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är sant eller inte. För att undvika att sprida rykten eller falsk information, kan vi alla hjälpas åt genom att vara källkritiska.

   Säkerställd information från olika myndigheter finns samlad på www. krisinformation.se.

   Så tänker du källkritiskt

   • Är det fakta eller åsikter?
   • Vad är syftet med informationen?
   • Vem är avsändaren?
   • Är källan trovärdig?
   • Finns informationen någon annanstans?
   • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?

   Vad du själv kan göra:

   • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
   • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
   • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

    Källa: dinsakerhet.se

   Under rådande omständigheter lever flera av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

   Råd och tips för psykisk hälsa i kristider

   Sveriges kommuner och regioner samverkar med regeringen för att stärka psykisk hälsa genom projektet "Uppdrag psykisk hälsa".
   På projektets webbplats finns  information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider kopplat till pandemin. Du hittar stöd som riktas specifikt till barn, ungdomar, vuxna och äldre.

   Till tipsen på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

   Våld i nära relation

   Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt. Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till våldsutövaren, vilket kan försvåra möjligheten till motstånd och uppbrott. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker våldsutövaren kontrollera och utöva makt över den utsatta. Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med.

   Hit kan du vända dig om du är utsatt för våld eller utsätter någon för våld (klicka på länken).

   Prata med någon utomstående

   Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Kanske oroar du dig för din egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv.

   Krisinformation.se listar flera telefonlinjer och chattar där du kan prata och skriva om din oro. Här finns hela listan. 

   Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning på våra boenden. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Vi har stöd bland annat från Region Skånes smittskydd och mer på hemmaplan har vi en god dialog med primärvården.

   Smittspårning 

   När vi i kommunen genomför en smittspårning ingår även de personer/brukare som inte har symtom.

   De som ingår i vår smittspårning är de personer/brukare som kan ha blivit exponerade för covid-19 och som inte haft sjukdomen inom de närmaste tre månaderna. I samband med att smittspårning genomförs tas två prov. Det första provet görs direkt efter att vi fått indikationer på att någon i personens/brukarens närhet, inom vår verksamhet, har fått ett positivt provsvar. Det andra provet tas sju dagar efter det första.

   Om ett av dessa prov skulle visa sig vara positivt kontaktas personen direkt, antingen av våra sjuksköterskor eller av vårdcentralen. Om provet visar sig vara negativt kontaktas man inte. Vi informerar alltid berörd person vid provtagning. Om personen ber oss informera anhöriga gör vi detta. Om inte, informeras inte anhöriga då dessa provtagningar lyder under sekretesslagstiftning.

   Vad vi gör för att minska smittspridningen: 

   •  Vi genomför trygga besök på våra boenden, vilket bland annat innebär​​​​ ​​​att:
    - man som anhörig/närstående inte ska komma på besök om man har symtom på covid-19.
    - man som anhörig/närstående ska tvätta händerna med handsprit före, under och efter besöket. 
    - besöket ska ske i den närståendes lägenhet, inte i boendets gemensamma utrymmen.
    -  antalet besökare per besök är begränsat till så få personer som möjligt  för att säkra att det går att hålla avstånd under besöket.
    Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19.
   • Vi säkerställer att våra hygienrutiner fungerar. Att arbeta efter basala hygienrutiner är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Läs mer under fliken ”Så här arbetar vi med hygien inom kommunens äldreomsorg.” 
   • Medarbetare med symtom som snuva, hosta eller feber, även lindriga, uppmanas att stanna hemma. 

   Så hanterar vi misstänkt smitta på ett boende

   Inom både hemtjänst och på våra boenden, arbetar vi alltid med hygienrutiner. Det är viktigt för att undvika smittspridning också vad gäller andra sjukdomar än covid -19. Alla medarbetare har tillgång till handsprit. På samtliga arbetsplatser finns hygienombud som ett extra stöd i handledning och internkontroll. Vi genomför kontinuerligt hygienutbildningar och just nu kompletteras dessa med Region Skånes nya webbutbildning med särskild anledning av coronaviruset.

   Tomelilla kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien/Smittskydd Skånes riktlinjer och utformar/hämtar hygienrutiner från dessa. Deras riktlinjer bygger på konceptet basala hygienrutiner. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg.

   Basala hygienrutiner innefattar regler för:

   • handhygien
   • skyddshandskar och skyddskläder 
   • arbetskläder
   • hår och skägg
   • smycken, klockor och bandage på händer

   Vad jag som anhörig kan göra

   I dessa tider är det extra viktigt att hålla tät kontakt. Men vi uppmanar dig att vara restriktiv med besök och överväga digitala möten där ni kan se varandra. Vi har tillgång till både datorer och surfplattor. Har du också det, alternativt en smartphone, hjälper vi er gärna att hålla kontakten.

   Är kommunens särskilda boenden för äldre öppna?

   Ja.  Besöket ska ske i den närståendes lägenhet, inte i boendets gemensamma utrymmen. Antalet besökare per besök är begränsat till så få personer som möjligt  för att säkra att det går att hålla avstånd.

   I dessa tider är det extra viktigt att hålla tät kontakt. Men vi uppmanar dig att vara restriktiv med besök och överväga digitala möten där ni kan se varandra. Vi har tillgång till både datorer och surfplattor. Har du också det, alternativt en smartphone, hjälper vi er gärna att hålla kontakten.

   Är kommunens dagveksamhet öppen?

   Ja, Vännens dagverksamhet är öppen.

   Hör gärna av dig!

   Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Du når dem enklast via Tomelilla direkt, 0417-180 00.

   Hör av dig om du har frågor!

   Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Du når dem enklast via Tomelilla direkt, 0417-180 00.

   Just nu planeras för vaccinering av barn 12-15 år i skolorna.

   Vi förebygger smittspridning i skolor och förskolor genom att exempelvis:

   • ha tätare städning än vanligtvis
   • undvika större samlingar av barn, elever och personal
   • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
   • inte just nu genomföra föräldramöten eller andra aktiviteter där man samlas på plats

   Barn och elever som visar symtom som skulle kunna bero på coronavirus, ska inte komma till förskolan eller skolan. Uppstår symtom när barnet/eleven är hos oss, kommer vi be förälder/vårdnadshavare att hämta barnet. Det finns särskilda råd från Folkhälsomyndigheten vi använder för att kunna göra en bedömning. Tänk på att bokning av test för covid -19 är smidigare och enklare om ditt barn har en godkänd e-legitimation.

   Barn i förskola och skola som har konstaterad covidsjukdom i hemmet, ska inte komma till skolan eller förskolan även om barnet är utan symtom.

   Läs mer här.

   Om vi får en hög personalfrånvaro i förskolan som inte går att lösa genom omflyttning av personal eller vikarier, kan vi behöva be er som har möjlighet att ha barnen hemma att göra så. Det kan handla om barn vars föräldrar/vårdnadshavare är permitterade eller föräldralediga med annat barn.

   Är kommunens skolor och förskolor öppna?

   Ja, generellt.

   Men om spridningen av covid -19 skulle vara stor eller ha ett hastigt förlopp, kan smittskyddsläkare bedöma att en skolas eller förskolas lokaler bör stängas. Det kan ske helt eller delvis. Det är huvudmannen - kommunen eller privat utövare - för skolan som tar själva beslutet om stängning.

   Bedömningen kan alltså gälla en enskild avdelning, klass, skola eller förskola eftersom smittspridningen kan se olika ut.

   Om skolor och förskolor skulle stängas

   Om någon av Tomelilla kommuns skolors eller förskolors lokaler tillfälligt behöver stängas, kommer vi att prioritera snabb information till de barn, elever och vårdnadshavare som direkt berörs. Hemmet kommer få veta hur fjärr- eller distansundervisningen ska gå till. Vi kommer också att lägga ut information på tomelilla.se.

   De föräldrar eller vårdnadshavare som arbetar inom det som kallas ”samhällsviktig verksamhet” kan ändå komma att behöva barnomsorg. Detta för att de behövs i arbete för att samhället ska kunna fungera.

   Hur vet jag om jag arbetar i samhällsviktig verksamhet?

   I förordningen finns specificerat vad som anses falla under detta:

   Information på MSB:s webbplats

   Det är det din arbetsgivare/uppdragsgivare som ska avgöra om du har en funktion som ska bedömas som samhällsviktig och därmed kommer behöva arbeta även om skolor och förskolor stänger. Din arbetsgivare/uppdragsgivare kan också bedöma att du under en sådan period inte behöver arbeta lika mycket som i vanliga fall om dina arbetsuppgifter i alla delar inte betraktas som samhällsviktiga.

   Det kan också vara så att du inte har en ordinarie roll som bedöms som samhällsviktig, men att din arbetsgivare ändå behöver dig för att kunna bedriva den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå med tillräckligt antal medarbetare.

   Det du behöver ta reda på är hur mycket du kommer behöva arbeta och därmed få veta hur stort ditt behov av barnsomsorg är.

   Detta gäller också om du är ensamföretagare.

   Hur vill ni att jag berättar för er om hur stort behov av barnomsorg/fritids jag behöver?

   Om det skulle bli aktuellt med en stängning, ska du meddela förskolan och fritidshemmet det omsorgsbehov du kommer ha. Det ska du inte göra nu, men du kan förbereda dig genom att fråga din arbetsgivare redan nu vad som gäller för dig.

   Skulle du komma att behöva ändra schematider, tar vi det i nästa skede.

   Måste jag visa er ett intyg från min arbetsgivare för att styrka att jag arbetar med samhällsviktig verksamhet för att få barnomsorg/fritids?

   Nej, det behöver du inte. Om vi kommer behöva se ett sådant senare, frågar vi dig.

   Jag arbetar i samhällsviktig verksamhet, men inte barnets andra vårdnadshavare. Kan vi ändå få omsorg om skolor/förskolor stänger?

   Om det finns en annan vårdnadshavare som kan ansvara för barnet bör utgångspunkten vara att hen gör det. Om hen är förhindrad att ta hand om barnet, exempelvis på grund av sjukdom, kan ni ändå få omsorg. Där görs en separat bedömning.

   Om du kan lösa omsorg om dina barn på annat sätt, genom att till exempel en vän, släkting eller partner ställer upp, gör gärna det. Tänk dock på att inte utsätta den äldre generationen eller någon inom övriga riskgrupper för smittorisk.

   Behöver mitt barn gå på en annan förskola eller fritids om förskolor och skolor stänger?

   Vi kommer så långt som det är möjligt se till att ditt barn får komma till samma ställe som vanligt.

   Om det skulle bli så att vi får ett läge med personalbrist på grund av sjukdom, kan vi behöva stänga och hänvisa till en annan förskola, avdelning eller fritidshem. Det kommer vi i så fall meddela med så god framförhållning som bara är möjlig i situationen. Vi kommer meddela dem som då skulle beröras.

   Mitt ena barn går på fritids. Kan hen få komma till sitt syskons förskola istället för fritids?

   Nej, du lämnar på barnens ordinarie förskola och fritids.

   Jag har mitt barn inom OB-omsorg på Nattviolen. Kommer den finnas tillgänglig?

   Om du har den omsorgen i dag till ditt barn, kommer den finnas då också om ni behöver.

   Mina barn går inte i kommunal skola eller förskola. Vad händer om den fristående verksamheten behöver stänga helt och jag ändå behöver omsorg?

   Då kommer du få erbjudande om plats på annan förskola eller fritidshem.

   MSB har sammanställt ett par informationsblad, ett till vårdnadshavare och ett till verksamhetsutövare. Om du som verksamhetsutövare behöver hjälp med att bedöma om din verksamhet, helt eller delvis, är samhällsviktig vid en stängning, finns ett stödmaterial framtaget.

   Detta gäller för kultur- och fritidsverksamheter:

   Biblioteken 

   Biblioteken har ordinarie öppettider. Vi uppmanar alla att hålla avstånd och visa hänsyn.

   Tillhör du en riskgrupp, får du tillgång till tjänsten "Boken kommer" med möjlighet att få lån levererade till hemmet.

   Läs mer om hur här. 

   Detta kan du göra digitalt om du har ett lånekort till våra bibliotek: 

   • låna en e-bok per vecka eller lyssna på en e-ljudbok 
   • se strömmad film via Cineasterna och Viddla. Du kan låna upp till fyra filmer per månad från respektive tjänst, lånetiden är 48 timmar. 

   Behöver du nå biblioteket, finns vi på telefon 0417-181 90, mån – fre kl.11-16. 

   Du kan också mejla till biblioteket@remove-this.tomelilla.remove-this.se 

   De digitala tjänsterna når du direkt på www.biblioteksso.se

   Konsthallen 

   Konsthallen är öppen med ordinarie tider.

   Jazzarkivet 

   Jazzarkivet är fortsatt stängt för besök. 

   Kulturskolan 

   Kulturskolan är igång.

   Österlenbadet 

   Österlenbadet har öppet med ordinarie öppettider.

   Läs mer på Österlenbadets sida.

   Samtliga sporthallar och gymnastiksalar

   Den som hyr ansvarar för att följa de rekommendationer som finns för att minska smittspridningen. Smittskydd Skåne uppmanar fortsatt till utomhusträning i så hög utsträckning som möjligt.

   Fram till och med 28 september, finns en begränsning på hur många personer som får vistas i respektive lokal samtidigt. Du hittar maxantalet för varje hall på bokningssidan på tomelilla.se.

   Verksamhet kopplad till grundskola fortsätter som innan.

   Folkhälsomyndighetens information till arrangörer

   Bokningssida

   Soffta fritidsgård 

   Soffta har öppet, men med mindre grupper. Verksamheten har också digitala träffar.

   29 september återgår Soffta till en verksamhet enbart på plats i fritdsgården och utan begränsningar vad gäller antal barn.

   Sofftas öppettider

   Konstgräsplan och skatepark 

   Dessa aktivitetsplatser utomhus är öppna. 

   Flera företag i kommunen drabbas hårt som en följd av coronavirusets spridning. Tomelilla kommun vill underlätta för näringslivet och har därför vidtagit en rad åtgärder för att stötta.

   • Det finns möjlighet att som företag få förlängd betalningstid på kommunens fakturor.
   • Vi erbjuder oss att korta ner våra betalningstider till leverantörer.
   • Vi beviljar anstånd på inbetalning av hyra i de kommunala lokalerna.
   • Vi förlänger, där behov finns, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
   • Vi skjuter på tillsynsbesök som kommunen utför och som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär.
   • Vi prioriterar, inom vårt ansvarsområde, verksamhetskritiska tillståndsärenden. Som exempel kan nämnas möjligheten att snabbt få möjlighet att redan nu öppna uteserveringar.

   Om ditt företag behöver stöd enligt ovan, kontakta vårt kontaktcenter Tomelilla direkt.

   Vi vill gärna att du lämnar följande uppgifter, så ha dem gärna redo vid kontakt:

   • Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer och e-post
   • Kundnummer
   • Fakturanummer
   • Person- /Organisationsnummer

   Efter beslut 2 april 2020 ger vi ytterligare lättnader:

   • avgiftsfria tillstånd, markupplåtelser och elanvändning för uteserveringar och food trucks
   • avgiftsfria avbokningar av kommunala lokaler

   Du behöver inte höra av dig till oss om du har behov av detta - vi kommer inte skicka ut några fakturor. Däremot behöver du såklart ta kontakt om du önskar avboka kommunala lokaler som du hyr.

   Vi har också en generös hållning vad gäller leverantörer som med anledning av coronaviruset får svårt att hålla ingångna avtal med oss, exempelvis vad gäller leveranser. Om ditt företag har bekymmer med just detta, hör av dig till oss, så gör vi en bedömning.

   Kontakt
   Telefon: 0417-180 00
   E-post: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se

   Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tagit beslutet att ge förlängd betalningstid på den årliga tillsynsavgiften.

   Se mer på miljöförbundets hemsida

   För att föreningar inte ska drabbas ekonomiskt på grund av färre aktiviteter, har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att föreningar i Tomelilla kommun som ansöker om lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2021, erbjuds välja mellan:

   • göra en ny ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2021
   • meddela om man önskar samma aktivitetsstöd som man fick för aktiviteter genomförda under första halvåret 2019.

   På detta sätt kan varje förening välja det som är mest gynnsamt för föreningen. Ansökan för första halvåret 2021 ska vara Kultur och fritid tillhanda senast den 15 augusti 2021, precis som vanligt. Önskar man i stället samma aktivitetsstöd som man fick för första halvåret 2019 ska detta meddelas via e-post till fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

   Läs mer om aktivitetsstödet här.