Corona covid-19

Folkhälsomyndigheten ser att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i landet. 

Tänk på att hålla avstånd både inomhus och utomhus. Folkhälsomyndigheten uppmanar till stor försiktighet, fysisk distansering och egenansvar.

Alla med symtom uppmanas stanna hemma och undvika sociala kontakter. Efter att man åter blivit frisk, bör man stanna hemma två extra dygn. Karensdagen vid sjukdom är tillfälligt borttagen. Från och med 3 juli kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte. Läs mer om självtesten här. 

Fokus just nu är skydda de mest utsatta för smitta då de löper högst risk att drabbas allvarligt. Det handlar om äldre och personer med allvarliga bakomliggande sjukdomar.

Personer över 70 år uppmanas till särskild försiktighet och att under en tid framåt begränsa sina sociala kontakter, undvika att åka kollektivt och att avstå från besök i butiker där människor samlas såsom apotek eller matvarubutiker.

 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Håll avstånd.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion.
 • Skydda utsatta grupper.

Misstänker du att du smittats?

Från och med 3 juli kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte. Läs mer om självtesten på Region Skånes webb.

De flesta som får covid -19 blir lindrigt sjuka. 1177.se  har information om sjukdomen och dess symtom.

Det går också att ringa 1177 vid behov av sjukvårdsrådgivning. För allmän information om viruset och sjukdomen, använd nationella upplysningsnumret 113 13.

När sådant här händer, sätts samhället på prov. Det är viktigt att alla tar ett stort eget ansvar. Vid symtom på besvär från luftvägarna, stanna hemma och undvik sociala kontakter.

Folkhälsomyndigheten gav 1 april 2020 ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra att mitta av covid-19 sprids.

De är indelade i:

 • vad alla verksamheter i landet kan göra
 • det personliga ansvaret hos var och en
 • specifika råd för specifika typer av verksamheter, tex föreningar och butiker

Läs förskrifterna och råden här (pdf längst ner på sidan)

Mer information

På krisinformation.se finns mycket att läsa om viruset tillsammans med länkar till olika myndigheters information.

Folkhälsomyndigheten är en annan bra källa till information. Här finns bland annat en bra ”frågor och svar”, också på engelska.
 

Kommunen är en del av alla myndigheter som just nu arbetar med det som rör covid -19. Vi har olika roller och ansvar. Ett av kommunens ansvar är att se till att de av kommunens verksamheter som är viktiga för att samhället i stort ska fungera, ska kunna fortsätta sitt arbete i så hög utsträckning som möjligt.

Som kommun följer vi de rekommendationer som expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd ger, både som offentlig organisation som arbetsgivare. Vi vet att läget kan förändras och det kan komma nya rekommendationer. Vi vidtar åtgärder när det händer.

Det kommunen just nu gör är exempelvis:

 • sprider information till allmänhet hur man ska agera om man tror att man är smittad och länkar till de säkra källor som finns, till exempel Folkhälsomyndigheten som är experter på smitta och smittspridning,
 • ser till att vi som arbetar i kommunen har tillgång till rätt information för att hantera det läge som just nu är,
 • följer utvecklingen noga genom att ha regelbunden kontakt med andra Skånekommuner, länsstyrelsen, regionen m. fl.
 • ser till att vi har en god beredskap för hur vi gör om smittan allvarligt skulle påverka till exempel samhällsviktiga verksamheter som äldreomsorg, skola eller om exempelvis en stor del av vår personal skulle bli sjuk

Kommunen har också aktiverat en rad lättnader och insatser för att lindra konsekvenserna inom näringslivet. Kommunen samordnar hjälp till äldre som inte kan eller bör handla själva. Familjer som har försörjningsstöd kan, om de har hemmavarande barn som går på gymnasiet, ansöka om en tillfällig höjning för ökade matkostnader som uppstår då skolmaten uteblir.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19. Dessa gäller från och med 1 april 2020.

Exempel på vilka åtgärder kommunen vidtar som ryms inom de allmänna råden är:

 • informerar invånare och besökare i våra lokaler om hur smittspridning kan hindras
 • markerar avstånd på golvet i de verksamheter där det kan uppstå kö eller trängsel
 • håller digitala möten
 • ser till att det finns tillgänglig möjlighet att tvätta händer
 • undviker att många personer samlas på liten yta
 • ställer in eller skjuter fram kurser, konferenser och andra tjänsteresor
 • genom flexavtal eller särskilda chefsbeslut, möjliggör flexibla arbetstider för att undvika rusningstrafik för den som åker kollektivt till och från jobbet
 • om det är möjligt i den verksamhet det gäller och då efter beslut av chef, kan personal arbeta hemma

Engagera dig enkelt via Nyby

Tomelilla kommun använder appen Nyby för koppla samman invånare som behöver hjälp, med kvalificerade resurspersoner som vill bidra. I appen kopplas den som behöver hjälp enkelt samman med resurser som kommunen har kvalificerat och kan bidra. Som kommuninvånare kan du både be om hjälp och enkelt bidra. Ansök om att gå med i gruppen Volontärer i Tomelilla för att bidra med din hjälp. 

Läs mer om Nyby och hur du kommer igång. 

Just nu finns gott om information i omlopp som rör coronaviruset och dess konsekvenser. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är sant eller inte. För att undvika att sprida rykten eller falsk information, kan vi alla hjälpas åt genom att vara källkritiska.

Säkerställd information från olika myndigheter finns samlad på www. krisinformation.se.

Så tänker du källkritiskt

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem är avsändaren?
 • Är källan trovärdig?
 • Finns informationen någon annanstans?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?

Vad du själv kan göra:

 • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
 • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
 • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

 Källa: dinsakerhet.se

Under rådande omständigheter lever flera av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Våld i nära relation

Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt. Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till våldsutövaren, vilket kan försvåra möjligheten till motstånd och uppbrott. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker våldsutövaren kontrollera och utöva makt över den utsatta. Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. 

Hit kan du vända dig om du är utsatt för våld eller utsätter någon för våld (klicka på länken).

Prata med någon utomstående

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Kanske oroar du dig för din egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv.

Krisinformation.se listar flera telefonlinjer och chattar där du kan prata och skriva om din oro. Här finns hela listan. 

Chatta med olika proffessioner inom kommunen

Under våren och sommaren kommer du att kunna chatta om corona med olika professioner inom kommunen, via vår hemsida. 

Chatta med vår medicinskt ansvariga sjuksköterska onsdag 10 juni, klockan 15-17.

Chatta med kommundirektör Britt-Marie Börjesson onsdag 17 juni, klockan 15-17.

Chatta med kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfelt onsdag 24 juni, klockan 15-17.

Chatta med närinslivsstrateg Daniel Jonsgården onsdag 1 juli klockan 15-17.

Chatta med socialchef Viweca Thoresson onsdag 8 juli klockan 15-17.

Chatta med HR-chef Johan Lexfors onsdag 15 juli klockan 15-17.

Övriga tider når du Tomelilla direkt måndagar-fredagar klockan 8-16.30 om du har frågor kring hur kommunen hanterar corona och covid-19. Det finns också en social beredskapsjour i Tomelilla kommun som är tillgänglig på telefon utanför ordinarie öppettider. Du når den sociala beredskapsjouren via 112.

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning på våra boenden. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Vi har stöd bland annat från Region Skånes smittskydd och mer på hemmaplan har vi en god dialog med primärvården.

Vi förstår att situationen just nu innebär en påfrestning för dig som är anhörig. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.
 

 • Vi har besöksförbud på våra boenden för äldre. 
 • Vi säkerställer att våra hygienrutiner fungerar. Att arbeta efter basala hygienrutiner är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Läs mer under fliken ”Så här arbetar vi med hygien inom kommunens äldreomsorg.” 
 • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer. Verksamheten på "Vännen" för personer med demenssjukdom, erbjuds nu istället i hemmet hos den enskilde.
 • Medarbetare med symtom som snuva, hosta eller feber, även lindriga, uppmanas att stanna hemma. Från och med 1 juli testas all personal inom vård- och omsorg som uppvisar symptom. 

Inom både hemtjänst och på våra boenden, arbetar vi alltid med hygienrutiner. Det är viktigt för att undvika smittspridning också vad gäller andra sjukdomar än covid -19. Alla medarbetare har tillgång till handsprit. På samtliga arbetsplatser finns hygienombud som ett extra stöd i handledning och internkontroll. Vi genomför kontinuerligt hygienutbildningar och just nu kompletteras dessa med Region Skånes nya webbutbildning med särskild anledning av coronaviruset.

Tomelilla kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien/Smittskydd Skånes riktlinjer och utformar/hämtar hygienrutiner från dessa. Deras riktlinjer bygger på konceptet basala hygienrutiner. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg.

Basala hygienrutiner innefattar regler för:

 • handhygien
 • skyddshandskar och skyddskläder 
 • arbetskläder
 • hår och skägg
 • smycken, klockor och bandage på händer

Om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta görs följande:

 • Medarbetarna kontaktar ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med Region Skåne. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte. I Skåne finns exempelvis särskilda mobila sjukvårdsteam som kan komma till boendet och utföra provtagningen.
 • Om smitta konstateras kommer vi agera så att andra brukare och personal inte riskerar att smittas. Det finns särskilda rutiner som vi kommer använda oss av.
 • Om personen finns kvar på särskilda boendet kommer personen isoleras och antalet personal som ger omvårdnad begränsas så långt det är möjligt.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag. Vi kommer använda den skyddsutrustning som krävs, exempelvis visir, munskydd och skyddskläder.

Smitta omfattas av patientsekretessen. Därför uttalar sig inte stöd- och omsorgsverksamheten om brukares hälsotillstånd. Grunden är att brukaren själv ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

I dessa tider är det extra viktigt att hålla tät kontakt. Samtalen kan med fördel ske genom digitala möten där ni kan se varandra. Vi har tillgång till både datorer och surfplattor. Har du också det, alternativt en smartphone, hjälper vi er gärna att hålla kontakten.

Vi har också upprättat trygga mötesplatser utomhus med plexiglas på våra särskilda boenden för äldre för att ni ändå ska kunna träffas. Kontakta respektive boende för att boka en tid. Läs gärna mer om mötesplatserna här

 

 

Regeringen har tagit beslut om att alla särskilda boenden för äldre ska vara stängda för besök från och med 1 april 2020.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får ge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar detta och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Det gäller alltså i enskilda fall, exempelvis besök i livets slutskede.

Om du behöver komma i kontakt med verksamhetsansvarig för ett boende, ring Tomelilla direkt, 0417-180 00. På kvällar och helger finns information via telefonsvararen. Detta gäller från och med 1 april 2020.

De korttidsplatser och avlastningsplatser kommunen har på de särskilda boendena fungerar som vanligt, men besöksförbud råder även här.

Vi har upprättat trygga mötesplatser utomhus med plexiglas på våra särskilda boenden för äldre för att boende och anhöriga ändå ska kunna träffas. Kontakta respektive boende för att boka en tid. Läs gärna mer om mötesplatserna här

Vi har stängt dagverksamheten. Verksamheten på "Vännen" för personer med demenssjukdom, erbjuds nu istället i hemmet hos den enskilde.

Region Skåne införde 12 mars besöksförbud på sjukhus för att minska risken att inlagda patienter smittas av coronaviruset covid-19. Vårdcentraler som drivs i Region Skånes regi stänger sina drop in-mottagningar och tar enbart emot inbokade besök.

Läs mer på Regionens webbplats.

Hör av dig om du har frågor!

Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Du når dem enklast via Tomelilla direkt, 0417-180 00.

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna. Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

Kravet på distansundervisning lättas upp för gymnasium

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Detta meddelades på en pressträff den 29 maj.

Läs mer

Är kommunens skolor och förskolor öppna?

Ja. Friska barn och ungdomar kommer som vanligt, är man sjuk stannar man hemma.

Skulle situationen förvärras, kan smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten bedöma att en skola bör stängas. Det är huvudmannen för skolan som tar beslut om stängning.

Detta kan ske...

 • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
 • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
 • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Som en beredskap för detta, har regeringen tagit fram tilfälliga bestämmelser kring hur undervisning då ska kunna ges.

Om tillfälliga bestämmelser skolan

Om skolor och förskolor skulle stängas

Nu finns en särskild förordning om vad som gäller om skolor och förskolor behöver stänga. Den har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

De föräldrar eller vårdnadshavare som arbetar inom det som kallas ”samhällsviktig verksamhet” kan ändå komma att behöva barnomsorg. Detta för att de behövs i arbete för att samhället ska kunna fungera.

Observera dock att vi just nu inte nationellt bedöms vara i ett läge där skolor och förskolor stängs. Nedan gäller OM det skulle ske.

Hur vet jag om jag arbetar i samhällsviktig verksamhet?

I förordningen finns specificerat vad som anses falla under detta:

Information på MSB:s webbplats

Det är det din arbetsgivare/uppdragsgivare som ska avgöra om du har en funktion som ska bedömas som samhällsviktig och därmed kommer behöva arbeta även om skolor och förskolor stänger. Din arbetsgivare/uppdragsgivare kan också bedöma att du under en sådan period inte behöver arbeta lika mycket som i vanliga fall om dina arbetsuppgifter i alla delar inte betraktas som samhällsviktiga.

Det kan också vara så att du inte har en ordinarie roll som bedöms som samhällsviktig, men att din arbetsgivare ändå behöver dig för att kunna bedriva den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå med tillräckligt antal medarbetare.

Det du behöver ta reda på är hur mycket du kommer behöva arbeta och därmed få veta hur stort ditt behov av barnsomsorg är.

Detta gäller också om du är ensamföretagare.

Hur vill ni att jag berättar för er om hur stort behov av barnomsorg/fritids jag behöver?

Om det skulle bli aktuellt med en stängning, ska du meddela förskolan och fritidshemmet det omsorgsbehov du kommer ha. Det ska du inte göra nu, men du kan förbereda dig genom att fråga din arbetsgivare redan nu vad som gäller för dig.

Skulle du komma att behöva ändra schematider, tar vi det i nästa skede.

Måste jag visa er ett intyg från min arbetsgivare för att styrka att jag arbetar med samhällsviktig verksamhet för att få barnomsorg/fritids?

Nej, det behöver du inte. Om vi kommer behöva se ett sådant senare, frågar vi dig.

Jag arbetar i samhällsviktig verksamhet, men inte barnets andra vårdnadshavare. Kan vi ändå få omsorg om skolor/förskolor stänger?

Om det finns en annan vårdnadshavare som kan ansvara för barnet bör utgångspunkten vara att hen gör det. Om hen är förhindrad att ta hand om barnet, exempelvis på grund av sjukdom, kan ni ändå få omsorg. Där görs en separat bedömning.

Om du kan lösa omsorg om dina barn på annat sätt, genom att till exempel en vän, släkting eller partner ställer upp, gör gärna det. Tänk dock på att inte utsätta den äldre generationen eller någon inom övriga riskgrupper för smittorisk.

Behöver mitt barn gå på en annan förskola eller fritids om förskolor och skolor stänger?

Vi kommer så långt som det är möjligt se till att ditt barn får komma till samma ställe som vanligt.

Om det skulle bli så att vi får ett läge med personalbrist på grund av sjukdom, kan vi behöva stänga och hänvisa till en annan förskola, avdelning eller fritidshem. Det kommer vi i så fall meddela med så god framförhållning som bara är möjlig i situationen. Vi kommer meddela dem som då skulle beröras.

Mitt ena barn går på fritids. Kan hen få komma till sitt syskons förskola istället för fritids?

Nej, du lämnar på barnens ordinarie förskola och fritids.

Jag har mitt barn inom OB-omsorg på Nattviolen. Kommer den finnas tillgänglig?

Om du har den omsorgen i dag till ditt barn, kommer den finnas då också om ni behöver.

Mina barn går inte i kommunal skola eller förskola. Vad händer om den fristående verksamheten behöver stänga helt och jag ändå behöver omsorg?

Då kommer du få erbjudande om plats på annan förskola eller fritidshem.

MSB har sammanställt ett par informationsblad, ett till vårdnadshavare och ett till verksamhetsutövare. Om du som verksamhetsutövare behöver hjälp med att bedöma om din verksamhet, helt eller delvis, är samhällsviktig vid en stängning, finns ett stödmaterial framtaget.

Vi håller som vanligt öppet våra verksamheter i kulturhuset, biblioteken på landsbygden, baden och fritidsgården Soffta.

Kommunen följer förbudet mot fler än 50 personer samlade för separata arrangemang, men ordinarie verksamhet på kulturhuset, bibliotek, baden samt fritidsgården Soffta berörs inte. Vi uppmanar dock till att du väntar med ditt besök om du känner symtom på sjukdom i luftvägarna. Tänk också på att hålla avstånd till andra besökare och personal.

Biblioteken

Biblioteken är generösa med omlån och tar bort övertidsavgifter för att underlätta för låntagare som inte just nu kan eller ska besöka det fysiska biblioteket. En del arrangemang har fått ställas in på grund av sjukdom.

Om du tillhör en riskgrupp, har du möjlighet att få låneböcker hemlevererade genom vår utökade tjänst  "Boken kommer". Du kan själv välja vilka böcker du vill ha, genrer, författare eller titlar. Vi levererar så fort som möjligt och enligt överenskommelse. Det går också bra att hämta bokpåsen på eller utanför biblioteket.

Kontakta biblioteket på telefon 0417-18190 eller biblioteket@remove-this.tomelilla.remove-this.se för mer information. Tjänsten erbjuds så länge folkhälsomyndighetens rekommendationer för riskgrupperna gäller.

Österlenbadet

På Österlenbadet har vattengympan för pensionärer (måndagar och torsdagar) tillsvidare ställts in i samråd med deltagarna.

Friluftsbaden

Välabadet, Smedstorpsbadet och Eljarödsbadet öppnar den 13 juni och stänger den 23 augusti. Vi uppmanar alla badgäster att hålla avstånd och visa hänsyn. Alla ska duscha innan bad och har man möjlighet att göra detta hemma är det bra för att minska trängseln. 

Mer information om Spjutstorpsbadet hittar du här. 

Flera företag i kommunen drabbas hårt som en följd av coronavirusets spridning. Tomelilla kommun vill underlätta för näringslivet och har därför vidtagit en rad åtgärder för att stötta.

 • Det finns möjlighet att som företag få förlängd betalningstid på kommunens fakturor.
 • Vi erbjuder oss att korta ner våra betalningstider till leverantörer.
 • Vi beviljar anstånd på inbetalning av hyra i de kommunala lokalerna.
 • Vi förlänger, där behov finns, tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
 • Vi skjuter på tillsynsbesök som kommunen utför och som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär.
 • Vi prioriterar, inom vårt ansvarsområde, verksamhetskritiska tillståndsärenden. Som exempel kan nämnas möjligheten att snabbt få möjlighet att redan nu öppna uteserveringar.

Om ditt företag behöver stöd enligt ovan, kontakta vårt kontaktcenter Tomelilla direkt.

Vi vill gärna att du lämnar följande uppgifter, så ha dem gärna redo vid kontakt:

 • Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
 • Fakturanummer
 • Person- /Organisationsnummer

Efter beslut 2 april 2020 ger vi ytterligare lättnader:

 • avgiftsfria tillstånd, markupplåtelser och elanvändning för uteserveringar och food trucks
 • avgiftsfria avbokningar av kommunala lokaler

Du behöver inte höra av dig till oss om du har behov av detta - vi kommer inte skicka ut några fakturor. Däremot behöver du såklart ta kontakt om du önskar avboka kommunala lokaler som du hyr.

Vi har också en generös hållning vad gäller leverantörer som med anledning av coronaviruset får svårt att hålla ingångna avtal med oss, exempelvis vad gäller leveranser. Om ditt företag har bekymmer med just detta, hör av dig till oss, så gör vi en bedömning.

Kontakt
Telefon: 0417-180 00
E-post: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tagit beslutet att ge förlängd betalningstid på den årliga tillsynsavgiften.

Se mer på miljöförbundets hemsida

Just nu är det många föreningar i Tomelilla kommun som tvingas ställa in sina träningar och andra aktiviteter för barn och ungdomar. 

För att föreningar inte ska drabbas ekonomiskt, har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att föreningar i Tomelilla kommun som ansöker om lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2020, erbjuds välja mellan:

 • göra en ny ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2020
 • meddela om man önskar samma aktivitetsstöd som man fick för första halvåret 2019.

På detta sätt kan varje förening välja det som är mest gynnsamt för föreningen. Ansökan för första halvåret 2020 ska lämnas in senast den 15 augusti 2020, precis som vanligt. Önskar man i stället samma aktivitetsstöd som man fick för första halvåret 2019 ska detta meddelas via e-post till fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Läs mer om aktivitetsstödet här.

Tomelilla kommun erbjuder hjälp med handling

Tomelilla kommun erbjuder hjälp med handling även till dig som inte redan har bistånd. Hjälpen samordnas av Maria Jansson, närstöd, som nås via Tomelilla Direkt, 0417-180 00. Stödet sker i samarbete med Röda Korset. Personerna från Röda Korset är alltid legitimerade och klädda i Röda Korsets kläder. Tomelilla kommun ringer aldrig och erbjuder hjälp med handling. Var därför vaksam om någon ringer och utger sig för att komma från Tomelilla kommun med ett erbjudande om att handla.

Matbutiker och restauranger som erbjuder hemleverans

Här hittar du butiker och restauranger i kommunen som har hemleverans av mat. Många restauranger i kommunen erbjuder även mat för avhämtning. Om vi har missat någon restaurang eller butik som har hemleverans, hör av er till Tomelilla Direkt  kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se så uppdaterar vi listan.

Restauranger

TORGET 6 i Folkets Park
Erbjuder utkörning av frukost, lunch, fika, kvällsmat. Det går också att beställa bröd, frallor, bakverk, dryck m.m. Kör ut på de tider det behövs,  personal finns alltid tillgänglig.

Beställ innan kl. 16.00 dagen innan. Betala med Swish, kontant eller bankgiro. 
Telefon: 0768-013501 eller 0736-388 229
E-post: info@remove-this.torget6.remove-this.se
Hemsida.


TRYDE1303
Erbjuder utkörning av lunch inom Tomelilla kommun: Indiska rätter samt sallader onsdag-fredag 11.30-13.00 och cateringmeny övrig tid. Även andra orter vid mån av tid.  Beställning av mat övrig tid sker enligt överenskommelse.
Kostnad för hemkörning: 20 kronor/adress. Gratis vid beställning över 500 kronor.  
Betalning via Swish eller kontant.

Beställ innan kl.10.30 samma dag.Uppge, namn, telefonnummer, adress och beställning. 
Telefon: 0733-751303
E-post: info@remove-this.tryde1303.remove-this.com
Hemsida.


H&G:s KÖK PÅ TOMELILLA GOLFKLUBB 
Erbjuder utkörning av matkasse vilket innebär en leverans med tre rätter. Kör måndagar och torsdagar i Tomelilla med omnejd samt Ystad. 

Beställ
Telefon: 0417-134 69
E-post: info@remove-this.hgs-kok.remove-this.se
Hemsida
 

Matbutiker

ICA SUPERMARKET BRÖSARP
Erbjuder utkörning till Eljaröd, norra Björstorp och Ravlunda.
Beställ onsdagar innan kl.12.00, utkörning sker på torsdagar.
Telefon:0414-73016
E-post: mattias.liljegren@remove-this.supermarket.ica.remove-this.se
Hemsida.

 

ÅSGÅRD-HOLKESTORP
Erbjuder matkasse för utkörning till Tomelilla tätort, Spjutstorp, Onslunda, Skåne-Tranås, Smedstorp, Lunnarp, Tunby, Benestad, Ramsåsa och Ystad.

Produkter att välja på: 
•    Lammkött av olika styckningsdetaljer, marinad till Lammkött, Åsgårds Lammkrydda, Lammfärs, Lammkorvring (pålägg), Lammölpinnar, Lamm Chorizo (korv för grillen eller stekpannan), Lammleverpaté.
•    Dinkelmjöl (Sikt, Fullkorn, Helkärna, Kross, Kli), Dinkelknäckebröd, Dinkelmusli, Dinkelmannagryn
•    Åsgårds Herde Te, Rabarbermarmelad, Mormor Nancys Goda Gurkor, Myntagelé, Ägg, Senap
•    Äppelmust, Potatis fast Solist, Gul Lök, Röd Lök, Morötter, Jordärtskockor
Vi reserverar oss för att vissa varor kan vara slut.

Beställ senast tisdag kl 18,00. Utkörning på torsdag och fredag eftermiddag.
Maila: as.gard@remove-this.telia.remove-this.com
Tel: 076-2332620 Lämna namn och tel nr så ringer vi upp.
Handla för minst 300 kr så är utkörning gratis. Betalning Swish eller kontant.
Hemsida

Från och med 25 mars 2020 gäller särskilda bestämmelser för matställen såsom krogar, barer, restauranger och caféer.

All servering måste ske vid bord där gästerna ska kunna sitta för att äta och dricka. Syftet är att undvika trängsel och därmed försvåra för smitta att spridas. Observera att reglerna även gäller för uteserveringar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Avrådan utlandsresor

Från och med 30 juni häver Utrikesdepartementet (UD) sin avrådan från resor som inte är nödvändiga för tio länder inom EU, till exemepel Frankrike och Italien.

För världens övriga länder gäller fortsatt avrådan från icke-nödvändiga resor till och med 30 augusti. Det gör man med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande.

Läs mer på UD:s webbplats

Tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Detta gäller i nuläget till och med 31 augusti.

Läs mer

Regeringen har infört ett förbud mot arrangemang som samlar fler än 50 personer. Detta gäller tills vidare.

Kommunen följer dessa regler för separata arrangemang, men ordinarie verksamhet på kulturhuset, bibliotek, Österlenbadet samt fritidsgården Soffta berörs inte. Vi har också vidtagit åtgärder i lokalerna utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi uppmanar dock till att du väntar med ditt besök om du känner symtom på sjukdom i luftvägarna.

Läs mer om förbudet på Folkhälsomyndighetens sida

Folkhälsomyndigheten har tagit fram särskild information just till arrangörer.

Information till arrangörer

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid -19, finns några avsnitt särskilt riktade till föreningar. Dessa gäller från 1 april 2020.

16 april ändrade Folkhälsomyndigheten i råden kring det som gäller matcher och tävlingar för barn och ungdomar. De kan genomföras under förutsättning att:

 • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • trängsel mellan människor undviks
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna

Förbudet mot fler än 50 personer i en allmän sammankomst, gäller fortsatt även för matcher och tävlingar för ungdomar.

Läs mer

I nuläget hyr kommunen inte ut lokaler för privata eller enstaka arrangemang.

Skydda dig och andra från coronaviruset (Covid-19)

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Rör inte ögon, näsa och mun med dina händer.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Det är för att du inte ska råka smitta någon annan. Gå inte till jobb eller skola förrän du känt dig helt frisk i minst två dagar.
 • Gamla människor kan bli mycket sjuka av coronaviruset. Hälsa inte på hos gamla människor eller på sjukhus om du inte verkligen måste det.

De flesta som får viruset behöver inte ta kontakt med sjukvården. På hemsidan 1177.se kan du läsa mer om hur du tar hand om dig själv i hemmet. Du kan hitta svar på vanliga frågor om coronaviruset på hemsidorna folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se

Senast uppdaterad: 2020-07-31