Corona covid-19

Folkhälsomyndigheten ser att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i olika delar av landet. Framförallt är storstadsregionerna drabbade, varför man nu manar till ett begränsat resande till och från dessa delar av landet. Detta för att inte hela Sverige ska få en hög andel sjuka samtidigt.

Myndigheten uppmanar alla med symtom på sjukdom i luftvägarna att stanna hemma och undvika sociala kontakter. Efter att man åter blivit frisk, bör man stanna hemma två extra dygn. Regeringen har lagt ett förslag om att tillfälligt ta bort karensdagen.

Fokus just nu är skydda de mest utsatta för smitta då de löper högst risk att drabbas allvarligt. Det handlar om äldre och personer med allvarliga bakomliggande sjukdomar.

Personer över 70 år uppmanas till särskild försiktighet och att under tid framåt begränsa sina sociala kontakter.

 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion.
 • Skydda utsatta grupper.

Misstänker du att du smittats?

De flesta som får covid -19 blir lindrigt sjuka.

1177.se  har information om sjukdomen och dess symtom.

Det går också att ringa 1177 vid behov av sjukvårdsrådgivning. 1177 är just nu hårt belastat så för allmän information om viruset och sjukdomen, använd nationella upplysningsnumret 113 13.

När sådant här händer, sätts samhället på prov. Det är viktigt att alla tar ett stort eget ansvar. Vid symtom på besvär från luftvägarna, stanna hemma och undvik sociala kontakter.

Mer information

På krisinformation.se finns mycket att läsa om viruset tillsammans med länkar till olika myndigheters information.

Folkhälsomyndigheten är en annan bra källa till information. Här finns bland annat en bra ”frågor och svar”, också på engelska.

Kommunen är en del av alla myndigheter som just nu arbetar med det som rör covid -19. Vi har olika roller och ansvar. Ett av kommunens ansvar är att se till att de av kommunens verksamheter som är viktiga för att samhället i stort ska fungera, ska kunna fortsätta sitt arbete i så hög utsträckning som möjligt.

Som kommun följer vi de rekommendationer som expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd ger. Vi vet att läget kan förändras och det kan komma nya rekommendationer. Vi är beredda att vidta åtgärder om det händer.

Det kommunen just nu gör är exempelvis:

 • sprider information till allmänhet hur man ska agera om man tror att man är smittad och länkar till de säkra källor som finns, till exempel Folkhälsomyndigheten som är experter på smitta och smittspridning,
 • ser till att vi som arbetar i kommunen har tillgång till rätt information för att hantera det läge som just nu är,
 • följer utvecklingen noga genom att ha regelbunden kontakt med andra Skånekommuner, länsstyrelsen, regionen m. fl.
 • ser till att vi har en god beredskap för hur vi gör om smittan allvarligt skulle påverka till exempel samhällsviktiga verksamheter som äldreomsorg, skola eller om exempelvis en stor del av vår personal skulle bli sjuk

Kommunen har också aktiverat en rad lättnader och insatser för att lindra konsekvenserna inom näringslivet och samordnar hjälp tll äldre som inte kan eller bör handla själva.

Just nu finns gott om information i omlopp som rör coronaviruset och dess konsekvenser. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är sant eller inte. För att undvika att sprida rykten eller falsk information, kan vi alla hjälpas åt genom att vara källkritiska.

Säkerställd information från olika myndigheter finns samlad på www. krisinformation.se.

Så tänker du källkritiskt

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem är avsändaren?
 • Är källan trovärdig?
 • Finns informationen någon annanstans?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?

Vad du själv kan göra:

 • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
 • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
 • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

 Källa: dinsakerhet.se

Region Skåne införde 12 mars besöksförbud på sjukhus för att minska risken att inlagda patienter smittas av coronaviruset covid-19. Vårdcentraler som drivs i Region Skånes regi stänger sina drop in-mottagningar och tar enbart emot inbokade besök.

Läs mer på regionens webbplats

Är kommunens särskilda boenden för äldre öppna?

De boende bestämmer själva över den bostad de hyr och kommunen har därför ingen möjlighet att förbjuda besök. Vi avråder dock starkt från alla besök i nuläget för att försöka förhindra en smittspridning bland de äldre. Det gäller även besökare som känner sig friska. Det finns dock undantag, exempelvis besök i livets slutskede.

De korttidsplatser kommunen har på ett av de särskilda boendena, kommer inte att användas för ordinarie korttidsvård. De kommer enbart fungera som platser som vi använder för akuta behov av placeringar eller vid andra nödsituationer.

Är kommunens dagverksamheter öppna?

Vi har stängt de dagverksamheter som bedrivs i anslutning till de boenden och lokaliteter där äldre vistas.

"Vännen", dagverksamhet för personer med demenssjukdom och träffpunkten Kryddan håller fortfarande öppet. Lokalerna de finns i är helt avgränsade från särskilda boenden.


Så här arbetar vi med hygien inom kommunens äldreomsorg

Äldreomsorgen arbetar alltid med hygienrutiner. Det är viktigt för att undvika smittspridning också vad gäller andra sjukdomar än covid -19. Alla medarbetare har tillgång till handsprit. På samtliga arbetsplatser finns hygienombud som ett extra stöd i handledning och internkontroll. Vi genomför kontinuerligt hygienutbildningar och just nu kompletteras dessa med Region Skånes nya webbutbildning med särskild anledning av coronaviruset.

Tomelilla kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien/Smittskydd Skånes riktlinjer och utformar/hämtar hygienrutiner från dessa. Deras riktlinjer bygger på konceptet basala hygienrutiner. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg.

Basala hygienrutiner innefattar regler för:

 • handhygien
 • skyddshandskar och skyddskläder 
 • arbetskläder
 • hår och skägg
 • smycken och bandage på händer

Är kommunens skolor och förskolor öppna?

Ja. Friska barn och ungdomar kommer som vanligt, är man sjuk stannar man hemma.

Skulle situationen förvärras, kan smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten bedöma att en skola bör stängas. Det är huvudmannen för skolan som tar beslut om stängning.

Detta kan ske...

 • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
 • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
 • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Som en beredskap för detta, har regeringen tagit fram tilfälliga bestämmelser kring hur undervisning då ska kunna ges.

Om tillfälliga bestämmelser skolan

Om skolor och förskolor skulle stängas

Nu finns en särskild förordning om vad som gäller om skolor och förskolor behöver stänga. Den har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De föräldrar eller vårdnadshavare som arbetar inom det som kallas ”samhällsviktig verksamhet” kan ändå komma att behöva barnomsorg. Detta för att de behövs i arbete för att samhället ska kunna fungera.

Observera dock att vi just nu inte nationellt bedöms vara i ett läge där skolor och förskolor stängs. Nedan gäller OM det skulle ske.

Hur vet jag om jag arbetar i samhällsviktig verksamhet?

I förordningen finns specificerat vad som anses falla under detta:

Information på MSB:s webbplats

Det är det din arbetsgivare/uppdragsgivare som ska avgöra om du har en funktion som ska bedömas som samhällsviktig och därmed kommer behöva arbeta även om skolor och förskolor stänger. Din arbetsgivare/uppdragsgivare kan också bedöma att du under en sådan period inte behöver arbeta lika mycket som i vanliga fall om dina arbetsuppgifter i alla delar inte betraktas som samhällsviktiga.

Det kan också vara så att du inte har en ordinarie roll som bedöms som samhällsviktig, men att din arbetsgivare ändå behöver dig för att kunna bedriva den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå med tillräckligt antal medarbetare.

Det du behöver ta reda på är hur mycket du kommer behöva arbeta och därmed få veta hur stort ditt behov av barnsomsorg är.

Detta gäller också om du är ensamföretagare.

Hur vill ni att jag berättar för er om hur stort behov av barnomsorg/fritids jag behöver?

Om det skulle bli aktuellt med en stängning, ska du meddela förskolan och fritidshemmet det omsorgsbehov du kommer ha. Det ska du inte göra nu, men du kan förbereda dig genom att fråga din arbetsgivare redan nu vad som gäller för dig.

Skulle du komma att behöva ändra schematider, tar vi det i nästa skede.

Måste jag visa er ett intyg från min arbetsgivare för att styrka att jag arbetar med samhällsviktig verksamhet för att få barnomsorg/fritids?

Nej, det behöver du inte. Om vi kommer behöva se ett sådant senare, frågar vi dig.

Jag arbetar i samhällsviktig verksamhet, men inte barnets andra vårdnadshavare. Kan vi ändå få omsorg om skolor/förskolor stänger?

Om det finns en annan vårdnadshavare som kan ansvara för barnet bör utgångspunkten vara att hen gör det. Om hen är förhindrad att ta hand om barnet, exempelvis på grund av sjukdom, kan ni ändå få omsorg. Där görs en separat bedömning.

Om du kan lösa omsorg om dina barn på annat sätt, genom att till exempel en vän, släkting eller partner ställer upp, gör gärna det. Tänk dock på att inte utsätta den äldre generationen eller någon inom övriga riskgrupper för smittorisk.

Behöver mitt barn gå på en annan förskola eller fritids om förskolor och skolor stänger?

Vi kommer så långt som det är möjligt se till att ditt barn får komma till samma ställe som vanligt.

Om det skulle bli så att vi får ett läge med personalbrist på grund av sjukdom, kan vi behöva stänga och hänvisa till en annan förskola, avdelning eller fritidshem. Det kommer vi i så fall meddela med så god framförhållning som bara är möjlig i situationen. Vi kommer meddela dem som då skulle beröras.

Mitt ena barn går på fritids. Kan hen få komma till sitt syskons förskola istället för fritids?

Nej, du lämnar på barnens ordinarie förskola och fritids.

Jag har mitt barn inom OB-omsorg på Nattviolen. Kommer den finnas tillgänglig?

Om du har den omsorgen i dag till ditt barn, kommer den finnas då också om ni behöver.

Mina barn går inte i kommunal skola eller förskola. Vad händer om den fristående verksamheten behöver stänga helt och jag ändå behöver omsorg?

Då kommer du få erbjudande om plats på annan förskola eller fritidshem.

 

Vi håller som vanligt öppet våra verksamheter i kulturhuset, biblioteken på landsbygden, Österlenbadet och fritidsgården Soffta.

Kommunen följer förbudet mot fler än 50 personer samlade för separata arrangemang, men ordinarie verksamhet på kulturhuset, bibliotek, Österlenbadet samt fritidsgården Soffta berörs inte. Vi uppmanar dock till att du väntar med ditt besök om du känner symtom på sjukdom i luftvägarna.

Biblioteken är generösa med omlån och tar bort övertidsavgifter för att underlätta för låntagare som inte just nu kan eller ska besöka det fysiska biblioteket. En del arrangemang har fått ställas in på grund av sjukdom.

På Österlenbadet har vattengympan för pensionärer (måndagar och torsdagar) tillsvidare ställts in i samråd med deltagarna.

Från och med 25 mars 2020 gäller särskilda bestämmelser för matställen såsom krogar, barer, restauranger och caféer.

All servering måste ske vid bord där gästerna ska kunna sitta för att äta och dricka. Syftet är att undvika trängsel och därmed försvåra för smitta att spridas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Stängda gränser Danmark

Flera länder stänger nu sina gränser som en åtgärd mot smittspridning, däribland Danmark. Det påverkar bland andra arbetspendlare i Öresundsregionen och resor via flygplatsen Kastrup.

Information från svenska ambassaden i Köpenhamn

Avrådan utlandsresor

Utrikesdepartementet (UD) avråder nu från resor som inte är nödvändiga till alla länder. Det gör man med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande. 

Läs mer på UDs webbplats

Regeringen har infört ett förbud mot arrangemang som samlar fler än 50 personer. Detta gäller tills vidare från och med söndag 29 mars 2020.

Kommunen följer dessa regler för separata arrangemang, men ordinarie verksamhet på kulturhuset, bibliotek, Österlenbadet samt fritidsgården Soffta berörs inte. Vi uppmanar dock till att du väntar med ditt besök om du känner symtom på sjukdom i luftvägarna.

Läs mer om förbudet på Folkhälsomyndighetens sida

Folkhälsomyndigheten kommer ta fram allmäna råd för arrangörer som ger mindre arrangemang. Sedan tidigare finns särskild information just till arrangörer. Den är framtagen före skärpningen från 500 deltagare till 50, men ger övergripande råd och ledning.

Information till arrangörer

 

Skydda dig och andra från coronaviruset (Covid-19)

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Rör inte ögon, näsa och mun med dina händer.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Det är för att du inte ska råka smitta någon annan. Gå inte till jobb eller skola förrän du känt dig helt frisk i minst två dagar.
 • Gamla människor kan bli mycket sjuka av coronaviruset. Hälsa inte på hos gamla människor eller på sjukhus om du inte verkligen måste det. De flesta som får viruset behöver inte ta kontakt med sjukvården. På hemsidan 1177.se kan du läsa mer om hur du tar hand om dig själv i hemmet. Du kan hitta svar på vanliga frågor om coronaviruset på hemsidorna folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se
Senast uppdaterad: 2020-03-28