Lokala Brå

I Tomelilla finns ett lokalt brottsförebyggande råd som styrs av kommunstyrelsens arbetsutskott. I lokala Brå finns representanter från olika delar av förvaltningen, exempelvis säkerhetssamordnare, skola, kultur och fritid, socialtjänst och gata/park tillsammans med räddningsstjänst och polis.

Gruppen träffas regelbundet, planerar och genomför tillsammans större och mindre aktiviteter för att stärka tryggheten och förebygga brott lokalt.

Trygghetsvandringar

Inom ramen för lokala Brå, genomförs också trygghetsvandringar där kommun och polis tillsammans med invånare, tar fram konkreta åtgärder för att motverka otrygghet.

Ungdomar, fastighetsägare och personer som vistas eller bor i ett område är några av de målgrupper som genomfört trygghetsvandringar. Under dessa, identifieras otrygga platser och de förbättringsområden som finns. 

Efter vandringarna väljer förvaltning och polis ut ett par olika aktiviteter som kan åtgärdas eller genomföras. Vilka aktiviteter som väljs, återkopplas till deltagarna.

Exempel på konkreta åtgärder efter trygghetsvandringar i centrala Tomelilla är bättre belysning vid järnvägsstationen, klottersanering och bättre parkeringsskyltning vid Skogsbacken.

Regelbunden samverkan med Polisen

För att skapa en gemensam aktuell lägesbild, sker avstämning varje vecka mellan kommunpolis och kommunens säkerhetsamordnare. Vid behov utökas kontakten, flera aktörer kan också involveras.

Till varje sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott, bjuds kommunpolis in.  Den kontinuerliga dialogen underlättar strategiska beslut både på kort och lång sikt.  

En del av samverkan mellan kommunen och polisen består av medborgarlöften. Dessa som syftar till att fånga upp vad kommuninvånarna upplever viktigt för en känsla av trygghet och säkerhet. Medborgarlöftet antas årligen av kommunen och lokalpolisområdet tillsammans.

I Tomelilla har polis och socialtjänst utarbetat ett gemensamt arbetssätt med hembesök för att fånga upp och hjälpa ungdomar som riskerar att fastna i ett narkotikamissbruk.