För att uppmärksamma personer, företag och organisationer som gjort extraordinära insatser, delas årligen ett antal priser och utmärkelser ut av Tomelilla kommun. 

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Tomelilla har kommunen instiftat ett miljö- och naturpris. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.

Priset på 10 000 kr delas ut till enskild person som är fast boende i kommunen eller till en grupp, en organisation/förening eller ett företag med verksamhet i kommunen. Vinnaren uppmärksammas med prisutdelning på Naturskyddsföreningens årsstämma i februari varje år.

Årets entreprenör delas ut till någon som visat prov på stor entreprenörsanda inom något område. Årets landsbygdsföretagare delas ut till någon som framgångsrikt driver ett företag inom de gröna näringarna på vår landsbygd. I dessa priskategorierna har du möjlighet att påverka vem som vinner.

Nomineringar till kommunen ska skickas in senast 28 februari efterföljande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren och priserna delas ut på Tomelillas årliga näringslivsbankett som arrangeras av Företagarna i Tomelilla.

Utmärkelsen Årets ambassadör ges till en person eller företag som i sin dagliga gärning är en god ambassadör för såväl sin hemkommun som sydöstra Skåne. Tomelilla kommuns näringslivschef utser vinnaren och utmärkelsen delas ut på nationaldagen.

Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller förening som har gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden. Pristagaren ska vara bosatt eller verksam inom Tomelilla kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen.

Nomineringar ska vara inskickade senast 31 december.

Bestämmelser för Tomelilla kommuns kulturpris

 • Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
   
 • Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas av skriftlig motivering.
   
 • Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats för berikande av kulturella värden.
   
 • Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.
   
 • Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
   
 • Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

Priset innebär att Kultur- och fritidsnämnden delar ut 10 000 kronor till någon eller några som har gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Syftet är att stödja och uppmuntra idrotts- och föreningslivet.

Nomineringar ska vara inskickade senast 31 mars.

Bestämmelser för Tomelilla kommuns idrottspris

 • Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda eller lag, inom idrottens område.
 • Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas av skriftlig motivering.
 • Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag ska representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun.
 • Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.
 • Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
 • Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt. 

Föreningsledarpriset delas ut till en eller flera personer som anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i kommunen.

Nomineringar ska vara inskickade senast 31 mars.

Bestämmelser för Tomelilla kommuns föreningsledarpris

 • Priset är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfullt föreningsarbete, företrädesvis ungdomsarbete.
 • Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas av skriftlig motivering.
 • Priset utdelas till personer som är bosatt inom vår kommun och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i kommunen. Priset kan delas mellan flera personer.
 • Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela stipendiet. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.
 • Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
 • Priset delas ut vid en tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden beslutar.