I Tomelilla finns det sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att ta hand om kommunens anläggningar och se till att de underhålls och drivs på rätt sätt.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar bl.a. för kommunens fastigheter, gator, trafiksäkerhet, renhållning, parker, energiförsörjning, vatten- och avloppsverk samt vissa miljöfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium 2018-2021:

Sander Dijkstra (M), ordförande
Maria Mickelåker (C), 1:e vice ordförande
Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden 2022

Dag Tid Notering
21 januari 8:30  
11 februari 8:30  
18 mars 8:30  
22 april 8:30  
20 maj 8:30  
17 juni 8:30  
19 augusti 8:30  
23 september 8:30  
21 oktober 8:30  
18 november 8:30  
9 december 8:30  

Sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden 2023

Dag Tid Notering
17 januari 8:30  
27 januari 8:30  
17 februari 8:30  
31 mars 8:30  
28 april 8:30  
26 maj 8:30  
16 juni 8:30  
25 augusti 8:30  
29 september 8:30  
27 oktober 8:30  
24november 8:30  
15 december 8:30  

Familjenämnden ansvarar för skola, utbildning, individ- och familjeomsorg, asylsökande samt stöd till personer med missbruk.Dess ansvarsområde omfattar även lagar och förordningar inom begravning, vård av unga, äktenskap, föräldraskap etc.

Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Inom familjenämnden finns det ett individ- och familjeutskott och ett utbildningsutskott. Båda dessa utskott består av tre ledamöter och tre ersättare som väljs ut bland familjenämndens ledamöter och ersättare.

Familjenämndens presidium 2019-2022:

Charlotte Rosdala (C), ordförande
Ewa Carnbrand (M), 1:e vice ordförande
Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden för familjenämnden 2022

Dag Tid Notering  
28 januari 08:30    
4 mars 08:30    
1 april 08:30    
6 maj 08:30    
10 juni 08:30    
26 augusti 08:30    
23 september 08:30    
21 oktober 08:30    
18 november 08:30    
16 december 08:30    

Sammanträden för familjenämnden 2023

Dag Tid Notering  
9 januari 08:30    
27 januari 08:30    
3 mars 08:30    
6 april 08:30    
12 maj 08:30    
16 juni 08:30    
1 september 08:30    
6 oktober 08:30    
10 november 08:30    
15 december 08:30    

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, dagverksamheter, rehab, socialpsykiatri och färdtjänst. Nämnden hanterar även ärenden som rör bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel samt stöd och service till personer med funktionsvariation.

Vård och omsorgsnämndenbestår av sju ledamöter och sju ersättare.

Inom vård- och omsorgsnämnden finns det ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare som väljs ut bland vård och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Vård- och omsorgsnämndens presidium 2019-2022:

Marianne Åkerblad (M), ordförande
Gunvor Olsson (C), 1:e vice ordförande
Mona Nihlén (V), 2:e vice ordförande

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2022

Dag Tid Notering    
27 januari 08:30      
24 februari 08:30      
31 mars 08:30      
28 april 08:30      
25 maj 08:30      
30 juni 08:30      
25 augusti 08:30      
29 september 08:30      
27 oktober 08:30      
24 november 08:30      
22 december 08:30      

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor. Den ansvarar bl.a. för lagenlig användning av vatten och mark, rivnings- och bygglov samt att fysisk planering följer plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Byggnadsnämndens presidium 2019-2022:

Per Håkanson (C), ordförande
Bertil Fredlund (M), 1:e vice ordförande
Kristin Skoog (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden för byggnadsnämnden 2022

Dag Tid Notering    
9 februari 08:30      
16 mars 08:30      
18 maj 08:30      
15 juni 08:30      
24 augusti 08:30      
21 september 08:30      
26 oktober 08:30      
14 december 08:30      

Sammanträden för byggnadsnämnden 2023

Dag Tid Notering    
25 januari 08:30      
1 mars        
29 mars 08:30      
10 maj 08:30      
14 juni 08:30      
30 augusti 08:30      
4 oktober 08:30      
8 november 08:30      
13 december        

Krisledningsnämnden tar över hela eller delar av de andra nämndernas verksamhetsområden för att kunna ta hastiga politiska beslut vid extraordinära händelser. Extraordinära händelser definieras som allvarliga störningar eller risk för allvarliga störningar av viktiga samhällsfunktioner. Det kan vara vid t.ex. extremväder, allvarliga strömavbrott eller skogsbränder.

När krisen är över ska de ansvarsområden som krisledningsnämnden tagit över återgå till ordinarie nämnd. Kommunfullmäktige får upphäva krisledningsnämndens verksamhet.

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Krisledningsnämndens presidium 2019-2022:

Per-Martin Svensson (M), ordförande (2019 och 2021, annars 1:e vice ordförande)
Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande (2019 och 2021, annars ordförande)
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter innefattar att främja kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Det inbegriper att jobba för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader; utformning och utsmyckning av offentliga platser; främja teater, idrott, dans, konst och föreningsliv. Nämnden stödjer varierande kulturyttringar samt ser till att medborgarna har tillgång till varierande fritidsverksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2019-2022:

Alexander Verweij Svensson (M), ordförande
Sven Gunnarsson (C), 1:e vice ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2022

Dag Tid Notering
18 januari 14:00  
15 februari 14:00  
22 mars 14:00  
24 maj 14:00  
23 augusti 14:00  
27 september 14:00  
15 november 14:00  
6 december 14:00  

Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val och folkomröstningar och se till att dessa sker enligt lag. Nämnden ordnar även vallokaler, anställer personal inför röstningen och utser röstmottagare.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Valnämndens presidium 2019-2022:

Lena Berndin (M) ordförande
Eva Gustavsson (C) 1:e vice ordförande
Claes Melin (MP) 2:e vice ordförande

Sammanträdestider valnämnden 2022

10 februari 15:00
10 mars 15:00
7 april 15:00
12 maj 15:00
2 juni 15:00
30 juni 15:00
18 augusti 15:00
22 september 15:00
10 november 15:00

Valberedningsnämndens och dess arbetsutskott är att förbereda och föreslå förtroendamannaval som ska utföras av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Nämnden förbereder val av styrelser och nämnder före den nya mandatperiodens början, medan arbetsutskottet normalt förbereder de val som sker under mandatperioden.

Valberedningsnämnden består av sju till tretton ledamöter och lika många ersättare. Arbetsutskottet består av tre till fem ledamöter och lika många ersättare.

Valberedningsnämndens presidium:

Emil Ekstrand (M) ordförande
Per Gustafsson (SD) 1:e vice ordförande
Anders Throbäck (S) 2:e vice ordförande

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handläggarkansli som finns i Tomelilla.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt på grund av till exempel försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder, psykisk sjukdom eller funktionsvariation missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd består av sex ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Varje samarbetskommun utser två ordinarie och två ersättare. Presidiet i nämnden består av ordförande och vice ordförande och dessa poster alternerar mellan kommunerna. Nuvarande mandatperiod är ordföranden från Tomelilla och vice ordförande från Ystad. 

Överförmyndarnämndens presidium 2019-2022:

Bo Herou (KD), ordförande
Knut Sigander (M), vice ordförande

Sammanträden 2022

Dag Tid Notering  
27 januari 9:00    
3 mars 9:00    
7 april 9:00    
12 maj 9:00    
16 juni 9:00    
25 augusti 9:00    
29 september 9:00    
3 november 9:00    
8 december 9:00    

Sammanträden 2023

Dag Tid Notering  
26 januari 9:00    
2 mars 9:00    
30 mars 9:00    
11 maj 9:00    
15 juni 9:00    
31 augusti 9:00    
5 oktober 9:00    
9 november 9:00    
14 december 9:00