I Tomelilla finns det nio nämnder utöver kommunstyrelsen. Sex av nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet. Krisledningsnämnden aktiveras vid allvarlig samhällsstörning, valnämnden och valberedningsnämnden tjänstgör under valår.

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att ta hand om kommunens anläggningar och se till att de underhålls och drivs på rätt sätt.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar bl.a. för kommunens fastigheter, gator, trafiksäkerhet, renhållning, parker, energiförsörjning, vatten- och avloppsverk samt vissa miljöfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium 2023-2026:

Sander Dijkstra (M), ordförande
Thony Blomgren (SD) 1:e vice ordförande
Inger Åbonde (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden 2023

Dag Tid Notering
17 januari 8:30  
27 januari 8:30  
17 februari 8:30  
31 mars 8:30  
28 april 8:30  
26 maj 8:30  
16 juni 8:30  
25 augusti 8:30  
29 september 8:30  
27 oktober 8:30  
24november 8:30  
15 december 8:30  

Familjenämnden ansvarar för skola, utbildning, individ- och familjeomsorg, asylsökande samt stöd till personer med missbruk.Dess ansvarsområde omfattar även lagar och förordningar inom begravning, vård av unga, äktenskap, föräldraskap etc.

Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Inom familjenämnden finns det ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott. Båda dessa utskott består av tre ledamöter och tre ersättare som väljs ut bland familjenämndens ledamöter och ersättare.

Familjenämndens presidium 2023-2026:

Ewa Carnbrand (M), ordförande
Anders Throbäck (S), 1:e vice ordförande
Anna Sandegren (SD), 2:e vice ordförande

Sammanträden för familjenämnden 2023

Dag Tid Notering  
9 januari 08:30    
27 januari 08:30    
3 mars 08:30    
6 april 08:30    
12 maj 08:30    
16 juni 08:30    
1 september 08:30    
6 oktober 08:30    
10 november 08:30    
15 december 08:30    

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, dagverksamheter, rehab, socialpsykiatri och färdtjänst. Nämnden hanterar även ärenden som rör bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel samt stöd och service till personer med funktionsvariation.

Vård och omsorgsnämndenbestår av sju ledamöter och sju ersättare.

Inom vård- och omsorgsnämnden finns det ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare som väljs ut bland vård och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Vård- och omsorgsnämndens presidium 2023-2026:

Ann-Marie Johansson (C), ordförande
Ida Bornlykke (S), 1:evice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD), 2:e vice ordförande

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2023

Dag Tid Notering    
12 januari 08:30      
26 januari 08:30      
2 mars 08:30      
6 april 08:30      
11 maj 08:30      
15 juni 08:30      
31 augusti 08:30      
5 oktober 08:30      
9 november 08:30      
14 december 08:30      

Byggnadsnämnden ansvarar för byggfrågor. Den ansvarar bland annat för att rivnings- och bygglov ges och följs enligt lag.

Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Byggnadsnämndens presidium 2023-2026:

Emil Ekstrand (M), ordförande
Petra Blomgren (SD), 1:e vice ordförande
Roger Persson (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden för byggnadsnämnden 2023

Dag Tid Notering    
25 januari 08:30      
1 mars 08:30      
29 mars 08:30      
10 maj 08:30      
14 juni 08:30      
30 augusti 08:30      
4 oktober 08:30      
8 november 08:30      
13 december 08:30      

Krisledningsnämnden tar över hela eller delar av de andra nämndernas verksamhetsområden för att kunna ta hastiga politiska beslut vid extraordinära händelser. Extraordinära händelser definieras som allvarliga störningar eller risk för allvarliga störningar av viktiga samhällsfunktioner. Det kan vara vid t.ex. extremväder, allvarliga strömavbrott eller skogsbränder.

När krisen är över ska de ansvarsområden som krisledningsnämnden tagit över återgå till ordinarie nämnd. Kommunfullmäktige får upphäva krisledningsnämndens verksamhet.

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Krisledningsnämndens presidium 2023-2026:

Per-Martin Svensson (M), ordförande
Sara Anheden (S), 1:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter innefattar att främja kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Det inbegriper att jobba för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader; utformning och utsmyckning av offentliga platser; främja teater, idrott, dans, konst och föreningsliv. Nämnden stödjer varierande kulturyttringar samt ser till att medborgarna har tillgång till varierande fritidsverksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2023-2026:

Bitte Müller-Hansen (C), ordförande
Kristin Skoog (S), 1:e vice ordförande
Annika Sandegren (SD), 2:e vice ordförande

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2023

Dag Tid Notering
24 januari 14:00  
28 februari 14:00  
28 mars 14:00  
25 april 14:00  
30 maj 14:00  
26 september 14:00  
24 oktober 14:00 Extrainsatt
21 november 14:00  
12 december 14:00  

Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val och folkomröstningar och se till att dessa sker enligt lag. Nämnden ordnar även vallokaler, anställer personal inför röstningen och utser röstmottagare.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Valnämndens presidium 2023-2026:

Viktor Emilsson (M), ordförande
Kent Olofsson (SD), 1:e vice ordförande
Karin Arvidsson (S), 2:e vice ordförande

Valberedningsnämndens och dess arbetsutskott är att förbereda och föreslå förtroendamannaval som ska utföras av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Nämnden förbereder val av styrelser och nämnder före den nya mandatperiodens början samt val som sker under mandatperioden.

Valberedningsnämnden består av sju till tretton ledamöter och lika många ersättare.

Valberedningsnämndens presidium 2023-2026:

Emil Ekstrand (M) ordförande
Per Gustafsson (SD) 1:e vice ordförande
Anders Throbäck (S) 2:e vice ordförande

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Sjöbo, Tomelilla och Ystad och Simrishamns kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handläggarkansli placerat i Tomelilla.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt på grund av till exempel försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder, psykisk sjukdom eller funktionsvariation missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. 

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd består av fyra ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Varje samarbetskommun utser en ordinarie och en ersättare. Presidiet i nämnden består av ordförande och vice ordförande och dessa poster alternerar mellan kommunerna. Nuvarande mandatperiod är ordföranden från Ystad och vice ordförande från Sjöbo. 
 

Överförmyndarnämndens presidium 2023-2026:

Knut Sigander (M), ordförande (från Ystads kommun)
Mats Persson (S), vice ordförande (från Sjöbo kommun)

Sammanträden 2023

Dag Tid Notering  
26 januari 9:00    
2 mars 9:00    
30 mars 9:00    
11 maj 9:00    
15 juni 9:00    
31 augusti 9:00    
5 oktober 9:00    
9 november 9:00    
14 december 9:00