Nämnder

Nämnder

I Tomelilla finns det sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att ta hand om kommunens anläggningar och se till att de underhålls och drivs på rätt sätt.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar bl.a. för kommunens fastigheter, gator, trafiksäkerhet, renhållning, parker, energiförsörjning, vatten- och avloppsverk samt vissa miljöfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Familjenämnden ansvarar för skola, utbildning, individ- och familjeomsorg, asylsökande samt stöd till personer med missbruk.Dess ansvarsområde omfattar även lagar och förordningar inom begravning, vård av unga, äktenskap, föräldraskap etc.

Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Inom familjenämnden finns det ett individ- och familjeutskott och ett utbildningsutskott. Båda dessa utskott består av tre ledamöter och tre ersättare som väljs ut bland familjenämndens ledamöter och ersättare.

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, dagverksamheter, rehab, socialpsykiatri och färdtjänst. Nämnden hanterar även ärenden som rör bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel samt stöd och service till personer med funktionsvariation.

Vård och omsorgsnämndenbestår av sju ledamöter och sju ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Inom vård- och omsorgsnämnden finns det ett arbetsutskott som består av tre ledamöter och tre ersättare som väljs ut bland vård och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor. De ansvarar bl.a. för lagenlig användning av vatten och mark, rivnings- och bygglov samt att fysisk planering följer plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Krisledningsnämnden tar över hela eller delar av de andra nämndernas verksamhetsområden för att kunna ta hastiga politiska beslut vid extraordinära händelser. Extraordinära händelser definieras som allvarliga störningar eller risk för allvarliga störningar av viktiga samhällsfunktioner. Det kan vara vid t.ex. extremväder, allvarliga strömavbrott eller skogsbränder.

När krisen är över ska de ansvarsområden som krisledningsnämnden tagit över återgå till ordinarie nämnd. Kommunfullmäktige får upphäva krisledningsnämndens verksamhet.

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter innefattar att främja kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Det inbegriper att jobba för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader; utformning och utsmyckning av offentliga platser; främja teater, idrott, dans, konst och föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden stödjer varierande kulturyttringar samt ser till att medborgarna har tillgång till varierande fritidsverksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Valnämndens uppgift är att förrätta allmänna val och folkomröstningar och se till att dessa sker enligt lag. Valnämnden ordnar även vallokaler, anställer personal inför röstningen och utser röstmottagare.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Valberedningsnämndens och dess arbetsutskott är att förbereda och föreslå förtroendamannaval som ska utföras av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Valberedningsnämnden förbereder val av styrelser och nämnder före den nya mandatperiodens början, medan arbetsutskottet normalt förbereder de val som sker under mandatperioden.

Valberedningsnämnden består av sju till tretton ledamöter och lika många ersättare, varav en ordförande en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Arbetsutskottet består av tre till fem ledamöter och lika många ersättare.

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handläggarkansli som finns i Tomelilla.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt på grund av till exempel försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder, psykisk sjukdom eller funktionsvariation missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd består av sex ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Varje samarbetskommun utser två ordinarie och två ersättare. Presidiet i nämnden består av ordförande och vice ordförande och dessa poster alternerar mellan kommunerna. Nuvarande mandatperiod är ordföranden från Tomelilla och vice ordförande från Ystad. 

Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott

Dag Tid Notering  
9 januari 08:30    
30 januari 08:30    
13 februari 08:30    
6 mars 08:30    
13 mars 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
86 maj 08:30    
29 maj 08:30    
5 juni 08:30    
26 juni 08:30    
14 augusti 08:30    
4 september 08:30    
18 september 08:30    
25 september 08:30    
16 oktober 08:30    
23 oktober 08:30    
6 november 08:30    
27 november 08:30    
4 december 08:30    

Protokoll

Sammanträden för valnämnden

Dag Tid Notering    
15 februari 15:00      
15 mars 15:00      
19 april 15:00      
24 maj 15:00      
5 juli 15:00      
16 augusti 15:00      
20 september 15:00      
8 november 09:00      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden

Dag Tid Notering  
17 januari 9:00    
7 februari 9:00    
7 mars 9:00    
11 april 9:00    
16 maj 9:00    
13 juni 9:00    
15 augusti 9:00    
12 september 9:00    
10 oktober 9:00    
7 november 9:00    
12 december 9:00    
Senast uppdaterad: 2019-11-13