Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium 2019-2022:

Per-Martin Svensson (M), ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden 1:e vice ordförande.
Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden ordförande.
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex. personalfrågor.

Arbetsutskottets presidium 2019-2022:

Leif Sandberg (C), ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden 1:e vice ordförande.
Per-Martin Svensson (M),1:e vice ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden ordförande.
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

I Tomelilla finns sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

Kallelser, protokoll och sammanträdestider

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021

Dag Tid Notering  
13 januari 08:30    
3 februari 08:30    
17 februari 08:30    
10 mars 08:30    
24 mars 08:30    
21 april 08:30    
5 maj 08:30    
19 maj 08:30    
9 juni 08:30    
23 juni 08:30    
18 augusti 08:30    
8 september 08:30    
22 september 08:30    
13 oktober 08:30    
3 november 08:30    
24 november 08:30    
1 december 08:30    

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunstyrelsens möten.

Vissa ärenden har kommunstyrelsen som sista beslutsinstans, andra ska vidare till nästföljande kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena.

Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Kommunstyrelsemötet inleddes med att kommunens olika näringslivspriser delades ut genom en digital ceremoni. Dessa skulle egentligen delats under näringslivsgalan i våras, vilken ställdes in.

Läs mer om vinnarna bland nyheterna här

Digitala kommunfullmäktigemöten

Eftersom coronapandemin utvecklats på ett sådant sätt att sociala kontakter mellan många människor inte är lämpligt, har förvaltningen utrett om kommunfullmäktigemötena kan hållas digitalt.

Sedan i våras finns ett beslut om att nämnder och utskott i Tomelilla kommun kan hålla digitala sammanträden, nu föreslås detta alltså gälla också kommunfullmäktige. Flera tekniska, strukturella och administrativa krav måste dock uppfyllas för att kommunfullmäktigemöten ska kunna hållas digitalt på ett sätt som följer Kommunallagen.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ledamöter och ersättare får delta digitalt på distans om ljud- och bildöverföring sker på ett sådant sätt att alla kan se och höra varandra på lika villkor. Det ska vara kommunfullmäktiges presidium som avgör om distansdeltagande kan tillåtas.

Yttrande bostadsförsörjningsprogram Simrishamn

Simrishamn har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för sin kommun. Innan beslut är det skickat till olika instanser för synpunkter, däribland Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen har inget att anmärka på vad gäller Simrishamns kommuns bostadsförsörjningsprogram.

Planuppdrag

Tre olika förslag om framtagande av nya detaljplaner hanterades under mötet. Dessa gäller Skölden 7 och Frigg 2 i centrala Tomelilla, samt Tryde 67:27.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya detaljplaner för samtliga tre fastigheter med ett tillägg vad gäller Tryde 67:27. I det planuppdraget ska även kommunägda del 1 av Tryde 13:22 inkluderas.

Initiativärende lunch och extrakostnader gymnasieelever

Socialdemokraterna vill, genom Sara Anheden, att Tomelilla kommun ersätter gymnasieelever för extra kostnader i samband med distansundervisning samt återkräver den del av skolpengen som avser skollunch för den period som eleverna inte serverats detta.

Förvaltningen har utrett frågan och konstaterar att Tomelilla kommun har fått återbetalat medel för utebliven skollunch av tre kommunala huvudmän, bland annat från Ystad kommun där mer än 50 % av Tomelillas ungdomar går på gymnasiet. Det administrativa arbete som skulle behövas för att återkräva medel hos de resterande ca 30 olika skolorna, bedömer förvaltningen skulle kosta mer än vad återkravet skulle ge.

Förvaltningens bedömning är också att det inte går att utforma en tillräckligt rättvis, rättssäker och träffsäker ersättningsmodell för att ersätta eventuella merkostnader för eleverna i efterhand.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun inte i efterhand ska ersätta för extra kostnader av samma skäl som förvaltningen angett. Kommun ska inte heller återkräva den del av skolpengen som avser skollunch då kostnaden för administrationen riskerar bli högre än intäkten.

Kommunstyrelsen beslutar också att Tomelilla kommun ska ersätta sina gymnasieungdomar med den rörliga delen av lunchkostnaden, motsvarande 14:40 kronor per dag om gymnasieskolan i sin helhet övergår till distansundervisning. Detta gäller för de ungdomar där den säljande kommunen inte fattat eget beslut om kompensation till eleverna. Detta gäller från 7 december 2020. Förvaltningen ska förbereda de utbetalningsrutiner som krävs för utbetalningen.

Svar på motioner

Arvode för nattvandring

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att personer som engagerar sig i nattvandring, ska kunna ersättas med ett arvode från kommunen.

Förvaltningen har tagit fram underlag till ett svar på motionen:

Tomelilla kommun har under året i projektform anammat en modell som Östra Göinge framgångsrikt arbetat med. Här är det föreningar som erbjuds utbildning och ersättning för nattvandring. Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har sökts till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Stiftelsen har meddelat de är beredda att stödja projektet med 50 procent av kostnaden under projekttiden.

Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månadersförlängning. Detta är under förutsättning att Tomelilla kommun tillför resterande 50 procent av kostnaden.

Målsättningen är att verksamheten ska fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om utvärdering visar på goda resultat. Familjenämnden beslutade i september att tillföra de kommunala medel som krävs för att projektet ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta besvara enligt förvaltningens svar.

Partistöd 2021

Varje år får partierna som är representerade i kommunfullmäktige ett partistöd.

Stödet beräknas utifrån del av prisbasbelopp som ett grundstöd, resterande faller ut beroende på hur många mandat partiet har.

För 2021 blir fördelningen:

Moderaterna: 70 552 kr

Centerpartiet: 70 552 kr

Liberalerna: 17 569 kr

Kristdemokraterna: 17 569 kr

Socialdemokraterna: 85 690 kr

Vänsterpartiet: 25 138 kr

Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr

Sverigedemokraterna: 85 690 kr

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utbetala partistöd enligt denna fördelning.

Livskvalitetsprogram

För att samla kommunens arbete med hållbarhet, har förvaltningen tagit fram ett livskvalitetsprogram. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Programmet ska fungera som ett styrdokument och som ett stöd för hela kommunen. Alla verksamheter i förvaltningen ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag.

Livskvalitetsprogrammet ska ersätta tidigare miljömålsprogram som sträcker sig framtill 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen.

Svar på granskning av bisysslor

Kommunrevisionen har granskat hur kommunen hanterar anställdas bisysslor. Förvaltningen har sammanställt ett svar.

Granskningen innehåller följande rekommendationer:

- Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en funktionärspost.

- Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente avseende bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige.

- Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade till reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör kommunstyrelsen tydliggöra vad som är att betrakta som en bisyssla.

- Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska återaktualiseras minst en gång per år.

- För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas sammanställda centralt.

Sammanfattat svarar förvaltningen följande:

Precis som revisorerna skriver i sin granskning är det i grunden är tillåtet att ha bisysslor. En del av rapporten som visar att kommunen har gjort inköp eller på annat vis överfört medel till företag och föreningar där anställda innehar funktionärspost för totalt ca 15,4 miljoner kronor, varav ca 15 miljoner kronor rör samma verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom.

Mer än 15,2 miljoner kronor av de 15,4 gäller elevpeng till tre olika friskolor. Det handlar alltså om utbetalningar som varken den anställde eller kommunen i övrigt kan påverka. Tittar man på de ca 15 miljoner kronor som betalts ut av samma verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom, så avser 14,97 mnkr betalningar till två friskolor.

Kommunstyrelsen kan säkerställa att rutiner följs avseende bisysslor då det finns framtaget introduktionschecklista för nyanställda. Här finns det särskilt upptaget ett moment kring bisysslor som ska vara klart och genomfört innan första arbetsdagen. Till arbetsgivarens hjälp att bedöma bisyssla utifrån de uppgifter som arbetstagare lämnar, finns Allmänna bestämmelser samt domar från Arbetsdomstolen. På kommunens intranät finns stöd för cheferna att i första läget bedöma och ta ställning till bisysslor utifrån om de är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadliga.

Blankett för anmälan om bisyssla finns för arbetstagaren att fylla i. Chef har möjlighet att begära in komplettering av informationen för att kunna skapa sig så bra bild av bisysslan som möjligt innan beslut fattas. Det är arbetstagarens ansvar och skyldighet enligt kollektivavtal att informera om bisysslor.

Förvaltningen menar att befintliga regelverk, lagar och avtal tillsammans med checklistor, rutiner, information på intranätet och stöd från HR-avdelningen bedöms tillräckligt för att kunna hantera bisysslor. Dessutom finns risk att ändringar i centralt överenskomna avtal mellan marknadens parter, inte harmoniserar med ett kommunalt reglemente.

Det nya underlaget för medarbetarsamtal har kompletterats med information om att bisyssla ska följas upp i samtalet med arbetstagare. Dokumentation från medarbetarsamtal sammanställs och sparas. Särskild modul har köpts in till personalsystemet där det finns möjlighet till systematisk uppföljning och central sammanställning av bisysslor. Förvaltningen föreslår vidare att HR-avdelningen ges i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för chefer i frågor kopplade till bisysslor och bedömning av sådana.

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig kring granskningsrapporten med förvaltningens svar.

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har sett över de lokala hälsoskyddföreskrifterna. De har nu reviderats och behöver beslutas politiskt i samtliga medlemskommuner.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta de nya förskrifterna. Dessa finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Renhållningsordning

Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning gller till och med 2020 och en ny renhållningsordning är framtagen av Österlens kommunala renhållnings AB och Sysav.

Med ett par mindre föreslagna förändringar från respektive förvaltning, beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ny renhållningsordning. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Renhållningstaxa 2021

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har tagit fram förslag på renhållningstaxa för Tomelilla kommun 2021. Förslaget innebär en höjning med 2 procent (trädgårdsavfall undantaget). Även förslag till taxa för container 2021 innebär en höjning med 2 procent. Den föreslagna taxan för slamtömning 2021 är oförändrad.

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Miljöbalkstaxa 2021

Gällande miljöbalkstaxa trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan taxan fastställdes har det visat sig att vissa verksamheter kräver mer tillsynstid medan andra kräver mindre. Miljöförbundet har sedan tidigare beslutat att ställa sig bakom de avgifter som debiteras och därför behövs revidering av taxan ses över med visst intervall.

När taxan ändras kommer tillsynsfrekvensen att öka eller minska alternativt att timmarna vid inspektionen blir fler eller färre. De minsta verksamheterna som har en besöksintervall på mer än tre år ligger kvar på timavgifter, det vill säga de faktureras efter att det skett inspektion.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxan. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har godkänt taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och överlämnat taxan för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Det finns engällande taxa sedan tidigare som ändrats inom vissa områden. I taxeförslaget finns färre justeringar. Under 2021 kommer taxan i samråd med krögarföreningarna i respektive kommun att revideras. Det ska vara tydligt vad som står bakom antalet timmar i taxan gällande alkoholtillsynen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxeförslaget. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Remissvar på miljöprogram för Ystad kommun 2021-2025

Ystad kommun har tagit fram förslag på ett nytt miljöprogram och har skickat det till Tomelilla kommun för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar sammanfattat svara att:

Programmet är välutformat och tar hänsyn till de internationellt och nationellt viktiga målen som finns för miljöarbetet.

Hållbarhetsarbetet med fokus på miljö och folkhälsa är ett långsiktigt arbete som gynnas av ett mellankommunalt samarbete. Speciellt avseende de frågorsom är gränsöverskridande såsom vattenfrågor, ekosystemtjänster, turism och klimatförändringar.

Tomelilla kommun ser positivt på ett utökat samarbete inom hållbarhetsarbetet olika aspekter.

Svar på motion om att återta lokalvård i kommunal regi

Ida Bornlykke, Socialdemokraterna och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion om att kommunen bör återta lokalvården i egen regi.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ändrat planuppdrag för Baneret 13

I maj 2019 tecknades ett avtal kring upprättande av ny detaljplan för fastigheten Baneret 13 mellan fastighetsägaren och kommunen. Ägaren till intilliggande fastighet Baneret 12, har köpt in Baneret 13 och önskar nu att planavtalet överlåts samt innefattar båda fastigheterna.

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för användning inom handel, bostäder och hotell och att öka byggrätten. Att ta bort ett allmänt kommunikationsstråk inom fastigheternas område, är ett ytterligare syfte.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att planavtalet övergår till nuvarande ägare samt utökas att också gälla Baneret 12. Planuppdraget för Baneret 13 ska omfatta även Baneret 12 med samma inriktning som tidigare.

Delårsrapport för januari – augusti 2020

Den ekonomiska prognosen för helåret har förbättrats från -10,3 miljoner kronor vid förra delårsrapporten jan - april till +18,5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 16,5 miljoner kronor, prognosen pekar nu på 35 miljoner kronor.

Den stora förändringen i prognosen består av att finansförvaltningen har förbättrats från -11 miljoner kronor till +15,2. Skatteintäkterna har inte minskat så mycket som har befarats.

De flesta nämnderna har förbättrat sitt resultat från förra delårsrapporten förutom vård- och omsorgsnämnden som minskar sitt överskott från 3 till 0,5 miljoner kronor.

31 av 33 verksamhetsmål bedöms bli uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsens medel för oförutsett

Kommunstyrelsen beslutar att använda drygt 2,3 miljoner kronor ut budgetposten för oförutsedda kostnader till olika satsningar. Bland dessa finns utrustning för digital nattillsyn inom stöd och omsorgs verksamhet, läsplattor till äldreomsorgen, materialinköp till fritidsgården, uppdatering av digital teknik i mötesrum samt kommunfilm.

Omfördelning av investeringsmedel

De medel som i budgeten för 2020 avsatts för fiberutbyggnad, har inte helt behövts användas. Därför beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 5 miljoner kronor istället används till ombyggnation av Brösarps skola/förskola, meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss samt digitala informationstavlor.

Begäran från räddningsförbundet om att få en del av statsbidrag

Sörf, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, vill ta del av de statliga medel som Tomelilla kommun får med anledning av coronapandemins effekter.

Kommunstyrelsen beslutar att avslå denna begäran. Kommunstyrelsen vill också att Sörf återkommer med en plan för hur förbundet tänker hantera ett befarat underskott.

Budget 2021

Flera ärenden berör kommunens budget 2021.

Skattesats: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att behålla nuvarande skattesats på 20,61 kronor.

Avgifter och taxor: Berörda nämnder har tagit fram förslag på de taxor och avgifter som finns inom kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta dessa.

VA-taxa: Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 3 % från och med 1 januari 2021. Detta behövs för att täcka kostnaderna för nödvändiga investeringar.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya VA-taxan.

Mål och budget med plan för 2022-2023

Som förslag fanns ett underlag från förvaltningen tillsammans med särskilda satsningar från Alliansens partier. Detta förslag gick vidare till kommunfullmäktiges nästa möte. Till detta möte kan budgetförslag från övriga partier komma in. Läs budgetförslaget med Alliansens satsningar i "Kallelser och handlingar kommunstyrelsens möte 20201007" på denna sida.

Mål för kommunstyrelsen 2021

Verksamhetsnämnderna och kommunstyrelsen tar fram mål varje år. De olika målen är alla kopplade till de övergripande strategiområden kommunfullmäktige beslutat ska gälla under mandatperioden.

Dessa beslutas gälla för kommunstyrelsen 2021:

Strategiområde 1 - Hållbar utveckling

 • Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.
 • Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.
 • Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt

 • Invånare, näringsliv och besökare ska känna en hög servicegrad och ett gott bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun.
 • Invånarna ska uppleva att det är meningsfullt att engagera sig, påverka och deltaga i kommunens utveckling
 • Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare

Strategiområde 3 - Trygghet och hälsa

 • Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras
 • Tomelilla upplevs som en trygg kommun.

Vision och devis

Under en tid har ett arbete pågått för att ta fram en ny vision för Tomelilla kommun. Kommunstyrelsen beslutade att följande förslag med tillhörande devis ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt avgörande:

Vision: I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår

gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis: Tomelilla på Österlen; en kreativ och hållbar bit av Skåne.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att också inrätta en visionsfond med 200 000 kr per år från 2021. Denna ska vara riktad till de invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra Tomelilla i visionens anda.

Utförande av personlig assistans

Under våren försattes den entreprenör som i Tomelilla kommun utfört personlig assistans i konkurs.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra en upphandling enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) för utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar

Kommunstyrelsen beslutar om två nya riktlinjer som båda rör mark och exploatering.

Syftet med riktlinjerna för exploateringsavtal är att göra det tydligt för den som vill ingå ett exploateringsavtal vilka principer kommunen har kring kostnadsberäkningar och andra förhållanden av betydelse.

Riktlinjer för markanvisningar förtydligar kommunens roll och utgångpunkter i olika exploateringsprocesser och syftar till att säkra att marken i Tomelilla används på ett sätt som gynnar såväl allmänheten som den enskilde medborgaren. Markanvisningar innebär att kommunen tillsammans med privata aktörer skapar förutsättningar för att

Tomelilla ska fortsätta växa och utvecklas. En markanvisning är ett avtal för exploatering av mark som ägs av kommunen och som senare kommer att överlåtas till exploatören.

Riktlinjerna i sin helhet finns i "Kallelser och handlingar kommunstyrelsens möte 20201007" på denna sida.

Yttrande översiktsplan Sjöbo

Sjöbo kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan. Denna är lämnad till Tomelilla kommun för synpunkter.

Kommunstyrelsen beslutar om ett svar till Sjöbo som kan sammanfattas med:

Sammantaget är översiktsplanen väl utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i båda kommunerna.

Detaljplan Smedstorp station

Tomelilla kommun har ett avtal med Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om överföring för mark som inte används för järnvägsändamål och dess anläggningar. Enligt detta avtal ska parkeringen vid stationen överföras till Tomelilla kommun. För att kunna ändra användning av marken, krävs också en ändring i detaljplanen. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Detta bör nu granskas.

Kommunstyrelsen godkänner att detaljplanen för Smedstorps station ställs ut för granskning.

Ny detaljplan  

En ny detaljplan för Skölden 4 och 8 i centrala Tomelilla behöver tas fram. Detta för att göra det möjligt att bygga bostäder.Kommunstyrelsen beslutar ge verksamhet samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny detaljplan för de båda fastigheterna.

Svar på motioner

Förbättrad intern samordning

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill att den interna samordningen i kommunen förbättras. Detta ska ske genom tydlig information kring hur man ska agera som tjänsteperson när man identifierar delar eller processer som inte främjar den totala kommunala verksamheten. Han vill också att en översyn av hur processerna ser ut i syfte att hitta förbättringsbehov, genomförs. I det sammanhanget föreslår han att digitala verktyg används.

Förvaltningen har genom utvecklingschefen lämnat ett svar som samlar det arbete med ständiga förbättringar som redan görs. Exempel som nämns i svaret är arbetet med ledar- och medarbetarpolicy, rutinen för synpunkter och klagomål samt införda Krångelportalen. Vad gäller digitalisering, är just ett av syftena att förbättra arbetsmetoder. I utvecklandet av nya e-tjänster ingår kartläggning av processer.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med detta svar.

Lokaler för daglig verksamhet

Axel Olsson, Socialdemokraterna och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, vill att förvaltningen ges i uppdrag att utreda kostnader, utformning och placering av lokaler för daglig erksamhet.

Eftersom detta arbete redan pågår i förvaltningen, förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige säger ja till motionen.

Landsbygds- och tätortsprogram

Alliansen vill att kommunen tar fram ett landsbygds- och tätortsprogram. Syftet med arbetet och planerna är dels att säkerställa strategier för tillväxt på landsbygden och i tätorterna, dels att säkerställa ett landsbygdsperspektiv i den kommunala organisationen. Genom arbetet ska också invånarnas delaktighet inför beslut och planering öka.

Som en grund för programmen finns kommunens översiktsplan. Arbetet ska vara klart i slutet av 2021, med beredskap för en förlängning på grund av pågående pandemin.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge detta uppdrag till just kommunstyrelsen och förvaltningen.

Natur- och parkprogram

Som ett tillägg till översiktsplanen, har förvaltningen tagit fram ett natur- och parkprogram. Det ersätter det nuvarande naturvårdsprogrammet. Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden kring olika naturområden inom Tomelilla kommun.

Natur- och parkprogrammet ska fungera som

 • en aktuell och samlad redovisning av kommunens befintliga och potentiella naturvärden
 • ett redskap för kommunens politiker och tjänstemän i arbetet med fysisk planering
 • en vägledning i kommunens arbete med naturvård, miljömål och friluftsliv

Det ska också peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och friluftsliv samt förmedla kunskap om kommunens höga naturvärden och öka förståelsen för bevarande- och utvecklingsarbete. Programmet kan också inspirera till besök eller boende i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att natur- och parkprogrammet ställs ut för samråd.

Nytt avtal om samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne

För sydöstra Skånes samarbetskommittée, SÖSK, har ett nytt avtal tagits fram som berör Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner. SÖSK är ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över kommungränserna.

Ystad kommun ansvarar för administration och ansvar för de gemensamma ekonomiska förutsättningarna för samverkan. I avtalet specificeras att kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun i direkt proportion till antalet invånare.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det gemensamma avtalet har ordalydelser som stödjer detta och att förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021,

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystads-Österlenregionens miljöförbund

Under 2019 beslutades att den gemensamma alkoholtillståndshandläggningen i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner skulle föras över till Ystads-Österlenregionens miljöförbund. Därför har en ny förbundsordning och nytt reglemente behövts ta fram för att passa med den nya ordningen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta såväl förbundsordning som reglemente.

Ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet samlar de skånska kommunerna i de frågor som man vill utveckla och arbeta med tillsammans. I dag består finansieringen av Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. Grunden har varit kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Fördelningen bedöms inte vara transparent utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Ibland har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek varierat kraftigt och försvårat både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår.

Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun. Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om såväl den nya modellen som det förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023 som styrelsen för kommunförbundet lämnat.

Utökad investeringsram för VA-verksamheten

På grund av fördyrningar av planerade projekt samt nödvändiga tillkommande, behöver kommunens verksamhet för vatten och avlopp en utökad investeringsram under 2020. Omprioriteringar och framflyttningar av andra åtgärder har gjorts, men förvaltningen bedömer att de som nu innebär högre investeringskostnader än budgeterat, är nödvändiga att genomföra.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsramen från 22 miljoner kronor till 36 miljoner.

Yttrande tågstrategi Region Skåne

Region Skåne har tagit fram en strategi för tågtrafik som man nu önskar synpunkter på från kommunerna. Tomelilla lämnar ett remissvar tillsammans med grannkommunerna Ystad, Simrishamn och Sjöbo inom ramen för SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommittée).

I svaret anges att SÖSK-kommunerna tycker det är positivt att regionen lyfter behovet av investeringar i Ystad-Österlenbanan. Kommunerna anser dock att behovet av investeringarna behöver komma tidigare än vad som anges i strategin för att kunna möta såväl kommunerna s som regionens utvecklingsmål och resenärernas efterfrågan.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes Samarbetskommittés gemensamma svar till Region Skåne.

Yttrande nya trafikföreskrifter för väg 13

Ystad och Sjöbo kommuner har fått möjlighet att yttra sig kring förslag om nya trafikföreskrifter för väg 13. Svaret lämnas till Trafikverket gemensamt från SÖSK, därför deltar även Tomelilla kommun genom beslut i kommunstyrelsen.

Den främsta synpunkten har kommunerna på en hastighetssänkning från 90 till 80 km i timman på 12 km-sträckan Hedeskoga (norr om Ystad) till Assmåsa (söder om Sjöbo). Kommunerna anser att eftersom Ystad är utpekad som regional kärna, är väg 13 en viktig länk för att binda samman Sjöbo och Ystad. Väg 13 är också en viktig regional och interregional länk från sydöstra Skåne och vidare norrut.

Förslaget att sänka hastigheterna på väginfrastrukturen utan att samtidigt arbeta med åtgärder för att öka tillgängligheten, ger en uppfattning om att det är lättare att prioritera ner satsningar i delregionen.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna det gemensamma svaret.

Svar på initiativ om översyn av ansvar för arbetsmiljöfrågor

Socialdemokraterna vill att förvaltningen ska göra en översyn av ansvarsfördelningen av arbetsmiljöfrågor mellan nämnder och styrelser. Bakgrunden är att dagens reglemente anger att kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för all personal, alltså även den personal som arbetar i verksamheter som styrs av facknämnder.

HR-chefen och kanslichefen har utrett frågan. Anledningen till att facknämnderna inte har ansvaret för arbetsmiljön, beror på att kommunen har en enda förvaltning och med det följer att det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalpolitiskt övergripande frågor lyfts, redovisas och beslutas i kommunstyrelsen. En förändring av detta ansvar, kräver också en organisatorisk förändring.

Det bör i så fall beredas politiskt. Planen är att under hösten 2020 tillsätta en organisations- och arvodesberedning inför kommande val. Frågan skulle kunna överlämnas till denna.

Kommunstyrelsen beslutar besvara initiativet med detta och ge den kommande organisations- och arvodesberedningen i uppdrag att behandla frågan.

Detaljplaner

Kommunstyrelsen fattar beslut kring följande detaljplanearbete:

 • Tomelilla 10:239 och Tallen 14 – uppdrag till verksamhet samhällsbyggnad att påbörja detaljplanearbete
 • Västra industriområdet syd, Östra industriområdet och Idrottsplats Lunnarp – planförslagen kan läggas ut för samråd.

Svar på motioner

Webbsänt kommunfullmäktige

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds.

I utredningen har kanslichefen inhämtat uppgifter och erfarenheter från en rad andra kommuner. Slutsatsen som dras är att för att få en kvalitativ sändning, blir kostnaden relativt hög i förhållande till hur många som kan förmodas titta på sammanträdet digitalt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens svar samt skicka frågan vidare till budgetberedningen.

Skolresa till Auschwitz-Birkenau

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna, vill att studieresor till platsen för förintelselägret Auschwitz-Birkenau ska anordnas för högstadieelever.

Skolchefen har utrett frågan. I svaret anger han att en studieresa av detta slag stämmer bra in i det uppdrag skolan har, men att det är rektor som ytterst ansvarar för skolans inre arbete.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med detta svar.  

Uppmärksamma lång och trogen tjänst inom daglig verksamhet

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, föreslår att deltagare inom daglig verksamhet omfattas av samma rutiner för avtackning och uppvaktning på samma sätt som kommunens personal.

Frågan har undersökts av verksamhet stöd och omsorgs kvalitetschef. I svaret konstaterar hon att intentionen i motionen är god, men att det är förenat med en rad komplicerande faktorer att jämställa daglig verksamhet med lönearbete och att inlemma deltagarna i reglementen för kommunens anställda. I praktiken förekommer dock redan en uppvaktning vid avslut eller födelsedagar inom daglig verksamhet som personalen där ordnar som en aktivitet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att delvis besvara motionen med det som personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom daglig verksamhet.

Klimatanpassning

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill att klimatanpassning ska införas i alla nämnders verksamhetsplan och i de kommunala bolagens ägardirektiv.

Frågan har utretts av hållbarhetsstrategen som i sitt svar anger att arbetet med klimatanpassning och dess effekter täcks in av ställningstagande i översiktsplanen samt i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med detta svar.

Vita jobb

Peter Boström, Socialdemokraterna, vill att kommunen inför modellen ”Vita jobb” i arbetet med upphandlingar. Syftet med modellen är säkerställa villkor för arbetstagare som sysselsätts genom kommunens upphandlade varor och tjänster.

I utredningen av motionens förslag, framkommer att det redan idag finns krav som rör arbetsrätt. Att införa modellen anses också försvåra den samverkan på upphandlingsområdet som finns tillsammans med Ystad, Simrishamn och Sjöbo då dessa kommuner inte har ”Vita jobb” som modell i sina riktlinjer.  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Medarbetarpolicy

Kommunens HR-avdelning har samordnat och sammanställt en medarbetarpolicy för Tomelilla kommun. Medarbetare och fackliga representanter har varit delaktiga i framtagandet av värdeord och formuleringar under rubrikerna måluppfyllelse, att skapa värde, att samspela, att leda sig själv och att vilja lyckas.

Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn.

Uppföljning in i tjänsteskrivelse

Per Gustavsson, Sverigedemokraterna, har i ett initiativärende gett förslaget att ytterligare tre specifika konsekvensperspektiv ska fogas till den mall för tjänsteskrivelser som förvaltningen använder för att utreda ärenden. Idag finns ekonomiska konsekvenser (och finansiering,) barn- och miljöperspektiv med här.  

Per Gustavsson vill att också ”juridisk bedömning”, ”samverkan med berörda fackliga organisationer” och ”uppföljning” tas in som underrubriker i tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att utvidga med en av dessa – uppföljning.

Medborgarlöften

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun tillsammans med lokalpolisområde Ystad ger invånarna löfte om:

 • att under 2020 arbeta med att öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna i Tomelilla kommun genom att vid varje genomförd trygghetsvandring välja två föreslagna aktiviteter som ska genomföras/åtgärdas under året av polis och kommun
   
 • långsiktigt och i samverkan mellan socialtjänst och polis fortsätta med oanmälda hembesök för barn upp till 18 år, i syfte att identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer. Syftet är att uppmärksamma individen och familjen på riskfaktorer som kan leda i negativ riktning för barnets hälsa och utveckling. Vidare är syftet att öka skyddsfaktorer kring barnet som leder till positiva förändringar.

Det här ska kommunen och polisen åstadkomma tillsammans:                   

 • Genom utvalda genomförda aktiviteter från trygghetsvandringar öka tryggheten för kommuninvånarna. Detta mäts i den årliga trygghetsmätningen som genomförs i samarbete mellan kommunen och Polismyndigheten.
   
 • Genomföra oanmälda hembesök och tillsammans med individen och dennes familj identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

Reducerade tomtpriser för energineutrala bostäder

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att reducera

tomtpriset för att stimulera byggandet av energineutrala hus. Efter utredning föreslår samhällsbyggnadsnämnden att priset för en kommunal tomt ska reduceras med 25% för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på tomten.

Pengarna återbetalas när bostaden/bostäderna är uppförda, har ett slutbesked och en verifikation om att energikonsumtionen är noll lämnats in.  Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reducerade tomtpriset enligt förslagets upplägg.

Svar på motioner
 

Bin och blommande ängar

Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP), förslår att kommunen under året inventerar vilka kommunägda områden som kan göras om till blommande ängar. Genom detta kan pollinerande insekter gynnas liksom miljön i stort då gräsklippningsbehovet minskar. Ängar ska inte klippas förrän efter blomningen, vilket också sparar på ekonomiska resurser.

I förvaltningens utredande svar, tas lokala naturvårdssatsningen (LONA) upp. Här kan medel från Naturvårdsverket sökas genom länsstyrelsen för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En satsning på vilda pollinatörer infördes 2020.

Satsningen ska förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering. Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som ordinarie LONA-bidrag söks.

Förvaltningen har tagit fram förslag på vilka områden i Tomelilla tätort som kan vara aktuella.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen positivt med förvaltningens svar.

Klimatnödläge

Mikael Holmberg (MP) föreslår att Tomelilla kommun likt EU-parlamentet utlyser klimatnödläge för att signalera att kommunen förstått allvaret och är beredda att agera.

Förvaltningen påpekar att flera olika satsningar och utvecklingsarbeten är igång som rör klimat och hållbarhet. Att utlysa klimatnödläge riskerar ta fokus från det arbete och de ansträngningar som krävs för att uppnå de mål som redan är satta.

Att utlysa klimatnödläge får inte heller medföra att kommunen åsidosätter sina övriga åtaganden.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens underlag.

Träd som klimatskal

Mikael Holmberg (MP), föreslår att kommunen gör en inventering av fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att utröna var plantering av lövträd skulle kunna ske för att ge positiva effekter ur energi och komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser.

Vidare föreslår Mikael Holmberg att inventeringen resulterar i ett projekt som tas vidare för finansiering till investeringsberedningen.

Förvaltningen har redan gjort en inventering där planteringar delats in i ”skyddsplanteringar” och ”tätortsträd”. Förvaltningen menar att med tanke på kostnaderna, bör en mer detaljerad utredning göras av platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag och som projekt sträcka sig över en tioårsperiod.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionens första del med förvaltningens yttrande, samt avslå den andra delen.

Gratis kaffe till kommunanställda

Ida Bornlykke och Anders Throbeck, båda (S), förslår att kommunen erbjuder alla anställda gratis kaffe.

Förvaltningens beräkningar visar på en estimerad kostnad om 500-650 tkr/år om kaffet bryggs på vanliga kaffebryggare. Om kaffemaskin används blir kostnaden ca 880 tkr/år.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Digitalt omröstningssystem

Inger Åbonde, (S), föreslår att kommunen inför ett digitalt system för omröstningar i kommunfullmäktige.

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny upphandling av digital möteshantering. Målsättningen är att i den nya upphandlingen även ska krävas, utöver den digitala möteshanteringen som alla förtroendevalda i Tomelilla kommun redan använder, att det ska gå att omrösta digitalt med iPads.

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 beslutat att ställa sig positivt till att införa ett digitalt omröstningssystem.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Årsredovisning för 2019

Förvaltningen har sammanställt kommunens årsredovisning för 2019.

Resultatet uppgår till 12,1 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än budget.

Balanskravsresultatet efter ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 2,4 mnkr.  Enligt de regler som gäller, medger inte det låga resultatet någon avsättning till resultatutjämningsfonden. Utifrån det låga balanskravsresultatet bedöms det inte vara aktuellt med någon avsättning till sociala investeringsfonden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn – och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 • godkänna årsredovisningen
 • överföra resultat inom barn och utbildning enligt gällande huvudprincip per skola/förskola
 • inga avsättningar görs till sociala investeringsfonden

Intern kontroll

Förvaltningen har gjort en uppföljning av den internkontrollplan som kommunstyrelsen beslutade om för 2019.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna internkontrollplanen.

Ändrad budgetprocess 2021

I kommunens ekonomistyrningsreglemente anges att budget ska fastställas i juni året före budgeten ska gälla. Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i samband med utbredningen av covid-19, har förutsättningarna ändrats. Skatteunderlagsprognoserna som Sveriges kommuner och regioner lämnade i början av året och som låg som grund för kommunens planeringsförutsättningar, kommer att kraftigt revideras ner.

Kommunstyrelsen beslutar därför att föreslå kommunfullmäktige att göra avsteg från reglementet och istället fastställa budget 2021, plan för 2022 och 2023 samt taxor och avgifter för 2021 vid sammanträdet 2 november 2020.

Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten

Socialdemokraterna har föreslagit att en kartläggning av narkotikaförekomster i Tomelilla kommun genomförs med hjälp av analyser av substanser i avloppsvatten.

Förvaltningen har nu utrett frågan.

I utredningen framgår att samverkansarbetet intensifierats mellan polis och kommunen vad gäller problem- och lägesbild för narkotikabruk i Tomelilla. Samverkansmodellen omfattar även orsaksanalys och aktivitetsplan. Fokusområdet är barn och unga.  Förvaltningens slutsats är att värdet av att generellt mäta avloppsvattnet får anses som ringa utifrån den kunskap som redan finns.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun ändå, i samarbete med polisen, ska ta prover på avloppsvatten för att kartlägga vilka narkotiska substanser som förekommer i kommunen.

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för utställning

Tomelilla och Simrishamns kommuner har genom Österlens kommunala renhållningsbolag (Ökrab) tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar: avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan).

Underlaget har tagits fram gemensamt för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystads kommuner. Renhållningsordningen består av två delar, avfallsföreskrifter och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan) - från avfall till resurs.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter och att skicka desamma på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Program för uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen ska kommunen kontrollera och följa upp verksamhet som genomförs på uppdrag av till privata utförare. Genom avtalen ska kommunen få tillgång till information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.  Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten, desto större krav på uppföljning och kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till den praxis som finns och förtydligat ansvarsfördelningen samt hur uppföljningen och rapportering ska genomföras.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta programmet för uppföljning av privata utförare.

Detaljplan kvarteret Uttern

Österlenhem AB har inkommit med en begäran om planändring för Uttern 1 för att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning. Förvaltningen har tagit fram en ny detaljplan för området.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen för samråd.

Svar på motioner

Slöjförbud i skolan

Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, har i en motion föreslagit att Tomelilla kom mun ska införa ett förbud mot att bära slöja i skolans verksamhet.

Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till såväl grundlag som Europakonvention, ska följas vid kommunal normgivning. Detsamma gäller ordningsregler i skolan. Ett kommunalt slöjförbud anses därför inte möjligt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Avgifter i skolan

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, genom Sara Anheden och Inger Åbonde, lyfter i en motion alla barns rätt till en avgiftsfri skola. I Skollagen finns dock med en skrivning om att skolan får ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Motionärerna efterlyser en samsyn mellan kommunens skolor i tolkningen av avgifter. Hur mat hanteras i samband med skolutflykter, tar motionärerna också upp.

I sin utredning konstaterar förvaltningen att gemensamma riktlinjer skulle öka likvärdigheten för eleverna. Vad gäller utflykter, serveras det i nuläget mat från skolan. Maten anpassas efter utflyktens art och valmöjligheterna för eleven är därför begränsade.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla två av motionens förslag:

 • upprättande av gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor
 • ett tak för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett läsår

Den del av motionen som rör att skolorna ska stå för den mat som eleverna behöver i samband med skolutflykter, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige ska anse besvarad.

Energibesparing i fastigheter

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill i sin motion ge förvaltningen i uppdrag att göra en inventering av kommunens fastighetsbestånd för att identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög energianvändning. Därefter vill Mikael Holmberg att förvaltningen presenterar vilka åtgärder och investeringar som krävs för att minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisar återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad minskad energianvändning till investeringsberedningen.

Förvaltningen har utrett motionens förslag. och föreslår att de fem fastigheterna med högst energiförbrukning väljs ut. Förslag till åtgärder och investering tas fram såsom motionärens föreslår.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen enligt förvaltningens förslag samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Sammanträde 20200226

Politisk referensgrupp för livskvalitetsprogram

Vid senaste kommunfullmäktigemötet, beslutades att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett livskvalitetsprogram samt att en politisk referensgrupp för programarbetet ska utses.

Kommunstyrelsen beslutar att varje parti utser en person som ska ingå i referensgruppen och därefter lämna uppgiften till förvaltningen.

Uppdrag till förvaltningen att se över ansvarsfördelningen av arbetsmiljöfrågor mellan nämnder och styrelser

Socialdemokraterna vill att ansvaret för arbetsmiljö ses över. Bakgrunden är enligt (S) att den politiska organisationen med nämnder inte följt med i reglemente för arbetsmiljöansvar. Allt sådant ansvar ligger idag på kommunstyrelsen trots att förvaltningens verksamheter till största delen svarar mot nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utreda frågan vidare.

Utökad konsekvensbeskrivning

Sverigedemokraterna vill att alla beslutsunderlag till politiken ska, utöver ekonomiska konsekvenser, barn- och miljöperspektiv, också innehålla juridisk bedömning, samverkan med berörda fackliga organisationer och uppföljning

Kommunstyrelsen beslutar även här att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utreda förslaget.

Fördelning av statliga välfärdsmedel

Tomelilla kommun förväntas få sammanlagt 6,8 miljoner kronor (mnkr) extra från staten från de så kallade ”välfärdsmiljarderna”. 4, 6 mnkr kommer från regeringens ursprungliga förslag, medan 2,2 mnkr kommer från den satsning som drivits igenom av oppositionspartierna och snart ska beslutas om i riksdagen.

Pengarna ska nu fördelas i kommunen.

Alliansen i Tomelilla föreslår att 4,6 mnkr läggs till familjenämndens budgetram med 3 mnkr till gymnasieverksamhet, 1 mnkr till förskoleverksamhet och 0,6 mnkr till grundskoleverksamhet. De resterade 2,2 mnkr fördelas som tillfälliga extramedel under året med 1,1 mnkr till förskoleområdet och 1,1 mnkr till grundskoleområdet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta beslut enligt detta förslag.

Svar på motioner

Underhållsplaner för kommunens fastigheter

Thony Blomgren, (SD) föreslår i en motion att kommunen ska upprätta fleråriga underhållsplaner för fastighetsbeståndet för att långsiktigt kunna arbeta med investeringar och underhåll. Motionären lämnar 10 år som förslag.

I förvaltningens svar framgår att det i nuläget redan finns flerårig underhållsplan, närmare bestämt på tre år. Förvaltningen anger att det inte är hållbart med planer som sträcker sig över för lång tid, då verksamheterna som använder fastigheterna ständigt förändras utifrån hur samhällets behov ser ut. Förvaltningen föreslår att en utökning till fem år skulle kunna vara relevant.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att delvis anta motionen genom att utöka underhållsplaneringen till fem år.

Artificiell intelligens (AI) som stöd för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Per Gustafsson (SD) vill i en motion att kommunen utreder och, vid positivt utredningsresultat, börjar använda AI-teknik i arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn. Enligt Per Gustavsson används detta redan i andra kommuner.

Förvaltningen menar att den AI-teknik som idag börjat användas, endast ger en första indikation på att läs- och skrivsvårigheter kan finnas. Fler tester måste till för en djupare bedömning. Förvaltningen bedömer att de metoder som används i skolan idag är tillräckliga för tidigt fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter. Att använda av AI bör därför vänta till dess att tekniken är mer mogen och utvärderad.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besvara motionen såsom förvaltningen svarat.

Konstnärlig utsmyckning

Mikael Holmberg (MP) föreslår att kommunen ska införa principen att 1 % av byggkostnaden ska riktas till konstnärlig utsmyckning. Mikael Holmberg vill också att en inventering av gamla och nya byggnader genomförs de kommande åren för att undersöka var det skulle vara möjligt med en konstnärlig utsmyckning enligt principen som föreslagits. 

Det finns idag redan ett system för inventering och hur kommunens lösa konstverk kan rotera bland kommunens fastigheter. Förvaltningen menar att det är ett alltför omfattande arbete att inventera såsom Mikael Holmberg föreslår.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Obetalad avgift inte ska leda till avstängning av barnomsorg

Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om att om att barn inte ska stängas av från barnomsorgen om vårdnadshavare eller föräldrar inte betalar avgiften. Så sker idag efter två månaders utebliven betalning.

Förvaltningen konstaterar att det endast finns en gammal dom i Regeringsrätten från 1982 att luta en bedömning på. Efter det har såväl ny skollag som rätten till allmän förskola med viss avgiftsfri förskoletid införts.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna motionen vidare till kommunfullmäktige med förslag att motionen beviljas tillsammans med ett uppdrag till familjenämnden att arbeta vidare med att ta fram hur andra sanktioner kan se ut om avgiften inte betalas.

Arbetsmarknadsdag

Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) vill att kommunen inför en arbetsmarknadsdag för kommunens åttondeklasser. Motionärerna menar att genom att eleverna under dagen får besöka olika arbetsplatser, underlättas gymnasie- och yrkesval. Besöken skulle också kunna leda till praktik, sommar- och/eller extrajobb. Näringslivet får samtidigt möjligheten att presentera sig och berätta vad man kan erbjuda unga.

Förvaltningen berättar i sitt svar att det redan arrangeras en arbetsmarknadsmässa vartannat år för kommunens åttor och nior där eleverna kan träffa arbetsgivare. Det är åter dags i år. Planen är att målgruppen ska utökas så att också arbetssökande och andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Såväl offentliga arbetsgivare som privata näringslivet ska ha möjlighet att delta.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens svar.

Mångfaldsvecka och utbildning HBTQ

Sara Anheden (S) vill att kommunen arrangerar en mångfaldsvecka en gång om året för att manifestera alla människors lika värde.

Bo Herou (KD) föreslår i en annan motion att förtroendevalda och anställda ges utbildning i HBTQ-frågor.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med kommande livskvalitetsprogrammet fånga upp syftet med båda motionerna och återkomma med prioriterade insatser. Kommunfullmäktige föreslås anse motionerna därmed positivt besvarade.

Samverkan alkoholtillstånd och tillsyn

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Motsvarande beslut är fattade i de övriga kommunerna. Ett förslag om samverkansavtal är nu framtaget och behöver beslutas kring. En ändring behöver också göras i miljöförbundets förbundsordning för att överföringen ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta såväl samarbetsavtalet som ändringarna i förbundsordningen.

Yttrande till regeringen angående hastighetssänkning på väg 11

Tillsammans med Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun överklagade Tomelilla kommun Trafikverkets nya föreskrift avseende hastighetssänkning på väg 11 från 90 km/h till 80 km/h.

I slutet av december yttrade sig Trafikverket sig till regeringen angående överklagan. Därefter har Tomelilla kommun från Infrastrukturdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på yttrandet. Dessa synpunkter måste nå departementet senast 14 februari 2020. Förvaltningen har tagit fram ett förslag som ännu inte är samordnat med de övriga tre grannkommunerna.

Tomelilla kommun är negativ till hastighetsbegränsningen då den anses hämma utveckling och inte gynna kollektivtrafikresande.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget och ger samtidigt förvaltningen att samordna med övriga kommuner innan synpunkterna skickas in. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges beslutanderätt över den slutliga utformningen då kommunstyrelsen inte har något sammanträde innan 14 februari.

Remissvar på Skånes regionala utvecklingsstrategi

Region Skåne har tagit fram en utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. De skånska kommunerna ges möjlighet att lämna synpunkter. Sydöstra Skånes kommuner lämnar ett gemensamt svar.

Kommunstyrelsen beslutar anta remissvaret.

Taxor Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundets vill höja sin timtaxa med 2,5% årligen. Bedömningen från miljöförbundets sida är att taxorna är rimliga för att kunna uppnå målen för kostnadstäckning och att den föreslagna höjningen täcker kostnadsökningar för personal och inflation. Miljöförbundet bedömer vidare att man med detta ändå kommer ligga under Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxejusteringen enligt förslaget och att ge miljöförbundet uppgiften att senast inför verksamhetsår2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Miljöförbundet har också behövt ta fram förslag på justerad taxa för kontroll av livsmedel och foder på grund av en ny EU-förordning. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta även denna.

Svar på motion om fritidsbank

Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om införande av fritidsbank. Konceptet innebär att allmänhet kan lämna in överbliven sport- och fritidsutrustning som sedan kan lånas ut vid behov. Motionärerna vill också att om en fritidsbank inrättas, bör det utredas om det är möjligt att den sköts av personer inom daglig verksamhet.

Under förvaltningens utredning av motionens förslag, framkom att konceptet Fritidsbank är förenat med kostnader för att nyttja och att det behövs en platsansvarig samt lokal om minst 100 kvm.Förvaltningen är tveksam till att fritidsbank är en kommunalt åtagande och ser en utmaning i att hitta en lokal av den storleken för ändamålet. Ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part, är en annan väg som förvaltningen ser möjlig. Förslaget att involvera en daglig verksamhet är förvaltningen positiv till att kunna bistå med.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank enligt föreningens koncept. Kommunen ska istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns för insamling och utlåning av sport- och fritidsutrustning till invånare.

Kartläggning av narkotikaanvändning

Socialdemokraterna vill att kommunen genomför en mätning av narkotikasubstanser i avloppsvatten i syfte att ge polisen och kommunen ett underlag för insatser.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för beredning.

Reglemente för att undvika korruption och mutor

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på nytt reglemente för att undvika korruption och mutor i kommunens verksamhet. Det nuvarande, ”Reglemente mot mutor och bestickning i Tomelilla kommunförvaltning” är från 2012 och i behov av uppdatering. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglementet.

Energi- och klimatplan

Den energi- och klimatstrategi för Tomelilla kommun som nu gäller beslutades 2010 och sträckte sig framtill 2015. Framtagande av en ny plan har inväntat antagandet av en ny översiktsplan. Den energi- och klimatplan som nu ska tas fram ska riktar sig till Tomelilla kommunförvaltning och dess helägda bolag.

Planen kommer att innefatta en strategi och en handlingsplan för energi och klimatarbetet 2019-2025. Syftet är att ha en övergripande syn på energi- och klimatarbetet med fokus på hållbar utveckling, där alla tre aspekterna av socialt, ekonomiskt och ekologiskt är beaktade.

Kommunstyrelsen beslutar anta energi-och klimatplanen.

Yttrande angående undersökningstillstånd enligt minerallagen

Svenska Sandprodukter AB har den 25 september 2019 ansökt om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Pinneboda nr l0l i Tomelilla kommun. Om ett undersökningstillstånd beviljas innebär det en ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området. Ansökan gäller mineralerna Titan och Zirkonium. Enligt ansökan ska arbetet anpassas efter markägarens önskemål, ske i samförstånd och utformas tillsammans med berörd markägare.

I den gällande översiktsplanen för Tomelilla kommun, finns ställningstagandet att all prospektering, provbrytning och brytning av mineraler och andra värdefulla ämnen ska avfärdas. Kommunstyrelsen beslutar därför i linje med detta och motsätter sig att Svenska Sandprodukter beviljas undersökningstillstånd.

Detaljplan Smedstorp station

Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om marköverföring för den mark som inte används för järnvägsändamål och dess anläggningar. Parkeringen vid stationen är i gällande detaljplan avsedd för järnvägsändamål. Enligt avtalet ska parkeringen tillföras Tomelilla kommun och för att kunna reglera marken i en förrättning krävs en detaljplaneändring.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planförslaget som nu läggs ut för samråd.

Svar på motion om flaggning med Pride-flaggan

Sara Anheden, (S), har lagt en motion om att Tomelilla kommun ska utöka antalet flaggtillfällen med hbtq-flaggan till en gång i månaden istället för nuvarande en gång om året. Detta för att ytterligare manifestera ett ställningstagande för alla människors lika värde.

Kommunstyrelsen beslutar att istället för att säga ja till fler flaggtillfällen, ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med ett livskvalitetsprogram, återkomma med förslag på prioriterade områden rörande hbtq- frågor. 

Igångsättning exploatering och försäljning av mark Tomelilla 10 Norra

Tomelilla kommun har två intressenter som vill bygga seniorboende (18 bostäder i parhus) och hyreslägenheter (30 lägenheter i två längor) på fastigheterna Tomelilla 10:179 respektive Tomelilla 10:276.

Den planerade byggnationen kräver utbyggnad av vatten och avlopp i exploateringsområdet Tomelilla 10 norra enligt gällande detaljplan.

Efterfrågan på nya bostäder är hög i Tomelilla kommun. De planerade seniorbostäderna bidrar till att frigöra större enfamiljsbostäder för barnfamiljer och de planerade hyresrätterna minskar underskottet på hyresbostäder i kommunen. Erfarenheter från tidigare byggnation visar att bägge projekten kan bidra till inflyttning. Antalet nya bostäder på området skulle bli 48.

Kommunstyrelsen beslutar att ge tillstånd för igångsättning av projektering och utbyggnad av gata och VA för exploateringsområde Tomelilla 10 Norra. Kommunstyrelsen beslutar också att sälja fastigheterna Tomelilla 10:179 och Tomelilla 10:276 under förutsättning att villkoren i upprättade köpeavtal har uppfyllts inom sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Utredning av trafiksituation

Socialdemokraterna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att leda tung trafik till centrala Tomelilla via Malmövägen i ett första skede. I samband med åtgärdsvalsstudien för riksväg 11 behöver en större översyn göras för att leda lastbilar på genomfart i Tomelilla utanför taxikorset. I nuläget går en hel del tung trafik via Ystadsvägen, vilket i takt med att området väster om vägen växer, kan orsaka trafiksäkerhets- och bullerproblem.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen utredningsuppdraget.

Antagande av VA-policy/strategi

Förvaltningen har, genom VA-enheten, tagit fram en ny policy för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Syftet är att definiera kommunens viljeriktning i VA-frågor – därmed blir policyn vägledande i beslut och planering. Den anger övergripande strategiska ställningstaganden för hur kommunen ska arbeta med en långsiktigt hållbart med vatten- och avloppsfrågor både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policyn är styrande för utbyggnadsplanen och åtgärdsplanen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar anta VA-policyn med tillägget att kommunen aktivt ska arbeta för att fler ska ansluta sig till kommunalt VA.

Partistöd 2020

Varje år ska kommunfullmäktige, enligt Kommunallagen, fatta beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till de partier som finns representerade i Tomelilla kommuns politiska församlingar. Storleken på stöden regleras framförallt genom hur många mandat i kommunfullmäktige partiet har. Enligt en modell med ett prisbasbelopp som grund, föreslås varje parti få 10 000 kr i grundstöd och till detta 7 509 kr per mandat.

Fördelningen blir då:

Moderaterna: 70 072 kr
Centerpartiet: 70 072 kr
Liberalerna: 17 509 kr
Kristdemokraterna: 17 509 kr
Socialdemokraterna: 85 090 kr
Vänsterpartiet: 25 018 kr
Miljöpartiet de gröna: 17 509 kr
Sverigedemokraterna: 85 090 kr

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att partistöd utbetalas enligt detta.  En skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som är tänkt enligt kommunallagen samt granskningsintyg, ska lämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2021.

Renhållningstaxa 2020

Det kommunala bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB har lämnat förslag på renhållningstaxa för nästa år för Tomelilla och Simrishamns kommuner.Taxan innebär en höjning med 3 procent. I förslaget finns olika avgifter specificerat mer i detalj.

Renhållningstaxan ska täcka kostnader för bland annat sopkärl, insamlingsarbete, transport, behandling, gemensamma återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning, planering och administration, fakturerings- och kravrutiner samt skatter.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan.

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Alla svenska kommuner är skyldiga enligt lag att vid varje ny mandatperiod upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Underlaget ger kommunen en bas för att kunna planera och stärka möjligheten att stå emot och begränsa konsekvenser vid extraordinära händelser och samhällsstörningar. Detta ska i sin tur skapa förutsättningar för kommunens förmåga att verka om höjd beredskap inträffar.

Kommunstyrelsen beslutar anta risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022. Dokumentet är av säkerhetsskäl sekretessbelagt.

Gemensamt VA-bolag Tomelilla och Simrishamn

Sedan en tid har Tomelilla och Simrishamn arbetat med ett förslag om ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsområdet. En sammanslagning till en större aktör bedöms bättre kunna möta branschens framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav. Ett gemensamt bolag får också lättare att rekrytera specialistkompetens och minska sårbarheten vad gäller bemanning.

Huvudsätet föreslås ligga i Tomelilla, men den faktiska verksamheten ska bedrivas i båda kommunerna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett bildande av gemensamt driftbolag. Huvudsätet ska finnas i Tomelilla. Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anta aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal och ägardirektiv, samt tillsättande av interrimstyrelse. Interrimstyrelsen ska bestå av tre ledamöter från varje kommun och se till att bolaget kommer igång.

Återremiss överföring av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Sedan 2012 finns ett samarbete kring gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i sydöstra Skåne. Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommun. De köper tjänsterna genom värdkommunen Tomelilla kommun.

Det aktuella förslaget innebär att flytta denna verksamhet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I både Simrishamns och Tomelillas respektive fullmäktige, återremitterades förslaget på grund av frågor kring finansieringsmodellen. Därför är ärendet nu åter uppe i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Tomelilla ingår tillsammans med Simrishamn, Ystad och Sjöbo i Sydöstra Skånes samarbetskommitté – SÖSK.

Sedan förra avtalet sammanställdes, har det gemensamma projektet ”Ystad som regional kärna genomförts (2017-2019). Syftet var att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne skulle stärkas och därigenom tydliggöra Ystads roll som regional kärna. Detta för att generera tillväxt och attraktionskraft i hela regionen. Det nya avtalet har arbetats fram för att bättre anpassa samarbetet i SÖSK efter det som framkommit genom projektet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet.

Svar på motion om angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Per Gustafsson, (SD), lämnade i april in en motion kring hur kommunen ska hantera stöd till återvändande IS-terrorister. I motionen föreslås nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit eller stött terrorism. Per Gustafsson vill också att kommunen uttalar att den som deltagit i, eller understött terrorism inte är välkommen till Tomelilla då man enligt Per Gustafsson genom sitt agerande vänt sig mot ett fritt samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.

I motionssvaret anges att det inte finns något lagstöd för att neka individer kommunalt stöd och insatser i enlighet med motionärens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion angående barnkonventionen

Sara Anheden, (S), lämnade i maj in en motion om att mallen för tjänsteskrivelser bör kompletteras med en förvald rubrik för bedömning av ärendets konsekvenser för barn och unga. Detta eftersom barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionen.