Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande ("kommunalråd")
0709-958250
leif.sandberg@tomelilla.se

Per-Martin Svensson (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
0709-958255
per-martin.svensson@tomelilla.se

Sara Anheden (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ("oppositionsråd")
sara.anheden@tomelilla.se

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium 2019-2022:

Per-Martin Svensson (M), ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden 1:e vice ordförande.
Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden ordförande.
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex. personalfrågor.

Arbetsutskottets presidium 2019-2022:

Leif Sandberg (C), ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden 1:e vice ordförande.
Per-Martin Svensson (M),1:e vice ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden ordförande.
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

I Tomelilla finns sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

 

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunstyrelsens möten.

Vissa ärenden har kommunstyrelsen som sista beslutsinstans, andra ska vidare till nästföljande kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena.

Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

 

Samverkan alkoholtillstånd och tillsyn

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Motsvarande beslut är fattade i de övriga kommunerna. Ett förslag om samverkansavtal är nu framtaget och behöver beslutas kring. En ändring behöver också göras i miljöförbundets förbundsordning för att överföringen ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta såväl samarbetsavtalet som ändringarna i förbundsordningen.

Yttrande till regeringen angående hastighetssänkning på väg 11

Tillsammans med Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun överklagade Tomelilla kommun Trafikverkets nya föreskrift avseende hastighetssänkning på väg 11 från 90 km/h till 80 km/h.

I slutet av december yttrade sig Trafikverket sig till regeringen angående överklagan. Därefter har Tomelilla kommun från Infrastrukturdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på yttrandet. Dessa synpunkter måste nå departementet senast 14 februari 2020. Förvaltningen har tagit fram ett förslag som ännu inte är samordnat med de övriga tre grannkommunerna.

Tomelilla kommun är negativ till hastighetsbegränsningen då den anses hämma utveckling och inte gynna kollektivtrafikresande.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget och ger samtidigt förvaltningen att samordna med övriga kommuner innan synpunkterna skickas in. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges beslutanderätt över den slutliga utformningen då kommunstyrelsen inte har något sammanträde innan 14 februari.

Remissvar på Skånes regionala utvecklingsstrategi

Region Skåne har tagit fram en utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. De skånska kommunerna ges möjlighet att lämna synpunkter. Sydöstra Skånes kommuner lämnar ett gemensamt svar.

Kommunstyrelsen beslutar anta remissvaret.

Taxor Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundets vill höja sin timtaxa med 2,5% årligen. Bedömningen från miljöförbundets sida är att taxorna är rimliga för att kunna uppnå målen för kostnadstäckning och att den föreslagna höjningen täcker kostnadsökningar för personal och inflation. Miljöförbundet bedömer vidare att man med detta ändå kommer ligga under Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxejusteringen enligt förslaget och att ge miljöförbundet uppgiften att senast inför verksamhetsår2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Miljöförbundet har också behövt ta fram förslag på justerad taxa för kontroll av livsmedel och foder på grund av en ny EU-förordning. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta även denna.

Svar på motion om fritidsbank

Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om införande av fritidsbank. Konceptet innebär att allmänhet kan lämna in överbliven sport- och fritidsutrustning som sedan kan lånas ut vid behov. Motionärerna vill också att om en fritidsbank inrättas, bör det utredas om det är möjligt att den sköts av personer inom daglig verksamhet.

Under förvaltningens utredning av motionens förslag, framkom att konceptet Fritidsbank är förenat med kostnader för att nyttja och att det behövs en platsansvarig samt lokal om minst 100 kvm.Förvaltningen är tveksam till att fritidsbank är en kommunalt åtagande och ser en utmaning i att hitta en lokal av den storleken för ändamålet. Ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part, är en annan väg som förvaltningen ser möjlig. Förslaget att involvera en daglig verksamhet är förvaltningen positiv till att kunna bistå med.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank enligt föreningens koncept. Kommunen ska istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns för insamling och utlåning av sport- och fritidsutrustning till invånare.

Kartläggning av narkotikaanvändning

Socialdemokraterna vill att kommunen genomför en mätning av narkotikasubstanser i avloppsvatten i syfte att ge polisen och kommunen ett underlag för insatser.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för beredning.

Reglemente för att undvika korruption och mutor

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på nytt reglemente för att undvika korruption och mutor i kommunens verksamhet. Det nuvarande, ”Reglemente mot mutor och bestickning i Tomelilla kommunförvaltning” är från 2012 och i behov av uppdatering. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reglementet.

Energi- och klimatplan

Den energi- och klimatstrategi för Tomelilla kommun som nu gäller beslutades 2010 och sträckte sig framtill 2015. Framtagande av en ny plan har inväntat antagandet av en ny översiktsplan. Den energi- och klimatplan som nu ska tas fram ska riktar sig till Tomelilla kommunförvaltning och dess helägda bolag.

Planen kommer att innefatta en strategi och en handlingsplan för energi och klimatarbetet 2019-2025. Syftet är att ha en övergripande syn på energi- och klimatarbetet med fokus på hållbar utveckling, där alla tre aspekterna av socialt, ekonomiskt och ekologiskt är beaktade.

Kommunstyrelsen beslutar anta energi-och klimatplanen.

Yttrande angående undersökningstillstånd enligt minerallagen

Svenska Sandprodukter AB har den 25 september 2019 ansökt om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Pinneboda nr l0l i Tomelilla kommun. Om ett undersökningstillstånd beviljas innebär det en ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området. Ansökan gäller mineralerna Titan och Zirkonium. Enligt ansökan ska arbetet anpassas efter markägarens önskemål, ske i samförstånd och utformas tillsammans med berörd markägare.

I den gällande översiktsplanen för Tomelilla kommun, finns ställningstagandet att all prospektering, provbrytning och brytning av mineraler och andra värdefulla ämnen ska avfärdas. Kommunstyrelsen beslutar därför i linje med detta och motsätter sig att Svenska Sandprodukter beviljas undersökningstillstånd.

Detaljplan Smedstorp station

Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om marköverföring för den mark som inte används för järnvägsändamål och dess anläggningar. Parkeringen vid stationen är i gällande detaljplan avsedd för järnvägsändamål. Enligt avtalet ska parkeringen tillföras Tomelilla kommun och för att kunna reglera marken i en förrättning krävs en detaljplaneändring.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planförslaget som nu läggs ut för samråd.

Svar på motion om flaggning med Pride-flaggan

Sara Anheden, (S), har lagt en motion om att Tomelilla kommun ska utöka antalet flaggtillfällen med hbtq-flaggan till en gång i månaden istället för nuvarande en gång om året. Detta för att ytterligare manifestera ett ställningstagande för alla människors lika värde.

Kommunstyrelsen beslutar att istället för att säga ja till fler flaggtillfällen, ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med ett livskvalitetsprogram, återkomma med förslag på prioriterade områden rörande hbtq- frågor. 

Igångsättning exploatering och försäljning av mark Tomelilla 10 Norra

Tomelilla kommun har två intressenter som vill bygga seniorboende (18 bostäder i parhus) och hyreslägenheter (30 lägenheter i två längor) på fastigheterna Tomelilla 10:179 respektive Tomelilla 10:276.

Den planerade byggnationen kräver utbyggnad av vatten och avlopp i exploateringsområdet Tomelilla 10 norra enligt gällande detaljplan.

Efterfrågan på nya bostäder är hög i Tomelilla kommun. De planerade seniorbostäderna bidrar till att frigöra större enfamiljsbostäder för barnfamiljer och de planerade hyresrätterna minskar underskottet på hyresbostäder i kommunen. Erfarenheter från tidigare byggnation visar att bägge projekten kan bidra till inflyttning. Antalet nya bostäder på området skulle bli 48.

Kommunstyrelsen beslutar att ge tillstånd för igångsättning av projektering och utbyggnad av gata och VA för exploateringsområde Tomelilla 10 Norra. Kommunstyrelsen beslutar också att sälja fastigheterna Tomelilla 10:179 och Tomelilla 10:276 under förutsättning att villkoren i upprättade köpeavtal har uppfyllts inom sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Utredning av trafiksituation

Socialdemokraterna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att leda tung trafik till centrala Tomelilla via Malmövägen i ett första skede. I samband med åtgärdsvalsstudien för riksväg 11 behöver en större översyn göras för att leda lastbilar på genomfart i Tomelilla utanför taxikorset. I nuläget går en hel del tung trafik via Ystadsvägen, vilket i takt med att området väster om vägen växer, kan orsaka trafiksäkerhets- och bullerproblem.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen utredningsuppdraget.

Antagande av VA-policy/strategi

Förvaltningen har, genom VA-enheten, tagit fram en ny policy för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Syftet är att definiera kommunens viljeriktning i VA-frågor – därmed blir policyn vägledande i beslut och planering. Den anger övergripande strategiska ställningstaganden för hur kommunen ska arbeta med en långsiktigt hållbart med vatten- och avloppsfrågor både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policyn är styrande för utbyggnadsplanen och åtgärdsplanen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar anta VA-policyn med tillägget att kommunen aktivt ska arbeta för att fler ska ansluta sig till kommunalt VA.

Partistöd 2020

Varje år ska kommunfullmäktige, enligt Kommunallagen, fatta beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till de partier som finns representerade i Tomelilla kommuns politiska församlingar. Storleken på stöden regleras framförallt genom hur många mandat i kommunfullmäktige partiet har. Enligt en modell med ett prisbasbelopp som grund, föreslås varje parti få 10 000 kr i grundstöd och till detta 7 509 kr per mandat.

Fördelningen blir då:

Moderaterna: 70 072 kr
Centerpartiet: 70 072 kr
Liberalerna: 17 509 kr
Kristdemokraterna: 17 509 kr
Socialdemokraterna: 85 090 kr
Vänsterpartiet: 25 018 kr
Miljöpartiet de gröna: 17 509 kr
Sverigedemokraterna: 85 090 kr

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att partistöd utbetalas enligt detta.  En skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som är tänkt enligt kommunallagen samt granskningsintyg, ska lämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2021.

Renhållningstaxa 2020

Det kommunala bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB har lämnat förslag på renhållningstaxa för nästa år för Tomelilla och Simrishamns kommuner.Taxan innebär en höjning med 3 procent. I förslaget finns olika avgifter specificerat mer i detalj.

Renhållningstaxan ska täcka kostnader för bland annat sopkärl, insamlingsarbete, transport, behandling, gemensamma återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning, planering och administration, fakturerings- och kravrutiner samt skatter.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan.

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Alla svenska kommuner är skyldiga enligt lag att vid varje ny mandatperiod upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Underlaget ger kommunen en bas för att kunna planera och stärka möjligheten att stå emot och begränsa konsekvenser vid extraordinära händelser och samhällsstörningar. Detta ska i sin tur skapa förutsättningar för kommunens förmåga att verka om höjd beredskap inträffar.

Kommunstyrelsen beslutar anta risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022. Dokumentet är av säkerhetsskäl sekretessbelagt.

Gemensamt VA-bolag Tomelilla och Simrishamn

Sedan en tid har Tomelilla och Simrishamn arbetat med ett förslag om ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsområdet. En sammanslagning till en större aktör bedöms bättre kunna möta branschens framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav. Ett gemensamt bolag får också lättare att rekrytera specialistkompetens och minska sårbarheten vad gäller bemanning.

Huvudsätet föreslås ligga i Tomelilla, men den faktiska verksamheten ska bedrivas i båda kommunerna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett bildande av gemensamt driftbolag. Huvudsätet ska finnas i Tomelilla. Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anta aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal och ägardirektiv, samt tillsättande av interrimstyrelse. Interrimstyrelsen ska bestå av tre ledamöter från varje kommun och se till att bolaget kommer igång.

Återremiss överföring av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Sedan 2012 finns ett samarbete kring gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i sydöstra Skåne. Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommun. De köper tjänsterna genom värdkommunen Tomelilla kommun.

Det aktuella förslaget innebär att flytta denna verksamhet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I både Simrishamns och Tomelillas respektive fullmäktige, återremitterades förslaget på grund av frågor kring finansieringsmodellen. Därför är ärendet nu åter uppe i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Tomelilla ingår tillsammans med Simrishamn, Ystad och Sjöbo i Sydöstra Skånes samarbetskommitté – SÖSK.

Sedan förra avtalet sammanställdes, har det gemensamma projektet ”Ystad som regional kärna genomförts (2017-2019). Syftet var att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne skulle stärkas och därigenom tydliggöra Ystads roll som regional kärna. Detta för att generera tillväxt och attraktionskraft i hela regionen. Det nya avtalet har arbetats fram för att bättre anpassa samarbetet i SÖSK efter det som framkommit genom projektet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet.

Svar på motion om angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Per Gustafsson, (SD), lämnade i april in en motion kring hur kommunen ska hantera stöd till återvändande IS-terrorister. I motionen föreslås nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit eller stött terrorism. Per Gustafsson vill också att kommunen uttalar att den som deltagit i, eller understött terrorism inte är välkommen till Tomelilla då man enligt Per Gustafsson genom sitt agerande vänt sig mot ett fritt samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.

I motionssvaret anges att det inte finns något lagstöd för att neka individer kommunalt stöd och insatser i enlighet med motionärens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion angående barnkonventionen
Sara Anheden, (S), lämnade i maj in en motion om att mallen för tjänsteskrivelser bör kompletteras med en förvald rubrik för bedömning av ärendets konsekvenser för barn och unga. Detta eftersom barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionen.

 

Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

Dag Tid Notering  
8 januari 08:30    
29 januari 08:30    
12 februari 08:30    
4 mars 08:30    
18 mars 08:30    
1 april 08:30    
22 april 08:30    
29 april 08:30    
13 maj 08:30    
10 juni 08:30    
24 juni 08:30    
12 augusti 08:30    
2 september 08:30    
9 september 08:30    
23 september 08:30    
14 oktober 08:30    
21 oktober 08:30    
18 november 08:30    
25 november 08:30    
16 december 08:30    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2020

Dag Tid Notering
21 januari 14:00  
25 februari 14:00  
24 mars 14:00  
19 maj 14:00  
23 juni 14:00  
18 augusti 14:00  
22 september 14:00  
17 november 14:00  
15 december 14:00  

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2020

Dag Tid Notering    
30 januari 08:30      
27 februari 08:30      
26 mars 08:30      
30 april 08:30      
28maj 08:30      
25 juni 08:30      
27 augusti 08:30      
24 september 08:30      
29 oktober 08:30      
26 november 08:30      
17 december 08:30      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för familjenämnden 2020

Dag Tid Notering  
31 januari 08:30    
28 februari 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
29 maj 08:30    
26 juni 08:30    
28 augusti 08:30    
25 september 08:30    
23 oktober 08:30    
27 november 08:30    
18 december 08:30    

Kallelser och handlingar

2020

Folder was not found ("file:1:/Evolution_Import/OFN/Kallelser_2020/Tomelilla_Ystad_sjoebo_oeverfoermyndarnaemnd/")

Protokoll

2020

Folder was not found ("file:1:/Evolution_Import/OFN/Protokoll_2020/Tomelilla_Ystad_sjoebo_oeverfoermyndarnaemnd/")

Sammanträden 2020

Dag Tid Notering  
23 januari 9:00    
27 februari 9:00    
19 mars 9:00    
23 april 9:00    
28 maj 9:00    
25 juni 9:00    
20 augusti 9:00    
17 september 9:00    
15 oktober 9:00    
12 november 9:00    
10 december 9:00    
Senast uppdaterad: 2020-02-03