Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium 2019-2022

Per-Martin Svensson (M), ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden 1:e vice ordförande.
Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden ordförande.
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex. personalfrågor.

Arbetsutskottets presidium 2019-2022:

Leif Sandberg (C), ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden 1:e vice ordförande.
Per-Martin Svensson (M),1:e vice ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden ordförande.
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

I Tomelilla finns sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

Kallelser och protokoll

Protokoll

Kallelser och handlingar

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträdestider

Sammanträden för kommunstyrelsen 2022

Dag Tid Notering  
26 januari 14:00    
16 mars 14:00    
27 april 14:00    
1 juni 14:00    
31 augusti 14:00    
28 september 14:00    
9 november 14:00    
1 december 14:00    

Sammanträden för kommunstyrelsen 2023

Dag Tid Notering  
11 januari 8.30 Avvikande tid  
25 januari 14:00    
8 mars 14:00    
12 april 14:00    
31 maj 14:00    
30 augusti 14:00    
18 oktober 14:00    
22 november 14:00    
20 december 14:00    

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022

Dag Tid Notering
12 januari 08:30  
2 februari 08:30  
16 februari 08:30  
2 mars 08:30  
23 mars 08:30  
6 april 08:30  
4 maj 08:30  
18 maj 08:30  
15 juni 08:30  
17 augusti 08:30  
14 september 08:30  
5 oktober 08:30  
19 oktober 08:30  
16 november 08:30  
7 december 08:30  
21 december 08:30  

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

Dag Tid Notering
11 januari 08:30  
1 februari 08:30  
15 februari 08:30  
15 mars 08:30  
29 mars 08:30  
26 april 08:30  
3 maj 08:30  
17 maj 08:30  
7 juni 08:30  
21 juni 08:30  
16 augusti 08:30  
6 september 08:30  
20 september 08:30  
4 oktober 08:30  
25 oktober 08:30  
8 november 08:30  
27 november 08:30  
6 december 08:30  

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunstyrelsens möten.

Vissa ärenden har kommunstyrelsen som sista beslutsinstans, andra ska vidare till nästföljande kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena.

Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Budget 2023

En rad ärenden kopplat till nästa års budget, behandlades under sammanträdet.

Skattesats

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 20,61 kronor.

Taxor och avgifter

Tre olika förslag på taxedokument fanns för beslut; kommunförvaltningens, vatten och avlopp samt renhållningstaxa (inklusive taxa för tömning av slam och container).

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxedokumenten. De finns att läsa i kallelsen till detta möte som finns på denna webbsida.

Budget 2023 med plan för 2024 -2025

Underlaget är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

• anta angivna mål, både finansiella och verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023
• fastställa resultat-och balansbudget för 2023-2025
• fastställa drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023
• fastställa av låneram
• besluta om en oförändrad låneram för 2023 på 350 mnkr.
• besluta att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
• besluta att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.
• besluta att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2023.
• uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina respektive
internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023.

Kommunstyrelsens mål

Kommunfullmäktige i Tomelilla har, för den nuvarande mandatperioden, pekat ut tre övergripande målområden för kommunens verksamhet. Dessa ska alla arbeta med genom att nämnder, styrelsen och verksamheter bryter ner dem till egna inriktningar att jobba med som syftar till att stärka respektive målområde.

Under mötet fanns förslag på mål och indikatorer för kommunstyrelsen 2023 att behandla.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera dessa.

Referensgrupp för klimatfärdplan

Kommunens antagna energi- och klimatplanen anger att en åtgärdsplan tas fram. I maj beslutade också kommunfullmäktige att säga ja till en motion om att en klimatfärdplan ska tas fram.  En politisk referensgrupp bör finnas med under arbetets gång.  

Kommunstyrelsen beslutar att en ledamot från varje parti ska bilda referensgrupp.

Uppföljning intern kontroll

Kommunstyrelsens interna kontrollplan följs upp för årets andra tertial.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen och de förslag på åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Riktlinjer för kravverksamhet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för kravverksamhet. Syftet är att skapa ett enhetligt arbete samt att uppnå effektiva fakturerings- och kravhanteringsrutiner. Alla kommuninvånare ska behandlas likvärdigt. Målet är att snabbt och säkert få betalt samt minimera kundförlusterna.

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjerna.

Plats för av ny f-6 skola i Tomelilla tätort

Familjenämnden har sedan tidigare beslutat om att nämnden vill se nybyggnation av ny grundskola förskoleklass - årskurs 6 i stället för en omfattande renovering av Lindesborgsskolan. I rapporten ”Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort” redogörs för fem möjliga platser. Rapporten beskriver tidigare beslut, ställningstagande och utredningar som genomförts gällande skollokal och skolorganisation inom orten. De föreslagna placeringarna redovisas utifrån möjligheter och utmaningar för respektive förslag.

De fem platserna är:

 • nuvarande plats för Lindesborgsskolan - fastighet Vitsippan 1 samt allmän platsmark (”Arvids backe”)
 • Folkets park och Välaparken, fastighet Folkets park 3 och
  del av Tomelilla 237:84
 • nuvarande annexet vid Kastanjeskolan – fastighet Trollsländan 1,
  Tomelilla 10:179, 10:276 samt del av 10:239
 • åkermark i direkt anslutning till tätortens sydvästra del – fastighet Benestad 18:2, 19:2 och del av 19:8
 • Ullstorp vid naturreservatet Skogsbacken – fastighet Ullstorp 9:3 och del av Ullstorp 127:1

Familjenämnden har tidigare beslutat att skolan byggs på alternativ annexet/Trollsländan samt att beslutet skickas på remiss till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till familjenämnden genom att också förorda annexet som lokalisering för den nya skolan. 

Ändring i aktieägaravtal Österlen VA

En av punkterna i Österlen VAs aktieägaravtal, har visats sig svår att uppfylla i praktiken i förhållande till val av kommunstyrelse och nämnder. ”För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA-försörjningen.”

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra aktieägaravtalet genom att ta bort punkten.

Ändring i förbundsordning för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam)

Några justeringar föreslås i Finsams förbundsordning. Vilka går att läsa i handlingarna i kallelsen till sammanträdet som ligger på denna webbsida.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna de föreslagna ändringarna.

Sysavs framtida inriktning

Avfallsbolaget Sysav vill att varje ägarkommun beslutar om den framtida inriktningen för bolaget. Inriktningsförslaget har tagits fram av ett särskilt framtidsråd. Förvaltningen menar i sitt utredande svar, att det inte är rimligt att varje ägarkommun fattar beslut på
 en så detaljerad nivå.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens representant vid Sysavs ägarsamråd i maj 2023 i uppdrag att besluta enligt den inriktning som framförs i Framtidsrådets förslag. Representanten är Per-Martin Svensson, Moderaterna.

Hantering av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds överskott 2022

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund önskar behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att återbetala det till medlemmarna.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till detta.

Ansökan om räntefritt lån från Smedstorps IF

Under våren behövde Smedstorps IF köpa in en bättre begagnad gräsklippare. Föreningen ansöker om ett räntefritt lån till detta inköp på totalt 110 625 kronor inklusive moms för att kunna fortsätta hålla byns idrottsplats grönytor i fortsatt bra skick.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Smedstorps idrottsförening ett räntefritt lån med det ansökta beloppet.

Exploateringsavtal med Baby Invest

Tomelilla kommun har tidigare sålt mark och skrivit ett planavtal med Baby Invest AB som möjliggör en betydande utbyggnad av Bo Ohlsson handelsområde. En kommun har begränsat med möjligheter att ställa krav i en detaljplan varför den gängse processen är att man vid en större exploatering även skriver ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet, dess lösningar i detalj med en tydlig ansvarsfördelning, samt fördelning av kostnader. Exploateringsavtalet skall reglera marköverlåtelser, vem som bär vilka kostnader för exempelvis allmän platsmark, flytt av exempelvis vatten- och avloppsledningar samt olika typer av kompensationsåtgärder. Om möjligt skall avtalet också innehålla en tids- och projektplan samt reglera säkerhet för kommunens åtaganden.

Förvaltningen har tagit fram ett sådant avtal.

Kommunstyrelsen beslutar ingå exploateringsavtalet med Baby Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB med en ändring av beslutsfattare.

Detaljplan Frigg 2

I gällande stadsplan är fastigheten Frigg 2 utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och centrumverksamhet på platsen.

Enligt miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.Förvaltningen bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär en sådan betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därför inte behöver göras.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Frigg 2 för granskning samt besluta att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Planändring Laxen

Kvarteret Laxen ligger i centrala Tomelilla. Syftet med ny detaljplan är att öka byggrätten inom kvarteret i ett läge nära stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan husen.

Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat. Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.

Kommunstyrelsen beslutar att anta den nya detaljplanen för kvarteret Laxen.

Ändring i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026

Ändringsförslaget innebär att första vice ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, familjenämndens arbetsutskott, familjenämndens myndighetsutskott, vård och omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden likställs med 2:e vice ordförande vad gäller hur arvodet beräknas. Både 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen kommer att ha titeln oppositionsråd.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ändringarna i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda.

Svar på motion om tillfälliga farthinder

Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, vill att kommunen skaffar portabla och tillfälliga farthinder för att stävja buskörning. Motionären vill också att en rutin tas fram om hur dessa ska användas.

Förvaltningen anger motionens utredande svar att buskörning är en företeelse som uppkommer spontant eller planerat av en grupp av trafikanter. Det vore omöjligt för gatu- och parkenheten att kunna förutse var en sådan buskörning skulle uppkomma. Det vore inte heller möjligt att ha en organisation som står i beredskap alla dagar för att snabbt kunna ingripa och placera ut dessa mobila farthinder.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingsplan prognos underskott vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden

Uppvisar en prognos underskott, ska den aktuella nämnden via förvaltningen ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och redovisas för kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden rapporterar nu åtgärder för att komma till rätta med prognosticerat underskott i tertialrapport 1 2022.

Vård- och omsorgsnämnden:

För vård- och omsorgsnämnden, handlar det om minus 860 000 kronor på årsbasis.

Förvaltningen föreslår följande åtgärder:

Sedan tertialrapporten, har kommunen fått en omfattande tilldelning av statsbidraget återhämtningsbonusen. Statsbidraget ger verksamheten möjlighet att arbeta med olika pilotförsök kopplat till arbetstider och arbetsmodeller. Förvaltningen bedömer att effekterna av det arbetet kommer att minska det prognostiserade underskottet.  

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att tillskapa ytterligare LSS-bostäder på hemmaplan, vilket förvaltningen räknar med kommer att minska kostnaderna från 2024 och framåt. Antalet externa placeringar kan minska samt kommunen kan förväntas få en bättre fördelning av LSS-utjämningen från staten på grund av fler LSS-bostäder.

Vård- och omsorgsnämnden har under åren 2021 och 2022 genomfört omfattande utbildningsinsatser varför det inte bedöms finnas ett omfattande behov av detta under 2023 till 2025. Dock är det en utmaning att kompentensförsörja och kompetensutvecklingen av medarbetare kan komma att behöva öka för att kunna försörja verksamheten med bemanning av rätt kompetens.

Verksamhetens kostnader för inhyrning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ökat under 2022. Genom planerade insatser, bedöms kostnadsbilden stabiliseras inför 2023. Verksamheten arbetar också för att kunna bygga upp en kapacitet för att än mer kunna minska behovet av extern bemanning av framför allt sjuksköterskor.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Nämndens budget har ett befarat underskott på 2 miljoner kronor inom måltids- och fritidsdelen. Bakgrunden till underskottet på måltidsverkstan är de prishöjningar som varit och bedöms kvarstå på livsmedel. När det gäller fritidsdelen handlar det om ökade kostnader som är förknippade med de nya avtalen kring friluftsbaden.

Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att följande ska genomföras inom Måltidsverkstan:

 • Följa strikt avtal med vård och omsorgsverksamheten. Idag beställs, levereras och faktureras färre portioner än beställda på årsbasis.
 • Förbättrad planering av matsedel och inköp.

För fritidsverksamheten har nämnden beslutat om en ökad lydnad att registrera tid i projekt, ingen återbesättning av halvtidstjänst och strikt ekonomisk uppmärksamhet.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens prognosticerade underskott är 3 miljoner kronor. Detta är kopplat till svårigheter att rekrytera fast personal. Personalminskande åtgärder för att minska underskottet, bedöms påverka verksamheten mycket negativt.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Tertialuppföljning januari – augusti

Årets andra tertialuppföljning är klar.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2022.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige att, med anledning av byggnadsnämndens prognostiserade underskott, detta får finansieras inom ramen för kommunens resultat 2022. Prognos för resultatet, är ett överskott på drygt 40 miljoner kronor.

Yttrande angående revisorernas granskning av direktupphandlingar

Revisorerna har i juni överlämnat en granskning av direktupphandlingar till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande. Som följd av granskningen har revisorerna skrivit: ”Vad gäller kommunstyrelsen önskar revisionen svar på hur roll- och ansvarsfördelningen ska stärkas för att utgöra ett ändamålsenligt stöd och verktyg för verksamheterna i inköp- och upphandlingsfrågor samt vilka utbildningsinsatser som ska genomföras framöver. Revisorerna önskar även svar på hur beslutsfattandet om att upphandla externa tjänster för kommunens upphandlingsorganisation, har efterlevts i enlighet med kommunstyrelsens reglemente.”

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar. I detta anges att roll- och ansvarsfördelningen för upphandlingsverksamheten är styrt enligt det inköps- och upphandlingsreglementet som kommunfullmäktige har fastställt. Upphandlings-och inköpsfunktionen har årligen erbjudit utbildningar. Exempel på utbildningar är avrop av ramavtal, användning av direktupphandlingsmodulen samt beställning på marknadsplatsen (inköpsverksamhet). Dessa utbildningar är planerade även framöver oavsett vilken typ av upphandlingsorganisation kommunen har.

I upphandlingsreglementet står att kommunstyrelsen ansvarar för samordning och övervakning av kommunens upphandlingsverksamhet och ska därför se till att en central inköpsfunktion upprätthålls. Det står dock inte att kommunstyrelsen ska se till att det finns en intern central inköpsfunktion med kommunanställda medarbetare. Förvaltningen påpekar att det är förvaltningens ansvar och därmed ytterst kommundirektörens ansvar att organisera arbetet. Detta gäller även upphandlingsverksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i maj 2021 enigt att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla kommunens upphandlingsverksamhet efter att kommundirektören lyft in frågan.

Kommunstyrelsen beslutar att besvara kommunrevisionen med förvaltningens förslag till svar.

Svaret kan läsas i sin helhet i kallelsen till det aktuella kommunstyrelsemötet som finns på denna webbsida.

Taxa för prövning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti i 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har därför tagit fram ett förslag om ny taxa som varje kommun inom förbundet ska hantera i sina respektive kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxebestämmelsen som då skulle träda i kraft 1 oktober 2022.

Barnrättskommun

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att det ställs högre krav på kommunerna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. Barnrättskommun är ett verktyg för kommuner att implementera barnkonventionen, så att den genomsyrar hela verksamheten samt bidrar till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och lokala näringslivet. Barnrättskommun grundar sig på UNICEFs internationella Child Friendly Cities Initiative, som har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun blir Barnrättskommun. Ungdomsrådet ska vara med i implementeringen.

Rutin för återrapportering till kommunfullmäktige

Kommunstyrelse och nämnder ska muntligen rapportera om sin respektive verksamhet minst två gånger per termin vid kommunfullmäktigemöte. Såsom kommunfullmäktiges mötesagenda ser ut, innebär detta i praktiken rapporter under fyra av fem möjliga möten under ett år av 14 möjliga instanser. Det upplevs som för omfattande rapporteringar. Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och föreslår en ändring av antalet tillfällen till fyra inklusive de möten som behandlar
årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske utöver vid årsbokslut och budget kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden där de olika instanserna kan fördela sin rapportering.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra rutinen för återrapportering till kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.

Svar på fråga från Hörby kommun om att ingå i gemensam överförmyndarnämnd och -enhet.

Hörby kommunfullmäktige beslutade i april att kommunen önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensam överförmyndarenhet med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från och med den 1 januari 2023. Samtliga kommuner i överförmyndarsamarbetet ska nu svara Hörby kommun,

Tomelilla kommuns förvaltning bedömer i sin utredning att ett så snabbt förfarande som Hörby kommun önskar, inte är möjligt. Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027.

Denna begränsning finns dock inte gällande gemensam enhet. Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, så skulle det vara möjligt för kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten, då ett sådant upplägg funnits tidigare inom samarbetet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara Hörby kommun med förvaltningens utredande svar.

Planärenden

Fyra olika planärenden, behandlades under sammanträdet.

Planuppdrag ny detaljplan för Duvan 26 och Duvan 31

Fastighetsägaren till Duvan 26 och 31 har inkommit med förfrågan att ta bort den gällande detaljplanens bestämmelse för tomtindelning för nämnda fastigheter. Detaljplanen trädde i kraft 1933 och gör det svårt att tolka om planen till dagens bestämmelser. Därför föreslås att ett nytt förslag till detaljplan tas fram. Planförslaget anpassas efter dagens bebyggelse avseende höjd på byggnader och byggrätt inom fastigheterna.

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Duvan 26 och Duvan 31.

Detaljplan Tallen 14 till samråd

Tomelilla kommun sålde fastigheten Tallen 14 i april 2020. Bakgrund till försäljningen är att fastighetsägaren ska bygga om befintlig byggnad till bostäder. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder. Detta innebär att befintliga byggnader byggs om och området utökas med ny bostadsbebyggelse. Fastighetsägaren har köpt till en del av fastigheten Tomelilla 237:78 som idag består av park och ska ge utrymme för nya bostäder.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen för Tallen 14 för samråd.

Planändring Laxen 6

En ny detaljplan för Laxen 6 har tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd och granskning.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat. Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.

Kommunstyrelsen beslutar anta den nya detaljplanen för Laxen 6.

Återkallat planuppdrag Sparven 1

Fastighetsägaren till Sparven 1 har ansökt och beviljats ett planuppdrag för ändring av detaljplanen. Förutsättningarna har nu ändrats och fastighetsägaren önskar att planarbetet avslutas och att planuppdraget återkallas.

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla planuppdraget.

Riktlinje för tomtkö för privatbostad

Förvaltningen har tagit fram en ny riktlinje för hållande av kö till de kommunala tomter som finns till försäljning.

Tidigare har också företag kunna ställa sig i kö på inte sällan flera tomter.
Förvaltningen föreslår att tomtkön enbart skall vara för privatpersoner där företag kommer att erbjudas bostadsmark via markanvisningar och markanvisningsavtal.

Kommunen kommer inom kort att införa en e-tjänst till den kommunala tomtkön. Detta för att säkerställa en mer rättssäker, effektiv och aktuell kö.

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen. Förvaltningen ska ge en återrapport av arbetet till kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per tertial.

Nya regler för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Organisations- och arvodesberedningen beslutade i april att föreslå kommunfullmäktige att anta Sveriges kommuner och regioners förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, beslutades att
återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Förvaltningens utredning visar att Tomelilla kommun inte är den enda som reagerat på att pensionsavsättningen i SKRs förslag inte grundas på förlorad arbetsförtjänst utan enbart på arvoden. Detsamma gäller Ystads kommun.

Förvaltningens förslag är därför att fortsätta göra pensionsavsättning för alla arvoden, men att också lägga till pensionsavsättning för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta skulle vara i linje med det beslut som kommunfullmäktige i Ystads kommun förväntas fatta och för Tomelillas del en ganska ringa kostnad om ca 14 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026 med en ändring i en av paragraferna om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i den pensionsgrundande inkomsten.

Energikontor Sydost

Kommunstyrelsen beslutade i januari att lämna ett indikativt svar om att söka medlemskap i Energikontor Sydost efter att styrelsen för Skånes kommuner hade beslutat söka ny huvudman för Energikontoret Skåne. Energikontor Sydost har nu skickat ut en formell inbjudan till alla kommuner i Skåne om att bli medlemmar i föreningen Energikontor Sydost från den 1 januari 2023. Tanken är att den verksamhet som Energikontor Skåne bedriver ska fusioneras in i
Energikontor Sydost.

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost från den 1 januari 2023.

Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisningen för Tomelilla kommun 2021 tar upp det gångna årets hållbarhetsarbete i kommunen med utgångspunkt i målen för Agenda 2030. Redovisningen sammanställer också jämförande statistik som visar utvecklingen jämfört med tidigare år, samt pekar ut förslag till områden som bör vara i fokus under kommande år för att utveckla kommunens hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen beslutar anta hållbarhetsredovisningen.

Finansering Leader Östra Skåne

I juni meddelade Jordbruksverket att Leader Östra Skåne prioriterats som ett av 40 leaderområde i Sverige för åren 2023–2027. För att fortsätta arbetet med landsbygdsutveckling och stöd till lokala projekt påbörjas ett samarbete i en ny förening, Leader Östra Skåne tillsammans med Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Ystad och Östra Göinge kommuner. Nya projekt ska gynna den lokala utvecklingen och göra östra Skåne till en ännu mera attraktiv och konkurrenskraftig plats för såväl boende, företag och besökare.

Leader Östra Skåne har tilldelats en budget (67 055 177 kr) som finansieras till 67% av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och svenska staten. För att få startbesked krävs en övrig offentlig medfinansiering med resterande 33 %.  För Tomelillas medverkan, innebär det totalt 1 310 415 kr fördelat 2023-2027.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun kommer medverka till Leader Östra Skåne 2023–2027 och avsätter 1 310 415 kronor enligt betalplan. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens budgetram.

Svar på revisorernas granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Tomelilla kommuns revisorer har undersökt om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har detta. Bedömningen grundas på att det finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enligt kommunallagen och kommunens egna rutiner.

Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år till kommunfullmäktige följs, samt ser till att ärendehanteringsrutiner fortsatt följs av samtliga nämnder för en enhetlighet.

I förvaltningens utredande svar, anges att återrapporteringen till kommunfullmäktige föreslås ändras vad gäller omfattning. Kommunfullmäktige kommer ta ställning till detta i september 2022.

Vad gäller nämndernas beredningar så instämmer förvaltningen i att det är olyckligt att ”nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av ärenden” som revisorerna funnit. Kansliet ser till att nämnderna har rutiner för ärendehanteringsprocessen. Men eftersom ärendena är av olika art i de olika nämnderna kan inte rutinerna vara exakt lika även om mycket överensstämmer.

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna såsom förvaltningens förslag till svar. Revisorernas granskning finns på tomellla.se i kallelsen till detta möte.

Årsredovisning Finsam

Sydöstra Skånes samordningsförbund Finsam är en fristående organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Skåne samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Förbundet ska skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att närma sig och nå målet självförsörjande. Förbundet har inkommit med sin årsredovisning för 2021.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ledamöterna ansvarsfrihet och fastställer resultat och balansfrihet.

Svar på motioner

Minska andelen hårdgjorda ytor

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden, vill att kommunen gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan byggas om för bättre dagvattenhantering samt att dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt i investeringsbudgeten.

Förvaltningens utredande svar har varit uppe för beslut i samhällsbyggnadsnämnden som yttrar sig med detta.

I detta anges att Tomelilla kommun har många hårdgjorda ytor. Många kommuner har en dagvattenstrategi för att ha en god insikt. Verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs
för att bygga om dem. Därefter kan investeringsberedningen att behandla dessa kostnader i relation till andra behov i kommunen. Detta uppdrag liger redan inom förvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionens förslag med tillägg att kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens beslut,

Ungdomssatsning räddningstjänst i beredskap

Sverigedemokraterna, genom Per Gustavsson, vill att kommunen ger räddningstjänsten SÖRF i uppdrag att utreda en ungdomssatsning för att trygga framtida räddningstjänst i beredskap i sydöstra Skåne.

Förvaltningen har utrett frågan och anger att kommunen inte kan ge SÖRF uppdrag. Representanter från förbundsmedlemmarna och direktionen ska träffas två gånger årligen på medlemsforum. Förvaltningen föreslår att frågan om en ungdomssatsning lyfts vid ett sådant tillfälle då SÖRF redan nu aktivt arbetar med rekryteringsfrågan.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens förslag till svar.

Barnfattigdom

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden och Anders Throbäck, vill att kommunen kartlägger situationen med barn i ekonomisk utsatthet, tar fram en handlingsplan med mål att inga barn diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation samt arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina bostäder.

I förvaltningens utredande svar, beskrivs hur kommunen arbetar för att stödja barn i ekonomisk utsatthet och hur förvaltningen gör när den får kännedom om att barn finns med i en aviserad vräkning.

Motionen har varit uppe för behandling även i Familjenämnden.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse de delar av motionens förslag som rör kartläggning och förebyggande arbete, besvarade, medan den del som rör handlingsplan, bifalls.  

Tertialrapport jan-april 2022

En uppföljning av årets första fyra månader med fokus på helårsprognosen, lämnas av styrelsen och nämnder. Prognosen för 2022 är ett resultat på 30,0 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än budget. Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård och omsorgsnämnden prognostiserar underskott på totalt 5,9 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett mindre överskott på 0,4 mnkr. Kommunstyrelsen, familjenämnden, revisionen, överförmyndarnämnden samt valnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Den samlade bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen, är att Tomelilla kommun och dess bolag har en god ekonomisk hushållning. Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2022 och uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits.

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver göra för att nå en balans i budget detta år samt långsiktigt för budgetperioden 2023-2025.

Kommunstyrelsen beslutar också ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att vidta de åtgärder som är möjliga inom nämndens ansvarsområde. Dessa ska återrapporteras i samband med delårsrapporten per den 31 augusti 2022. Analyserade åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde, ska återrapporteras senast den 31 augusti 2022.

Övergripande kompetensförsörjningsplan

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på en övergripande plan för kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutar anta kompetensförsörjningsplanen efter några redaktionella ändringar.

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är en återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med  arbetsmiljöfrågorna. Uppföljningen ska säkerställa att kommunen lever upp till de föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete som finns. Resultatet av uppföljningen kan leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet. Om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta den förvaltningsövergripande handlingsplan som tagits fram av förvaltningen.

Samverkansavtal och reglemente för sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 2023-2026

Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner har sedan tidigare en gemensam överförmyndarverksamhet och överförmyndarnämnd. Nu tillkommer också Simrishamns kommun, vilket kräver nytt samverkansavtal och nytt reglemente för nämnden. Varje kommun i samarbetet måste anta dessa.

Tomelilla kommun är värdkommun för verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ingå samverkansavtalet samt anta reglemente för mandatperioden 2023-2026.

Reglementen

Ytterligare fem olika reglementen som ska gälla för mandatperioden 2023-2026, hanterades under mötet. Reglemente för valnämnden, valberedningsnämnden, krisledningsnämnden, ekonomiska villkor för förtroendevalda samt omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Vad gäller de tre första, beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta dessa.

I reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda, föreslår kommunstyrelsen några förtydligande ändringar och tillägg inför beslut i kommunfullmäktige.

Reglemente för omställningsstöd och pension för förtroendevalda, återremitterade kommunstyrelsen till förvaltningen med uppdraget att utreda pensionsavsättningar vidare.

Investeringsbidrag Andrarums räddningsvärn

Kommunstyrelsen beslutar att ge Andrarums frivilliga räddningsvärn ett extra bidrag på 200 000 kronor för att medfinansiera kommande köp av modernare tankbil. Utbetalning av bidraget sker när köpet av tankbil är aktuellt. Bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget för räddningstjänst och samhällsskydd.

Detaljplan Frigg 2 för samråd

I nytt förslag till detaljplan för Figg 2 prövas fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och kontor istället för samlingslokal.

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 300 m väster om stationen och 400 meter nordväst om torget. Planområdet ligger beläget mellan Rundelsgatan och Västerleden.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att detaljplanen går vidare för samråd.

Årsredovisningar

Två årsredovisningar behandlades under mötet

Österlens folkhögskola:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna

AV Media Skåne:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen, samt bevilja direktionen och ledamöterna ansvarsfrihet.

Redovisning förebyggande arbete IFO och polis

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att det förebyggande arbete som individ- och familjeverksamheten och polisen gör tillsammans, ska redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen senast i april 2022.

Förvaltningen har tagit fram en sammanställning av de samverkansarenor som finns och gemensamma aktiviteter som kommunen och polisen genomför tillsammans. Bland dessa kan nämnas Youngster, en metod där polis och socialtjänst besöker hem där det finns en oro runt en ung person. Lokala brottsförebyggande rådet och trygghetsvandringar, är andra företeelser som tas upp i sammanställningen.

Kommunstyrelsen beslutar att skicka vidare redovisningen till kommunfullmäktige.

Revideringar av reglementen

En särskild politisk beredning, har sett över ett flertal reglementen för nämnder, revisorer och kommunstyrelse. Samtliga föreslås gälla från och med kommande mandatperiod, 2023-2026. Reglementena anger bland annat vad respektive politiskt organ har för sammansättning och ansvarsområden.

Dessa reglementen föreslås få revideringar:

 • krisledningsnämndens
 • revisorernas
 • kommunstyrelsens
 • samhällsbyggnadsnämndens
 • byggnadsnämndens
 • kultur- och fritidsnämndens
 • vård- och omsorgsnämndens
 • familjenämndens

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta samtliga.

Förslagen på de reviderade reglementena finns att läsa på denna webbsida i handlingarna i kallelsen till detta möte.

Strategi för medborgardialog

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en strategi för medborgardialog ska tas fram. För detta bildades en politisk referensgrupp med en ledamot från varje parti i fullmäktige. Underlaget togs fram av förvaltningen.

Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på strategi till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta svar kom in och förslaget arbetades om. Vid gruppens tredje möte, fastställdes det förslag som nu är uppe för beslut.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta strategi för medborgardialog.

Familjecentral

Under en tid har förvaltningen arbetat med att hitta en lokal lämplig för en familjecentral. En familjecentral är en verksamhet som består av mödravård, barnhälsovård samt öppen förskola och socialtjänstens öppenvård/rådgivning. En sådan drivs i samverkan med bland andra regionen.

En passande lokal i centrala Tomelilla finns nu att hyra. Kommunen kan teckna avtal med fastighetsägaren med förbehåll om såväl bygglov som intern finansiering, dvs beviljas inte bygglov och/eller beslut om
driftskostnader/hyrestäckning inte tas, faller hyresavtalet.

Då familjenämnden inte har avsatta medel för lokalkostnader eller sin del av driften av familjecentralen måste familjenämnden, måste detta gå vidare till kommunstyrelsen. Familjenämnden ansöker därför nu om medel för att under 2022 täcka hyra om 381 160 kronor samt driftskostnader om 200 000 kronor. Familjenämnden har beslutat återkomma i budgetremissen för budget 2023 kring finansiering av familjecentral under åren 2023 och framåt.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för verksamhets- och lokalkostnader för en familjecentral.

Årsredovisningar

Tolv olika årsredovisningar behandlades under mötet.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 samt att 2021 års resultat fördelas enligt avtal.

Avfallsbolaget SYSAV:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.

Österlen VA:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna Österlen VA AB:s årsredovisning 2021. Kommunstyrelsen beslutar också att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige ger kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen.

ÖKRAB:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021. Kommunstyrelsen beslutar också att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommuninvest:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna

Leader Sydöstra Skåne:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

Österlenhem:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2021. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Tomelilla Industri AB:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2021.

Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Svar på motioner

Återbrukscentral

Miljöpartiet, genom Solveig Falk, föreslår att det i kommunal regi etableras en central för mottagning, återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av begagnade saker. Motionären föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten för detta.

I förvaltningens utredande underlag, tas upp olika återbrukande aktiviteter som redan finns inom kommunen. För tillfället för förvaltningen också en aktiv omvärldsbevakning för att ta del av andra kommuners erfarenheter, nya lösningar och eventuella framtida samarbeten på området. Förvaltningen ställer sig därmed positiv till att utveckla återbruksverksamheten inom kommunen men ställer sig avvaktande till etableringen av en återbrukscentral i kommunal regi i nuläget.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med det som står i förvaltningens yttrande.

Klimatåtgärder

Miljöpartiet, genom Solveig Falk, föreslår att en koldioxidbudget införs för att succesivt minska kommunens verksamheters utsläpp av växthusgaser till noll år 2030. Motionären föreslår också att en klimatfärdplan och en risk- och sårbarhetsanalys för hela kommunen avseende klimatpåverkan tas fram, samt att tjänsten som kommunekolog/klimatstrateg ska återbesättas.

I förvaltningens underlag till svar, konstateras att det redan finns en energi- och klimatplan som det framgår att Tomelilla kommun som övergripande målbild ska bli en
fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2025. Förvaltningen anser att det är ett rimligt nästa steg att Tomelilla tar fram en koldioxidbudget som utgår ifrån utsläppen inom hela kommunen som geografiskt område. I energi- och klimatplan anges att en åtgärdsplan ska tas fram, vilket kan likställas med en klimatfärdplan.

En risk- och sårbarhetsanalys ingår redan i kommunens pågående arbete med framtagande av krisberedskapsplan som innefattar klimatrisker. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart hösten 2022.  Tillsättande av kommunekolog/klimatstrateg ingår redan i planeringen för kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att positivt besvara motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Samordning av läsårstider

Socialdemokraterna, genom Anders Throbeck, vill att Tomelilla kommun samordnar skolans läsårstider med Ystad, Simrishamn och Sjöbo för att underlätta för familjer där barnen finns i olika kommuners skolor.

I förvaltningens svar, anges olika lokala företeelser som styr terminsplaneringen. Efter dialog med rektorerna, önskar förvaltningen behålla inflytandet över läsårets start och slut, planering av studiedagar för lärare och övriga lovdagar så nära verksamheten som möjligt. Detta gör att lärarnas arbete kan fördelas på ett bättre sätt och ger eleverna högre kvalitet på undervisningen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Årsredovisning 2021

Tomelilla kommuns årsredovisning för 2021, är färdigställd av förvaltningen.

Resultatet för år 2021 uppgår till 62,5 miljoner kronor vilket är 45,8 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår orealiserade vinster på 14,8 miljoner kronor. Balanskravsresultatet uppgår
därmed till 47,7 miljoner kronor. Den främsta anledningen till budgetöverskottet är slutavräkningarna för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag. Dessutom har nämnderna fortsatt en god budgetföljsamhet. Totalt redovisar verksamheterna ett överskott på 7,4 miljoner kronor. För hela kommunkoncernen uppgick resultatet till 62,4 miljoner kronor

De tre finansiella målen bedöms uppfyllda. Av kommunens 33 verksamhetsmål, bedöms 26 mål vara helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda. Det innebär att 94 procent av verksamhetsmålen är helt eller delvis uppfyllda, vilket ger bedömningen att Tomelilla kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2021 för Tomelilla kommun, samt att resultat inom barn- och utbildning överförs enligt den huvudprincip per skola/förskola sopm gäller.

Hela årsredovisningen finns att läsa på denna webbsida i protokollet till detta möte.

Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025.

Planeringsförutsättningar för kommande planperiod ska fastställas av
kommunstyrelsen. Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari och finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till sammanträdet.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 2023-2025. De ska skickas till nämnderna för yttrande. Nämnderna ska i sina yttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025. Senast den 31 maj 2022 ska nämnderna lämna sina yttranden som kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och investeringsberedningarna.

Ändringar riktlinjer för visionsmedel

Under handläggandet och efterföljande beslutsprocess, identifierade
förvaltningen några justeringar som skulle behöva göras i riktlinjerna.
Bland annat borde maxsumman för beviljade medel behöver höjas till 100 000 kronor för att motivera ansökningar med projektidéer som kan skapa stor effekt i visionens anda. Vad medlen ska gå till, behöver också förtydligas.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringarna.

Ändring av bolagsordning och aktieägaravtal Österlen VA AB

Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 att ändra Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal. En av ändringarna var att bolagsstyrelsen ska ha ersättare, tre från varje ägarkommun, men att dessa endast ska ha rätt att närvara när ordinarie ledamot har förhinder. Vid Simrishamns kommuns fullmäktigemöte i december 2021 föreslogs att ersättarna ska ha närvarorätt och beslutet blev att återremittera ärendet för att ta en diskussion med Tomelilla kommun angående ersättarnas närvarorätt vid sammanträden.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta en ändrad bolagsordning så att ersättarna kan närvara vid möten även om ordinarie ledamot är på plats.

Ändrad renhållningsordning med avfallsföreskrifter

Ökrab, kommunens renhållningsbolag tillsammans med Simrishamns kommun, vill göra några ändringar i renhållningsordningen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringarna.

Samtliga ändringsförslag hittar du i kallelsen med handlingar till detta kommunstyrelsemöte på denna sida.

Detaljplan Stärkan 1 och Slakteriet 11 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel och centrumändamål genom att omvandla industriområdet öster om järnvägen till handelsområde.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 med flera för granskning  

Hela beskrivningen av förändringen finns på denna webbsida i kallelsen till sammanträdet.

Svar på två revisionsgranskningar

Förvaltningen har tagit fram förslag på svar till två granskningar av kommunrevisionen. Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisionen med dessa svar.

Den ena granskningen är en uppföljning på revisioner som gjordes 2019. Revisionen menar att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten vad gäller bygglovsenhetens personalorganisation. Förvaltningen sammanfattar i förslaget till svar att frågan om tillräckliga personella resurser på bygglovsenheten är högst aktuell och hela tiden följs av kommunstyrelsen.

Den andra rör kommunens förebyggande arbetet mot otillbörlig påverkan. Revisionen menar att kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys görs, att förekomsten kartläggs och följs upp inom medarbetarundersökningoch tillbuds- och avvikelserapportering, information och utbildningsinsatser ges samt att visselblåsarfunktion kommer på plats.

I förvaltningens framtagna svar, berättas att i det årets arbete kommunstyrelsens riskanalys, har riskerna med otillbörlig påverkan tagits upp. Att fånga företeelsen inom medarbetarundersökningen, anser förvaltningen vara vanskligt då det är en ämne som kan behöva diskuteras och förklaras. Informationsinsatser kan ske genom exempelvis medarbetar- och chefshandböcker samt utbildning för nya förtroendevalda. Visselblåsarfunktionen kommer vara på plats i Tomelilla kommun innan 17 juli 2022 såsom lagen föreskriver.

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över båda revisionsrapporterna med förvaltningens svar.

Svar på motioner

Utbildning för personalutskottet

Peter Boström, Socialdemokraterna, föreslår att personalutskottet ska få en fördjupad utbildning i arbetsmiljölagen och arbetsrätt.

I utredande svaret anger förvaltningen att HR-avdelningen
står för de fördjupade kunskaperna tillsammans med utbildade skyddsombud och huvudskyddsombud. Dessa finns tillgängliga för stöd. Skulle det inte räcka, finns experter på Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioner att tillfråga. Det är också förvaltningens bedömning att nuvarande personalutskottet har de kunskaper som dess roll kräver.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med detta anse motionen besvarad.

Regntunnor

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen genom Österlen VA, utreder möjligheteten att dela ut regntunnor till abonnenterna. Detta för att abonnenterna ska kunna samla regnvatten till bevattning.

Förvaltningen menar, efter diskussion med Österlen VA, att nyttan i förhållande till kostnaden, inte är alldeles enkel att klarlägga men att det vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et cetera, i enlighet med motionen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag.

Minska andelen hårdgjorda ytor

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att kommunen inventerar vilka hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla som kan byggas om för bättre dagvattenhantering. Hon föreslår också att dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt i investeringsbudgeten.

I förvaltningens utredande underlag, anges att motionens ämne är högst relevant. Även driftbudgeten kan påverkas av förändrad dagvattenhantering.

Kommunstyrelsen beslutar skicka tillbaka ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och underhållsplanering för samhällsbyggnad.

Nämndinitiativ

Plan för flyktingmottagande

Sverigedemokraterna (SD), genom Per Gustafsson, vill att förvaltningen får i uppdrag at skyndsamt ta fram en plan för att hantera mottagandet av krigsflyktingar. De vill också att kommunstyrelsen ger familjenämnden i uppdrag att säkerställa att kommunen på ett bra sätt ser till att eventuell skolgång kan anordnas för krigsflyktingarna. Vidare föreslår SD att kommunstyrelsen ger integrationsrådet i uppgift att samordna frivilligorganisationer och privatpersoner som vill och kan hjälpa krigsflyktingarna, samt ta fram en samlad plan för dessa så att kommunen får en komplett bild av vad civilsamhället kan bistå med.

Kommunstyrelsen beslutar skicka nämndinitiativet till förvaltningen för beredning.

Utredning SFI och samhällsinformation med anledning av massflyktsdirektivet

Socialdemokratiska partigruppen, Sara Anheden, Anders Throbäck, Inger
Åbonde och Tina Bergström-Darrell, vill att asylsökande från Ukraina som enligt massflyktsdirektivet inte har rätt till SFI och samhällsinformation, ska få en enklare variant. Detta för att underlätta för arbete och skola/förskola. S-gruppen föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta.

Kommunstyrelsen beslutar säga ja till att förvaltningen ska utreda initiativet.

Intern kontroll kommunstyrelsen 2022

Varje år ska en plan för intern kontroll tas fram som en beredskap och just kontroll av olika risker för verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplanen.

Biblioteksplan 2022-2026

Biblioteksplanen är ett redskap för kommunen att på ett strategiskt och strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser, skapa en beredskap för framtidens krav samt stimulera till utveckling. Genom en biblioteksplan kan därför biblioteken utveckla och tydliggöra målsättningarna med verksamheten och planen kan på så sätt peka ut en tydlig riktning för bibliotekets verksamhet. Utifrån planen ska det årligen utarbetas handlingsplaner för biblioteksverksamheten.

Varje kommun ska enligt Bibliotekslagen ha en biblioteksplan. Tomelilla kommuns nya plan sträcker sig fram till och med 2026.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta biblioteksplanen efter en språklig ändring.

Medlemskap i Energikontoret sydost

Energikontoret Skåne kommer inte längre att vara en del av Skånes kommuner. Det finns nu möjlighet att söka medlemskap i Energikontoret sydost och därmed fortsatt vara medlem i ett energikontor. Styrelsen för Energikontoret sydost har inledningsvis ställt sig positiv till att låta Energikontoret Skåne bli en del av verksamheten. Som ett första steg i den kommande processen önskar man få ett indikativt svar från kommunerna på om det finns ett intresse av att söka medlemskap.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett indikativt svar om att söka medlemskap i Energikontoret Sydost.

Remissvar

Tre olika svar på remisser behandlades under mötet.

Strategi för medborgardialog:

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till strategi för medborgardialog. Arbetsgruppen önskar få in synpunkter på förslaget från bland andra kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen anser att förslaget är föredömligt kort och tydligt. Strategin ger principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog och kopplar väl samman med tillitsbaserad styrning. Kommunstyrelsen anser också tjänstepersoners roll i medborgardialogen bör tydliggöras och att checklistan skulle kunna göras lite mindre detaljerad. För att göra dokumentet ännu tydligare, vill kommunstyrelsen se exempel i texten.

Översiktsplan 2040 för Sjöbo

Sjöbo kommun har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan. Som grannkommun får Tomelilla möjlighet att lämna synpunkter.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrandet förvaltningen tagit fram, med en redaktionell ändring.

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Trafikverket har tagit fram ett förslag på en plan för hur infrastrukturen för transporter ska utvecklas fram till 2033 i hela landet. Tomelilla kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget. Ett gemensamt svar har arbetats fram av kommunerna i sydöstra Skåne.

Eftersom tiden för att lämna svar är kort, beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att svara för Tomelillas del. Kommunstyrelsen beslutar också att texten om Simrishamnsbanan på sidan 2 och sidan 8 ska strykas för att Tomelilla kommun ska kunna skriva under det gemensamma SÖSK-yttrandet.

Båda förslagen till remissvar, finns att läsa på denna webbsida i kallelsens handlingar till detta möte.

Val av representanter för Healthy Cities

I december beslutade kommunstyrelsen att Tomelilla kommun skulle gå med i närverket Healthy Cities.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg, Centerpartiet och kommunstyrelsens andre vice ordförande Sara Anheden, Socialdemokraterna, blir Tomelillas politikerrepresentanter i nätverket.

Detaljplan för Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22

Ett förslag till detaljplan för den privatägda fastigheten Tryde 67:27 och del av kommunens fastighet Tryde 13:22, har tagits fram. Här har tidigare Tingvalla danspalats funnits. Planen är nu i ett sådant skede, att den kan läggas ut för nästa steg – samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett grupphusområde med cirka 50
bostäder huvudsakligen i parhus. Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande lantliga villabebyggelsen som vuxit fram längs vägarna i jordbrukslandskapet. Området planeras för bostadsrätter och avses bebyggas tätare än omgivande mark. Traditionella material som tegel
och puts föreslås på bostadshusen medan komplementbyggnader bör vara i trä.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för samråd. Kommunstyrelsen beslutar dessutom att genomförandet av planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan, i enlighet med miljöbalken.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges arbetsordning har diskuterats i organisations- och arvodesberedningen. Beredningen är överens om att den arbetsordning som nu gäller, har fungerat bra och att endast mindre förändringar behövs. Utöver ett par redaktionella ändringar samt tillägg om kommande webbsändningar, förslår beredningen en ändring som rör beslut om justering. Förslaget är att det ska vara fullmäktige som beslutar om detta och inte fullmäktiges ordförande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 antas med ett tillägg om ändringar för
inlämnande av interpellationer. Dessa ändringar ska följas upp efter ett år.

Riktlinje för kommunikation

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny riktlinje för kommunikation.

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjen. Riktlinjen finns att läsa på denna sida i kallelsen till detta sammanträde.

Ungdomars ökande engagemang och deltagande i föreningsaktiviteter

I juni gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att genom olika frågeställningar undersöka hur ungas engagemang i föreningars aktiviteter skulle kunna öka. Utredningen är nu klar.

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. Utredningen finns att läsa på denna webbsida under kallelsen till sammanträdet.

Familjecentral

Tomelilla kommun har genom familjenämnden ställt sig bakom ett förslag att i samverkan med Nova Capio och Region Skåne starta en familjecentral. Förvaltningen har dock ännu inte fått svar
från de andra två aktörerna.

Förvaltningen har på uppdrag av familjenämnden, tagit fram en kostnadskalkyl för att starta öppen förskola och öka samverkan mellan socialtjänsten, förskola, öppen förskola, barnhälsovården och mödravården. Just nu finns inte krav på samlokalisering eller samverkansavtal med de andra aktörerna.

Ingen lokal finns för tillfället tillgänglig för öppen förskola, men förvaltningen tror att det till en början kan lösas inom kommunen eller i samverkan med någon annan.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för
verksamhets- och lokalkostnader.

Modellfinansiering för föreningslivet

I juni fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård. Ett förslag är nu klart och har hanterats av samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget innebär att försköningsbidraget som redan finns, används och utökas med projektbidrag och bidrag för drift och underhåll. Tomelilla tätort har tidigare inte funnits med som sökområde för försköningsbidrag, men bör nu inkluderas.

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag på det sätt som beskrivs i ärendet.

Uppdrag vuxenutbildning

I juni fick förvaltningen i uppdrag att analysera och lämna förslag på möjliga samarbeten eller upphandling inom vuxenutbildning. Detta har nu redovisats.

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. Förvaltningen ska i mars 2022 redovisa hur samverkan runt vuxenutbildningen har utvecklats samt hur arbetet framåt
med yrkeshögskolan kan förbättras.

Yttrande regionplan Skåne

Sedan 2019 arbetar Region Skåne med att ta fram en regionplan för Skåne. Förslaget är nu ute för granskning. Regionen önskar särskilt synpunkter på om förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen har:

"Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala
planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.
Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Det
öppna Skåne 2030.”

Kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har tagit fram ett gemensamt yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom det gemensamma yttrandet, med ändringen att stycket på sidan två om Simrishamnsbanan stryks.

Hela yttrandet från SÖSK och förslaget till regionplan finns på denna webbsida i kallelsen till detta sammanträde.

Remiss regional infrastrukturplan

Kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har tagit fram ett gemensamt yttrande på en remiss från Region Skånes förslag på regional infrastrukturplan 2022-2033. 

Att åstadkomma en infrastruktur som möjliggör bättre folkhälsa, ett välmående näringsliv, en lägre klimatpåverkan och en hållbar samhällsplanering är centralt för Tomelilla kommun och för Sydöstra Skåne. Det gemensamma yttrandet beskriver de satsningar som kommunen och Sydöstra Skåne anser behöver genomföras under den aktuella perioden för att stärka dessa förutsättningar.

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom SÖSKs gemensamma yttrande.

Svar på motioner

Tekniskt vatten till pooler

Ida Bornlykke och Inger Åbonde, båda Socialdemokraterna, vill att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten
för att fylla pooler och till bevattning. Tekniskt vatten är renat avloppsvatten som inte går till dricksvatten. Motionärerna ger Kristianstad kommun som exempel där tekniskt vatten erbjuds gratis, men man får själv ordna med tankbil och transport.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionen.

Öka folkhälsan

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill öka folkhälsan genom:

 • att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen i centrala Tomelilla
 • att kommunen planerar för utegym i anslutning till de nya
  lekplatserna i byarna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till dessa båda att-satser i motionen.

Larmgrupp

Helén Bladh och Peter Boström, båda Socialdemokraterna, vill att en särskild arbetsgrupp bildas som får till uppgift att enbart åka på larm från hemtjänstanvändare. Motionärerna föreslår också att detsamma kan gälla inom nattpatrull och sjuksköterskor i en samarbete med privata utförare.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Cykeldestination

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att kommunen tar initiativ för att utveckla Sydöstra Skåne som en cykeldestination inom besöksnäringen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionen.

Partistöd 2022

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om vilket ekonomiskt stöd de politiska partierna ska få. Detta räknas fram såsom det beskrivs i kommunallagen och enligt kommunens eget reglemente. Stödet ges till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande stöd för 2022:

Moderaterna: 90 992 kr
Centerpartiet: 90 992 kr
Liberalerna: 20 124 kr
Kristdemokraterna: 20 124 kr
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 111 240 kr
Vänsterpartiet: 30 248 kr
Miljöpartiet de gröna: 20 124 kr
Sverigedemokraterna: 111 240 kr

Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges sammanträden planeras att webbsändas under nästa år. Det krävs därför ett tillägg till arbetsordningen där frågor om ansvarig utgivare och ledamöternas ansvar under sändning tas upp.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tillägget fogas till arbetsordningen.

Uppföljning intern kontroll

Kommunstyrelsen har en internkontrollplan som gäller för ett år i taget. Här tas risker och kontrollmoment upp. Dessa följs upp tertialvis.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen och det förslag på åtgärder som finns där brister upptäckts.

Internbudget 2022

Förslag till budgeten för kommunstyrelsens verksamheter 2022 antogs av kommunstyrelsen. Läs den på denna sida i handlingarna som finns med i kallelsen till detta möte.

Taxor

En rad olika taxor för 2022, behandlades under mötet.

Dessa var:

 • vård- och omsorgsnämndens taxor
 • taxa för fordonsflytt
 • renhållningstaxa inklusive taxa för container och slamtömning
 • taxa för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, med mera

Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att anta samtliga taxor. Du hittar alla på denna sida i handlingarna som finns med i kallelsen till detta möte.

Utökat borgensåtagande Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF)

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är alla medlemmar i SÖRF. Det finns ett äldre borgensåtagande som snart ska omprövas. I samband med det önskar SÖRF få en borgen för ytterligare nyupplåning.

Bakgrunden är den att SÖRF behöver investera i nya fordon under de kommande åren.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, såsom för egen skuld, under 10 år ingå borgen upp till ett totalt högsta belopp på 50 000 000 kr samt därpå löpande ränta och lånekostnader. Därefter ska en omprövning av fortsatt borgen göras.

Medlemsskap i Healthy Cities

Healthy Cities är ett nätverk som är anslutet till Världshälsoorganisationen WHO. I det nationella nätverket deltar politiker och tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med folkhälsa och social hållbarhet.

Medlemskapet ger även tillgång till internationell forskning genom samarbete med andra nätverk i Europa och genom deltagande i olika internationella arbetsgrupper. Det kostar för Tomelillas del 21 420 kronor för 2022.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska gå med i nätverket.

Ersättare till Österlen VA

Under året har ett par styrelsesammanträden i Österlen VA fått ställas in på grund av att inga ersättare funnits för vakanta ledamöter. Österlen VA önskar därmed att kommunfullmäktige i ägarkommunerna Tomelilla och Simrishamn, ändrar i bolagsordning och aktieägaravtal så att ersättare kan utses.

Till det har man konstaterat att det inte fungerar att bolagsstämman beslutar om budget och verksamhetsplan då det rent tidsmässigt inte stämmer med när kommunerna antar taxorna för varje år. Bolaget vill därför att dessa beslut förs till styrelsen för Österlen VA.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Österlen VAs begäran.

Svar på motioner

Höjt förbehållsbelopp

Mona Nyhlén, Vänsterpartiet, och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, vill att förbehållsbeloppet höjs med 500 kronor per månad. Förbehållsbeloppet är den summa pengar som den som har insats enligt Socialtjänstlagen,ska ha kvar efter att boendekostnader och avgifter är betalda.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag.

Offentlig toalett i Brösarp

Carina Persson, Liberalerna, vill att kommunen tillsammans med företagarna och föreningarna i Brösarp arbeta på en lösning att ordna en ny offentlig toalett i Brösarp. Den bör vara väl skyltad och öppen även kvällstid.

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett svar på motionens förslag. I det som kallas centrumhuset i Brösarp, finns en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett redan idag. Skyltningen har setts över och skötseln bedöms vara tillfredsställande, liksom öppettiderna. Någon ny toalett anses därför inte behövas.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med det som samhällsbyggnadsnämnden yttrat.  

Träd mot träd

Sverigedemokraterna, genom Thony Blomgren, vill att kommunen tar fram en policy där varje nedtagna träd ersätts med ett nytt. Till detta vill man att förvaltningen får medel för att kunna använda policyn i arbetssättet samt att kommunen verkar för att andra aktörer anammar samma policy.

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig genom ett utredande svar från förvaltningen som ser att en fastlagd policy med tillskjutna medel i större utsträckning kan garantera en återväxt av träd i kommunen. Samtidigt behövs en långsiktig plan på var och vilka typer av träd som ska planteras.
Den typ av kompetens som krävs för att ta fram en sådan policy som motionären
önskar, saknas dock inom förvaltningen. De medel som krävs måste därför motsvara kostnaden för en extern konsult som kan ta fram policyn. Hur förvaltningen ska säkerställa att andra aktörer ska anamma policyn är inte något som förvaltningen har någon direkt lösning på, förutom att lyfta fram goda exempel och kommunikation.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen som besvarad samt fatta principbeslut om att träd ska ersättas med träd. Förvaltningen ska följa upp ekonomin vid avverkning.

Delårsrapport

Kommunens uppföljning av månaderna januari – augusti 2021 är klar.

Den ekonomiska prognosen för 2021 är ett beräknat överskott på 28,7 miljoner kronor vilket är 12,0 miljoner kronor bättre än vad som angetts i årets budget. Överskottet beror framförallt på är ett bättre utfall av skatteavräkningar för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag.

Nämnderna visar tillsammans på ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för bedöms som god, såväl för de finansiella målen som för verksamhetsmålen. Av 33 mål framtagna i nämnderna, bedöms 30 uppfyllas helt eller delvis.

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna och uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Har det funnits avvikelser, har åtgärder genomförts.

Läs hela delårsrapporten på denna webbsida i kallelsen till kommunstyrelsemötet.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Avsteg ifrån reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning

I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, anges att nämndernas internbudgetar ska antas senast den 30 september. Osäkerheter i samhällsekonomin och den kommande budgetpropositionen och dess eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi, gör att det bedöms svårt för nämnderna att anta en genomarbetad internbudget redan i september.

Förutsättningarna är goda för att tillfälligt flytta fram tidpunkten till senast den 30 november istället, eftersom det inte finns några större besparingskrav de ekonomiska ramarna för nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att göra ett avsteg från reglementet och flytta fram sista datum för internbudgetar till 30 november.

Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2022

En plan för när kommunstyrelsen ska sammanträda nästa år, har tagits fram. Också riktlinjer för kommunstyrelsens arbetsutskott är sammanställda, bland annat att det är nödvändigt med minst två sammanträden med arbetsutskottet inför varje kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdena under 2022 ska äga rum 26 januari, 16 mars, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september, 9 november och 1 december. Kommunstyrelsen beslutar också om de särskilda riktlinjerna för arbetsutskottet.

Nämndstruktur 2023-2026

Beredningen för organisation- och arvodesfrågor har sett över nuvarande familjenämndens och vård- och omsorgsnämndens struktur. Idag organiseras sociala frågor uppdelat på vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden, medan barn- och utbildningsfrågor faller under familjenämnden. Vård- och omsorgsnämnden hanterar de myndighetsbeslut som finns inom det sociala området.

Frågan om familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden ska vara kvar i nuvarande form eller förändras till en socialnämnd och en utbildningsnämnd, har diskuterats. Ungefär halva beredningen vill behålla nuvarande nämnder men göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott. Andra halvan vill förändra till en socialnämnd och en utbildningsnämnd, med ett myndighetsutskott och ett arbetsutskott under socialnämnden och ett arbetsutskott under utbildningsnämnden. Samtliga nämnder föreslås ha 7 ordinarie ledamöter med lika många ersättare och samtliga utskott 3 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att nuvarande nämnder behålls samt att familjenämndens utskott görs om till ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott.

Deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå utarbetades av The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) 2005-2006. Den kallas allmänt för CEMR-deklarationen. 2010 tog kommunstyrelsen beslutet att kommunen ska arbeta i enlighet med de intentioner som finns angivna i CEMR:s deklaration, men i nuläget ska kommunen inte skriva på deklarationen. Frågan om att skriva under deklarationen har uppstått igen och förvaltningen har därför utrett vad det skulle innebära.

Vid ett undertecknande åtar sig kommunen ett omfattande arbete för att kunna uppfylla de sex principerna med dess 30 olika artiklar. Bedömningen förvaltningen gör, är att det inte är möjligt att göra inom nuvarande personalresurser.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om undertecknande av CEMR-deklarationen skjuts till beredningen inför 2023 års budget.

Ändring i lokala ordningsföreskrifter

Samhällsbyggnadsnämnden önskar göra två förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Dels vill man att samma regler som gäller för container på offentlig plats också ska gälla för byggnadsställningar, dels ändra förfarandet om fastighetsägare inte håller häckar i tillåten höjd.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att de föreslagna ändringarna i ordningsföreskrifterna sker.

Samarbetsavtal vattenvård sydost

Projekt ”Vattenvård i sydost” inleddes år 2020. Det är ett samarbetsprojekt mellan Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Det sträcker sig över kommunerna Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad och 13 olika vattendrag. Projektet pågår mellan 2020-2023 och arbetet leds av en åtgärdssamordnare som anställts av statliga bidrag. Förvaltningen föreslår nu att kommunen ingår samarbetsavtal Vattenvård i sydost med Österlens vattenråd och med Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån för att ytterligare kunna stärka arbetet. Kostnaden är
320 500 kr per år 2021-2023.

Kommunstyrelsen beslutar att avtal kan ingås enligt detta förslag. Medel för 2021 tas inom kommunstyrelsens ram. Kostnaderna för åren 2022-2023 kommer att beaktas i kommande budgetar. Kommunstyrelsen beslutar därför skicka ärendet till budgetberedningen för kommande år.  

Svar på granskning av arbetsmiljöarbete

Revisionen har granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Förvaltningen har tagit fram ett svar på rapporten.

Kommunstyrelsen beslutar besvara revisonen med förvaltningens svar. Såväl granskningsrapport som svar finns att läsa i kallelsen till kommunstyrelsemötet på denna webbsida.

Svar på motioner

Aktiv fritid

Sverigedemokraterna, genom Per Gustafsson, vill att kultur- och fritidsnämnden utreder och, om det visat sig möjligt, inför fritidsaktivitetsmodellen ”Aktivitet förebygger” och ”After School” med inspiration från Ängelholms kommun.

Förvaltningen anger i sitt svar att en utredning bör se över hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Utredningen bör också undersöka vad som kan ske inom ramen för befintliga resurser och vad som bör tas upp i kommande budgetdiskussion. Den bör även belysa eventuella konsekvenser för fritidsgården. Då ett förslag bör förankras i såväl kultur- och fritidsnämnden som familjenämnden, menar förvaltningen att det är viktigt att utredningen genomförs av medarbetare från både fritidsverksamheten som skolan.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till svar.

Hastighet på Byavägen

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, förslår att de olika hastigheterna på Byavägen i centrala Tomelilla justeras antingen genom att 30-sträckorna vid skolan tidsbegränsas eller justeras till en och samma. Motionärerna vill också att 30-skyltarna täcks över vid längre lov och helger.

Förvaltningen noterar i sitt svar att vid andra skolor och förskolor i kommunen finns tidsvarierande hastigheter och för
att göra det enhetligt, bör det förslag och den delen av motionen bifallas. Däremot menar förvaltningen att skyltarna inte bör täckas över.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen.

Kommunekolog

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att en kommunekolog åter rekryteras.

I förvaltningens utredande svar till samhällsbyggnadsnämnden, anges att det är viktigt att det i kommunen finns kompetens i dessa frågor inom fler tjänster än ett fokus på en enskild handläggare. Just nu planeras också för en omorganisation där plan- och markfrågor flyttas till en ny tillväxt- och utvecklingsavdelning. Därmed kommer också ansvaret för detta flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Huruvida mottagande chef vill inrätta en sådan tjänst, ligger utanför fullmäktiges möjligheter att styra.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Simrishamn vill ingå i överförmyndarverksamheten

Idag har Tomelilla, Sjöbo och Ystad kommuner en gemensam överförmyndarnämnd och verksamhet. Verksamheten är lokaliserad i och administrerad av Tomelilla kommun. Nu önskar Simrishamns kommun ansluta till samarbetet.

Förvaltningen har utrett ärendet och kommit fram till några olika konsekvenser som behöver hanteras om Simrishamn ska ansluta. Bland annat behöver antalet medarbetare bli fler, större arbetslokal hittas samt antal ledamöter i överförmyndarnämnden förändras.

Kommunstyrelsen beslutar förslå att kommunfullmäktige ställer sig positiv till en överförmyndarenhet där också Simrishamn ingår och en gemensam överförmyndarnämnd från den 1 januari 2023, med de villkor som framgår av förvaltningens utredning.

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020

Varje år följs det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen upp och rapporten redovisas för kommunstyrelsen. Till arbetet hör en förvaltningsövergripande handlingsplan.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och antar handlingsplanen. Hela rapporten finns att läsa på denna sida under kallelsen till detta möte.

Redovisning särskilda uppdrag familjenämnden

I årets budget har familjenämnden några uppdrag som särskilt ska följas upp och redovisas.

Dessa är:

 • utreda fler stödåtgärder för personer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI.
 • se över individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten samarbete för att personer med stöd snabbare ska kunna försörja sig själva eller studera
 • höja medvetenheten hos elever i åk 7-9 kring egenföretagande genom Nyföretagarcentrum.
 • starta upp familjecentral.

Familjenämndens svar finns att läsa på denna sida under kallelsen till detta möte.

Rapport diarieföring intern kontroll

Som en intern kontroll har stickprov genomförts på tio tjänstepersoner under en vecka för att kontrollera att inkomna handlingar
diarieförs korrekt. Dessa tio har haft kännedom om att kontrollen genomförts genom att kanslichef haft tillgång till respektive e-postlåda för att se om bedömningen av vad som ska diarieföras är riktig.

Det är svårt att dra någon bestämd slutsats av vilken typ av mejl som missas att diarieföras, men att en kunskapshöjning behövs. En utbildningsinsats är därför planerad till hösten 2021.

Antagande detaljplan Smedstorp station

Detaljplanen Tjustorp 2:78 behöver ändras för att stämma överens med användningen. Den omfattar området Smedstorps station och parkeringar. I samband med detta bör den också byta namn till Smedstorps station.

Kommunstyrelsen antar detaljplanen.

Granskning detaljplan kvarteret Laxen

Fastighetsägarna till Laxen 6 kom 2011 in med en förfrågan om ändring av detaljplanen för att öka byggrätten inom fastigheten. Ny detaljplan upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar tillkommit. Planuppdraget för Laxen 6 förnyades 2015 och utökades 2020 till att omfatta hela kvarteret Laxen.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas.

Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat. Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att planförslaget får ställas ut för att granskas.

Årsredovisning Österlen VA

Österlen VA, det med Simrishamns kommungemensamma bolaget för vatten och avlopp, har lämnat sin årsredovisning för 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen. Den finns att läsa i sin helhet under kallelsen till detta möte som finns på denna webbsida.

Svar på motioner

Provanställningar vård- och omsorgsstuderande

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att de studerande vid gymnasiets vård- och omsorgsprogrammet som är från Tomelilla kommun, ska garanteras en provanställning efter avslutade studier med godkända betyg. Detta som ett sätt att möta kommande anställnings- och kompetensbehov.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är  att det är  viktigt att ha en kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Resurspool vård och omsorg

Peter Boström, Socialdemokraterna, vill att en resurspool för vård och omsorg införs. I förvaltningens utredande svar, anges att rekryterings- och bemanningsenheten tillgodser bemanningsbehoven.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån förvaltningens svar.

Kompetensförsörjningsplan

Anders Trobeck, Socialdemokraterna, föreslår att förvaltningen tillsammans med verksamhetschefer och fackliga företrädare under
2021 tar fram en kompetensförsörjningsplan för såväl både inom barn och utbildning som individ-och familjeomsorg.

Förvaltningen anger i sitt utredande svar att det redan pågår arbete med kompetensförsörjningsplaner.

Kommunstyrelsen beslutar förslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Mer gynnsam förskolemiljö

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, vill att familjenämnden ser till att kommunens förskolor inventeras för se om det finns olämpliga material som kan vara giftiga eller liknande. Motionärerna vill också att om det hittas något, tas det omedelbart bort samt att planering sker för det som kan åtgärdas vid underhållsarbete eller ombyggnation.

Samhällsbyggnadsnämnden har genom förvaltningen utrett motionens förslag och kommit fram till att det är positivt med en totalinventering, men att den bedöms kosta ca 500 000 kronor. I delar har redan inventeringar och besiktningar på olika sätt gjorts och görs så löpande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med samhällsbyggnadsnämndens svar samt skicka den vidare till nästkommande budgetberedning.

Kommungemensam familjerätt

Linda Ekelund och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, förslår att:

 • Tomelilla kommun verkar för att socialnämnderna, eller motsvarande, i Ystads, Simrishamns, Sjöbos, Skurups och Tomelillas kommuner  (Sydöstra Skånes samarbetskommitté/SÖSK) skriver  avtal om att ha en gemensam familjerätt.
 • inrättandet av en SÖSK-gemensam familjerätt ska tillskjutas de ekonomiska medel som krävs.

I förvaltningens svar, anges att en utredning redan pågår om en gemensam familjerätt med grannkommunerna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att utredning pågår och att utredningens svar också lämnas till familjenämnden.

Tertialrapport 1

Uppföljning av ekonomi och verksamhet för årets första fyra månaderna är klar. I den anger ekonomichefen att prognosen för det ekonomiska resultatet 2021, är 26,7 miljoner kronor. Det är 10 miljoner mer än vad som budgeterats och beror framförallt på nya prognoser av skatteintäkter och statsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden prognostiserar underskott på totalt 3,2 miljoner kronor, framförallt beroende på konsultkostnader och minskade intäkter. Den största orsaken till underskottet inom byggnadsnämnden beror på faktorer som bedöms vara av engångskaraktär.

Familjenämnden prognostiserar ett mindre överskott på 0,7 miljoner kronor.

Måluppfyllelsen bedöms vara god. Avvikelserna beror framförallt på covid -19 och dess konsekvenser.

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 år 2021. Förvaltningen får tre särskilda uppdrag:

 • Redovisa en modell för finansiering för att göra det möjligt för byalag och föreningsliv att bygga till exempel utegym eller hundrastgård. Förvaltningen ska återkomma under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
 • Stimulera till fler testbäddar för teknikutveckling, redovisning till kommunstyrelsen innan oktober 2021.
 • Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom vuxenutbildning. Detta ska rapporteras till familjenämnden och kommunstyrelsen under 2021.

Ungas engagemang och föreningsaktivitet

Alliansen vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera förslag om en Tomelillamodell för ungdomars ökade engagemang och deltagande i föreningslivsaktiviteter utifrån dessa punkter:

 • Hur kan föreningslivet inspireras till en utökad andel ungdomsaktiviteter? Utred och föreslå former och incitament.
 • Hur skulle föreningslivets aktiviteter kunna utvecklas i dialog med skolan och i anslutning till skoldagens slut?
 • Inkludera en dialog med ett urval av redan föreningsaktiva ungdomar i utredningsarbetet för att få en bild av de fördelar och utvecklingsmöjligheter de uppfattar finns inom föreningslivet.
 • Utred särskilt och inkludera samt ha en dialog med ungdomar om vilka aktiviteter som väcker deras intresse. Finns det dessutom aktiviteter som kan motivera och öka deras studieintresse?
 • Beskriv i utredningen hur vi systematiskt i Tomelilla kommun ska kvalitetssäkra att alla barn får simundervisning.
 • Beskriv och föreslå hur kommunen kan stödja föreningar som vill arbeta med och etablera en så kallad ”fritidsbank”.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen detta uppdrag, där unga som besöker fritidsgården Soffta särskilt nämns som dialogpartner. Utredningsresultat samt förslag till beslut ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med nästa tertialbokslut.

Uppföljning intern kontroll

Kommunen har en plan för intern kontroll av olika risker i verksamheten. Förvaltningen har granskat och gjort stickprovskontroller. Den samlade bedömningen är att det inte finns några större avvikelser och att den interna kontrollen kan bedömas vara god. De mindre brister som förvaltningen hittat, ska åtgärdas.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen och förslagen på åtgärder.

Mål, budget och taxor 2022

Flera beslut som rör kommunens budget för nästa år, fattades av kommunstyrelsen under mötet.

Kommunens skattesats

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för nästa år oförändrad - 20,61kr.

Taxor och avgifter

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för år 2022. Dessa finns att läsa samlat på denna sida i kallelsen till detta möte.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för 2022 enligt förslagen.

Detsamma gäller taxa för vatten och avlopp. Även detta förslag beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta.

Mål och budget

Som förslag fanns ett underlag från förvaltningen tillsammans med särskilda satsningar från Alliansens partier. Detta förslag gick vidare till kommunfullmäktiges nästa möte. Till detta möte kan budgetförslag från övriga partier komma in.

Kommunstyrelsens mål 2022

Kommunfullmäktige i Tomelilla har för den nuvarande mandatperioden, pekat ut tre övergripande målområden för kommunens verksamhet.

Dessa ska alla arbeta med genom att nämnder, styrelsen och verksamheter i sin tur bryter ner dem till egna mål.

Kommunstyrelsen beslutade att dessa mål ska gälla kommunstyrelsen nästa år:

Kommunfullmäktiges mål ”Hållbar utveckling”

Kommunstyrelsens mål 2022 som ska bidra till att uppfylla detta:

 • Använd de möjligheter som finns för att förenkla vardagen för kommuninvånarna.
 • Personalen ges god möjlighet till fortbildning/kunskapsökning.

Kommunfullmäktiges mål ”Delaktighet och egenmakt”

Kommunstyrelsens mål 2022 som ska bidra till att uppfylla detta:

 • Öka möjligheterna för dialog med kommuninvånarna

Kommunfullmäktiges mål ”Trygghet och hälsa”

Kommunstyrelsens mål 2022 som ska bidra till att uppfylla detta:

 • Arbete med livskvalitet och folkhälsa ska förbättras.
 • Tomelilla upplevs som en trygg kommun.

Strategi för medborgardialog

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Leif Sandberg (C) samt kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M), föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för medborgardialog.

Under 2020 genomförde Tomelilla kommun Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvärdering Kommunkompassen. I denna utvärderades bland annat hur framgångsrik Tomelilla kommun är som demokratiaktör.  SKR påpekade i sin analysrapport att det finns både en ambition och ett intresse i kommunen att föra dialog med invånarna, men att det saknas en tydlig strategi för hur kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger.

Organisation- och arvodesberedningen har ett liknade förslag i ett separat ärende.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. Det gäller båda ärendena.

Antal ledamöter fullmäktige

En särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor, finns just nu. Denna ska bland annat lämna förslag på antalet ledamöter i fullmäktige under mandatperioden 2022–2026. Beredningen föreslår att antalet blir detsamma som idag, det vill säga 41 ledamöter.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta såsom beredningens föreslår.

Förslag avveckla Ökrab

Organisations- och arvodesberedningen föreslår att det kommunala bolaget för avfallshämtning, Ökrab, avvecklas. Ökrab är ett gemensamt bolag för Tomelillas och Simrishamns kommuner.

Organisations- och arvodesberedningen föreslår att kommunstyrelsen i ger förvaltningen i uppdrag att utreda en avveckling av Ökrab tillsammans med Simrishamns kommun. Om Simrishamns kommun inte är intresserad av att avveckla ÖKRAB, menar beredningen att Tomelilla kommun bör fatta ett eget beslut om att lämna Ökrab och därefter därefter låta Sysav ta hand om avfallshämtningen.

Ökrab har funnits sedan 1970-talet. Idag finns också avfallsbolaget Sysav som ägs av 14 skånska kommuner, däribland Tomelilla. Ökrab finns kopplat till Sysav, till exempel genom personalens anställningar. Sysav sköter också redan idag hämtning av hushållsavfall åt flera kommuner i det samarbetet. 

Kommunstyrelsen beslutar att i första hand ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Simrishamns kommun utreda en avveckling av ÖKRAB samt i andra hand att Tomelilla kommun lämnar bolaget.

Riktlinjer visionsmedel

Riktlinjer för hur kommunen ska hantera sökbara medel för idéer och projekt i kommunens visions anda, har tagits fram.

Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer för Tomelilla kommuns visionsmedel”. En bedömningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med vardera två representanter från Tomelillas förenings- och näringsliv, ska utses och förvaltningen ges därför i uppdrag att identifiera och tillfråga lämpliga kandidater från lokala föreningar och företag.

Efter varje beslutad tilldelningsomgång, ska kommunstyrelsen informeras om vilka projektidéer som beviljats stöd.

Förvaltningens årliga utvärdering av effekterna av sökta visionsmedel, ska redovisas för kommunstyrelsen en gång per år.

Kommunstyrelsen beslutar också att under just 2021 ska av tidsmässiga skäl, beslutande och utdelande av medel äga rum endast en gång (annars två gånger/år).

Nytt stödsystem för föreningar

Ett nytt system för ekonomiskt stöd till föreningar har tagits fram av kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till Tomelilla kommun om en trolig förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Miljöförbundet har skött tillsynen på uppdrag av kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Denna tillsyn kommer även i fortsättningen skötas av miljöförbundet.

Yttrande remiss översiktsplan Kristianstads stad

Kristianstad kommun har tagit fram en översiktsplan för Kristianstads stad och har lämnat förslaget till Tomelilla kommun för synpunkter.

I planen menar Kristianstad att det behövs en fortsatt samverkan vid planering av större investeringar som har betydelse för flera kommuner eller hela regionen. Det är ett ställningstagande som Tomelilla kommun tycker är positivt och ställer sig bakom. Utöver det, har Tomelilla kommun inga synpunkter på förslaget.

Detaljplan Smedstorp

Detaljplanen Tjustorp 2:78 behöver ändras för att stämma överens med användningen. Den omfattar området Smedstorps station och parkeringar. I samband med detta bör den också byta namn till Smedstorps station.

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för granskning.

Årsredovisningar

Kommunstyrelsen hade ett antal årsredovisningar för 2020 att ta ställning till.

De rörde:

AV Media Skåne, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM), Kommuninvest, Österlens Folkhögskola, Leader Sydöstra Skåne och Biogas Ystad-Österlen.

De tre förstnämnda godkändes för vidare hantering av kommunfullmäktige, vad gäller de övriga noterades, informationen.

Svar på motioner

Öka folkhälsan

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden, vill öka folkhälsan genom att utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen i centrala Tomelilla, samt att kommunen planerar för utegym i anslutning till de nya lekplatserna i byarna.

Kommunstyrelsen beslutar att skicka tillbaka ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.

Vässa Sysavs mål och minska förbränningen

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, vill att Tomelilla kommun verkar för att Sysav, det avfallsbolag Tomelilla tillsammans med flera andra skånska kommuner äger, vässar sina mål vad gäller återvinning och minskad förbränning.

Motionären föreslår:

· Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

· Att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

· Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.

I förvaltningens utredning, anges om första punkten det inte finns möjlighet för Sysav att bestämma om hur renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras i en kommun. Detsamma gäller en kommuns möjlighet att bestämma detta över andra kommuner.

Vad gäller den andra punkten har Sysav meddelat att de i dagsläget inte har någon plan för att utöka kapaciteten för förbränning/energiåtervinning. Sysav kommer att utreda förutsättningarna för att ersätta de två äldsta pannorna, byggda 1973, med en ny modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är planerat till år 2030. Beslut utifrån denna utredning tas av ägarna under perioden 2024 - 2025.

Vad gäller den tredje punkten, arbetar Sysav redan aktivt genom olika åtgärder och incitament med att öka materialåtervinningen och sänka mängden utsläpp av fossilt koldioxid och mängden avfall med fossilt ursprung till energiåtervinning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå första punktens förslag, och att besvara de övriga såsom förvaltningen anger i sin utredning.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning för 2020 är klar.

Resultatet för 2020 är till 48,1 miljoner kronor. Det är 31,5 miljoner högre än vad som budgeterats.

I detta resultat ingår orealiserade vinster på 3,6 miljoner kronor och övriga reavinster på anläggningstillgångar på 4,9 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är de statsbidrag som betalades ut under året som en följd av pandemin, men också att nämnderna har följt sina budgetar väl.

Sista december var kommunkoncernens resultat 50,8 miljoner kronor. Enligt de regler som finns, kan då medel avsättas till resultatutjämningsreserv. Därför föreslås 13,5 miljoner kronor avsättas till denna.

Balanskravsresultatet, efter avsättning till resultatutjämningsreserven och nyttjande av sociala investeringsfonden, är 28,7 miljoner kronor

De tre finansiella mål kommunen har, är uppfyllda. Av kommunens 33 verksamhetsmål är 27 mål helt uppfyllda, två delvis uppfyllda och fyra inte uppfyllda.

Kommunen, bolagen och förbunden i Tomelilla kommunkoncern uppfyller det krav som finns på god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna och föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen. Kommunstyrelsen beslutar också föreslå att kommunfullmäktige tar beslutet att överföra resultat inom barn och utbildning enligt den huvudprincip per skola/förskola som gäller, samt att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Fler årsredovisningar

Kommunstyrelsen behandlade fler andra årsredovisningar 2020 under mötet. Besluten blir olika eftersom kommunen har olika ansvar i förhållande till de olika förbunden och bolagen.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF):

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Sörfs årsredovisningen.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK):

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen om SÖSKs årsredovisning till handlingarna.

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB):

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som ÖKRAB et har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Österlenhem AB:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som bolaget har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Tomelilla industri AB (TIAB):

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som TIAB har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid -19

Kommunerna har genom covid -19-lagen, getts möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel och därmed smittspridning. En rad kriterier måste uppfyllas för att det skulle kunna vara möjligt för kommunen att göra det.

Eftersom ett sådant beslut kan behöva fattas med kort varsel, föreslås kommunstyrelsen bli den politiska instans som får fatta det.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen rätt att besluta om förbud mot att vistas på särskilda platser enligt covid -19-lagen med följande villkor:

 • förbudet får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga en gång i ytterligare två veckor
 • det område som förbudet gäller, ska vara ett begränsat område angivet på en karta
 • beslut om förbud ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige
 • om påtaglig risk för trängsel inte längre finns, ska förbudet upphävas i förtid.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om att denna rätt gäller till och med den 30 september 2021.

Vision för skola - förskola

Familjenämnden har tagit fram förslag till skolvision mellan åren 2021 och 2030.

Den ska fungera som en riktlinje och en strävan för alla som verkar inom förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Det övergripande målet är att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till god utveckling och valmöjligheter i livet.

Fyra ledord finns i visionen: samverkan, arbetsro, individuellt fokus och motivation.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta visionen.

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem och Tomelilla industri AB (TIAB)

Nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen Österlenhem och Tiab är framtagna. Arbetet påbörjades under 2020. De nu färdiga dokumenten, bygger på mallar och underlag från Sveriges kommuner och regioner.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ny bolagsordning för Österlenhem och TIAB.

Detsamma gäller de två ägardirektiven, men med några tillägg:

Österlenhem och TIAB ska långsiktigt garantera fastigheternas värde. Österlenhem ska medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder inom bolagets bostadsområden.

Årsedovisningarna finns att läsa i sin helhet i kallelsen till kommunstyrelsemötet. Den hittar du på denna sida i kallelsen eller protokollet för detta kommunstyrelsemöte.

Remissvar regionalplan för Skåne

Under 2020 och 2021 gör Trafikverket en översyn av riksintressen för kommunikationer. Detta innebär förändringar av vilka trafikanläggningar som bedöms ha ett riksintresse

För sydöstra Skånes del är det fyra objekt som berörs och som föreslås tas bort som riksintresse.

 • väg 11, Simrishamn – Malmö
 • väg 13 Höör – Ystad
 • Simrishamnsbanan
 • Österlenbanan (Ystad – Simrishamn)

Länsstyrelsen i Skåne ber nu om synpunkter från kommunerna på Trafikverkets utpekande av nya riksintressen. Förvaltningen har tagit fram ett svar, som kommunstyrelsen beslutade stå bakom. Läs hela svaret i kallelsen eller protokollet från mötet på denna sida.

Svar på motion om ungdomspolitiskt handlingsprogram

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen tar fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Motionären menar att detta bör göras tillsammans med ungdomar som ett sätt att hitta bra former för demokrati för unga. Tanken är att handlingsprogrammet ska vara konkret, ständigt levande och innehålla frågor som unga själva tycker är viktiga att jobba med.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag.