Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium 2019-2022

Per-Martin Svensson (M), ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden 1:e vice ordförande.
Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden ordförande.
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex. personalfrågor.

Arbetsutskottets presidium 2019-2022:

Leif Sandberg (C), ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden 1:e vice ordförande.
Per-Martin Svensson (M),1:e vice ordförande 2019 samt 2021. Övriga år under mandatperioden ordförande.
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

I Tomelilla finns sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

Kallelser och protokoll

Protokoll

2022

Kallelser och handlingar

Sammanträdestider

Sammanträden för kommunstyrelsen 2021

Dag Tid Notering  
27 januari 14:00    
3 mars 14:00    
14 april 14:00    
2 juni 14:00    
1 september 14:00    
6 oktober 14:00    
17 november 14:00    
15 december 14:00    

Sammanträden för kommunstyrelsen 2022

Dag Tid Notering  
26 januari 14:00    
16 mars 14:00    
27 april 14:00    
1 juni 14:00    
31 augusti 14:00    
28 september 14:00    
9 november 14:00    
1 december 14:00    

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021

Dag Tid Notering  
13 januari 08:30    
3 februari 08:30    
17 februari 08:30    
10 mars 08:30    
24 mars 08:30    
21 april 08:30    
5 maj 08:30    
19 maj 08:30    
9 juni 08:30    
23 juni 08:30    
18 augusti 08:30    
8 september 08:30    
22 september 08:30    
13 oktober 08:30    
3 november 08:30    
24 november 08:30    
1 december 08:30    

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022

Dag Tid Notering
12 januari 08:30  
2 februari 08:30  
16 februari 08:30  
2 mars 08:30  
23 mars 08:30  
6 april 08:30  
4 maj 08:30  
18 maj 08:30  
15 juni 08:30  
17 augusti 08:30  
14 september 08:30  
5 oktober 08:30  
19 oktober 08:30  
16 november 08:30  
7 december 08:30  
21 december 08:30  

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunstyrelsens möten.

Vissa ärenden har kommunstyrelsen som sista beslutsinstans, andra ska vidare till nästföljande kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena.

Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges arbetsordning har diskuterats i organisations- och arvodesberedningen. Beredningen är överens om att den arbetsordning som nu gäller, har fungerat bra och att endast mindre förändringar behövs. Utöver ett par redaktionella ändringar samt tillägg om kommande webbsändningar, förslår beredningen en ändring som rör beslut om justering. Förslaget är att det ska vara fullmäktige som beslutar om detta och inte fullmäktiges ordförande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 antas med ett tillägg om ändringar för
inlämnande av interpellationer. Dessa ändringar ska följas upp efter ett år.

Riktlinje för kommunikation

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny riktlinje för kommunikation.

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjen. Riktlinjen finns att läsa på denna sida i kallelsen till detta sammanträde.

Ungdomars ökande engagemang och deltagande i föreningsaktiviteter

I juni gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att genom olika frågeställningar undersöka hur ungas engagemang i föreningars aktiviteter skulle kunna öka. Utredningen är nu klar.

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. Utredningen finns att läsa på denna webbsida under kallelsen till sammanträdet.

Familjecentral

Tomelilla kommun har genom familjenämnden ställt sig bakom ett förslag att i samverkan med Nova Capio och Region Skåne starta en familjecentral. Förvaltningen har dock ännu inte fått svar
från de andra två aktörerna.

Förvaltningen har på uppdrag av familjenämnden, tagit fram en kostnadskalkyl för att starta öppen förskola och öka samverkan mellan socialtjänsten, förskola, öppen förskola, barnhälsovården och mödravården. Just nu finns inte krav på samlokalisering eller samverkansavtal med de andra aktörerna.

Ingen lokal finns för tillfället tillgänglig för öppen förskola, men förvaltningen tror att det till en början kan lösas inom kommunen eller i samverkan med någon annan.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för
verksamhets- och lokalkostnader.

Modellfinansiering för föreningslivet

I juni fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård. Ett förslag är nu klart och har hanterats av samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget innebär att försköningsbidraget som redan finns, används och utökas med projektbidrag och bidrag för drift och underhåll. Tomelilla tätort har tidigare inte funnits med som sökområde för försköningsbidrag, men bör nu inkluderas.

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag på det sätt som beskrivs i ärendet.

Uppdrag vuxenutbildning

I juni fick förvaltningen i uppdrag att analysera och lämna förslag på möjliga samarbeten eller upphandling inom vuxenutbildning. Detta har nu redovisats.

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. Förvaltningen ska i mars 2022 redovisa hur samverkan runt vuxenutbildningen har utvecklats samt hur arbetet framåt
med yrkeshögskolan kan förbättras.

Yttrande regionplan Skåne

Sedan 2019 arbetar Region Skåne med att ta fram en regionplan för Skåne. Förslaget är nu ute för granskning. Regionen önskar särskilt synpunkter på om förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen har:

"Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala
planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.
Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Det
öppna Skåne 2030.”

Kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har tagit fram ett gemensamt yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom det gemensamma yttrandet, med ändringen att stycket på sidan två om Simrishamnsbanan stryks.

Hela yttrandet från SÖSK och förslaget till regionplan finns på denna webbsida i kallelsen till detta sammanträde.

Remiss regional infrastrukturplan

Kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har tagit fram ett gemensamt yttrande på en remiss från Region Skånes förslag på regional infrastrukturplan 2022-2033. 

Att åstadkomma en infrastruktur som möjliggör bättre folkhälsa, ett välmående näringsliv, en lägre klimatpåverkan och en hållbar samhällsplanering är centralt för Tomelilla kommun och för Sydöstra Skåne. Det gemensamma yttrandet beskriver de satsningar som kommunen och Sydöstra Skåne anser behöver genomföras under den aktuella perioden för att stärka dessa förutsättningar.

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom SÖSKs gemensamma yttrande.

Svar på motioner

Tekniskt vatten till pooler

Ida Bornlykke och Inger Åbonde, båda Socialdemokraterna, vill att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten
för att fylla pooler och till bevattning. Tekniskt vatten är renat avloppsvatten som inte går till dricksvatten. Motionärerna ger Kristianstad kommun som exempel där tekniskt vatten erbjuds gratis, men man får själv ordna med tankbil och transport.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionen.

Öka folkhälsan

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill öka folkhälsan genom:

 • att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen i centrala Tomelilla
 • att kommunen planerar för utegym i anslutning till de nya
  lekplatserna i byarna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till dessa båda att-satser i motionen.

Larmgrupp

Helén Bladh och Peter Boström, båda Socialdemokraterna, vill att en särskild arbetsgrupp bildas som får till uppgift att enbart åka på larm från hemtjänstanvändare. Motionärerna föreslår också att detsamma kan gälla inom nattpatrull och sjuksköterskor i en samarbete med privata utförare.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Cykeldestination

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att kommunen tar initiativ för att utveckla Sydöstra Skåne som en cykeldestination inom besöksnäringen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionen.

Partistöd 2022

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om vilket ekonomiskt stöd de politiska partierna ska få. Detta räknas fram såsom det beskrivs i kommunallagen och enligt kommunens eget reglemente. Stödet ges till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande stöd för 2022:

Moderaterna: 90 992 kr
Centerpartiet: 90 992 kr
Liberalerna: 20 124 kr
Kristdemokraterna: 20 124 kr
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 111 240 kr
Vänsterpartiet: 30 248 kr
Miljöpartiet de gröna: 20 124 kr
Sverigedemokraterna: 111 240 kr

Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges sammanträden planeras att webbsändas under nästa år. Det krävs därför ett tillägg till arbetsordningen där frågor om ansvarig utgivare och ledamöternas ansvar under sändning tas upp.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tillägget fogas till arbetsordningen.

Uppföljning intern kontroll

Kommunstyrelsen har en internkontrollplan som gäller för ett år i taget. Här tas risker och kontrollmoment upp. Dessa följs upp tertialvis.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen och det förslag på åtgärder som finns där brister upptäckts.

Internbudget 2022

Förslag till budgeten för kommunstyrelsens verksamheter 2022 antogs av kommunstyrelsen. Läs den på denna sida i handlingarna som finns med i kallelsen till detta möte.

Taxor

En rad olika taxor för 2022, behandlades under mötet.

Dessa var:

 • vård- och omsorgsnämndens taxor
 • taxa för fordonsflytt
 • renhållningstaxa inklusive taxa för container och slamtömning
 • taxa för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, med mera

Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att anta samtliga taxor. Du hittar alla på denna sida i handlingarna som finns med i kallelsen till detta möte.

Utökat borgensåtagande Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF)

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är alla medlemmar i SÖRF. Det finns ett äldre borgensåtagande som snart ska omprövas. I samband med det önskar SÖRF få en borgen för ytterligare nyupplåning.

Bakgrunden är den att SÖRF behöver investera i nya fordon under de kommande åren.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, såsom för egen skuld, under 10 år ingå borgen upp till ett totalt högsta belopp på 50 000 000 kr samt därpå löpande ränta och lånekostnader. Därefter ska en omprövning av fortsatt borgen göras.

Medlemsskap i Healthy Cities

Healthy Cities är ett nätverk som är anslutet till Världshälsoorganisationen WHO. I det nationella nätverket deltar politiker och tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med folkhälsa och social hållbarhet.

Medlemskapet ger även tillgång till internationell forskning genom samarbete med andra nätverk i Europa och genom deltagande i olika internationella arbetsgrupper. Det kostar för Tomelillas del 21 420 kronor för 2022.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska gå med i nätverket.

Ersättare till Österlen VA

Under året har ett par styrelsesammanträden i Österlen VA fått ställas in på grund av att inga ersättare funnits för vakanta ledamöter. Österlen VA önskar därmed att kommunfullmäktige i ägarkommunerna Tomelilla och Simrishamn, ändrar i bolagsordning och aktieägaravtal så att ersättare kan utses.

Till det har man konstaterat att det inte fungerar att bolagsstämman beslutar om budget och verksamhetsplan då det rent tidsmässigt inte stämmer med när kommunerna antar taxorna för varje år. Bolaget vill därför att dessa beslut förs till styrelsen för Österlen VA.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Österlen VAs begäran.

Svar på motioner

Höjt förbehållsbelopp

Mona Nyhlén, Vänsterpartiet, och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, vill att förbehållsbeloppet höjs med 500 kronor per månad. Förbehållsbeloppet är den summa pengar som den som har insats enligt Socialtjänstlagen,ska ha kvar efter att boendekostnader och avgifter är betalda.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag.

Offentlig toalett i Brösarp

Carina Persson, Liberalerna, vill att kommunen tillsammans med företagarna och föreningarna i Brösarp arbeta på en lösning att ordna en ny offentlig toalett i Brösarp. Den bör vara väl skyltad och öppen även kvällstid.

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett svar på motionens förslag. I det som kallas centrumhuset i Brösarp, finns en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett redan idag. Skyltningen har setts över och skötseln bedöms vara tillfredsställande, liksom öppettiderna. Någon ny toalett anses därför inte behövas.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med det som samhällsbyggnadsnämnden yttrat.  

Träd mot träd

Sverigedemokraterna, genom Thony Blomgren, vill att kommunen tar fram en policy där varje nedtagna träd ersätts med ett nytt. Till detta vill man att förvaltningen får medel för att kunna använda policyn i arbetssättet samt att kommunen verkar för att andra aktörer anammar samma policy.

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig genom ett utredande svar från förvaltningen som ser att en fastlagd policy med tillskjutna medel i större utsträckning kan garantera en återväxt av träd i kommunen. Samtidigt behövs en långsiktig plan på var och vilka typer av träd som ska planteras.
Den typ av kompetens som krävs för att ta fram en sådan policy som motionären
önskar, saknas dock inom förvaltningen. De medel som krävs måste därför motsvara kostnaden för en extern konsult som kan ta fram policyn. Hur förvaltningen ska säkerställa att andra aktörer ska anamma policyn är inte något som förvaltningen har någon direkt lösning på, förutom att lyfta fram goda exempel och kommunikation.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen som besvarad samt fatta principbeslut om att träd ska ersättas med träd. Förvaltningen ska följa upp ekonomin vid avverkning.

Delårsrapport

Kommunens uppföljning av månaderna januari – augusti 2021 är klar.

Den ekonomiska prognosen för 2021 är ett beräknat överskott på 28,7 miljoner kronor vilket är 12,0 miljoner kronor bättre än vad som angetts i årets budget. Överskottet beror framförallt på är ett bättre utfall av skatteavräkningar för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag.

Nämnderna visar tillsammans på ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för bedöms som god, såväl för de finansiella målen som för verksamhetsmålen. Av 33 mål framtagna i nämnderna, bedöms 30 uppfyllas helt eller delvis.

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna och uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Har det funnits avvikelser, har åtgärder genomförts.

Läs hela delårsrapporten på denna webbsida i kallelsen till kommunstyrelsemötet.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Avsteg ifrån reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning

I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, anges att nämndernas internbudgetar ska antas senast den 30 september. Osäkerheter i samhällsekonomin och den kommande budgetpropositionen och dess eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi, gör att det bedöms svårt för nämnderna att anta en genomarbetad internbudget redan i september.

Förutsättningarna är goda för att tillfälligt flytta fram tidpunkten till senast den 30 november istället, eftersom det inte finns några större besparingskrav de ekonomiska ramarna för nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att göra ett avsteg från reglementet och flytta fram sista datum för internbudgetar till 30 november.

Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2022

En plan för när kommunstyrelsen ska sammanträda nästa år, har tagits fram. Också riktlinjer för kommunstyrelsens arbetsutskott är sammanställda, bland annat att det är nödvändigt med minst två sammanträden med arbetsutskottet inför varje kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdena under 2022 ska äga rum 26 januari, 16 mars, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september, 9 november och 1 december. Kommunstyrelsen beslutar också om de särskilda riktlinjerna för arbetsutskottet.

Nämndstruktur 2023-2026

Beredningen för organisation- och arvodesfrågor har sett över nuvarande familjenämndens och vård- och omsorgsnämndens struktur. Idag organiseras sociala frågor uppdelat på vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden, medan barn- och utbildningsfrågor faller under familjenämnden. Vård- och omsorgsnämnden hanterar de myndighetsbeslut som finns inom det sociala området.

Frågan om familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden ska vara kvar i nuvarande form eller förändras till en socialnämnd och en utbildningsnämnd, har diskuterats. Ungefär halva beredningen vill behålla nuvarande nämnder men göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott. Andra halvan vill förändra till en socialnämnd och en utbildningsnämnd, med ett myndighetsutskott och ett arbetsutskott under socialnämnden och ett arbetsutskott under utbildningsnämnden. Samtliga nämnder föreslås ha 7 ordinarie ledamöter med lika många ersättare och samtliga utskott 3 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att nuvarande nämnder behålls samt att familjenämndens utskott görs om till ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott.

Deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå utarbetades av The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) 2005-2006. Den kallas allmänt för CEMR-deklarationen. 2010 tog kommunstyrelsen beslutet att kommunen ska arbeta i enlighet med de intentioner som finns angivna i CEMR:s deklaration, men i nuläget ska kommunen inte skriva på deklarationen. Frågan om att skriva under deklarationen har uppstått igen och förvaltningen har därför utrett vad det skulle innebära.

Vid ett undertecknande åtar sig kommunen ett omfattande arbete för att kunna uppfylla de sex principerna med dess 30 olika artiklar. Bedömningen förvaltningen gör, är att det inte är möjligt att göra inom nuvarande personalresurser.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om undertecknande av CEMR-deklarationen skjuts till beredningen inför 2023 års budget.

Ändring i lokala ordningsföreskrifter

Samhällsbyggnadsnämnden önskar göra två förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Dels vill man att samma regler som gäller för container på offentlig plats också ska gälla för byggnadsställningar, dels ändra förfarandet om fastighetsägare inte håller häckar i tillåten höjd.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att de föreslagna ändringarna i ordningsföreskrifterna sker.

Samarbetsavtal vattenvård sydost

Projekt ”Vattenvård i sydost” inleddes år 2020. Det är ett samarbetsprojekt mellan Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Det sträcker sig över kommunerna Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad och 13 olika vattendrag. Projektet pågår mellan 2020-2023 och arbetet leds av en åtgärdssamordnare som anställts av statliga bidrag. Förvaltningen föreslår nu att kommunen ingår samarbetsavtal Vattenvård i sydost med Österlens vattenråd och med Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån för att ytterligare kunna stärka arbetet. Kostnaden är
320 500 kr per år 2021-2023.

Kommunstyrelsen beslutar att avtal kan ingås enligt detta förslag. Medel för 2021 tas inom kommunstyrelsens ram. Kostnaderna för åren 2022-2023 kommer att beaktas i kommande budgetar. Kommunstyrelsen beslutar därför skicka ärendet till budgetberedningen för kommande år.  

Svar på granskning av arbetsmiljöarbete

Revisionen har granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Förvaltningen har tagit fram ett svar på rapporten.

Kommunstyrelsen beslutar besvara revisonen med förvaltningens svar. Såväl granskningsrapport som svar finns att läsa i kallelsen till kommunstyrelsemötet på denna webbsida.

Svar på motioner

Aktiv fritid

Sverigedemokraterna, genom Per Gustafsson, vill att kultur- och fritidsnämnden utreder och, om det visat sig möjligt, inför fritidsaktivitetsmodellen ”Aktivitet förebygger” och ”After School” med inspiration från Ängelholms kommun.

Förvaltningen anger i sitt svar att en utredning bör se över hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Utredningen bör också undersöka vad som kan ske inom ramen för befintliga resurser och vad som bör tas upp i kommande budgetdiskussion. Den bör även belysa eventuella konsekvenser för fritidsgården. Då ett förslag bör förankras i såväl kultur- och fritidsnämnden som familjenämnden, menar förvaltningen att det är viktigt att utredningen genomförs av medarbetare från både fritidsverksamheten som skolan.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till svar.

Hastighet på Byavägen

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, förslår att de olika hastigheterna på Byavägen i centrala Tomelilla justeras antingen genom att 30-sträckorna vid skolan tidsbegränsas eller justeras till en och samma. Motionärerna vill också att 30-skyltarna täcks över vid längre lov och helger.

Förvaltningen noterar i sitt svar att vid andra skolor och förskolor i kommunen finns tidsvarierande hastigheter och för
att göra det enhetligt, bör det förslag och den delen av motionen bifallas. Däremot menar förvaltningen att skyltarna inte bör täckas över.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen.

Kommunekolog

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att en kommunekolog åter rekryteras.

I förvaltningens utredande svar till samhällsbyggnadsnämnden, anges att det är viktigt att det i kommunen finns kompetens i dessa frågor inom fler tjänster än ett fokus på en enskild handläggare. Just nu planeras också för en omorganisation där plan- och markfrågor flyttas till en ny tillväxt- och utvecklingsavdelning. Därmed kommer också ansvaret för detta flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Huruvida mottagande chef vill inrätta en sådan tjänst, ligger utanför fullmäktiges möjligheter att styra.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Simrishamn vill ingå i överförmyndarverksamheten

Idag har Tomelilla, Sjöbo och Ystad kommuner en gemensam överförmyndarnämnd och verksamhet. Verksamheten är lokaliserad i och administrerad av Tomelilla kommun. Nu önskar Simrishamns kommun ansluta till samarbetet.

Förvaltningen har utrett ärendet och kommit fram till några olika konsekvenser som behöver hanteras om Simrishamn ska ansluta. Bland annat behöver antalet medarbetare bli fler, större arbetslokal hittas samt antal ledamöter i överförmyndarnämnden förändras.

Kommunstyrelsen beslutar förslå att kommunfullmäktige ställer sig positiv till en överförmyndarenhet där också Simrishamn ingår och en gemensam överförmyndarnämnd från den 1 januari 2023, med de villkor som framgår av förvaltningens utredning.

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020

Varje år följs det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen upp och rapporten redovisas för kommunstyrelsen. Till arbetet hör en förvaltningsövergripande handlingsplan.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och antar handlingsplanen. Hela rapporten finns att läsa på denna sida under kallelsen till detta möte.

Redovisning särskilda uppdrag familjenämnden

I årets budget har familjenämnden några uppdrag som särskilt ska följas upp och redovisas.

Dessa är:

 • utreda fler stödåtgärder för personer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI.
 • se över individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten samarbete för att personer med stöd snabbare ska kunna försörja sig själva eller studera
 • höja medvetenheten hos elever i åk 7-9 kring egenföretagande genom Nyföretagarcentrum.
 • starta upp familjecentral.

Familjenämndens svar finns att läsa på denna sida under kallelsen till detta möte.

Rapport diarieföring intern kontroll

Som en intern kontroll har stickprov genomförts på tio tjänstepersoner under en vecka för att kontrollera att inkomna handlingar
diarieförs korrekt. Dessa tio har haft kännedom om att kontrollen genomförts genom att kanslichef haft tillgång till respektive e-postlåda för att se om bedömningen av vad som ska diarieföras är riktig.

Det är svårt att dra någon bestämd slutsats av vilken typ av mejl som missas att diarieföras, men att en kunskapshöjning behövs. En utbildningsinsats är därför planerad till hösten 2021.

Antagande detaljplan Smedstorp station

Detaljplanen Tjustorp 2:78 behöver ändras för att stämma överens med användningen. Den omfattar området Smedstorps station och parkeringar. I samband med detta bör den också byta namn till Smedstorps station.

Kommunstyrelsen antar detaljplanen.

Granskning detaljplan kvarteret Laxen

Fastighetsägarna till Laxen 6 kom 2011 in med en förfrågan om ändring av detaljplanen för att öka byggrätten inom fastigheten. Ny detaljplan upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar tillkommit. Planuppdraget för Laxen 6 förnyades 2015 och utökades 2020 till att omfatta hela kvarteret Laxen.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas.

Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat. Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att planförslaget får ställas ut för att granskas.

Årsredovisning Österlen VA

Österlen VA, det med Simrishamns kommungemensamma bolaget för vatten och avlopp, har lämnat sin årsredovisning för 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen. Den finns att läsa i sin helhet under kallelsen till detta möte som finns på denna webbsida.

Svar på motioner

Provanställningar vård- och omsorgsstuderande

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att de studerande vid gymnasiets vård- och omsorgsprogrammet som är från Tomelilla kommun, ska garanteras en provanställning efter avslutade studier med godkända betyg. Detta som ett sätt att möta kommande anställnings- och kompetensbehov.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är  att det är  viktigt att ha en kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Resurspool vård och omsorg

Peter Boström, Socialdemokraterna, vill att en resurspool för vård och omsorg införs. I förvaltningens utredande svar, anges att rekryterings- och bemanningsenheten tillgodser bemanningsbehoven.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån förvaltningens svar.

Kompetensförsörjningsplan

Anders Trobeck, Socialdemokraterna, föreslår att förvaltningen tillsammans med verksamhetschefer och fackliga företrädare under
2021 tar fram en kompetensförsörjningsplan för såväl både inom barn och utbildning som individ-och familjeomsorg.

Förvaltningen anger i sitt utredande svar att det redan pågår arbete med kompetensförsörjningsplaner.

Kommunstyrelsen beslutar förslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Mer gynnsam förskolemiljö

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, vill att familjenämnden ser till att kommunens förskolor inventeras för se om det finns olämpliga material som kan vara giftiga eller liknande. Motionärerna vill också att om det hittas något, tas det omedelbart bort samt att planering sker för det som kan åtgärdas vid underhållsarbete eller ombyggnation.

Samhällsbyggnadsnämnden har genom förvaltningen utrett motionens förslag och kommit fram till att det är positivt med en totalinventering, men att den bedöms kosta ca 500 000 kronor. I delar har redan inventeringar och besiktningar på olika sätt gjorts och görs så löpande.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med samhällsbyggnadsnämndens svar samt skicka den vidare till nästkommande budgetberedning.

Kommungemensam familjerätt

Linda Ekelund och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, förslår at:

 • Tomelilla kommun verkar för att socialnämnderna, eller motsvarande, i Ystads, Simrishamns, Sjöbos, Skurups och Tomelillas kommuner  (Sydöstra Skånes samarbetskommitté/SÖSK) skriver  avtal om att ha en gemensam familjerätt.
 • inrättandet av en SÖSK-gemensam familjerätt ska tillskjutas de ekonomiska medel som krävs.

I förvaltningens svar, anges att en utredning redan pågår om en gemensam familjerätt med grannkommunerna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att utredning pågår och att utredningens svar också lämnas till familjenämnden.

Tertialrapport 1

Uppföljning av ekonomi och verksamhet för årets första fyra månaderna är klar. I den anger ekonomichef Elisabeth Wahlström att prognosen för det ekonomiska resultatet 2021, är 26,7 miljoner kronor. Det är 10 miljoner mer än vad som budgeterats och beror framförallt på nya prognoser av skatteintäkter och statsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden prognostiserar underskott på totalt 3,2 miljoner kronor, framförallt beroende på konsultkostnader och minskade intäkter. Den största orsaken till underskottet inom byggnadsnämnden beror på faktorer som bedöms vara av engångskaraktär.

Familjenämnden prognostiserar ett mindre överskott på 0,7 miljoner kronor.

Måluppfyllelsen bedöms vara god. Avvikelserna beror framförallt på covid -19 och dess konsekvenser.

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 år 2021. Förvaltningen får tre särskilda uppdrag:

 • Redovisa en modell för finansiering för att göra det möjligt för byalag och föreningsliv att bygga till exempel utegym eller hundrastgård. Förvaltningen ska återkomma under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
 • Stimulera till fler testbäddar för teknikutveckling, redovisning till kommunstyrelsen innan oktober 2021.
 • Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom vuxenutbildning. Detta ska rapporteras till familjenämnden och kommunstyrelsen under 2021.

Ungas engagemang och föreningsaktivitet

Alliansen vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera förslag om en Tomelillamodell för ungdomars ökade engagemang och deltagande i föreningslivsaktiviteter utifrån dessa punkter:

 • Hur kan föreningslivet inspireras till en utökad andel ungdomsaktiviteter? Utred och föreslå former och incitament.
 • Hur skulle föreningslivets aktiviteter kunna utvecklas i dialog med skolan och i anslutning till skoldagens slut?
 • Inkludera en dialog med ett urval av redan föreningsaktiva ungdomar i utredningsarbetet för att få en bild av de fördelar och utvecklingsmöjligheter de uppfattar finns inom föreningslivet.
 • Utred särskilt och inkludera samt ha en dialog med ungdomar om vilka aktiviteter som väcker deras intresse. Finns det dessutom aktiviteter som kan motivera och öka deras studieintresse?
 • Beskriv i utredningen hur vi systematiskt i Tomelilla kommun ska kvalitetssäkra att alla barn får simundervisning.
 • Beskriv och föreslå hur kommunen kan stödja föreningar som vill arbeta med och etablera en så kallad ”fritidsbank”.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen detta uppdrag, där unga som besöker fritidsgården Soffta särskilt nämns som dialogpartner. Utredningsresultat samt förslag till beslut ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med nästa tertialbokslut.

Uppföljning intern kontroll

Kommunen har en plan för intern kontroll av olika risker i verksamheten. Förvaltningen har granskat och gjort stickprovskontroller. Den samlade bedömningen är att det inte finns några större avvikelser och att den interna kontrollen kan bedömas vara god. De mindre brister som förvaltningen hittat, ska åtgärdas.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen och förslagen på åtgärder.

Mål, budget och taxor 2022

Flera beslut som rör kommunens budget för nästa år, fattades av kommunstyrelsen under mötet.

Kommunens skattesats

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för nästa år oförändrad - 20,61kr.

Taxor och avgifter

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för år 2022. Dessa finns att läsa samlat på denna sida i kallelsen till detta möte.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för 2022 enligt förslagen.

Detsamma gäller taxa för vatten och avlopp. Även detta förslag beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta.

Mål och budget

Som förslag fanns ett underlag från förvaltningen tillsammans med särskilda satsningar från Alliansens partier. Detta förslag gick vidare till kommunfullmäktiges nästa möte. Till detta möte kan budgetförslag från övriga partier komma in.

 

Kommunstyrelsens mål 2022

Kommunfullmäktige i Tomelilla har för den nuvarande mandatperioden, pekat ut tre övergripande målområden för kommunens verksamhet.

Dessa ska alla arbeta med genom att nämnder, styrelsen och verksamheter i sin tur bryter ner dem till egna mål.

Kommunstyrelsen beslutade att dessa mål ska gälla kommunstyrelsen nästa år:

Kommunfullmäktiges mål ”Hållbar utveckling”

Kommunstyrelsens mål 2022 som ska bidra till att uppfylla detta:

 • Använd de möjligheter som finns för att förenkla vardagen för kommuninvånarna.
 • Personalen ges god möjlighet till fortbildning/kunskapsökning.

Kommunfullmäktiges mål ”Delaktighet och egenmakt”

Kommunstyrelsens mål 2022 som ska bidra till att uppfylla detta:

 • Öka möjligheterna för dialog med kommuninvånarna

Kommunfullmäktiges mål ”Trygghet och hälsa”

Kommunstyrelsens mål 2022 som ska bidra till att uppfylla detta:

 • Arbete med livskvalitet och folkhälsa ska förbättras.
 • Tomelilla upplevs som en trygg kommun.

Strategi för medborgardialog

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Leif Sandberg (C) samt kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M), föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för medborgardialog.

Under 2020 genomförde Tomelilla kommun Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvärdering Kommunkompassen. I denna utvärderades bland annat hur framgångsrik Tomelilla kommun är som demokratiaktör.  SKR påpekade i sin analysrapport att det finns både en ambition och ett intresse i kommunen att föra dialog med invånarna, men att det saknas en tydlig strategi för hur kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger.

Organisation- och arvodesberedningen har ett liknade förslag i ett separat ärende.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. Det gäller båda ärendena.

Antal ledamöter fullmäktige

En särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor, finns just nu. Denna ska bland annat lämna förslag på antalet ledamöter i fullmäktige under mandatperioden 2022–2026. Beredningen föreslår att antalet blir detsamma som idag, det vill säga 41 ledamöter.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta såsom beredningens föreslår.

Förslag avveckla Ökrab

Organisations- och arvodesberedningen föreslår att det kommunala bolaget för avfallshämtning, Ökrab, avvecklas. Ökrab är ett gemensamt bolag för Tomelillas och Simrishamns kommuner.

Organisations- och arvodesberedningen föreslår att kommunstyrelsen i ger förvaltningen i uppdrag att utreda en avveckling av Ökrab tillsammans med Simrishamns kommun. Om Simrishamns kommun inte är intresserad av att avveckla ÖKRAB, menar beredningen att Tomelilla kommun bör fatta ett eget beslut om att lämna Ökrab och därefter därefter låta Sysav ta hand om avfallshämtningen.

Ökrab har funnits sedan 1970-talet. Idag finns också avfallsbolaget Sysav som ägs av 14 skånska kommuner, däribland Tomelilla. Ökrab finns kopplat till Sysav, till exempel genom personalens anställningar. Sysav sköter också redan idag hämtning av hushållsavfall åt flera kommuner i det samarbetet. 

Kommunstyrelsen beslutar att i första hand ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Simrishamns kommun utreda en avveckling av ÖKRAB samt i andra hand att Tomelilla kommun lämnar bolaget.

Riktlinjer visionsmedel

Riktlinjer för hur kommunen ska hantera sökbara medel för idéer och projekt i kommunens visions anda, har tagits fram.

Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer för Tomelilla kommuns visionsmedel”. En bedömningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med vardera två representanter från Tomelillas förenings- och näringsliv, ska utses och förvaltningen ges därför i uppdrag att identifiera och tillfråga lämpliga kandidater från lokala föreningar och företag.

Efter varje beslutad tilldelningsomgång, ska kommunstyrelsen informeras om vilka projektidéer som beviljats stöd.

Förvaltningens årliga utvärdering av effekterna av sökta visionsmedel, ska redovisas för kommunstyrelsen en gång per år.

Kommunstyrelsen beslutar också att under just 2021 ska av tidsmässiga skäl, beslutande och utdelande av medel äga rum endast en gång (annars två gånger/år).

Nytt stödsystem för föreningar

Ett nytt system för ekonomiskt stöd till föreningar har tagits fram av kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till Tomelilla kommun om en trolig förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Miljöförbundet har skött tillsynen på uppdrag av kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Denna tillsyn kommer även i fortsättningen skötas av miljöförbundet.

Yttrande på remiss översiktsplan Kristianstads stad

Kristianstad kommun har tagit fram en översiktsplan för Kristianstads stad och har lämnat förslaget till Tomelilla kommun för synpunkter.

I planen menar Kristianstad att det behövs en fortsatt samverkan vid planering av större investeringar som har betydelse för flera kommuner eller hela regionen. Det är ett ställningstagande som Tomelilla kommun tycker är positivt och ställer sig bakom. Utöver det, har Tomelilla kommun inga synpunkter på förslaget.

Detaljplan Smedstorp

Detaljplanen Tjustorp 2:78 behöver ändras för att stämma överens med användningen. Den omfattar området Smedstorps station och parkeringar. I samband med detta bör den också byta namn till Smedstorps station.

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för granskning.

Årsredovisningar

Kommunstyrelsen hade ett antal årsredovisningar för 2020 att ta ställning till.

De rörde:

AV Media Skåne, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM), Kommuninvest, Österlens Folkhögskola, Leader Sydöstra Skåne och Biogas Ystad-Österlen.

De tre förstnämnda godkändes för vidare hantering av kommunfullmäktige, vad gäller de övriga noterades, informationen.

Svar på motioner

Öka folkhälsan

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden, vill öka folkhälsan genom att utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen i centrala Tomelilla, samt att kommunen planerar för utegym i anslutning till de nya lekplatserna i byarna.

Kommunstyrelsen beslutar att skicka tillbaka ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.

 Vässa Sysavs mål och minska förbränningen

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, vill att Tomelilla kommun verkar för att Sysav, det avfallsbolag Tomelilla tillsammans med flera andra skånska kommuner äger, vässar sina mål vad gäller återvinning och minskad förbränning.

Motionären föreslår:

· Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

· Att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

· Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.

I förvaltningens utredning, anges om första punkten det inte finns möjlighet för Sysav att bestämma om hur renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras i en kommun. Detsamma gäller en kommuns möjlighet att bestämma detta över andra kommuner.

Vad gäller den andra punkten har Sysav meddelat att de i dagsläget inte har någon plan för att utöka kapaciteten för förbränning/energiåtervinning. Sysav kommer att utreda förutsättningarna för att ersätta de två äldsta pannorna, byggda 1973, med en ny modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är planerat till år 2030. Beslut utifrån denna utredning tas av ägarna under perioden 2024 - 2025.

Vad gäller den tredje punkten, arbetar Sysav redan aktivt genom olika åtgärder och incitament med att öka materialåtervinningen och sänka mängden utsläpp av fossilt koldioxid och mängden avfall med fossilt ursprung till energiåtervinning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå första punktens förslag, och att besvara de övriga såsom förvaltningen anger i sin utredning.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning för 2020 är klar.

Resultatet för 2020 är till 48,1 miljoner kronor. Det är 31,5 miljoner högre än vad som budgeterats.

I detta resultat ingår orealiserade vinster på 3,6 miljoner kronor och övriga reavinster på anläggningstillgångar på 4,9 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är de statsbidrag som betalades ut under året som en följd av pandemin, men också att nämnderna har följt sina budgetar väl.

Sista december var kommunkoncernens resultat 50,8 miljoner kronor. Enligt de regler som finns, kan då medel avsättas till resultatutjämningsreserv. Därför föreslås 13,5 miljoner kronor avsättas till denna.

Balanskravsresultatet, efter avsättning till resultatutjämningsreserven och nyttjande av sociala investeringsfonden, är 28,7 miljoner kronor

De tre finansiella mål kommunen har, är uppfyllda. Av kommunens 33 verksamhetsmål är 27 mål helt uppfyllda, två delvis uppfyllda och fyra inte uppfyllda.

Kommunen, bolagen och förbunden i Tomelilla kommunkoncern uppfyller det krav som finns på god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna och föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen. Kommunstyrelsen beslutar också föreslå att kommunfullmäktige tar beslutet att överföra resultat inom barn och utbildning enligt den huvudprincip per skola/förskola som gäller, samt att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Fler årsredovisningar

Kommunstyrelsen behandlade fler andra årsredovisningar 2020 under mötet. Besluten blir olika eftersom kommunen har olika ansvar i förhållande till de olika förbunden och bolagen.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF):

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Sörfs årsredovisningen.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK):

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen om SÖSKs årsredovisning till handlingarna.

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB):

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som ÖKRAB et har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Österlenhem AB:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som bolaget har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Tomelilla industri AB (TIAB):

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som TIAB har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid -19

Kommunerna har genom covid -19-lagen, getts möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel och därmed smittspridning. En rad kriterier måste uppfyllas för att det skulle kunna vara möjligt för kommunen att göra det.

Eftersom ett sådant beslut kan behöva fattas med kort varsel, föreslås kommunstyrelsen bli den politiska instans som får fatta det.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen rätt att besluta om förbud mot att vistas på särskilda platser enligt covid -19-lagen med följande villkor:

 • förbudet får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga en gång i ytterligare två veckor
 • det område som förbudet gäller, ska vara ett begränsat område angivet på en karta
 • beslut om förbud ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige
 • om påtaglig risk för trängsel inte längre finns, ska förbudet upphävas i förtid.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om att denna rätt gäller till och med den 30 september 2021.

Vision för skola - förskola

Familjenämnden har tagit fram förslag till skolvision mellan åren 2021 och 2030.

Den ska fungera som en riktlinje och en strävan för alla som verkar inom förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Det övergripande målet är att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till god utveckling och valmöjligheter i livet.

Fyra ledord finns i visionen: samverkan, arbetsro, individuellt fokus och motivation.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta visionen.

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem och Tomelilla industri AB (TIAB)

Nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen Österlenhem och Tiab är framtagna. Arbetet påbörjades under 2020. De nu färdiga dokumenten, bygger på mallar och underlag från Sveriges kommuner och regioner.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ny bolagsordning för Österlenhem och TIAB.

Detsamma gäller de två ägardirektiven, men med några tillägg:

Österlenhem och TIAB ska långsiktigt garantera fastigheternas värde. Österlenhem ska medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder inom bolagets bostadsområden.

Årsedovisningarna finns att läsa i sin helhet i kallelsen till kommunstyrelsemötet. Den hittar du på denna sida i kallelsen eller protokollet för detta kommunstyrelsemöte.

Remissvar regionalplan för Skåne

Under 2020 och 2021 gör Trafikverket en översyn av riksintressen för kommunikationer. Detta innebär förändringar av vilka trafikanläggningar som bedöms ha ett riksintresse

För sydöstra Skånes del är det fyra objekt som berörs och som föreslås tas bort som riksintresse.

 • väg 11, Simrishamn – Malmö
 • väg 13 Höör – Ystad
 • Simrishamnsbanan
 • Österlenbanan (Ystad – Simrishamn)

Länsstyrelsen i Skåne ber nu om synpunkter från kommunerna på Trafikverkets utpekande av nya riksintressen. Förvaltningen har tagit fram ett svar, som kommunstyrelsen beslutade stå bakom. Läs hela svaret i kallelsen eller protokollet från mötet på denna sida.

Svar på motion om ungdomspolitiskt handlingsprogram

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen tar fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Motionären menar att detta bör göras tillsammans med ungdomar som ett sätt att hitta bra former för demokrati för unga. Tanken är att handlingsprogrammet ska vara konkret, ständigt levande och innehålla frågor som unga själva tycker är viktiga att jobba med.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag.

Komplettering av internkontrollplan

Den internkontrollplan som i sin helhet antogs under förra kommunstyrelsemötet, har kompletterats med punkt som rör IT-säkerhet.

Kommunstyrelsen beslutar att anta kompletteringen.

Ansökan om deltagande i Skåne Nordost

Tomelilla kommun samarbetar i många frågor med andra kommuner, inte minst med grannkommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté – SÖSK.

Det finns dock ett värde med att delta i samt ha möjligheten att föra en dialog med politiska ledamöter och kollegor med hela östra Skåne som utgångspunkt. Tomelilla kommun önskar därför vända sig med en förfrågan till Skåne Nordost att löpande adjungeras i deras samverkanforum.

Kommunstyrelsen beslutar ansöka om att Tomelilla kommun ska få adjungeras till Skåne Nordost.

Svar på revisionens uppföljning fördjupade granskningar från år 2018

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer, har KPMG granskat om de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som genomfördes 2018 haft någon effekt. Det rör granskning av kommunens styrning och uppföljning av privata utförare, lärarnas arbetsmiljö, kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel samt kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att vad gäller de tre förstnämnda, har vissa rekommendationer om åtgärder vidtagits, medan andra inte.

Förvaltningen har lämnat utredande svar på revisionens påpekanden och med samma underlag, beslutar kommunstyrelsen svara revisionen.

Ny detaljplan för kvarteret Uttern

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får användas. Detaljplanen bestämmer till exempel om bostäder får byggas, hur mycket som får byggas och var byggnaderna får placeras.

Syftet med denna nya detaljplan, är att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning inom fastigheten Uttern 1. Planändringen har begärts av fastighetsägaren Österlenhem AB. Området som den nya detaljplanen omfattar, ligger i sydvästra delen av Tomelilla tätort och gränsar till Villagatan i öster, Lindesborgsvägen i söder och Ingenjörsgatan i nordväst.

Kommunstyrelsen beslutar att planförslaget godkänna detaljplan för kvarteret Uttern för granskning. Det betyder att planförslaget nu görs tillgängligt så att myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen får möjlighet att lämna synpunkter.

Svar på motioner

Träd som klimatskal

Mikael Holmberg (MP), föreslår att kommunen gör en inventering av fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att se var plantering av lövträd skulle kunna ske för att ge positiva effekter. Detta både ur energi- och komforthänseende för fastigheter och allmänna platser.

Vidare föreslår Mikael Holmberg att inventeringen resulterar i ett projekt som tas vidare för finansiering till investeringsberedningen.

Förvaltningen föreslår att inom kommunens fastighetsbestånd, under 2022 starta ett projekt för att undersöka växters effekt för att minska energiåtgången i fastigheten Tomelilla Ullstorp 1:7.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att:

 • frågan behandlas i översiktsplanen
 • ställa sig bakom att föreslaget projekt går vidare till investeringsberedningen

Offentligt drivna vårdboenden

Mona Nyhlén, Vänsterpartiet, föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Skånes kommuner (kommunförbundet), istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig regi.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga nej till motionens förslag. Förvaltningen har i sitt utredande svar, inget att anmärka på vad gäller mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi.

Kommunstyrelsens internbudget

Kommunstyrelsens internbudget ska fastställas senast den 31 januari 2021. Den innefattar politisk verksamhet samt kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsen (ram 2 504 tkr)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ram 80 tkr)

Kommunledningskontoret (ram 68 588 tkr)

Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudgeten för 2021.

Internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen

Varje år ska en plan för intern kontroll tas fram som en beredskap och just kontroll av olika risker för verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplanen.

Planeringsförutsättningar för 2022-2024

Arbetet med att ta fram nästa års budget för kommunen pågår. I denna process ingår att kommunstyrelsen fastställer de planeringsförutsättningar som gäller. Därefter går planeringsförutsättningarna vidare till de olika nämnderna som får yttra sig. Underlaget bygger på uppgifter från SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna och att dessa skickas vidare till nämnderna. I sina yttranden ska nämnderna också ange sina investeringsbehov med konsekvenser för driften för perioden 2022-2024. Dessa ska lämnas in senast 9 april 2021.

Livskvalitetsprogram

För att samla kommunens arbete med hållbarhet, har förvaltningen tagit fram ett livskvalitetsprogram. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och,trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. En politisk referensgrupp har funnits med i framtagandet.

Programmet ska fungera som ett styrdokument och som ett stöd för hela kommunen. Livskvalitetsprogrammet ska ersätta tidigare miljömålsprogram.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta livskvalitetsprogrammet.

Granskning av ärendeprocess i kommunstyrelsen och familjenämnden

Kommunrevisionen har låtit granska ärendeprocessen i både kommunstyrelsen och familjenämnden. Den sammanfattande bedömningen vad gäller kommunstyrelsen, är att det finns en ärendeprocess som fungerar, men att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner. Dessa rekommenderar kommunrevisionen att kommunstyrelsen tar fram.

Förvaltningen har tagit fram ett underlag för svar kring det som rör kommunstyrelsen i granskningen. I detta konstateras att kansliavdelningen påbörjat ett arbete med att ta fram och dokumentera ärendeprocessen.

Kommunstyrelsen beslutar besvara kommunrevisionen med förvaltningens svar.

Ansökningar från föreningar om räntefria lån

Föreningen Lunnarps Bollklubb har ansökt om om räntefritt lån på 250 000 kronor för att kunna köpa in automatisk bevattningsanläggning och gräsklippare.

Detsamma har Tomelilla Tennisklubb gjort för att kunna renovera tennisanläggningen samt, tillsammans med Tomelilla IF, kunna anlägga en padelbana utomhus. Klubben ansöker om 500 000 kronor respektive 250 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja båda ansökningarna räntefria lån med samma villkor som räntefria lån har tidigare beviljats till andra föreningar. Lunnarps Bollklubb får hela det ansökta beloppet, medan Tomelilla Tennisklubb får 250 000 kronor för anläggning av padelbana.

Svar på motioner

Utökning av antalet revisorer

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att antalet revisorer utökas från fem till sex. Motionären menar att enbart ha fem ledamöter blir sårbart vid exempelvis jävssituationer då det i praktiken kan innebära att färre tjänstgör.

I sitt utredande svar, konstaterar förvaltningen att denna fråga varit uppe för diskussion tidigare och att Kommunallagen specificerar att en kommun måste välja minst fem kommunrevisorer. I svaret anges också att det är lämpligt att förändringar av politisk organisation bör beredas av organisations- och arvodesberedningen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i linje med förvaltningens svar, samt lämna ärendet vidare till organisations- och arvodesberedningen.

Utbildning nämndledamöter

Mona Nihlén, Vänsterpartiet och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att att alla ledamöter efter varje val får genomgå en anpassad utbildning. Denna föreslår motionärerna innehålla de lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller för hur ett nämndsammanträde ska genomföras samt övergripande inom det område som den aktuella nämnden ansvarar för. Motionärerna menar att detta också borde gälla ledamöter som tillkommer under en mandatperiod

Förvaltningen ger i sitt svar exempel på utbildningssatsningar som getts vid nuvarande mandatperiods början och föreslår följande inför nästa mandatperiod:

 • Samtliga förtroendevalda i kommunen bjuds in till en digital grundutbildning i början av mandatperioden. Den vänder sig i första hand till dem som är nya men kan vara öppen för alla som vill att delta.
 • I varje nämnd tas frågan om utbildning upp på första sammanträdet för mandatperioden och där kan nämnden besluta om vad som främst behöver tas upp under en utbildningsdag.
 • Presidierna och kommunledningen bjuds in till en gemensam konferens.
 • Under mandatperioden erbjuds en grundutbildning för nyvalda en gång per år. Denna anpassas efter de nyinvaldas behov och önskemål.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen enligt förvaltningens svar.

Nytt pris till föreningsledare

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen inrättar ett föreningsledarpris för att uppmärksamma detta ideella arbete.

Förvaltningen påpekar att om ett föreningsledarpris inrättas, krävs det att reglerna för befintliga kring kultur- och idrottspriserna ändras. Detta för att tydliggöra vilka målgrupperna är för dessa redan befintliga priser.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag.

Detaljplaner exploateringsområden

Ida Bornlykke och Inger Åbonde, båda Socialdemokraterna, föreslår att kommunen före beslut om att exploatera mark för bostäder, uppdaterar detaljplaner för området till aktuell standard och regler om så inte är fallet.

I det utredande svaret som först passerat genom samhällsbyggnadsnämnden, påpekar förvaltningen att det endast finns enstaka byggbara tomter som regleras av äldre planer och att ålderdomliga detaljer i praktiken inte orsakar några större problem. Enligt plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan bekosta framtagandet och genomförandet. Det betyder att det ska bekostas av ägarna till aktuella fastigheterna i första hand, om kommunen inte har ett särskilt intresse av att utveckla ett område. Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som kommunen själv äger.

Förvaltningen menar vidare att rådande praxis helt är i linje med motionens förslag och att praxis därför inte behöver förändras.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens svar.

Bikupor

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, förslår att kommunen installerar en eller flera bikupor vid kommunhusets baksida eller annan lämplig plats, samt att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag och föreningar) till liknande initiativ.

Detta för att öka antalet insekter som kan pollinera växtlighet.

Förvaltningen förslår i det utredande svaret att i samband med ett kommande LONA-projektet kan enskilda invånare, föreningar och skolor uppmanas att exempelvis placera ut insektshotell eller skapa andra åtgärder som gynnar pollinatörers livsmiljöer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens förslag om kommunala bikupor, men att bifalla förslaget om att uppmana andra aktörer till olika åtgärder.

Språkkrav äldreomsorg

Per Gustafsson och Thony Blomgren, föreslår att kommunen inför ett obligatoriskt språkkrav i svenska vid rekrytering av personal till äldreomsorgen och ger exempel på hur detta kan testas.

I förvaltningens utredande svar, bedömer socialchef att det redan idag för ej legitimerade yrken finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet genom de allmänna råd som finns i Socialstyrelsens föreskrifter. Där specificeras att grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

Vid rekryteringstillfället kan arbetsgivaren undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga. Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt. I avtalet med entreprenören Förenade Care, finns idag krav på språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom det framgår av förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar.

Kommunstyrelsemötet inleddes med att kommunens olika näringslivspriser delades ut genom en digital ceremoni. Dessa skulle egentligen delats under näringslivsgalan i våras, vilken ställdes in.

Läs mer om vinnarna bland nyheterna här

Digitala kommunfullmäktigemöten

Eftersom coronapandemin utvecklats på ett sådant sätt att sociala kontakter mellan många människor inte är lämpligt, har förvaltningen utrett om kommunfullmäktigemötena kan hållas digitalt.

Sedan i våras finns ett beslut om att nämnder och utskott i Tomelilla kommun kan hålla digitala sammanträden, nu föreslås detta alltså gälla också kommunfullmäktige. Flera tekniska, strukturella och administrativa krav måste dock uppfyllas för att kommunfullmäktigemöten ska kunna hållas digitalt på ett sätt som följer Kommunallagen.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ledamöter och ersättare får delta digitalt på distans om ljud- och bildöverföring sker på ett sådant sätt att alla kan se och höra varandra på lika villkor. Det ska vara kommunfullmäktiges presidium som avgör om distansdeltagande kan tillåtas.

Yttrande bostadsförsörjningsprogram Simrishamn

Simrishamn har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för sin kommun. Innan beslut är det skickat till olika instanser för synpunkter, däribland Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen har inget att anmärka på vad gäller Simrishamns kommuns bostadsförsörjningsprogram.

Planuppdrag

Tre olika förslag om framtagande av nya detaljplaner hanterades under mötet. Dessa gäller Skölden 7 och Frigg 2 i centrala Tomelilla, samt Tryde 67:27.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya detaljplaner för samtliga tre fastigheter med ett tillägg vad gäller Tryde 67:27. I det planuppdraget ska även kommunägda del 1 av Tryde 13:22 inkluderas.

Initiativärende lunch och extrakostnader gymnasieelever

Socialdemokraterna vill, genom Sara Anheden, att Tomelilla kommun ersätter gymnasieelever för extra kostnader i samband med distansundervisning samt återkräver den del av skolpengen som avser skollunch för den period som eleverna inte serverats detta.

Förvaltningen har utrett frågan och konstaterar att Tomelilla kommun har fått återbetalat medel för utebliven skollunch av tre kommunala huvudmän, bland annat från Ystad kommun där mer än 50 % av Tomelillas ungdomar går på gymnasiet. Det administrativa arbete som skulle behövas för att återkräva medel hos de resterande ca 30 olika skolorna, bedömer förvaltningen skulle kosta mer än vad återkravet skulle ge.

Förvaltningens bedömning är också att det inte går att utforma en tillräckligt rättvis, rättssäker och träffsäker ersättningsmodell för att ersätta eventuella merkostnader för eleverna i efterhand.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun inte i efterhand ska ersätta för extra kostnader av samma skäl som förvaltningen angett. Kommun ska inte heller återkräva den del av skolpengen som avser skollunch då kostnaden för administrationen riskerar bli högre än intäkten.

Kommunstyrelsen beslutar också att Tomelilla kommun ska ersätta sina gymnasieungdomar med den rörliga delen av lunchkostnaden, motsvarande 14:40 kronor per dag om gymnasieskolan i sin helhet övergår till distansundervisning. Detta gäller för de ungdomar där den säljande kommunen inte fattat eget beslut om kompensation till eleverna. Detta gäller från 7 december 2020. Förvaltningen ska förbereda de utbetalningsrutiner som krävs för utbetalningen.

Svar på motioner

Arvode för nattvandring

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att personer som engagerar sig i nattvandring, ska kunna ersättas med ett arvode från kommunen.

Förvaltningen har tagit fram underlag till ett svar på motionen:

Tomelilla kommun har under året i projektform anammat en modell som Östra Göinge framgångsrikt arbetat med. Här är det föreningar som erbjuds utbildning och ersättning för nattvandring. Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har sökts till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Stiftelsen har meddelat de är beredda att stödja projektet med 50 procent av kostnaden under projekttiden.

Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månadersförlängning. Detta är under förutsättning att Tomelilla kommun tillför resterande 50 procent av kostnaden.

Målsättningen är att verksamheten ska fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om utvärdering visar på goda resultat. Familjenämnden beslutade i september att tillföra de kommunala medel som krävs för att projektet ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta besvara enligt förvaltningens svar.

Partistöd 2021

Varje år får partierna som är representerade i kommunfullmäktige ett partistöd.

Stödet beräknas utifrån del av prisbasbelopp som ett grundstöd, resterande faller ut beroende på hur många mandat partiet har.

För 2021 blir fördelningen:

Moderaterna: 70 552 kr

Centerpartiet: 70 552 kr

Liberalerna: 17 569 kr

Kristdemokraterna: 17 569 kr

Socialdemokraterna: 85 690 kr

Vänsterpartiet: 25 138 kr

Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr

Sverigedemokraterna: 85 690 kr

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utbetala partistöd enligt denna fördelning.

Livskvalitetsprogram

För att samla kommunens arbete med hållbarhet, har förvaltningen tagit fram ett livskvalitetsprogram. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Programmet ska fungera som ett styrdokument och som ett stöd för hela kommunen. Alla verksamheter i förvaltningen ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag.

Livskvalitetsprogrammet ska ersätta tidigare miljömålsprogram som sträcker sig framtill 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen.

Svar på granskning av bisysslor

Kommunrevisionen har granskat hur kommunen hanterar anställdas bisysslor. Förvaltningen har sammanställt ett svar.

Granskningen innehåller följande rekommendationer:

- Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en funktionärspost.

- Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente avseende bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige.

- Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade till reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör kommunstyrelsen tydliggöra vad som är att betrakta som en bisyssla.

- Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska återaktualiseras minst en gång per år.

- För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten av bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas sammanställda centralt.

Sammanfattat svarar förvaltningen följande:

Precis som revisorerna skriver i sin granskning är det i grunden är tillåtet att ha bisysslor. En del av rapporten som visar att kommunen har gjort inköp eller på annat vis överfört medel till företag och föreningar där anställda innehar funktionärspost för totalt ca 15,4 miljoner kronor, varav ca 15 miljoner kronor rör samma verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom.

Mer än 15,2 miljoner kronor av de 15,4 gäller elevpeng till tre olika friskolor. Det handlar alltså om utbetalningar som varken den anställde eller kommunen i övrigt kan påverka. Tittar man på de ca 15 miljoner kronor som betalts ut av samma verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom, så avser 14,97 mnkr betalningar till två friskolor.

Kommunstyrelsen kan säkerställa att rutiner följs avseende bisysslor då det finns framtaget introduktionschecklista för nyanställda. Här finns det särskilt upptaget ett moment kring bisysslor som ska vara klart och genomfört innan första arbetsdagen. Till arbetsgivarens hjälp att bedöma bisyssla utifrån de uppgifter som arbetstagare lämnar, finns Allmänna bestämmelser samt domar från Arbetsdomstolen. På kommunens intranät finns stöd för cheferna att i första läget bedöma och ta ställning till bisysslor utifrån om de är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadliga.

Blankett för anmälan om bisyssla finns för arbetstagaren att fylla i. Chef har möjlighet att begära in komplettering av informationen för att kunna skapa sig så bra bild av bisysslan som möjligt innan beslut fattas. Det är arbetstagarens ansvar och skyldighet enligt kollektivavtal att informera om bisysslor.

Förvaltningen menar att befintliga regelverk, lagar och avtal tillsammans med checklistor, rutiner, information på intranätet och stöd från HR-avdelningen bedöms tillräckligt för att kunna hantera bisysslor. Dessutom finns risk att ändringar i centralt överenskomna avtal mellan marknadens parter, inte harmoniserar med ett kommunalt reglemente.

Det nya underlaget för medarbetarsamtal har kompletterats med information om att bisyssla ska följas upp i samtalet med arbetstagare. Dokumentation från medarbetarsamtal sammanställs och sparas. Särskild modul har köpts in till personalsystemet där det finns möjlighet till systematisk uppföljning och central sammanställning av bisysslor. Förvaltningen föreslår vidare att HR-avdelningen ges i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för chefer i frågor kopplade till bisysslor och bedömning av sådana.

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig kring granskningsrapporten med förvaltningens svar.

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har sett över de lokala hälsoskyddföreskrifterna. De har nu reviderats och behöver beslutas politiskt i samtliga medlemskommuner.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta de nya förskrifterna. Dessa finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Renhållningsordning

Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning gller till och med 2020 och en ny renhållningsordning är framtagen av Österlens kommunala renhållnings AB och Sysav.

Med ett par mindre föreslagna förändringar från respektive förvaltning, beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ny renhållningsordning. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Renhållningstaxa 2021

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har tagit fram förslag på renhållningstaxa för Tomelilla kommun 2021. Förslaget innebär en höjning med 2 procent (trädgårdsavfall undantaget). Även förslag till taxa för container 2021 innebär en höjning med 2 procent. Den föreslagna taxan för slamtömning 2021 är oförändrad.

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Miljöbalkstaxa 2021

Gällande miljöbalkstaxa trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan taxan fastställdes har det visat sig att vissa verksamheter kräver mer tillsynstid medan andra kräver mindre. Miljöförbundet har sedan tidigare beslutat att ställa sig bakom de avgifter som debiteras och därför behövs revidering av taxan ses över med visst intervall.

När taxan ändras kommer tillsynsfrekvensen att öka eller minska alternativt att timmarna vid inspektionen blir fler eller färre. De minsta verksamheterna som har en besöksintervall på mer än tre år ligger kvar på timavgifter, det vill säga de faktureras efter att det skett inspektion.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxan. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har godkänt taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och överlämnat taxan för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Det finns engällande taxa sedan tidigare som ändrats inom vissa områden. I taxeförslaget finns färre justeringar. Under 2021 kommer taxan i samråd med krögarföreningarna i respektive kommun att revideras. Det ska vara tydligt vad som står bakom antalet timmar i taxan gällande alkoholtillsynen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxeförslaget. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201111.

Remissvar på miljöprogram för Ystad kommun 2021-2025

Ystad kommun har tagit fram förslag på ett nytt miljöprogram och har skickat det till Tomelilla kommun för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar sammanfattat svara att:

Programmet är välutformat och tar hänsyn till de internationellt och nationellt viktiga målen som finns för miljöarbetet.

Hållbarhetsarbetet med fokus på miljö och folkhälsa är ett långsiktigt arbete som gynnas av ett mellankommunalt samarbete. Speciellt avseende de frågorsom är gränsöverskridande såsom vattenfrågor, ekosystemtjänster, turism och klimatförändringar.

Tomelilla kommun ser positivt på ett utökat samarbete inom hållbarhetsarbetet olika aspekter.

Svar på motion om att återta lokalvård i kommunal regi

Ida Bornlykke, Socialdemokraterna och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion om att kommunen bör återta lokalvården i egen regi.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ändrat planuppdrag för Baneret 13

I maj 2019 tecknades ett avtal kring upprättande av ny detaljplan för fastigheten Baneret 13 mellan fastighetsägaren och kommunen. Ägaren till intilliggande fastighet Baneret 12, har köpt in Baneret 13 och önskar nu att planavtalet överlåts samt innefattar båda fastigheterna.

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för användning inom handel, bostäder och hotell och att öka byggrätten. Att ta bort ett allmänt kommunikationsstråk inom fastigheternas område, är ett ytterligare syfte.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att planavtalet övergår till nuvarande ägare samt utökas att också gälla Baneret 12. Planuppdraget för Baneret 13 ska omfatta även Baneret 12 med samma inriktning som tidigare.

Delårsrapport för januari – augusti 2020

Den ekonomiska prognosen för helåret har förbättrats från -10,3 miljoner kronor vid förra delårsrapporten jan - april till +18,5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 16,5 miljoner kronor, prognosen pekar nu på 35 miljoner kronor.

Den stora förändringen i prognosen består av att finansförvaltningen har förbättrats från -11 miljoner kronor till +15,2. Skatteintäkterna har inte minskat så mycket som har befarats.

De flesta nämnderna har förbättrat sitt resultat från förra delårsrapporten förutom vård- och omsorgsnämnden som minskar sitt överskott från 3 till 0,5 miljoner kronor.

31 av 33 verksamhetsmål bedöms bli uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsens medel för oförutsett

Kommunstyrelsen beslutar att använda drygt 2,3 miljoner kronor ut budgetposten för oförutsedda kostnader till olika satsningar. Bland dessa finns utrustning för digital nattillsyn inom stöd och omsorgs verksamhet, läsplattor till äldreomsorgen, materialinköp till fritidsgården, uppdatering av digital teknik i mötesrum samt kommunfilm.

Omfördelning av investeringsmedel

De medel som i budgeten för 2020 avsatts för fiberutbyggnad, har inte helt behövts användas. Därför beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 5 miljoner kronor istället används till ombyggnation av Brösarps skola/förskola, meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss samt digitala informationstavlor.

Begäran från räddningsförbundet om att få en del av statsbidrag

Sörf, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, vill ta del av de statliga medel som Tomelilla kommun får med anledning av coronapandemins effekter.

Kommunstyrelsen beslutar att avslå denna begäran. Kommunstyrelsen vill också att Sörf återkommer med en plan för hur förbundet tänker hantera ett befarat underskott.

Budget 2021

Flera ärenden berör kommunens budget 2021.

Skattesats: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att behålla nuvarande skattesats på 20,61 kronor.

Avgifter och taxor: Berörda nämnder har tagit fram förslag på de taxor och avgifter som finns inom kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta dessa.

VA-taxa: Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 3 % från och med 1 januari 2021. Detta behövs för att täcka kostnaderna för nödvändiga investeringar.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya VA-taxan.

Mål och budget med plan för 2022-2023

Som förslag fanns ett underlag från förvaltningen tillsammans med särskilda satsningar från Alliansens partier. Detta förslag gick vidare till kommunfullmäktiges nästa möte. Till detta möte kan budgetförslag från övriga partier komma in. Läs budgetförslaget med Alliansens satsningar i "Kallelser och handlingar kommunstyrelsens möte 20201007" på denna sida.

Mål för kommunstyrelsen 2021

Verksamhetsnämnderna och kommunstyrelsen tar fram mål varje år. De olika målen är alla kopplade till de övergripande strategiområden kommunfullmäktige beslutat ska gälla under mandatperioden.

Dessa beslutas gälla för kommunstyrelsen 2021:

Strategiområde 1 - Hållbar utveckling

 • Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.
 • Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.
 • Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn

Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt

 • Invånare, näringsliv och besökare ska känna en hög servicegrad och ett gott bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun.
 • Invånarna ska uppleva att det är meningsfullt att engagera sig, påverka och deltaga i kommunens utveckling
 • Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare

Strategiområde 3 - Trygghet och hälsa

 • Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras
 • Tomelilla upplevs som en trygg kommun.

Vision och devis

Under en tid har ett arbete pågått för att ta fram en ny vision för Tomelilla kommun. Kommunstyrelsen beslutade att följande förslag med tillhörande devis ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt avgörande:

Vision: I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår

gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis: Tomelilla på Österlen; en kreativ och hållbar bit av Skåne.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att också inrätta en visionsfond med 200 000 kr per år från 2021. Denna ska vara riktad till de invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra Tomelilla i visionens anda.

Utförande av personlig assistans

Under våren försattes den entreprenör som i Tomelilla kommun utfört personlig assistans i konkurs.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra en upphandling enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) för utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar

Kommunstyrelsen beslutar om två nya riktlinjer som båda rör mark och exploatering.

Syftet med riktlinjerna för exploateringsavtal är att göra det tydligt för den som vill ingå ett exploateringsavtal vilka principer kommunen har kring kostnadsberäkningar och andra förhållanden av betydelse.

Riktlinjer för markanvisningar förtydligar kommunens roll och utgångpunkter i olika exploateringsprocesser och syftar till att säkra att marken i Tomelilla används på ett sätt som gynnar såväl allmänheten som den enskilde medborgaren. Markanvisningar innebär att kommunen tillsammans med privata aktörer skapar förutsättningar för att

Tomelilla ska fortsätta växa och utvecklas. En markanvisning är ett avtal för exploatering av mark som ägs av kommunen och som senare kommer att överlåtas till exploatören.

Riktlinjerna i sin helhet finns i "Kallelser och handlingar kommunstyrelsens möte 20201007" på denna sida.

Yttrande översiktsplan Sjöbo

Sjöbo kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan. Denna är lämnad till Tomelilla kommun för synpunkter.

Kommunstyrelsen beslutar om ett svar till Sjöbo som kan sammanfattas med:

Sammantaget är översiktsplanen väl utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i båda kommunerna.

Detaljplan Smedstorp station

Tomelilla kommun har ett avtal med Trafikverket om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om överföring för mark som inte används för järnvägsändamål och dess anläggningar. Enligt detta avtal ska parkeringen vid stationen överföras till Tomelilla kommun. För att kunna ändra användning av marken, krävs också en ändring i detaljplanen. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Detta bör nu granskas.

Kommunstyrelsen godkänner att detaljplanen för Smedstorps station ställs ut för granskning.

Ny detaljplan  

En ny detaljplan för Skölden 4 och 8 i centrala Tomelilla behöver tas fram. Detta för att göra det möjligt att bygga bostäder.Kommunstyrelsen beslutar ge verksamhet samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny detaljplan för de båda fastigheterna.

Svar på motioner

Förbättrad intern samordning

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill att den interna samordningen i kommunen förbättras. Detta ska ske genom tydlig information kring hur man ska agera som tjänsteperson när man identifierar delar eller processer som inte främjar den totala kommunala verksamheten. Han vill också att en översyn av hur processerna ser ut i syfte att hitta förbättringsbehov, genomförs. I det sammanhanget föreslår han att digitala verktyg används.

Förvaltningen har genom utvecklingschefen lämnat ett svar som samlar det arbete med ständiga förbättringar som redan görs. Exempel som nämns i svaret är arbetet med ledar- och medarbetarpolicy, rutinen för synpunkter och klagomål samt införda Krångelportalen. Vad gäller digitalisering, är just ett av syftena att förbättra arbetsmetoder. I utvecklandet av nya e-tjänster ingår kartläggning av processer.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med detta svar.

Lokaler för daglig verksamhet

Axel Olsson, Socialdemokraterna och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, vill att förvaltningen ges i uppdrag att utreda kostnader, utformning och placering av lokaler för daglig erksamhet.

Eftersom detta arbete redan pågår i förvaltningen, förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige säger ja till motionen.

Landsbygds- och tätortsprogram

Alliansen vill att kommunen tar fram ett landsbygds- och tätortsprogram. Syftet med arbetet och planerna är dels att säkerställa strategier för tillväxt på landsbygden och i tätorterna, dels att säkerställa ett landsbygdsperspektiv i den kommunala organisationen. Genom arbetet ska också invånarnas delaktighet inför beslut och planering öka.

Som en grund för programmen finns kommunens översiktsplan. Arbetet ska vara klart i slutet av 2021, med beredskap för en förlängning på grund av pågående pandemin.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge detta uppdrag till just kommunstyrelsen och förvaltningen.

Natur- och parkprogram

Som ett tillägg till översiktsplanen, har förvaltningen tagit fram ett natur- och parkprogram. Det ersätter det nuvarande naturvårdsprogrammet. Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden kring olika naturområden inom Tomelilla kommun.

Natur- och parkprogrammet ska fungera som

 • en aktuell och samlad redovisning av kommunens befintliga och potentiella naturvärden
 • ett redskap för kommunens politiker och tjänstemän i arbetet med fysisk planering
 • en vägledning i kommunens arbete med naturvård, miljömål och friluftsliv

Det ska också peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och friluftsliv samt förmedla kunskap om kommunens höga naturvärden och öka förståelsen för bevarande- och utvecklingsarbete. Programmet kan också inspirera till besök eller boende i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att natur- och parkprogrammet ställs ut för samråd.

Nytt avtal om samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne

För sydöstra Skånes samarbetskommittée, SÖSK, har ett nytt avtal tagits fram som berör Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner. SÖSK är ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över kommungränserna.

Ystad kommun ansvarar för administration och ansvar för de gemensamma ekonomiska förutsättningarna för samverkan. I avtalet specificeras att kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun i direkt proportion till antalet invånare.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det gemensamma avtalet har ordalydelser som stödjer detta och att förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021,

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystads-Österlenregionens miljöförbund

Under 2019 beslutades att den gemensamma alkoholtillståndshandläggningen i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner skulle föras över till Ystads-Österlenregionens miljöförbund. Därför har en ny förbundsordning och nytt reglemente behövts ta fram för att passa med den nya ordningen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta såväl förbundsordning som reglemente.

Ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet samlar de skånska kommunerna i de frågor som man vill utveckla och arbeta med tillsammans. I dag består finansieringen av Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. Grunden har varit kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Fördelningen bedöms inte vara transparent utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Ibland har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek varierat kraftigt och försvårat både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår.

Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun. Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om såväl den nya modellen som det förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023 som styrelsen för kommunförbundet lämnat.

Utökad investeringsram för VA-verksamheten

På grund av fördyrningar av planerade projekt samt nödvändiga tillkommande, behöver kommunens verksamhet för vatten och avlopp en utökad investeringsram under 2020. Omprioriteringar och framflyttningar av andra åtgärder har gjorts, men förvaltningen bedömer att de som nu innebär högre investeringskostnader än budgeterat, är nödvändiga att genomföra.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsramen från 22 miljoner kronor till 36 miljoner.

Yttrande tågstrategi Region Skåne

Region Skåne har tagit fram en strategi för tågtrafik som man nu önskar synpunkter på från kommunerna. Tomelilla lämnar ett remissvar tillsammans med grannkommunerna Ystad, Simrishamn och Sjöbo inom ramen för SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommittée).

I svaret anges att SÖSK-kommunerna tycker det är positivt att regionen lyfter behovet av investeringar i Ystad-Österlenbanan. Kommunerna anser dock att behovet av investeringarna behöver komma tidigare än vad som anges i strategin för att kunna möta såväl kommunerna s som regionens utvecklingsmål och resenärernas efterfrågan.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sydöstra Skånes Samarbetskommittés gemensamma svar till Region Skåne.

Yttrande nya trafikföreskrifter för väg 13

Ystad och Sjöbo kommuner har fått möjlighet att yttra sig kring förslag om nya trafikföreskrifter för väg 13. Svaret lämnas till Trafikverket gemensamt från SÖSK, därför deltar även Tomelilla kommun genom beslut i kommunstyrelsen.

Den främsta synpunkten har kommunerna på en hastighetssänkning från 90 till 80 km i timman på 12 km-sträckan Hedeskoga (norr om Ystad) till Assmåsa (söder om Sjöbo). Kommunerna anser att eftersom Ystad är utpekad som regional kärna, är väg 13 en viktig länk för att binda samman Sjöbo och Ystad. Väg 13 är också en viktig regional och interregional länk från sydöstra Skåne och vidare norrut.

Förslaget att sänka hastigheterna på väginfrastrukturen utan att samtidigt arbeta med åtgärder för att öka tillgängligheten, ger en uppfattning om att det är lättare att prioritera ner satsningar i delregionen.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna det gemensamma svaret.

Svar på initiativ om översyn av ansvar för arbetsmiljöfrågor

Socialdemokraterna vill att förvaltningen ska göra en översyn av ansvarsfördelningen av arbetsmiljöfrågor mellan nämnder och styrelser. Bakgrunden är att dagens reglemente anger att kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar för all personal, alltså även den personal som arbetar i verksamheter som styrs av facknämnder.

HR-chefen och kanslichefen har utrett frågan. Anledningen till att facknämnderna inte har ansvaret för arbetsmiljön, beror på att kommunen har en enda förvaltning och med det följer att det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalpolitiskt övergripande frågor lyfts, redovisas och beslutas i kommunstyrelsen. En förändring av detta ansvar, kräver också en organisatorisk förändring.

Det bör i så fall beredas politiskt. Planen är att under hösten 2020 tillsätta en organisations- och arvodesberedning inför kommande val. Frågan skulle kunna överlämnas till denna.

Kommunstyrelsen beslutar besvara initiativet med detta och ge den kommande organisations- och arvodesberedningen i uppdrag att behandla frågan.

Detaljplaner

Kommunstyrelsen fattar beslut kring följande detaljplanearbete:

 • Tomelilla 10:239 och Tallen 14 – uppdrag till verksamhet samhällsbyggnad att påbörja detaljplanearbete
 • Västra industriområdet syd, Östra industriområdet och Idrottsplats Lunnarp – planförslagen kan läggas ut för samråd.

Svar på motioner

Webbsänt kommunfullmäktige

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds.

I utredningen har kanslichefen inhämtat uppgifter och erfarenheter från en rad andra kommuner. Slutsatsen som dras är att för att få en kvalitativ sändning, blir kostnaden relativt hög i förhållande till hur många som kan förmodas titta på sammanträdet digitalt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens svar samt skicka frågan vidare till budgetberedningen.

Skolresa till Auschwitz-Birkenau

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna, vill att studieresor till platsen för förintelselägret Auschwitz-Birkenau ska anordnas för högstadieelever.

Skolchefen har utrett frågan. I svaret anger han att en studieresa av detta slag stämmer bra in i det uppdrag skolan har, men att det är rektor som ytterst ansvarar för skolans inre arbete.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med detta svar.  

Uppmärksamma lång och trogen tjänst inom daglig verksamhet

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, föreslår att deltagare inom daglig verksamhet omfattas av samma rutiner för avtackning och uppvaktning på samma sätt som kommunens personal.

Frågan har undersökts av verksamhet stöd och omsorgs kvalitetschef. I svaret konstaterar hon att intentionen i motionen är god, men att det är förenat med en rad komplicerande faktorer att jämställa daglig verksamhet med lönearbete och att inlemma deltagarna i reglementen för kommunens anställda. I praktiken förekommer dock redan en uppvaktning vid avslut eller födelsedagar inom daglig verksamhet som personalen där ordnar som en aktivitet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att delvis besvara motionen med det som personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom daglig verksamhet.

Klimatanpassning

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill att klimatanpassning ska införas i alla nämnders verksamhetsplan och i de kommunala bolagens ägardirektiv.

Frågan har utretts av hållbarhetsstrategen som i sitt svar anger att arbetet med klimatanpassning och dess effekter täcks in av ställningstagande i översiktsplanen samt i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med detta svar.

Vita jobb

Peter Boström, Socialdemokraterna, vill att kommunen inför modellen ”Vita jobb” i arbetet med upphandlingar. Syftet med modellen är säkerställa villkor för arbetstagare som sysselsätts genom kommunens upphandlade varor och tjänster.

I utredningen av motionens förslag, framkommer att det redan idag finns krav som rör arbetsrätt. Att införa modellen anses också försvåra den samverkan på upphandlingsområdet som finns tillsammans med Ystad, Simrishamn och Sjöbo då dessa kommuner inte har ”Vita jobb” som modell i sina riktlinjer.  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Medarbetarpolicy

Kommunens HR-avdelning har samordnat och sammanställt en medarbetarpolicy för Tomelilla kommun. Medarbetare och fackliga representanter har varit delaktiga i framtagandet av värdeord och formuleringar under rubrikerna måluppfyllelse, att skapa värde, att samspela, att leda sig själv och att vilja lyckas.

Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn.

Uppföljning in i tjänsteskrivelse

Per Gustavsson, Sverigedemokraterna, har i ett initiativärende gett förslaget att ytterligare tre specifika konsekvensperspektiv ska fogas till den mall för tjänsteskrivelser som förvaltningen använder för att utreda ärenden. Idag finns ekonomiska konsekvenser (och finansiering,) barn- och miljöperspektiv med här.  

Per Gustavsson vill att också ”juridisk bedömning”, ”samverkan med berörda fackliga organisationer” och ”uppföljning” tas in som underrubriker i tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att utvidga med en av dessa – uppföljning.

Medborgarlöften

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun tillsammans med lokalpolisområde Ystad ger invånarna löfte om:

 • att under 2020 arbeta med att öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna i Tomelilla kommun genom att vid varje genomförd trygghetsvandring välja två föreslagna aktiviteter som ska genomföras/åtgärdas under året av polis och kommun
   
 • långsiktigt och i samverkan mellan socialtjänst och polis fortsätta med oanmälda hembesök för barn upp till 18 år, i syfte att identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer. Syftet är att uppmärksamma individen och familjen på riskfaktorer som kan leda i negativ riktning för barnets hälsa och utveckling. Vidare är syftet att öka skyddsfaktorer kring barnet som leder till positiva förändringar.

Det här ska kommunen och polisen åstadkomma tillsammans:                   

 • Genom utvalda genomförda aktiviteter från trygghetsvandringar öka tryggheten för kommuninvånarna. Detta mäts i den årliga trygghetsmätningen som genomförs i samarbete mellan kommunen och Polismyndigheten.
   
 • Genomföra oanmälda hembesök och tillsammans med individen och dennes familj identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

Reducerade tomtpriser för energineutrala bostäder

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att reducera

tomtpriset för att stimulera byggandet av energineutrala hus. Efter utredning föreslår samhällsbyggnadsnämnden att priset för en kommunal tomt ska reduceras med 25% för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på tomten.

Pengarna återbetalas när bostaden/bostäderna är uppförda, har ett slutbesked och en verifikation om att energikonsumtionen är noll lämnats in.  Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reducerade tomtpriset enligt förslagets upplägg.

Svar på motioner
 

Bin och blommande ängar

Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP), förslår att kommunen under året inventerar vilka kommunägda områden som kan göras om till blommande ängar. Genom detta kan pollinerande insekter gynnas liksom miljön i stort då gräsklippningsbehovet minskar. Ängar ska inte klippas förrän efter blomningen, vilket också sparar på ekonomiska resurser.

I förvaltningens utredande svar, tas lokala naturvårdssatsningen (LONA) upp. Här kan medel från Naturvårdsverket sökas genom länsstyrelsen för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En satsning på vilda pollinatörer infördes 2020.

Satsningen ska förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering. Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som ordinarie LONA-bidrag söks.

Förvaltningen har tagit fram förslag på vilka områden i Tomelilla tätort som kan vara aktuella.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen positivt med förvaltningens svar.

Klimatnödläge

Mikael Holmberg (MP) föreslår att Tomelilla kommun likt EU-parlamentet utlyser klimatnödläge för att signalera att kommunen förstått allvaret och är beredda att agera.

Förvaltningen påpekar att flera olika satsningar och utvecklingsarbeten är igång som rör klimat och hållbarhet. Att utlysa klimatnödläge riskerar ta fokus från det arbete och de ansträngningar som krävs för att uppnå de mål som redan är satta.

Att utlysa klimatnödläge får inte heller medföra att kommunen åsidosätter sina övriga åtaganden.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens underlag.

Träd som klimatskal

Mikael Holmberg (MP), föreslår att kommunen gör en inventering av fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att utröna var plantering av lövträd skulle kunna ske för att ge positiva effekter ur energi och komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser.

Vidare föreslår Mikael Holmberg att inventeringen resulterar i ett projekt som tas vidare för finansiering till investeringsberedningen.

Förvaltningen har redan gjort en inventering där planteringar delats in i ”skyddsplanteringar” och ”tätortsträd”. Förvaltningen menar att med tanke på kostnaderna, bör en mer detaljerad utredning göras av platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag och som projekt sträcka sig över en tioårsperiod.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionens första del med förvaltningens yttrande, samt avslå den andra delen.

Gratis kaffe till kommunanställda

Ida Bornlykke och Anders Throbeck, båda (S), förslår att kommunen erbjuder alla anställda gratis kaffe.

Förvaltningens beräkningar visar på en estimerad kostnad om 500-650 tkr/år om kaffet bryggs på vanliga kaffebryggare. Om kaffemaskin används blir kostnaden ca 880 tkr/år.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Digitalt omröstningssystem

Inger Åbonde, (S), föreslår att kommunen inför ett digitalt system för omröstningar i kommunfullmäktige.

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny upphandling av digital möteshantering. Målsättningen är att i den nya upphandlingen även ska krävas, utöver den digitala möteshanteringen som alla förtroendevalda i Tomelilla kommun redan använder, att det ska gå att omrösta digitalt med iPads.

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 beslutat att ställa sig positivt till att införa ett digitalt omröstningssystem.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Årsredovisning för 2019

Förvaltningen har sammanställt kommunens årsredovisning för 2019.

Resultatet uppgår till 12,1 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än budget.

Balanskravsresultatet efter ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 2,4 mnkr.  Enligt de regler som gäller, medger inte det låga resultatet någon avsättning till resultatutjämningsfonden. Utifrån det låga balanskravsresultatet bedöms det inte vara aktuellt med någon avsättning till sociala investeringsfonden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn – och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 • godkänna årsredovisningen
 • överföra resultat inom barn och utbildning enligt gällande huvudprincip per skola/förskola
 • inga avsättningar görs till sociala investeringsfonden

Intern kontroll

Förvaltningen har gjort en uppföljning av den internkontrollplan som kommunstyrelsen beslutade om för 2019.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna internkontrollplanen.

Ändrad budgetprocess 2021

I kommunens ekonomistyrningsreglemente anges att budget ska fastställas i juni året före budgeten ska gälla. Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i samband med utbredningen av covid-19, har förutsättningarna ändrats. Skatteunderlagsprognoserna som Sveriges kommuner och regioner lämnade i början av året och som låg som grund för kommunens planeringsförutsättningar, kommer att kraftigt revideras ner.

Kommunstyrelsen beslutar därför att föreslå kommunfullmäktige att göra avsteg från reglementet och istället fastställa budget 2021, plan för 2022 och 2023 samt taxor och avgifter för 2021 vid sammanträdet 2 november 2020.

Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten

Socialdemokraterna har föreslagit att en kartläggning av narkotikaförekomster i Tomelilla kommun genomförs med hjälp av analyser av substanser i avloppsvatten.

Förvaltningen har nu utrett frågan.

I utredningen framgår att samverkansarbetet intensifierats mellan polis och kommunen vad gäller problem- och lägesbild för narkotikabruk i Tomelilla. Samverkansmodellen omfattar även orsaksanalys och aktivitetsplan. Fokusområdet är barn och unga.  Förvaltningens slutsats är att värdet av att generellt mäta avloppsvattnet får anses som ringa utifrån den kunskap som redan finns.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun ändå, i samarbete med polisen, ska ta prover på avloppsvatten för att kartlägga vilka narkotiska substanser som förekommer i kommunen.

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för utställning

Tomelilla och Simrishamns kommuner har genom Österlens kommunala renhållningsbolag (Ökrab) tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar: avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan).

Underlaget har tagits fram gemensamt för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystads kommuner. Renhållningsordningen består av två delar, avfallsföreskrifter och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan) - från avfall till resurs.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter och att skicka desamma på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Program för uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen ska kommunen kontrollera och följa upp verksamhet som genomförs på uppdrag av till privata utförare. Genom avtalen ska kommunen få tillgång till information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.  Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten, desto större krav på uppföljning och kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till den praxis som finns och förtydligat ansvarsfördelningen samt hur uppföljningen och rapportering ska genomföras.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta programmet för uppföljning av privata utförare.

Detaljplan kvarteret Uttern

Österlenhem AB har inkommit med en begäran om planändring för Uttern 1 för att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning. Förvaltningen har tagit fram en ny detaljplan för området.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen för samråd.

Svar på motioner

Slöjförbud i skolan

Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, har i en motion föreslagit att Tomelilla kom mun ska införa ett förbud mot att bära slöja i skolans verksamhet.

Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till såväl grundlag som Europakonvention, ska följas vid kommunal normgivning. Detsamma gäller ordningsregler i skolan. Ett kommunalt slöjförbud anses därför inte möjligt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Avgifter i skolan

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, genom Sara Anheden och Inger Åbonde, lyfter i en motion alla barns rätt till en avgiftsfri skola. I Skollagen finns dock med en skrivning om att skolan får ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Motionärerna efterlyser en samsyn mellan kommunens skolor i tolkningen av avgifter. Hur mat hanteras i samband med skolutflykter, tar motionärerna också upp.

I sin utredning konstaterar förvaltningen att gemensamma riktlinjer skulle öka likvärdigheten för eleverna. Vad gäller utflykter, serveras det i nuläget mat från skolan. Maten anpassas efter utflyktens art och valmöjligheterna för eleven är därför begränsade.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla två av motionens förslag:

 • upprättande av gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor
 • ett tak för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett läsår

Den del av motionen som rör att skolorna ska stå för den mat som eleverna behöver i samband med skolutflykter, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige ska anse besvarad.

Energibesparing i fastigheter

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill i sin motion ge förvaltningen i uppdrag att göra en inventering av kommunens fastighetsbestånd för att identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög energianvändning. Därefter vill Mikael Holmberg att förvaltningen presenterar vilka åtgärder och investeringar som krävs för att minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisar återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad minskad energianvändning till investeringsberedningen.

Förvaltningen har utrett motionens förslag. och föreslår att de fem fastigheterna med högst energiförbrukning väljs ut. Förslag till åtgärder och investering tas fram såsom motionärens föreslår.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen enligt förvaltningens förslag samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Sammanträde 20200226

Politisk referensgrupp för livskvalitetsprogram

Vid senaste kommunfullmäktigemötet, beslutades att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett livskvalitetsprogram samt att en politisk referensgrupp för programarbetet ska utses.

Kommunstyrelsen beslutar att varje parti utser en person som ska ingå i referensgruppen och därefter lämna uppgiften till förvaltningen.

Uppdrag till förvaltningen att se över ansvarsfördelningen av arbetsmiljöfrågor mellan nämnder och styrelser

Socialdemokraterna vill att ansvaret för arbetsmiljö ses över. Bakgrunden är enligt (S) att den politiska organisationen med nämnder inte följt med i reglemente för arbetsmiljöansvar. Allt sådant ansvar ligger idag på kommunstyrelsen trots att förvaltningens verksamheter till största delen svarar mot nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utreda frågan vidare.

Utökad konsekvensbeskrivning

Sverigedemokraterna vill att alla beslutsunderlag till politiken ska, utöver ekonomiska konsekvenser, barn- och miljöperspektiv, också innehålla juridisk bedömning, samverkan med berörda fackliga organisationer och uppföljning

Kommunstyrelsen beslutar även här att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utreda förslaget.

Fördelning av statliga välfärdsmedel

Tomelilla kommun förväntas få sammanlagt 6,8 miljoner kronor (mnkr) extra från staten från de så kallade ”välfärdsmiljarderna”. 4, 6 mnkr kommer från regeringens ursprungliga förslag, medan 2,2 mnkr kommer från den satsning som drivits igenom av oppositionspartierna och snart ska beslutas om i riksdagen.

Pengarna ska nu fördelas i kommunen.

Alliansen i Tomelilla föreslår att 4,6 mnkr läggs till familjenämndens budgetram med 3 mnkr till gymnasieverksamhet, 1 mnkr till förskoleverksamhet och 0,6 mnkr till grundskoleverksamhet. De resterade 2,2 mnkr fördelas som tillfälliga extramedel under året med 1,1 mnkr till förskoleområdet och 1,1 mnkr till grundskoleområdet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta beslut enligt detta förslag.

Svar på motioner

Underhållsplaner för kommunens fastigheter

Thony Blomgren, (SD) föreslår i en motion att kommunen ska upprätta fleråriga underhållsplaner för fastighetsbeståndet för att långsiktigt kunna arbeta med investeringar och underhåll. Motionären lämnar 10 år som förslag.

I förvaltningens svar framgår att det i nuläget redan finns flerårig underhållsplan, närmare bestämt på tre år. Förvaltningen anger att det inte är hållbart med planer som sträcker sig över för lång tid, då verksamheterna som använder fastigheterna ständigt förändras utifrån hur samhällets behov ser ut. Förvaltningen föreslår att en utökning till fem år skulle kunna vara relevant.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att delvis anta motionen genom att utöka underhållsplaneringen till fem år.

Artificiell intelligens (AI) som stöd för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Per Gustafsson (SD) vill i en motion att kommunen utreder och, vid positivt utredningsresultat, börjar använda AI-teknik i arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn. Enligt Per Gustavsson används detta redan i andra kommuner.

Förvaltningen menar att den AI-teknik som idag börjat användas, endast ger en första indikation på att läs- och skrivsvårigheter kan finnas. Fler tester måste till för en djupare bedömning. Förvaltningen bedömer att de metoder som används i skolan idag är tillräckliga för tidigt fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter. Att använda av AI bör därför vänta till dess att tekniken är mer mogen och utvärderad.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besvara motionen såsom förvaltningen svarat.

Konstnärlig utsmyckning

Mikael Holmberg (MP) föreslår att kommunen ska införa principen att 1 % av byggkostnaden ska riktas till konstnärlig utsmyckning. Mikael Holmberg vill också att en inventering av gamla och nya byggnader genomförs de kommande åren för att undersöka var det skulle vara möjligt med en konstnärlig utsmyckning enligt principen som föreslagits. 

Det finns idag redan ett system för inventering och hur kommunens lösa konstverk kan rotera bland kommunens fastigheter. Förvaltningen menar att det är ett alltför omfattande arbete att inventera såsom Mikael Holmberg föreslår.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Obetalad avgift inte ska leda till avstängning av barnomsorg

Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om att om att barn inte ska stängas av från barnomsorgen om vårdnadshavare eller föräldrar inte betalar avgiften. Så sker idag efter två månaders utebliven betalning.

Förvaltningen konstaterar att det endast finns en gammal dom i Regeringsrätten från 1982 att luta en bedömning på. Efter det har såväl ny skollag som rätten till allmän förskola med viss avgiftsfri förskoletid införts.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna motionen vidare till kommunfullmäktige med förslag att motionen beviljas tillsammans med ett uppdrag till familjenämnden att arbeta vidare med att ta fram hur andra sanktioner kan se ut om avgiften inte betalas.

Arbetsmarknadsdag

Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) vill att kommunen inför en arbetsmarknadsdag för kommunens åttondeklasser. Motionärerna menar att genom att eleverna under dagen får besöka olika arbetsplatser, underlättas gymnasie- och yrkesval. Besöken skulle också kunna leda till praktik, sommar- och/eller extrajobb. Näringslivet får samtidigt möjligheten att presentera sig och berätta vad man kan erbjuda unga.

Förvaltningen berättar i sitt svar att det redan arrangeras en arbetsmarknadsmässa vartannat år för kommunens åttor och nior där eleverna kan träffa arbetsgivare. Det är åter dags i år. Planen är att målgruppen ska utökas så att också arbetssökande och andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Såväl offentliga arbetsgivare som privata näringslivet ska ha möjlighet att delta.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens svar.

Mångfaldsvecka och utbildning HBTQ

Sara Anheden (S) vill att kommunen arrangerar en mångfaldsvecka en gång om året för att manifestera alla människors lika värde.

Bo Herou (KD) föreslår i en annan motion att förtroendevalda och anställda ges utbildning i HBTQ-frågor.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med kommande livskvalitetsprogrammet fånga upp syftet med båda motionerna och återkomma med prioriterade insatser. Kommunfullmäktige föreslås anse motionerna därmed positivt besvarade.

Samverkan alkoholtillstånd och tillsyn

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Motsvarande beslut är fattade i de övriga kommunerna. Ett förslag om samverkansavtal är nu framtaget och behöver beslutas kring. En ändring behöver också göras i miljöförbundets förbundsordning för att överföringen ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta såväl samarbetsavtalet som ändringarna i förbundsordningen.

Yttrande till regeringen angående hastighetssänkning på väg 11

Tillsammans med Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun överklagade Tomelilla kommun Trafikverkets nya föreskrift avseende hastighetssänkning på väg 11 från 90 km/h till 80 km/h.

I slutet av december yttrade sig Trafikverket sig till regeringen angående överklagan. Därefter har Tomelilla kommun från Infrastrukturdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på yttrandet. Dessa synpunkter måste nå departementet senast 14 februari 2020. Förvaltningen har tagit fram ett förslag som ännu inte är samordnat med de övriga tre grannkommunerna.

Tomelilla kommun är negativ till hastighetsbegränsningen då den anses hämma utveckling och inte gynna kollektivtrafikresande.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget och ger samtidigt förvaltningen att samordna med övriga kommuner innan synpunkterna skickas in. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges beslutanderätt över den slutliga utformningen då kommunstyrelsen inte har något sammanträde innan 14 februari.

Remissvar på Skånes regionala utvecklingsstrategi

Region Skåne har tagit fram en utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. De skånska kommunerna ges möjlighet att lämna synpunkter. Sydöstra Skånes kommuner lämnar ett gemensamt svar.

Kommunstyrelsen beslutar anta remissvaret.

Taxor Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundets vill höja sin timtaxa med 2,5% årligen. Bedömningen från miljöförbundets sida är att taxorna är rimliga för att kunna uppnå målen för kostnadstäckning och att den föreslagna höjningen täcker kostnadsökningar för personal och inflation. Miljöförbundet bedömer vidare att man med detta ändå kommer ligga under Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxejusteringen enligt förslaget och att ge miljöförbundet uppgiften att senast inför verksamhetsår2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Miljöförbundet har också behövt ta fram förslag på justerad taxa för kontroll av livsmedel och foder på grund av en ny EU-förordning. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta även denna.

Svar på motion om fritidsbank

Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om införande av fritidsbank. Konceptet innebär att allmänhet kan lämna in överbliven sport- och fritidsutrustning som sedan kan lånas ut vid behov. Motionärerna vill också att om en fritidsbank inrättas, bör det utredas om det är möjligt att den sköts av personer inom daglig verksamhet.

Under förvaltningens utredning av motionens förslag, framkom att konceptet Fritidsbank är förenat med kostnader för att nyttja och att det behövs en platsansvarig samt lokal om minst 100 kvm.Förvaltningen är tveksam till att fritidsbank är en kommunalt åtagande och ser en utmaning i att hitta en lokal av den storleken för ändamålet. Ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part, är en annan väg som förvaltningen ser möjlig. Förslaget att involvera en daglig verksamhet är förvaltningen positiv till att kunna bistå med.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank enligt föreningens koncept. Kommunen ska istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns för insamling och utlåning av sport- och fritidsutrustning till invånare.

Kartläggning av narkotikaanvändning

Socialdemokraterna vill att kommunen genomför en mätning av narkotikasubstanser i avloppsvatten i syfte att ge polisen och kommunen ett underlag för insatser.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för beredning.