Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Per-Martin Svensson (M)
Kommunstyrelsens ordförande ("kommunalråd")
0709-958255
per-martin.svensson@tomelilla.se

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
0709-958250
leif.sandberg@tomelilla.se

Sara Anheden (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ("oppositionsråd")
sara.anheden@tomelilla.se

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex. personalfrågor.

I Tomelilla finns sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

 

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunstyrelsens möten.

Vissa ärenden har kommunstyrelsen som sista beslutsinstans, andra ska vidare till nästföljande kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena.

Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

 

Antagande av VA-policy/strategi

Förvaltningen har, genom VA-enheten, tagit fram en ny policy för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Syftet är att definiera kommunens viljeriktning i VA-frågor – därmed blir policyn vägledande i beslut och planering. Den anger övergripande strategiska ställningstaganden för hur kommunen ska arbeta med en långsiktigt hållbart med vatten- och avloppsfrågor både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policyn är styrande för utbyggnadsplanen och åtgärdsplanen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar anta VA-policyn med tillägget att kommunen aktivt ska arbeta för att fler ska ansluta sig till kommunalt VA.

Partistöd 2020

Varje år ska kommunfullmäktige, enligt Kommunallagen, fatta beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till de partier som finns representerade i Tomelilla kommuns politiska församlingar. Storleken på stöden regleras framförallt genom hur många mandat i kommunfullmäktige partiet har. Enligt en modell med ett prisbasbelopp som grund, föreslås varje parti få 10 000 kr i grundstöd och till detta 7 509 kr per mandat.

Fördelningen blir då:

Moderaterna: 70 072 kr
Centerpartiet: 70 072 kr
Liberalerna: 17 509 kr
Kristdemokraterna: 17 509 kr
Socialdemokraterna: 85 090 kr
Vänsterpartiet: 25 018 kr
Miljöpartiet de gröna: 17 509 kr
Sverigedemokraterna: 85 090 kr

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att partistöd utbetalas enligt detta.  En skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som är tänkt enligt kommunallagen samt granskningsintyg, ska lämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2021.

Renhållningstaxa 2020

Det kommunala bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB har lämnat förslag på renhållningstaxa för nästa år för Tomelilla och Simrishamns kommuner.Taxan innebär en höjning med 3 procent. I förslaget finns olika avgifter specificerat mer i detalj.

Renhållningstaxan ska täcka kostnader för bland annat sopkärl, insamlingsarbete, transport, behandling, gemensamma återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning, planering och administration, fakturerings- och kravrutiner samt skatter.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta renhållningstaxan.

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Alla svenska kommuner är skyldiga enligt lag att vid varje ny mandatperiod upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Underlaget ger kommunen en bas för att kunna planera och stärka möjligheten att stå emot och begränsa konsekvenser vid extraordinära händelser och samhällsstörningar. Detta ska i sin tur skapa förutsättningar för kommunens förmåga att verka om höjd beredskap inträffar.

Kommunstyrelsen beslutar anta risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022. Dokumentet är av säkerhetsskäl sekretessbelagt.

Gemensamt VA-bolag Tomelilla och Simrishamn

Sedan en tid har Tomelilla och Simrishamn arbetat med ett förslag om ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsområdet. En sammanslagning till en större aktör bedöms bättre kunna möta branschens framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav. Ett gemensamt bolag får också lättare att rekrytera specialistkompetens och minska sårbarheten vad gäller bemanning.

Huvudsätet föreslås ligga i Tomelilla, men den faktiska verksamheten ska bedrivas i båda kommunerna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett bildande av gemensamt driftbolag. Huvudsätet ska finnas i Tomelilla. Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anta aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal och ägardirektiv, samt tillsättande av interrimstyrelse. Interrimstyrelsen ska bestå av tre ledamöter från varje kommun och se till att bolaget kommer igång.

Återremiss överföring av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Sedan 2012 finns ett samarbete kring gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i sydöstra Skåne. Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommun. De köper tjänsterna genom värdkommunen Tomelilla kommun.

Det aktuella förslaget innebär att flytta denna verksamhet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I både Simrishamns och Tomelillas respektive fullmäktige, återremitterades förslaget på grund av frågor kring finansieringsmodellen. Därför är ärendet nu åter uppe i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Tomelilla ingår tillsammans med Simrishamn, Ystad och Sjöbo i Sydöstra Skånes samarbetskommitté – SÖSK.

Sedan förra avtalet sammanställdes, har det gemensamma projektet ”Ystad som regional kärna genomförts (2017-2019). Syftet var att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne skulle stärkas och därigenom tydliggöra Ystads roll som regional kärna. Detta för att generera tillväxt och attraktionskraft i hela regionen. Det nya avtalet har arbetats fram för att bättre anpassa samarbetet i SÖSK efter det som framkommit genom projektet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet.

Svar på motion om angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Per Gustafsson, (SD), lämnade i april in en motion kring hur kommunen ska hantera stöd till återvändande IS-terrorister. I motionen föreslås nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit eller stött terrorism. Per Gustafsson vill också att kommunen uttalar att den som deltagit i, eller understött terrorism inte är välkommen till Tomelilla då man enligt Per Gustafsson genom sitt agerande vänt sig mot ett fritt samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.

I motionssvaret anges att det inte finns något lagstöd för att neka individer kommunalt stöd och insatser i enlighet med motionärens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Svar på motion angående barnkonventionen
Sara Anheden, (S), lämnade i maj in en motion om att mallen för tjänsteskrivelser bör kompletteras med en förvald rubrik för bedömning av ärendets konsekvenser för barn och unga. Detta eftersom barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionen.

 

Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunfullmäktige 2019

Dag Tid Notering  
11 februari 19:00    
25 mars 15:00    
6 maj 19:00    
17 juni 19:00    
23 september 19:00    
4 november 15:00    
16 december 19:00    

Sammanträden för kommunfullmäktige 2020

Dag Tid Notering  
10 februari 19:00    
23 mars 15:00    
4 maj 19:00    
22 juni      
21 september 19:00    
2 november 15:00    
14 december 19:00    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsen 2019

Dag Tid Notering  
9 januari 8:30    
23 januari 14:00    
27 februari 14:00    
10 april 14:00    
22 maj 14:00    
19 juni 14:00    
28 augusti 14:00    
9 oktober 14:00    
20 november 14:00    
18 december 14:00    

Sammanträden för kommunstyrelsen 2020

Dag Tid Notering  
23 januari 14:00    
26 februari 14:00    
15 april 14:00    
3 juni 14:00    
26 augusti 14:00    
7 oktober 14:00    
11 november 14:00    
9 december 14:00    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019

Dag Tid Notering  
9 januari 08:30    
30 januari 08:30    
13 februari 08:30    
6 mars 08:30    
13 mars 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
86 maj 08:30    
29 maj 08:30    
5 juni 08:30    
26 juni 08:30    
14 augusti 08:30    
4 september 08:30    
18 september 08:30    
25 september 08:30    
16 oktober 08:30    
23 oktober 08:30    
6 november 08:30    
27 november 08:30    
4 december 08:30    

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

Dag Tid Notering  
8 januari 08:30    
29 januari 08:30    
12 februari 08:30    
4 mars 08:30    
18 mars 08:30    
1 april 08:30    
22 april 08:30    
29 april 08:30    
13 maj 08:30    
10 juni 08:30    
24 juni 08:30    
12 augusti 08:30    
2 september 08:30    
9 september 08:30    
23 september 08:30    
14 oktober 08:30    
21 oktober 08:30    
18 november 08:30    
25 november 08:30    
16 december 08:30    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2019

Dag Tid Notering
8 januari 14:00  
26 februari 14:00  
26 mars 14:00  
21 maj 14:00  
25 juni 14:00  
27 augusti 14:00  
24 september 14:00  
13 november 14:00  
3 december 14:00  

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2020

Dag Tid Notering
21 januari 14:00  
25 februari 14:00  
24 mars 14:00  
19 maj 14:00  
23 juni 14:00  
18 augusti 14:00  
22 september 14:00  
17 november 14:00  
15 december 14:00  

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2019

Dag Tid Notering    
10 januari 08:30      
31 januari 08:30      
28 februari 08:30      
28 mars 08:30      
25 april 08:30      
23 maj 08:30      
27 juni 08:30      
29 augusti 08:30      
26 september 08:30      
24 oktober 08:30      
21 november 08:30      
19 december 08:30      

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2020

Dag Tid Notering    
30 januari 08:30      
27 februari 08:30      
26 mars 08:30      
30 april 08:30      
28maj 08:30      
25 juni 08:30      
27 augusti 08:30      
24 september 08:30      
29 oktober 08:30      
26 november 08:30      
17 december 08:30      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för familjenämnden 2019

Dag Tid Notering  
8 januari 08:30    
25 januari 08:30    
22 februari 08:30    
22 mars 08:30    
26 april 08:30    
24 maj 08:30    
28 juni 08:30    
9 augusti 08:30    
13 september 08:30    
25 oktober 08:30    
22 november 08:30    
13 december 08:30    

Sammanträden för familjenämnden 2020

Dag Tid Notering  
31 januari 08:30    
28 februari 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
29 maj 08:30    
26 juni 08:30    
28 augusti 08:30    
25 september 08:30    
23 oktober 08:30    
27 november 08:30    
18 december 08:30    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för byggnadsnämnden 2019

Dag Tid Notering    
6 februari 08:30      
20 mars 08:30      
15 maj 08:30      
19 juni 08:30      
4 september 08:30      
9 oktober 08:30      
27 november 08:30      

Sammanträden för byggnadsnämnden 2020

Dag Tid Notering    
5 februari 08:30      
25 mars 08:30      
13 maj 08:30      
17 juni 08:30      
2 september 08:30      
7 oktober 08:30      
25 november 08:30      

Protokoll

Sammanträden för valnämnden

Dag Tid Notering    
15 februari 15:00      
15 mars 15:00      
19 april 15:00      
24 maj 15:00      
5 juli 15:00      
16 augusti 15:00      
20 september 15:00      
8 november 09:00      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden 2019

Dag Tid Notering  
17 januari 9:00    
7 februari 9:00    
7 mars 9:00    
11 april 9:00    
16 maj 9:00    
13 juni 9:00    
15 augusti 9:00    
12 september 9:00    
10 oktober 9:00    
7 november 9:00    
12 december 9:00    

Sammanträden 2020

Dag Tid Notering  
23 januari 9:00    
27 februari 9:00    
19 mars 9:00    
23 april 9:00    
28 maj 9:00    
25 juni 9:00    
20 augusti 9:00    
17 september 9:00    
15 oktober 9:00    
12 november 9:00    
10 december 9:00    

Kallelser och handlingar

protokoll

Sammanträden 2019

Dag Tid Notering  
25 januari 8:30    
15 februari 8:30    
22 mars 8:30    
12 april 8:30    
24 maj 8:30    
23 augusti 8:30    
20 september 8:30    
18 oktober 8:30    
15 november 8:30    
6 december 8:30    

Sammanträden 2020

Dag Tid Notering
31 januari 8:30  
28 februari 8:30  
27 mars 8:30  
29 april 8:30  
29 maj 8:30  
28 augusti 8:30  
25 september 8:30  
23 oktober 8:30  
20 november 8:30  
11 december 8:30  
     
Senast uppdaterad: 2019-11-25