Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium 2023-2026:

Per-Martin Svensson (M), ordförande
Per Gustafsson (SD), 1:e vice ordförande
Sara Anheden, (S), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex. personalfrågor.

Arbetsutskottets presidium 2023-2026:

Per-Martin Svensson (M), ordförande
Per Gustafsson (SD), 1:e vice ordförande
Sara Anheden, (S) 2:e vice ordförande

I Tomelilla finns sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

Kallelser och protokoll

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträdestider

Sammanträden för kommunstyrelsen 2023

Dag Tid Notering  
11 januari 8.30 Avvikande tid  
25 januari 14:00    
8 mars 14:00    
12 april 14:00    
31 maj 14:00    
30 augusti 14:00    
18 oktober 14:00    
22 november 14:00    
20 december 14:00    

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

Dag Tid Notering
11 januari 08:30  
1 februari 08:30  
15 februari 08:30  
15 mars 08:30  
29 mars 08:30  
26 april 08:30  
3 maj 08:30  
17 maj 08:30  
7 juni 08:30  
21 juni 08:30  
16 augusti 08:30  
6 september 08:30  
20 september 08:30  
4 oktober 08:30  
25 oktober 08:30  
8 november 08:30  
27 november 08:30  
6 december 08:30  

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunstyrelsens möten.

Vissa ärenden har kommunstyrelsen som sista beslutsinstans, andra ska vidare till nästföljande kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena.

Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Taxor vård- och omsorg 2023

Inom vård- och omsorgsområdet tar kommunen ut taxor och avgifter, till exempel för hemtjänst och hemsjukvård, måltidskostnader och middagsabonnemang, trygghetslarm, avlösarservice och hyra av hjälpmedel. I samband med budgetbeslutet förra året, aviserades att dessa taxor och avgifter skulle kunna komma att justeras, bland annat på grund av osäkra livsmedelspriser.

Avgifter inom LSS och övriga avgifter räknas upp enligt konsumentprisindex i oktober 2022 vilket innebär med 10,85 procent. Måltidskostnader och middagsabonnemang räknas upp enligt måltidsverkstans prishöjningar vilket sammanvägt är 8,7% för 2023. Justering av avgifter för hemtjänst och hemsjukvård har inte justerats i förslaget då dessa baseras på maxtaxan och den enskildes inkomst då den understiger maxtaxan.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta justeringarna. Dessa ska då gälla från 1 april 2023. Hela förslaget finns att läsa i kallelsen till detta möte som du hittar på denna webbsida.

Internbudget kommunstyrelsen

I slutet av januari fattade kommunstyrelsen några justeringsbeslut för den egna budgeten.

Kommunstyrelsen beslutar anta internbudget 2023 med en total ram om 78 339 000 kronor.

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser. Den del som rör torghandel, har nu setts över. Några paragrafer har uppdaterats eller lagts till. Det gäller förbud mot försäljning av vissa varor, el och avlopp, renhållning på torghandlarens bekostnad, att betald avgift för torgplats inte betalas tillbaka samt tider.

Sluttid för torghandel föreslås ändras från klockan 16:00 till 18:00, medan street food-vagnar föreslås kunna ha öppet fram till klockan 20.00.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta de lokala ordningsföreskrifterna.

Översyn förbundsordning

Sydöstra Skånes Samordningsförbund finns till för att insatser till personer med fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov ska kunna samordnas på ett bra sätt.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Simrishamns, Ystads, Sjöbo och Tomelilla kommuner är medlemmar.

Förbundet vill nu göra en översyn av förbundsordningen, det vill säga det regelverk som bestämmer hur samarbetet ska se ut.

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom översynen.

Revisorsgranskning

Kommunrevisionen har granskat kommunens krisledningshantering och beredskap. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder i allt väsentligt har ett ändamålsenligt krisledningsarbete utifrån sitt ansvar. Revisionen ser några förbättringsområden, som förvaltningen kommenterat i sitt utredande förslagsunderlag.

Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionen med förvaltningens förslag.

Årsredovisning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundet har färdigställt sin årsredovisning för 2022.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Årsredovisning Österlenhem och Tomelilla Industri AB (TIAB)

Bostadsbolaget Österlenhem har färdigställt sin årsredovisning för 2022.

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar också att bolagets verksamhet under 2022, har bestått av det som är fastställt bolaget ska göra i kommunen och utförts inom ramen för det kommunen får göra.

Samma beslut, fattar kommunstyrelsen vad gäller bolaget TIABs årsredovisning.

Planuppdrag

Ett inriktningsbeslut finns som gäller placering för en ny F-6-skola i centrala Tomelilla inom fastigheterna Trollsländan 1, Tomelilla 10:179, 10:276 samt del av 10:239, nuvarande så kallade Annexet och intilliggande fastigheter. Inom Trollsländan 1 i östra delen av området är skola enligt planen, men västra delen är detaljplanelagt för bostäder. Det gör att en ny detaljplan krävs för att få plats med en ny skola.

Kommunstyrelsen beslutar att ge tillväxt- och utvecklingsenheten i uppdrag att fram en ny detaljplan för området med de aktuella fastigheterna för att göra skolbyggnationen möjlig.

Antagande av detaljplan

Fastigheten Frigg 2 är utpekad som mark för samlingslokal i den stadsplan som gäller. På fastigheten finns en huvudbyggnad som använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked för att ändra detaljplan och kunna göra fastigheten möjlig för bostäder och handel. En ny, framtagen detaljplan syftar till att möjliggöra detta.

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen.

Ny detaljplan för samråd

Fastighetsägaren till Duvan 26 och 31 har kommit in med en förfrågan om att ta bort den gällande bestämmelsen för tomtindelning sina fastigheter, då han avser att stycka av dem. Eftersom gällande detaljplan är från 1933, är det svårt att tolka om planen till dagens planbestämmelser. Ett nytt planförslag anpassas efter dagens bebyggelse vad gäller byggnadernas höjd och byggrätt inom fastigheterna.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ny detaljplan för Duvan 26 och 31 för samråd.

Knsumtion av alkohol i kommunala lokaler

Riktlinjer för alkoholförtäring i kommunala lokaler har setts över. Det är lämpligt att gå igenom reglementena varje mandatperiod och därutöver har kommunfullmäktige beslutat att kommunens lokala föreskrifter ska ses över och vid behov omarbetas med klarspråk.

Samtliga ändringsförslag är av redaktionell karaktär.

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjerna.

Framtagande av vattentjänstplan

1 januari 2023 införs förändringar i lagen om allmänna vattentjänster som bland annat innebär att Sveriges kommuner under 2023 måste ta fram en vattentjänstplan som ska finnas på plats 1 januari 2024. En vattentjänstplan är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose
behovet av allmänna vattentjänster dvs både dricksvatten- och avloppsförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en vattentjänstplan.

Intern kontroll

Två ärenden under sammanträdet berörde intern kontroll för kommunstyrelsen. Det ena var en uppföljning av förra årets internkontroll plan avseende de sista fyra månaderna. Det andra rörde förslag på internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förra årets sista uppföljning samt anta internkontrollplan för 2023 med ett tillägg av ytterligare en kontrollpunkt rörande exploatering.

Budgetkompletteringar

Förvaltningen föreslår att några omflyttningar inom den totala ramen för budget 2023 genomförs för att bättre spegla faktiska förhållanden.

Kommunstyrelsen beslutar att omflyttningarna ska genomföras.

Tidplan för budget 2024 med plan för 2025 – 2026

Under kommunfullmäktiges möte 19 juni, ska budget för 2024 med plan för 2025 och 2026, behandlas. Innan dess måste budgetförslag tas fram i flera steg.

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplanen.

Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-26

Kommunstyrelsen ska slå fast vilka planeringsförutsättningar som finns för perioden. Dessa förutsättningar utgår från prognoser för skatteunderlag som Sveriges kommuner och regioner tar fram.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa planeringsförutsättningarna samt skicka dessa till nämnderna för yttrande. Nämnderna ska svara senast 11 april.

Kommunens fibernät

För ungefär ett år sedan, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen skulle utreda för- och nackdelar med att sälja det fibernät kommunen har på landsbygden, samt undersöka möjligheten för en försäljning. En ekonomisk värdering av fibernätet har också genomförts av extern konsult.

Oavsett om kommunen äger fibernät eller inte, kommer det krävas samverkan med övriga fibernätägare i kommunen för att i framtiden kunna leverera välfärdstjänster till medborgarna. Sedan lång tid samverkar kommunen även med grannkommunerna Ystad, Simrishamn och Kristianstad i syfte att på olika sätt gynna bredbandsutbyggnaden i respektive kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med försäljning av fibernät med hjälp av konsult. Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att besluta att köpeskillingen ska godkännas politiskt innan det accepteras.

Ändrade reservatsgränser

Kommunen begärde i februari förra året registrering i Naturvårdsregistret av inmätta gränser för de kommunala naturreservaten Kronoskogen och
Skogsbacken med Väladalen.

Efter granskning bedömde länsstyrelsen att de inmätta gränserna inte helt stämmer överens med de gränser som angavs i kommunens beslut om att bilda respektive naturreservat. Justerade gränsdragningar för reservaten, behöver beslutas om på nytt.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny gränsdragning för naturreservaten Kronoskogen och Skogsbacken med Väladalen så som förvaltningen beskriver i ärendet.

Nödvattenplan

Österlen VA AB har tagit fram en nödvattenplan för Tomelilla kommun. Behovet av en nödvattenplan uppkommer vid olika situationer vid exempelvis bortfall, kontaminering eller likande händelser. Planen aktiveras vid avbrott av dricksvattenförsörjningen som varar över tolv timmar.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta planen med justeringen att samtliga invånare ska ha tillgång till nödvatten.

Svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av kommunens helägda och delägda bolag inklusive förbund

Syftet med revisorernas granskning, har varit att bedöma om kommunstyrelsen styr och har uppsikt över kommunens bolag på ett lämpligt sätt. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen huvudsakligen har en fungerande styrning och uppsikt.

De påpekanden som ändå finns, bemöts i ett förslag på svar som förvaltningen formulerat.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar på granskningen enligt förvaltningen förslag.

Natur- och parkprogram

Natur- och parkprogrammet är ett tematiskt tillägg till Tomelilla kommuns
översiktsplan. Planförslaget har utarbetats av samhällsbyggnadsverksamheten och ersätter kommunens nuvarande naturvårdsprogram.

Syfte med natur- och parkprogrammet är:

• att det ska vara ett strategiskt dokument där kommunen tar ställning till hur arbetet med naturvård, kulturmiljö och parker och grönstruktur ska bedrivas.
• att redovisa en karta över grönstrukturen och dess utveckling i hela kommunen med fördjupningar kring tätorterna.
• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och friluftsliv.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för ett säkerställande att programmet inte står i motsatsförhållande till befintliga exploateringsplaner.

Riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar
samt samer. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani
chib, finska, meänkieli och samiska.

Kommunerna är skyldig att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och förvaltningen har tagit fram ett förslag. Syftet med riktlinjerna är att förtydliga förhållningssättet när det gäller arbetet med de nationella minoriteter och minoritetsspråk som finns i kommunen.

Riktlinjerna ska tillämpas av förvaltningen och samtliga politiska nämnder och utskott i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna.

Svar på motioner

Samägd solcellspark

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, föreslår att kommunen tar initiativ för en samägd solcellspark och en ekonomisk förening enligt förebild från Helsingborg och Kalmar. Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta emot studiebesök.

Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunala bolag och förvaltningar att köpa och äga andelar i solcellsparken. För att driva på, föreslår motionären att de kommunala bolagen/förvaltningarna erbjuds möjlighet till klimatkompensation genom investeringar i solceller.

I förvaltningens utredande svar, anges att samägda solcellsparker kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för personer som inte har möjlighet eller råd att sätta solceller på egen mark/tak att investera i lokalproducerad förnybar energi. Det är också ett bra sätt att öka kunskapen kring förnybar energi då privatpersoner blir direkt involverade i produktion och beslut av energi. Många forskare pekar på att samägda solcellsanläggning därmed är en del av demokratiseringen av energin då makten över energin skiftar från storskalig centraliserad produktion till småskalig och decentraliserad. Kommunen bör därför inom ramen för det kommunala uppdraget, stötta utvecklingen av samägda solcellsparker, men inte nödvändigtvis driva dem själv.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens utredande svar.

BID-process för ökad trivsel och attraktivitet i Tomelilla centrum

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att kommunen använder sig av det som kallas BID (Business Improvement District) - process i arbetet med att fortsätta utveckla Tomelillas centrala delar.

Sammanfattningsvis går en BID-process ut på att involvera fastighetsägare, näringsidkare och invånare enligt en särskild metod.

I förvaltningens utredande svar, konstateras att tillväxt- och utvecklingsenheten har gjort studiebesök på BID Malmö och föreningen Svenska Stadskärnor som båda på olika sätt arbetar med centrum och stadsutvecklingsprojekt. Majoriteten av dessa projekt har initialt finansierats med hjälp av externa projektmedel i samverkan med kommunen och till mindre del fastighetsägarna. Förvaltningen anser i linje med förslaget, att kommunen bör arbeta mer systematiskt med centrumutvecklingen med inspiration av BID och en BID-process.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med att kommunen fortsätter och intensifierar sitt arbete med centrum- och stadsutveckling, om möjligt också med externa medel med inspiration av BID och en BID-liknande process.

Arbetsskor

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen inför fria arbetsskor för personal inom vård och omsorg.

I förvaltningens utredande svar, anges att ett införande av fria arbetsskor skulle innebära att 300 personer behöver utrustas med tre par skor. På vissa arbetsplatser saknas förvaringsmöjligheter helt eller delvis, vilket också behöver hanteras i verksamheten. För att arbetskläder ska kunna vara en skattefri förmån ska de vara obligatoriska att bära inom tjänsten och arbetsgivaren ska kontrollera att de inte används privat. Plaggen ska vara tydligt märkta med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de inte ser ut som vanliga kläder. Ett införande av fria arbetsskor inom vård och omsorg beräknas kosta minst 1 miljon kronor i införande och en med årlig kostnad om minst 500 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Samtliga beslut under sammanträdet, rörde olika val under mandatperiod 1 januari 2023-31 december 2026.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Martin Svensson (M), ordförande
Per Gustafsson (SD), 1:e vice ordförande
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande
Tobias Högborg (C)

Integrationsråd

Bo Herou (KD), sammankallande
Kristin Skoog (S)
Kent Gustafsson (SD)
Inger Johanson-Thor
Jerry Bergström (MP)

Kävlingeåns vattenråd

Kenneth Strömbeck (M), ledamot
Peter Boström (S), ersättare
Jan-Erik Broomé (C), ombud
Anders Throbäck (S), ersättare ombud

Österlens vattenråd

Kenneth Strömbeck (M), ledamot
Charlotta Hedström (MP), ersättare
Jan-Erik Broomé (C), ombud
Anna Sandegren (SD), ersättare ombud

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Per Håkanson (C), ledamot
Anna Sandegren (SD), ersättare
Jan-Erik Broomé (C), ombud
Ida Bornlykke (S), ersättare ombud

Västra Hanöbuktens vattenråd

Per Håkanson (C), ledamot
Peter Boström (S), ersättare
Jan-Erik Broomé (C), ombud
Anna Sandegren (SD), ersättare ombud

Skånes luftvårdsförbund

Sven Anders Gustafsson (C), ledamot
Birger Hörberger (SD), ersättare
Jan-Erik Broomé (C), ombud
Roger Persson (S), ersättare ombud

Partistöd

Kommunfullmäktige ska fatta beslut varje år om hur stort ekonomiskt stöd de olika partierna i representerade i fullmäktige ska få. Beloppet är beräknat utifrån hur många mandat partiet har lokalt.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att partistödet för 2023 ska vara: 

Moderaterna: 86 941 kr
Centerpartiet: 61 294 kr
Liberalerna: 18 549 kr
Kristdemokraterna: 18 549 kr
Socialdemokraterna: 86 941 kr
Vänsterpartiet: 27 098 kr
Miljöpartiet de gröna: 18 549 kr
Sverigedemokraterna: 112 588 kr

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att besluta om att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det som det ska enligt kommunallagen ihop med ett granskningsintyg, ska lämnas in till fullmäktige senast 30 juni 2024.

Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning

Uppföljning av kommunens reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv (RUR) och god ekonomisk hushållning ska följas upp minst en gång per mandatperiod. Under kommande lågkonjukturer, kan det finnas behov av att använda resultatutjämningsreserven på grund av att skatteunderlag blir lägre.

I dagens läge har maximalt belopp avsatts till reserven, 5 % av eget kapital, men denna avsättning bör kunna uppgå till 10 % i stället. I övrigt ska det tidigare antagna regelverket gälla.

Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet med denna förändring.

Kostnader 2022-2023

Tomelilla kommun prognosticerar i likhet med andra kommuner för lågkonjunktur och fortsatt hög inflation samt högt kostnadsläge under 2023. Detta påverkar skatteunderlag och kommunens egna kostnader för både verksamhet och åtaganden såsom pensionsskulden. Utifrån att Tomelilla kommun efter delårsrapporten prognosticerar ett resultat väsentligt över budget finns ett utrymme att tidigarelägga 2023 års planerade insatser och inköp till verksamhetsåret 2022 utan att respektive nämnd ska belastas av ett eventuellt underskott och med bibehållen god måluppfyllelse när det gäller god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå.

Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och verksamheter att tidigarelägga planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är möjligt. Om följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå, ska krav att återställa underskottet inte ställas.

Kommunstyrelsens mål 2023

Kommunfullmäktige i Tomelilla har, för den nuvarande mandatperioden, pekat ut tre övergripande målområden för kommunens verksamhet. Dessa ska alla arbeta med genom att nämnder, styrelsen och verksamheter bryter ner dem till egna inriktningar att jobba med som syftar till att stärka respektive målområde.

Under mötet fanns förslag på mål och indikatorer för kommunstyrelsen 2023.

Kommunstyrelsen beslutar att anta dessa.

Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026

Arbetet med att ta fram budget 2024 med plan de två nästföljande åren, bör startas upp redan i januari. Ett förslag på tidplan, har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera förslaget.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2023

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tagit fram ett förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Jämfört med 2022 räknas alla delar av taxan upp med 3,5 %.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta den nya taxan.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds taxor och timavgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen med flera

Ystad-Österlenregionens miljöförbund gör tillsyn och prövningar enligt en rad lagar. Förbundet önskar nu att höja alla taxor och timavgifter med 3,5% för 2023.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att säga ja till förslaget.

Förändringar Kommunassurans

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tomelilla kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.

Kommunassurans styrelse har nu föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att kunna använda Kommunassurans mer aktivt även utanför den renodlade rollen som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram. Administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner.

Förändringar i ägardirektiv och aktieägaravtal måste samtidigt också ske.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för de ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet).

beslutar också att föreslå kommunfullmäktige att godkänna nytt ägardirektiv och aktieägaravtal.

Utökat verksamhetsområde dricks- och spillvatten Brösarp 11:16 och Tylegatan Tomelilla

Enligt lag ska kommunen bestämma det geografiska område - verksamhetsområde - där vattentjänster behöver ordnas och därefter se att en allmän VA-anläggning finns. Ägare till fastigheter som finns inom ett verksamhetsområde, har rätt och skyldighet att
ansluta sig till anläggningen. Huvudmannen har därmed också rätt att ta
ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.

Nu behöver fastigheten Brösarp 11:16 liksom fastigheter kring Tylegatan omfattas av ett verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för såväl Brösarp 11:16 som fastigheter kring Tylegatan.

Granskningsbeslut detaljplan Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22

Ett företag inkom hösten 2020 med förfrågan om planläggning av Tryde
67:27 för bostäder. Angränsande Tryde 13:22 ägs av kommunen och del av denna fastighet skulle också kunna fungera för bostäder.

Planområdet i Tryde avgränsas av Tingvallavägen i söder, bostadsbebyggelse i öster och väster, åkermark i norr, samt betesmark i nordväst och har inte tidigare varit deltajplanelagt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett bostadsområde med parhus, radhus och eller friliggande villor. En rad lindar som står längs Tingvallavägen sparas på kommunal allmän platsmark. Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande lantliga villabebyggelsen som vuxit fram längs vägarna i jordbrukslandskapet.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen för granskning.

Antagande av detaljplan för Stärkan 1, Slakteriet 11 med flera

Planområdet är beläget vid Gladanleden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen. Lokstallet skyddas och bevaras.
Området innehåller fladdermöss som är skyddade artskyddsförordningen och ett antal rödlistade arter som etablerat sig på den sandiga marken efter att slakteriet på platsen revs. En sammanhängande grönstruktur med sparade stora träd och nya träd för fladdermössen och skötsel av öppna ytor som gynnar växter och insekter, kompenserar för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer även att vidtas utanför planområdet.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Översiktsplan

Kommunstyrelsen har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att se över kommunens översiktsplan. Omfattningen på önskade förändringar avgör om revideringar kan göras eller om en ny plan behöver tas fram.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att en ny översiktsplan ska tas fram.

Svar på motion

Naturskola

Socialdemokraterna, genom Kristin Skoog, vill att kommunen kontaktar Naturskoleföreningen och lokala naturföreningar för att starta ett samarbete i syfte att starta en naturskola. Socialdemokraterna menar att exempelvis Fyledalen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt bra område för en naturskola och påpekar att två av grannkommunerna har naturskolor.

Familjenämnden har tidigare behandlat motionen och bedömer att de satsningar som gjorts och görs vid Brösarps skola inom området miljö och natur , mer än väl motsvarar de mervärde en naturskola skulle ge. Motionen skulle med detta kunna anses besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Budget 2023

En rad ärenden kopplat till nästa års budget, behandlades under sammanträdet.

Skattesats

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 20,61 kronor.

Taxor och avgifter

Tre olika förslag på taxedokument fanns för beslut; kommunförvaltningens, vatten och avlopp samt renhållningstaxa (inklusive taxa för tömning av slam och container).

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxedokumenten. De finns att läsa i kallelsen till detta möte som finns på denna webbsida.

Budget 2023 med plan för 2024 -2025

Underlaget är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

• anta angivna mål, både finansiella och verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023
• fastställa resultat-och balansbudget för 2023-2025
• fastställa drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023
• fastställa av låneram
• besluta om en oförändrad låneram för 2023 på 350 mnkr.
• besluta att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
• besluta att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.
• besluta att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2023.
• uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina respektive
internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023.

Kommunstyrelsens mål

Kommunfullmäktige i Tomelilla har, för den nuvarande mandatperioden, pekat ut tre övergripande målområden för kommunens verksamhet. Dessa ska alla arbeta med genom att nämnder, styrelsen och verksamheter bryter ner dem till egna inriktningar att jobba med som syftar till att stärka respektive målområde.

Under mötet fanns förslag på mål och indikatorer för kommunstyrelsen 2023 att behandla.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera dessa.

Referensgrupp för klimatfärdplan

Kommunens antagna energi- och klimatplanen anger att en åtgärdsplan tas fram. I maj beslutade också kommunfullmäktige att säga ja till en motion om att en klimatfärdplan ska tas fram.  En politisk referensgrupp bör finnas med under arbetets gång.  

Kommunstyrelsen beslutar att en ledamot från varje parti ska bilda referensgrupp.

Uppföljning intern kontroll

Kommunstyrelsens interna kontrollplan följs upp för årets andra tertial.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen och de förslag på åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Riktlinjer för kravverksamhet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för kravverksamhet. Syftet är att skapa ett enhetligt arbete samt att uppnå effektiva fakturerings- och kravhanteringsrutiner. Alla kommuninvånare ska behandlas likvärdigt. Målet är att snabbt och säkert få betalt samt minimera kundförlusterna.

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjerna.

Plats för av ny f-6 skola i Tomelilla tätort

Familjenämnden har sedan tidigare beslutat om att nämnden vill se nybyggnation av ny grundskola förskoleklass - årskurs 6 i stället för en omfattande renovering av Lindesborgsskolan. I rapporten ”Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort” redogörs för fem möjliga platser. Rapporten beskriver tidigare beslut, ställningstagande och utredningar som genomförts gällande skollokal och skolorganisation inom orten. De föreslagna placeringarna redovisas utifrån möjligheter och utmaningar för respektive förslag.

De fem platserna är:

 • nuvarande plats för Lindesborgsskolan - fastighet Vitsippan 1 samt allmän platsmark (”Arvids backe”)
 • Folkets park och Välaparken, fastighet Folkets park 3 och
  del av Tomelilla 237:84
 • nuvarande annexet vid Kastanjeskolan – fastighet Trollsländan 1,
  Tomelilla 10:179, 10:276 samt del av 10:239
 • åkermark i direkt anslutning till tätortens sydvästra del – fastighet Benestad 18:2, 19:2 och del av 19:8
 • Ullstorp vid naturreservatet Skogsbacken – fastighet Ullstorp 9:3 och del av Ullstorp 127:1

Familjenämnden har tidigare beslutat att skolan byggs på alternativ annexet/Trollsländan samt att beslutet skickas på remiss till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till familjenämnden genom att också förorda annexet som lokalisering för den nya skolan. 

Ändring i aktieägaravtal Österlen VA

En av punkterna i Österlen VAs aktieägaravtal, har visats sig svår att uppfylla i praktiken i förhållande till val av kommunstyrelse och nämnder. ”För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA-försörjningen.”

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra aktieägaravtalet genom att ta bort punkten.

Ändring i förbundsordning för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam)

Några justeringar föreslås i Finsams förbundsordning. Vilka går att läsa i handlingarna i kallelsen till sammanträdet som ligger på denna webbsida.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna de föreslagna ändringarna.

Sysavs framtida inriktning

Avfallsbolaget Sysav vill att varje ägarkommun beslutar om den framtida inriktningen för bolaget. Inriktningsförslaget har tagits fram av ett särskilt framtidsråd. Förvaltningen menar i sitt utredande svar, att det inte är rimligt att varje ägarkommun fattar beslut på
 en så detaljerad nivå.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens representant vid Sysavs ägarsamråd i maj 2023 i uppdrag att besluta enligt den inriktning som framförs i Framtidsrådets förslag. Representanten är Per-Martin Svensson, Moderaterna.

Hantering av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds överskott 2022

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund önskar behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att återbetala det till medlemmarna.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till detta.

Ansökan om räntefritt lån från Smedstorps IF

Under våren behövde Smedstorps IF köpa in en bättre begagnad gräsklippare. Föreningen ansöker om ett räntefritt lån till detta inköp på totalt 110 625 kronor inklusive moms för att kunna fortsätta hålla byns idrottsplats grönytor i fortsatt bra skick.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Smedstorps idrottsförening ett räntefritt lån med det ansökta beloppet.

Exploateringsavtal med Baby Invest

Tomelilla kommun har tidigare sålt mark och skrivit ett planavtal med Baby Invest AB som möjliggör en betydande utbyggnad av Bo Ohlsson handelsområde. En kommun har begränsat med möjligheter att ställa krav i en detaljplan varför den gängse processen är att man vid en större exploatering även skriver ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet, dess lösningar i detalj med en tydlig ansvarsfördelning, samt fördelning av kostnader. Exploateringsavtalet skall reglera marköverlåtelser, vem som bär vilka kostnader för exempelvis allmän platsmark, flytt av exempelvis vatten- och avloppsledningar samt olika typer av kompensationsåtgärder. Om möjligt skall avtalet också innehålla en tids- och projektplan samt reglera säkerhet för kommunens åtaganden.

Förvaltningen har tagit fram ett sådant avtal.

Kommunstyrelsen beslutar ingå exploateringsavtalet med Baby Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB med en ändring av beslutsfattare.

Detaljplan Frigg 2

I gällande stadsplan är fastigheten Frigg 2 utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och centrumverksamhet på platsen.

Enligt miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.Förvaltningen bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär en sådan betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därför inte behöver göras.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Frigg 2 för granskning samt besluta att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Planändring Laxen

Kvarteret Laxen ligger i centrala Tomelilla. Syftet med ny detaljplan är att öka byggrätten inom kvarteret i ett läge nära stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan husen.

Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat. Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.

Kommunstyrelsen beslutar att anta den nya detaljplanen för kvarteret Laxen.

Ändring i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026

Ändringsförslaget innebär att första vice ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, familjenämndens arbetsutskott, familjenämndens myndighetsutskott, vård och omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden likställs med 2:e vice ordförande vad gäller hur arvodet beräknas. Både 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen kommer att ha titeln oppositionsråd.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ändringarna i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda.

Svar på motion om tillfälliga farthinder

Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, vill att kommunen skaffar portabla och tillfälliga farthinder för att stävja buskörning. Motionären vill också att en rutin tas fram om hur dessa ska användas.

Förvaltningen anger motionens utredande svar att buskörning är en företeelse som uppkommer spontant eller planerat av en grupp av trafikanter. Det vore omöjligt för gatu- och parkenheten att kunna förutse var en sådan buskörning skulle uppkomma. Det vore inte heller möjligt att ha en organisation som står i beredskap alla dagar för att snabbt kunna ingripa och placera ut dessa mobila farthinder.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingsplan prognos underskott vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden

Uppvisar en prognos underskott, ska den aktuella nämnden via förvaltningen ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och redovisas för kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden rapporterar nu åtgärder för att komma till rätta med prognosticerat underskott i tertialrapport 1 2022.

Vård- och omsorgsnämnden:

För vård- och omsorgsnämnden, handlar det om minus 860 000 kronor på årsbasis.

Förvaltningen föreslår följande åtgärder:

Sedan tertialrapporten, har kommunen fått en omfattande tilldelning av statsbidraget återhämtningsbonusen. Statsbidraget ger verksamheten möjlighet att arbeta med olika pilotförsök kopplat till arbetstider och arbetsmodeller. Förvaltningen bedömer att effekterna av det arbetet kommer att minska det prognostiserade underskottet.  

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att tillskapa ytterligare LSS-bostäder på hemmaplan, vilket förvaltningen räknar med kommer att minska kostnaderna från 2024 och framåt. Antalet externa placeringar kan minska samt kommunen kan förväntas få en bättre fördelning av LSS-utjämningen från staten på grund av fler LSS-bostäder.

Vård- och omsorgsnämnden har under åren 2021 och 2022 genomfört omfattande utbildningsinsatser varför det inte bedöms finnas ett omfattande behov av detta under 2023 till 2025. Dock är det en utmaning att kompentensförsörja och kompetensutvecklingen av medarbetare kan komma att behöva öka för att kunna försörja verksamheten med bemanning av rätt kompetens.

Verksamhetens kostnader för inhyrning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ökat under 2022. Genom planerade insatser, bedöms kostnadsbilden stabiliseras inför 2023. Verksamheten arbetar också för att kunna bygga upp en kapacitet för att än mer kunna minska behovet av extern bemanning av framför allt sjuksköterskor.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Nämndens budget har ett befarat underskott på 2 miljoner kronor inom måltids- och fritidsdelen. Bakgrunden till underskottet på måltidsverkstan är de prishöjningar som varit och bedöms kvarstå på livsmedel. När det gäller fritidsdelen handlar det om ökade kostnader som är förknippade med de nya avtalen kring friluftsbaden.

Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att följande ska genomföras inom Måltidsverkstan:

 • Följa strikt avtal med vård och omsorgsverksamheten. Idag beställs, levereras och faktureras färre portioner än beställda på årsbasis.
 • Förbättrad planering av matsedel och inköp.

För fritidsverksamheten har nämnden beslutat om en ökad lydnad att registrera tid i projekt, ingen återbesättning av halvtidstjänst och strikt ekonomisk uppmärksamhet.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens prognosticerade underskott är 3 miljoner kronor. Detta är kopplat till svårigheter att rekrytera fast personal. Personalminskande åtgärder för att minska underskottet, bedöms påverka verksamheten mycket negativt.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Tertialuppföljning januari – augusti

Årets andra tertialuppföljning är klar.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2022.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige att, med anledning av byggnadsnämndens prognostiserade underskott, detta får finansieras inom ramen för kommunens resultat 2022. Prognos för resultatet, är ett överskott på drygt 40 miljoner kronor.

Yttrande angående revisorernas granskning av direktupphandlingar

Revisorerna har i juni överlämnat en granskning av direktupphandlingar till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande. Som följd av granskningen har revisorerna skrivit: ”Vad gäller kommunstyrelsen önskar revisionen svar på hur roll- och ansvarsfördelningen ska stärkas för att utgöra ett ändamålsenligt stöd och verktyg för verksamheterna i inköp- och upphandlingsfrågor samt vilka utbildningsinsatser som ska genomföras framöver. Revisorerna önskar även svar på hur beslutsfattandet om att upphandla externa tjänster för kommunens upphandlingsorganisation, har efterlevts i enlighet med kommunstyrelsens reglemente.”

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar. I detta anges att roll- och ansvarsfördelningen för upphandlingsverksamheten är styrt enligt det inköps- och upphandlingsreglementet som kommunfullmäktige har fastställt. Upphandlings-och inköpsfunktionen har årligen erbjudit utbildningar. Exempel på utbildningar är avrop av ramavtal, användning av direktupphandlingsmodulen samt beställning på marknadsplatsen (inköpsverksamhet). Dessa utbildningar är planerade även framöver oavsett vilken typ av upphandlingsorganisation kommunen har.

I upphandlingsreglementet står att kommunstyrelsen ansvarar för samordning och övervakning av kommunens upphandlingsverksamhet och ska därför se till att en central inköpsfunktion upprätthålls. Det står dock inte att kommunstyrelsen ska se till att det finns en intern central inköpsfunktion med kommunanställda medarbetare. Förvaltningen påpekar att det är förvaltningens ansvar och därmed ytterst kommundirektörens ansvar att organisera arbetet. Detta gäller även upphandlingsverksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i maj 2021 enigt att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla kommunens upphandlingsverksamhet efter att kommundirektören lyft in frågan.

Kommunstyrelsen beslutar att besvara kommunrevisionen med förvaltningens förslag till svar.

Svaret kan läsas i sin helhet i kallelsen till det aktuella kommunstyrelsemötet som finns på denna webbsida.

Taxa för prövning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti i 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har därför tagit fram ett förslag om ny taxa som varje kommun inom förbundet ska hantera i sina respektive kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxebestämmelsen som då skulle träda i kraft 1 oktober 2022.

Barnrättskommun

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att det ställs högre krav på kommunerna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. Barnrättskommun är ett verktyg för kommuner att implementera barnkonventionen, så att den genomsyrar hela verksamheten samt bidrar till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och lokala näringslivet. Barnrättskommun grundar sig på UNICEFs internationella Child Friendly Cities Initiative, som har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun blir Barnrättskommun. Ungdomsrådet ska vara med i implementeringen.

Rutin för återrapportering till kommunfullmäktige

Kommunstyrelse och nämnder ska muntligen rapportera om sin respektive verksamhet minst två gånger per termin vid kommunfullmäktigemöte. Såsom kommunfullmäktiges mötesagenda ser ut, innebär detta i praktiken rapporter under fyra av fem möjliga möten under ett år av 14 möjliga instanser. Det upplevs som för omfattande rapporteringar. Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och föreslår en ändring av antalet tillfällen till fyra inklusive de möten som behandlar
årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske utöver vid årsbokslut och budget kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden där de olika instanserna kan fördela sin rapportering.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra rutinen för återrapportering till kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.

Svar på fråga från Hörby kommun om att ingå i gemensam överförmyndarnämnd och -enhet.

Hörby kommunfullmäktige beslutade i april att kommunen önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensam överförmyndarenhet med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från och med den 1 januari 2023. Samtliga kommuner i överförmyndarsamarbetet ska nu svara Hörby kommun,

Tomelilla kommuns förvaltning bedömer i sin utredning att ett så snabbt förfarande som Hörby kommun önskar, inte är möjligt. Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027.

Denna begränsning finns dock inte gällande gemensam enhet. Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, så skulle det vara möjligt för kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten, då ett sådant upplägg funnits tidigare inom samarbetet.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara Hörby kommun med förvaltningens utredande svar.

Planärenden

Fyra olika planärenden, behandlades under sammanträdet.

Planuppdrag ny detaljplan för Duvan 26 och Duvan 31

Fastighetsägaren till Duvan 26 och 31 har inkommit med förfrågan att ta bort den gällande detaljplanens bestämmelse för tomtindelning för nämnda fastigheter. Detaljplanen trädde i kraft 1933 och gör det svårt att tolka om planen till dagens bestämmelser. Därför föreslås att ett nytt förslag till detaljplan tas fram. Planförslaget anpassas efter dagens bebyggelse avseende höjd på byggnader och byggrätt inom fastigheterna.

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Duvan 26 och Duvan 31.

Detaljplan Tallen 14 till samråd

Tomelilla kommun sålde fastigheten Tallen 14 i april 2020. Bakgrund till försäljningen är att fastighetsägaren ska bygga om befintlig byggnad till bostäder. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för bostäder. Detta innebär att befintliga byggnader byggs om och området utökas med ny bostadsbebyggelse. Fastighetsägaren har köpt till en del av fastigheten Tomelilla 237:78 som idag består av park och ska ge utrymme för nya bostäder.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen för Tallen 14 för samråd.

Planändring Laxen 6

En ny detaljplan för Laxen 6 har tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd och granskning.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat. Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.

Kommunstyrelsen beslutar anta den nya detaljplanen för Laxen 6.

Återkallat planuppdrag Sparven 1

Fastighetsägaren till Sparven 1 har ansökt och beviljats ett planuppdrag för ändring av detaljplanen. Förutsättningarna har nu ändrats och fastighetsägaren önskar att planarbetet avslutas och att planuppdraget återkallas.

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla planuppdraget.

Riktlinje för tomtkö för privatbostad

Förvaltningen har tagit fram en ny riktlinje för hållande av kö till de kommunala tomter som finns till försäljning.

Tidigare har också företag kunna ställa sig i kö på inte sällan flera tomter.
Förvaltningen föreslår att tomtkön enbart skall vara för privatpersoner där företag kommer att erbjudas bostadsmark via markanvisningar och markanvisningsavtal.

Kommunen kommer inom kort att införa en e-tjänst till den kommunala tomtkön. Detta för att säkerställa en mer rättssäker, effektiv och aktuell kö.

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen. Förvaltningen ska ge en återrapport av arbetet till kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per tertial.

Nya regler för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Organisations- och arvodesberedningen beslutade i april att föreslå kommunfullmäktige att anta Sveriges kommuner och regioners förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, beslutades att
återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Förvaltningens utredning visar att Tomelilla kommun inte är den enda som reagerat på att pensionsavsättningen i SKRs förslag inte grundas på förlorad arbetsförtjänst utan enbart på arvoden. Detsamma gäller Ystads kommun.

Förvaltningens förslag är därför att fortsätta göra pensionsavsättning för alla arvoden, men att också lägga till pensionsavsättning för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta skulle vara i linje med det beslut som kommunfullmäktige i Ystads kommun förväntas fatta och för Tomelillas del en ganska ringa kostnad om ca 14 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026 med en ändring i en av paragraferna om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i den pensionsgrundande inkomsten.

Energikontor Sydost

Kommunstyrelsen beslutade i januari att lämna ett indikativt svar om att söka medlemskap i Energikontor Sydost efter att styrelsen för Skånes kommuner hade beslutat söka ny huvudman för Energikontoret Skåne. Energikontor Sydost har nu skickat ut en formell inbjudan till alla kommuner i Skåne om att bli medlemmar i föreningen Energikontor Sydost från den 1 januari 2023. Tanken är att den verksamhet som Energikontor Skåne bedriver ska fusioneras in i
Energikontor Sydost.

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost från den 1 januari 2023.

Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisningen för Tomelilla kommun 2021 tar upp det gångna årets hållbarhetsarbete i kommunen med utgångspunkt i målen för Agenda 2030. Redovisningen sammanställer också jämförande statistik som visar utvecklingen jämfört med tidigare år, samt pekar ut förslag till områden som bör vara i fokus under kommande år för att utveckla kommunens hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen beslutar anta hållbarhetsredovisningen.

Finansering Leader Östra Skåne

I juni meddelade Jordbruksverket att Leader Östra Skåne prioriterats som ett av 40 leaderområde i Sverige för åren 2023–2027. För att fortsätta arbetet med landsbygdsutveckling och stöd till lokala projekt påbörjas ett samarbete i en ny förening, Leader Östra Skåne tillsammans med Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Ystad och Östra Göinge kommuner. Nya projekt ska gynna den lokala utvecklingen och göra östra Skåne till en ännu mera attraktiv och konkurrenskraftig plats för såväl boende, företag och besökare.

Leader Östra Skåne har tilldelats en budget (67 055 177 kr) som finansieras till 67% av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och svenska staten. För att få startbesked krävs en övrig offentlig medfinansiering med resterande 33 %.  För Tomelillas medverkan, innebär det totalt 1 310 415 kr fördelat 2023-2027.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun kommer medverka till Leader Östra Skåne 2023–2027 och avsätter 1 310 415 kronor enligt betalplan. Finansieringen sker inom kommunstyrelsens budgetram.

Svar på revisorernas granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Tomelilla kommuns revisorer har undersökt om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har detta. Bedömningen grundas på att det finns dokumenterade rutiner och utvecklade processer som bidrar till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs i enligt kommunallagen och kommunens egna rutiner.

Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att rutinen att återrapportera verkställighet fyra gånger per år till kommunfullmäktige följs, samt ser till att ärendehanteringsrutiner fortsatt följs av samtliga nämnder för en enhetlighet.

I förvaltningens utredande svar, anges att återrapporteringen till kommunfullmäktige föreslås ändras vad gäller omfattning. Kommunfullmäktige kommer ta ställning till detta i september 2022.

Vad gäller nämndernas beredningar så instämmer förvaltningen i att det är olyckligt att ”nämnderna i varierad utsträckning tillämpar angivna rutiner för beredning av ärenden” som revisorerna funnit. Kansliet ser till att nämnderna har rutiner för ärendehanteringsprocessen. Men eftersom ärendena är av olika art i de olika nämnderna kan inte rutinerna vara exakt lika även om mycket överensstämmer.

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna såsom förvaltningens förslag till svar. Revisorernas granskning finns på tomellla.se i kallelsen till detta möte.

Årsredovisning Finsam

Sydöstra Skånes samordningsförbund Finsam är en fristående organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Skåne samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Förbundet ska skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att närma sig och nå målet självförsörjande. Förbundet har inkommit med sin årsredovisning för 2021.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ledamöterna ansvarsfrihet och fastställer resultat och balansfrihet.

Svar på motioner

Minska andelen hårdgjorda ytor

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden, vill att kommunen gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan byggas om för bättre dagvattenhantering samt att dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt i investeringsbudgeten.

Förvaltningens utredande svar har varit uppe för beslut i samhällsbyggnadsnämnden som yttrar sig med detta.

I detta anges att Tomelilla kommun har många hårdgjorda ytor. Många kommuner har en dagvattenstrategi för att ha en god insikt. Verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs
för att bygga om dem. Därefter kan investeringsberedningen att behandla dessa kostnader i relation till andra behov i kommunen. Detta uppdrag liger redan inom förvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionens förslag med tillägg att kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens beslut,

Ungdomssatsning räddningstjänst i beredskap

Sverigedemokraterna, genom Per Gustavsson, vill att kommunen ger räddningstjänsten SÖRF i uppdrag att utreda en ungdomssatsning för att trygga framtida räddningstjänst i beredskap i sydöstra Skåne.

Förvaltningen har utrett frågan och anger att kommunen inte kan ge SÖRF uppdrag. Representanter från förbundsmedlemmarna och direktionen ska träffas två gånger årligen på medlemsforum. Förvaltningen föreslår att frågan om en ungdomssatsning lyfts vid ett sådant tillfälle då SÖRF redan nu aktivt arbetar med rekryteringsfrågan.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens förslag till svar.

Barnfattigdom

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden och Anders Throbäck, vill att kommunen kartlägger situationen med barn i ekonomisk utsatthet, tar fram en handlingsplan med mål att inga barn diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation samt arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina bostäder.

I förvaltningens utredande svar, beskrivs hur kommunen arbetar för att stödja barn i ekonomisk utsatthet och hur förvaltningen gör när den får kännedom om att barn finns med i en aviserad vräkning.

Motionen har varit uppe för behandling även i Familjenämnden.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse de delar av motionens förslag som rör kartläggning och förebyggande arbete, besvarade, medan den del som rör handlingsplan, bifalls.  

Tertialrapport jan-april 2022

En uppföljning av årets första fyra månader med fokus på helårsprognosen, lämnas av styrelsen och nämnder. Prognosen för 2022 är ett resultat på 30,0 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än budget. Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård och omsorgsnämnden prognostiserar underskott på totalt 5,9 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett mindre överskott på 0,4 mnkr. Kommunstyrelsen, familjenämnden, revisionen, överförmyndarnämnden samt valnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Den samlade bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen, är att Tomelilla kommun och dess bolag har en god ekonomisk hushållning. Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2022 och uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits.

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver göra för att nå en balans i budget detta år samt långsiktigt för budgetperioden 2023-2025.

Kommunstyrelsen beslutar också ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att vidta de åtgärder som är möjliga inom nämndens ansvarsområde. Dessa ska återrapporteras i samband med delårsrapporten per den 31 augusti 2022. Analyserade åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde, ska återrapporteras senast den 31 augusti 2022.

Övergripande kompetensförsörjningsplan

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på en övergripande plan för kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutar anta kompetensförsörjningsplanen efter några redaktionella ändringar.

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är en återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med  arbetsmiljöfrågorna. Uppföljningen ska säkerställa att kommunen lever upp till de föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete som finns. Resultatet av uppföljningen kan leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet. Om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta den förvaltningsövergripande handlingsplan som tagits fram av förvaltningen.

Samverkansavtal och reglemente för sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 2023-2026

Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner har sedan tidigare en gemensam överförmyndarverksamhet och överförmyndarnämnd. Nu tillkommer också Simrishamns kommun, vilket kräver nytt samverkansavtal och nytt reglemente för nämnden. Varje kommun i samarbetet måste anta dessa.

Tomelilla kommun är värdkommun för verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ingå samverkansavtalet samt anta reglemente för mandatperioden 2023-2026.

Reglementen

Ytterligare fem olika reglementen som ska gälla för mandatperioden 2023-2026, hanterades under mötet. Reglemente för valnämnden, valberedningsnämnden, krisledningsnämnden, ekonomiska villkor för förtroendevalda samt omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Vad gäller de tre första, beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta dessa.

I reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda, föreslår kommunstyrelsen några förtydligande ändringar och tillägg inför beslut i kommunfullmäktige.

Reglemente för omställningsstöd och pension för förtroendevalda, återremitterade kommunstyrelsen till förvaltningen med uppdraget att utreda pensionsavsättningar vidare.

Investeringsbidrag Andrarums räddningsvärn

Kommunstyrelsen beslutar att ge Andrarums frivilliga räddningsvärn ett extra bidrag på 200 000 kronor för att medfinansiera kommande köp av modernare tankbil. Utbetalning av bidraget sker när köpet av tankbil är aktuellt. Bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget för räddningstjänst och samhällsskydd.

Detaljplan Frigg 2 för samråd

I nytt förslag till detaljplan för Figg 2 prövas fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och kontor istället för samlingslokal.

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 300 m väster om stationen och 400 meter nordväst om torget. Planområdet ligger beläget mellan Rundelsgatan och Västerleden.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att detaljplanen går vidare för samråd.

Årsredovisningar

Två årsredovisningar behandlades under mötet

Österlens folkhögskola:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna

AV Media Skåne:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen, samt bevilja direktionen och ledamöterna ansvarsfrihet.

Redovisning förebyggande arbete IFO och polis

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att det förebyggande arbete som individ- och familjeverksamheten och polisen gör tillsammans, ska redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen senast i april 2022.

Förvaltningen har tagit fram en sammanställning av de samverkansarenor som finns och gemensamma aktiviteter som kommunen och polisen genomför tillsammans. Bland dessa kan nämnas Youngster, en metod där polis och socialtjänst besöker hem där det finns en oro runt en ung person. Lokala brottsförebyggande rådet och trygghetsvandringar, är andra företeelser som tas upp i sammanställningen.

Kommunstyrelsen beslutar att skicka vidare redovisningen till kommunfullmäktige.

Revideringar av reglementen

En särskild politisk beredning, har sett över ett flertal reglementen för nämnder, revisorer och kommunstyrelse. Samtliga föreslås gälla från och med kommande mandatperiod, 2023-2026. Reglementena anger bland annat vad respektive politiskt organ har för sammansättning och ansvarsområden.

Dessa reglementen föreslås få revideringar:

 • krisledningsnämndens
 • revisorernas
 • kommunstyrelsens
 • samhällsbyggnadsnämndens
 • byggnadsnämndens
 • kultur- och fritidsnämndens
 • vård- och omsorgsnämndens
 • familjenämndens

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta samtliga.

Förslagen på de reviderade reglementena finns att läsa på denna webbsida i handlingarna i kallelsen till detta möte.

Strategi för medborgardialog

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en strategi för medborgardialog ska tas fram. För detta bildades en politisk referensgrupp med en ledamot från varje parti i fullmäktige. Underlaget togs fram av förvaltningen.

Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på strategi till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta svar kom in och förslaget arbetades om. Vid gruppens tredje möte, fastställdes det förslag som nu är uppe för beslut.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta strategi för medborgardialog.

Familjecentral

Under en tid har förvaltningen arbetat med att hitta en lokal lämplig för en familjecentral. En familjecentral är en verksamhet som består av mödravård, barnhälsovård samt öppen förskola och socialtjänstens öppenvård/rådgivning. En sådan drivs i samverkan med bland andra regionen.

En passande lokal i centrala Tomelilla finns nu att hyra. Kommunen kan teckna avtal med fastighetsägaren med förbehåll om såväl bygglov som intern finansiering, dvs beviljas inte bygglov och/eller beslut om
driftskostnader/hyrestäckning inte tas, faller hyresavtalet.

Då familjenämnden inte har avsatta medel för lokalkostnader eller sin del av driften av familjecentralen måste familjenämnden, måste detta gå vidare till kommunstyrelsen. Familjenämnden ansöker därför nu om medel för att under 2022 täcka hyra om 381 160 kronor samt driftskostnader om 200 000 kronor. Familjenämnden har beslutat återkomma i budgetremissen för budget 2023 kring finansiering av familjecentral under åren 2023 och framåt.

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för verksamhets- och lokalkostnader för en familjecentral.

Årsredovisningar

Tolv olika årsredovisningar behandlades under mötet.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 samt att 2021 års resultat fördelas enligt avtal.

Avfallsbolaget SYSAV:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.

Österlen VA:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna Österlen VA AB:s årsredovisning 2021. Kommunstyrelsen beslutar också att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige ger kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen.

ÖKRAB:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021. Kommunstyrelsen beslutar också att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommuninvest:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna

Leader Sydöstra Skåne:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

Österlenhem:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2021. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Tomelilla Industri AB:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2021.

Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Svar på motioner

Återbrukscentral

Miljöpartiet, genom Solveig Falk, föreslår att det i kommunal regi etableras en central för mottagning, återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av begagnade saker. Motionären föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten för detta.

I förvaltningens utredande underlag, tas upp olika återbrukande aktiviteter som redan finns inom kommunen. För tillfället för förvaltningen också en aktiv omvärldsbevakning för att ta del av andra kommuners erfarenheter, nya lösningar och eventuella framtida samarbeten på området. Förvaltningen ställer sig därmed positiv till att utveckla återbruksverksamheten inom kommunen men ställer sig avvaktande till etableringen av en återbrukscentral i kommunal regi i nuläget.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med det som står i förvaltningens yttrande.

Klimatåtgärder

Miljöpartiet, genom Solveig Falk, föreslår att en koldioxidbudget införs för att succesivt minska kommunens verksamheters utsläpp av växthusgaser till noll år 2030. Motionären föreslår också att en klimatfärdplan och en risk- och sårbarhetsanalys för hela kommunen avseende klimatpåverkan tas fram, samt att tjänsten som kommunekolog/klimatstrateg ska återbesättas.

I förvaltningens underlag till svar, konstateras att det redan finns en energi- och klimatplan som det framgår att Tomelilla kommun som övergripande målbild ska bli en
fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2025. Förvaltningen anser att det är ett rimligt nästa steg att Tomelilla tar fram en koldioxidbudget som utgår ifrån utsläppen inom hela kommunen som geografiskt område. I energi- och klimatplan anges att en åtgärdsplan ska tas fram, vilket kan likställas med en klimatfärdplan.

En risk- och sårbarhetsanalys ingår redan i kommunens pågående arbete med framtagande av krisberedskapsplan som innefattar klimatrisker. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart hösten 2022.  Tillsättande av kommunekolog/klimatstrateg ingår redan i planeringen för kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att positivt besvara motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Samordning av läsårstider

Socialdemokraterna, genom Anders Throbeck, vill att Tomelilla kommun samordnar skolans läsårstider med Ystad, Simrishamn och Sjöbo för att underlätta för familjer där barnen finns i olika kommuners skolor.

I förvaltningens svar, anges olika lokala företeelser som styr terminsplaneringen. Efter dialog med rektorerna, önskar förvaltningen behålla inflytandet över läsårets start och slut, planering av studiedagar för lärare och övriga lovdagar så nära verksamheten som möjligt. Detta gör att lärarnas arbete kan fördelas på ett bättre sätt och ger eleverna högre kvalitet på undervisningen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Årsredovisning 2021

Tomelilla kommuns årsredovisning för 2021, är färdigställd av förvaltningen.

Resultatet för år 2021 uppgår till 62,5 miljoner kronor vilket är 45,8 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår orealiserade vinster på 14,8 miljoner kronor. Balanskravsresultatet uppgår
därmed till 47,7 miljoner kronor. Den främsta anledningen till budgetöverskottet är slutavräkningarna för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag. Dessutom har nämnderna fortsatt en god budgetföljsamhet. Totalt redovisar verksamheterna ett överskott på 7,4 miljoner kronor. För hela kommunkoncernen uppgick resultatet till 62,4 miljoner kronor

De tre finansiella målen bedöms uppfyllda. Av kommunens 33 verksamhetsmål, bedöms 26 mål vara helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda. Det innebär att 94 procent av verksamhetsmålen är helt eller delvis uppfyllda, vilket ger bedömningen att Tomelilla kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2021 för Tomelilla kommun, samt att resultat inom barn- och utbildning överförs enligt den huvudprincip per skola/förskola sopm gäller.

Hela årsredovisningen finns att läsa på denna webbsida i protokollet till detta möte.

Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025.

Planeringsförutsättningar för kommande planperiod ska fastställas av
kommunstyrelsen. Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari och finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till sammanträdet.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 2023-2025. De ska skickas till nämnderna för yttrande. Nämnderna ska i sina yttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025. Senast den 31 maj 2022 ska nämnderna lämna sina yttranden som kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och investeringsberedningarna.

Ändringar riktlinjer för visionsmedel

Under handläggandet och efterföljande beslutsprocess, identifierade
förvaltningen några justeringar som skulle behöva göras i riktlinjerna.
Bland annat borde maxsumman för beviljade medel behöver höjas till 100 000 kronor för att motivera ansökningar med projektidéer som kan skapa stor effekt i visionens anda. Vad medlen ska gå till, behöver också förtydligas.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringarna.

Ändring av bolagsordning och aktieägaravtal Österlen VA AB

Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 att ändra Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal. En av ändringarna var att bolagsstyrelsen ska ha ersättare, tre från varje ägarkommun, men att dessa endast ska ha rätt att närvara när ordinarie ledamot har förhinder. Vid Simrishamns kommuns fullmäktigemöte i december 2021 föreslogs att ersättarna ska ha närvarorätt och beslutet blev att återremittera ärendet för att ta en diskussion med Tomelilla kommun angående ersättarnas närvarorätt vid sammanträden.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta en ändrad bolagsordning så att ersättarna kan närvara vid möten även om ordinarie ledamot är på plats.

Ändrad renhållningsordning med avfallsföreskrifter

Ökrab, kommunens renhållningsbolag tillsammans med Simrishamns kommun, vill göra några ändringar i renhållningsordningen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringarna.

Samtliga ändringsförslag hittar du i kallelsen med handlingar till detta kommunstyrelsemöte på denna sida.

Detaljplan Stärkan 1 och Slakteriet 11 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel och centrumändamål genom att omvandla industriområdet öster om järnvägen till handelsområde.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 med flera för granskning  

Hela beskrivningen av förändringen finns på denna webbsida i kallelsen till sammanträdet.

Svar på två revisionsgranskningar

Förvaltningen har tagit fram förslag på svar till två granskningar av kommunrevisionen. Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisionen med dessa svar.

Den ena granskningen är en uppföljning på revisioner som gjordes 2019. Revisionen menar att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten vad gäller bygglovsenhetens personalorganisation. Förvaltningen sammanfattar i förslaget till svar att frågan om tillräckliga personella resurser på bygglovsenheten är högst aktuell och hela tiden följs av kommunstyrelsen.

Den andra rör kommunens förebyggande arbetet mot otillbörlig påverkan. Revisionen menar att kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys görs, att förekomsten kartläggs och följs upp inom medarbetarundersökningoch tillbuds- och avvikelserapportering, information och utbildningsinsatser ges samt att visselblåsarfunktion kommer på plats.

I förvaltningens framtagna svar, berättas att i det årets arbete kommunstyrelsens riskanalys, har riskerna med otillbörlig påverkan tagits upp. Att fånga företeelsen inom medarbetarundersökningen, anser förvaltningen vara vanskligt då det är en ämne som kan behöva diskuteras och förklaras. Informationsinsatser kan ske genom exempelvis medarbetar- och chefshandböcker samt utbildning för nya förtroendevalda. Visselblåsarfunktionen kommer vara på plats i Tomelilla kommun innan 17 juli 2022 såsom lagen föreskriver.

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över båda revisionsrapporterna med förvaltningens svar.

Svar på motioner

Utbildning för personalutskottet

Peter Boström, Socialdemokraterna, föreslår att personalutskottet ska få en fördjupad utbildning i arbetsmiljölagen och arbetsrätt.

I utredande svaret anger förvaltningen att HR-avdelningen
står för de fördjupade kunskaperna tillsammans med utbildade skyddsombud och huvudskyddsombud. Dessa finns tillgängliga för stöd. Skulle det inte räcka, finns experter på Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioner att tillfråga. Det är också förvaltningens bedömning att nuvarande personalutskottet har de kunskaper som dess roll kräver.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med detta anse motionen besvarad.

Regntunnor

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen genom Österlen VA, utreder möjligheteten att dela ut regntunnor till abonnenterna. Detta för att abonnenterna ska kunna samla regnvatten till bevattning.

Förvaltningen menar, efter diskussion med Österlen VA, att nyttan i förhållande till kostnaden, inte är alldeles enkel att klarlägga men att det vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et cetera, i enlighet med motionen.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till motionens förslag.

Minska andelen hårdgjorda ytor

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att kommunen inventerar vilka hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla som kan byggas om för bättre dagvattenhantering. Hon föreslår också att dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt i investeringsbudgeten.

I förvaltningens utredande underlag, anges att motionens ämne är högst relevant. Även driftbudgeten kan påverkas av förändrad dagvattenhantering.

Kommunstyrelsen beslutar skicka tillbaka ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och underhållsplanering för samhällsbyggnad.

Nämndinitiativ

Plan för flyktingmottagande

Sverigedemokraterna (SD), genom Per Gustafsson, vill att förvaltningen får i uppdrag at skyndsamt ta fram en plan för att hantera mottagandet av krigsflyktingar. De vill också att kommunstyrelsen ger familjenämnden i uppdrag att säkerställa att kommunen på ett bra sätt ser till att eventuell skolgång kan anordnas för krigsflyktingarna. Vidare föreslår SD att kommunstyrelsen ger integrationsrådet i uppgift att samordna frivilligorganisationer och privatpersoner som vill och kan hjälpa krigsflyktingarna, samt ta fram en samlad plan för dessa så att kommunen får en komplett bild av vad civilsamhället kan bistå med.

Kommunstyrelsen beslutar skicka nämndinitiativet till förvaltningen för beredning.

Utredning SFI och samhällsinformation med anledning av massflyktsdirektivet

Socialdemokratiska partigruppen, Sara Anheden, Anders Throbäck, Inger
Åbonde och Tina Bergström-Darrell, vill att asylsökande från Ukraina som enligt massflyktsdirektivet inte har rätt till SFI och samhällsinformation, ska få en enklare variant. Detta för att underlätta för arbete och skola/förskola. S-gruppen föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta.

Kommunstyrelsen beslutar säga ja till att förvaltningen ska utreda initiativet.