Kommunrevisionen fungerar som en oberoende granskare av kommunens verksamhet och är ett viktigt instrument för den demokratiska processen.

I uppgiften ingår att ge kommunfullmäktige ett underlag för att nämnder och styrelser ska kunna prövas för ansvarsfrihet.

Revisorerna är förtroendevalda och utses inför varje ny mandatperiod av kommunfullmäktige. I Tomelilla består kommunrevisionen av fem revisorer. De förtroendevalda revisorerna biträds av sakkunniga revisionskonsulter.

Kommunrevisionens uppdrag

Även om revisorerna tillsätts utifrån mandatfördelningen i fullmäktige, ska kommunrevisionen arbeta oberoende, objektivt och förutsättningslöst i sitt uppdrag. Arbetet ska ske enligt god revisionssed för kommunal verksamhet.

Granskningen sker enligt en årligen fastställd revisionsplan och omfattar hela kommunens verksamhet, dess bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. De ska också kontrollera att kommunens räkenskaper är rättvisande och att den interna kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig.

Varje år ska revisorerna också uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.  

De granskningar kommunrevisionen gör, sammanställs i revisionsrapporter som lämnas till kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Vid delårs- och årsredovisning, tar kommunrevisionen fram granskningsrapport och revisionsberättelse.

Revisorerna

Ulla-Christina Lindberg (S) ordförande
Anja Lindberg (SD) 1:e vice ordförande
Birgit Johansson (M) 2:e vice ordförande
Inger Johanson-Thor (C)
Jan Hagman (MP)
Ulf Andersson (SD)

Utsedda till lekmannarevisorer i kommunens bolag och andra juridiska organ

Österlenhem AB
Samtliga kommunrevisorer

Tomelilla Industriaktiebolag
Samtliga kommunrevisorer

Ystad – Österlenregionens Miljöförbund
Ulla-Christina Lindberg

ÖKRAB
Ulla-Christina Lindberg

Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne
Birgit Johansson

Österlen VA AB
Inger Johansson-Thor