Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Fullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på hemsidan och i kommunhuset.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter.

Presidiet är:

Leif Sandberg (C), ordförande
Per-Olof Örnsved (SD), 1.e vice ordförande
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande

Mandatfördelningen

Parti Mandat
Sverigedemokraterna 12
Socialdemokraterna 9
Moderaterna 9
Centerpartiet 6
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Sammanträden för kommunfullmäktige 2023

Dag Tid Notering  
13 februari 19:00    
27 mars 19:00    
8 maj 19:00    
19 juni 15.00 Avvikande tid  
18 september 19:00    
6 november 19:00    
11 december 19:00    

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunfullmäktiges möten.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena. Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Taxor

I stället för en fast årlig avgift, föreslås avgiften för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds livsmedelskontroll efterdebiteras utifrån den faktiska tillsynen. Förändringen är enligt ny avgiftsförordning. Efterhandsdebiteringen medför både fördelar och nackdelar. Fördelarna innefattar bland annat att det finns en tydlig koppling mellan utförd tillsyn och avgift. Transparensen kring avgifterna ökar och det blir lättare för verksamheterna att förstå hur avgifterna beräknas. Miljöförbundet får en ökad flexibilitet att prioritera miljönytta och styra om tillsynsinsatser utifrån behov, snarare än att tillsynen behöver utföras baserat på inbetalda årsavgifter.

Livsmedelskontrollen sker ofta samtidigt som inspektioner av öl, tobak och liknande produkter. Därför föreslås att efterdebitering införs även för denna tillsyn.

Även taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen föreslås ändras på samma sätt. En förutbestämd avgift tillsammans med en rörlig procentdel baserad på årsomsättningen av alkoholdrycker, föreslås ersättas med en efterdebiterad taxa baserad på faktisk nedlagd handläggningstid. På så sätt står varje verksamhet för sina kostnader.

Kommunfullmäktige antar samtliga tre förändringar av taxan. Detta tillsammans med de nya nivåerna börjar gälla 1 januari 2024.

Hållbarhetsredovisning 2022

En hållbarhetsredovisning för Tomelilla kommun 2022 har sammanställts.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Reviderade renhållningsföreskrifter

ÖKRAB, Tomelilla och Simrishamns kommuns gemensamma renhållningsbolag, har reviderat sina föreskrifter. Det är förändringar i lagstiftning om producentansvar, trädgårdsavfall och invasiva arter samt animaliska biprodukter som ligger bakom förändringarna.

Kommunfullmäktige antar de reviderade renhållningsföreskrifterna.

Avgifter allmänna handlingar

Flera kommuner och statligt verk tar numera ut avgift även för allmänna handlingar som skickas via e-post. Förslaget är att införa detta även i Tomelilla kommun enligt nedan:

De första nio sidorna av en kopia på en handling är gratis. Från och med den tionde sidan kostar det 50 kronor och därefter två kronor per sida. Vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet, ska det vara möjligt att vid varje beställning sammanlägga denna med tidigare och ta ut avgift utifrån den sammanlagda beställningen. Det innebär att avgift ska tas ut som om det hade varit en stor beställning i stället för flera mindre.

Kommunfullmäktige inför avgifter för allmänna handlingar via e-post enligt förslaget.

Politisk referensgrupp ny skola

Projektering av ny skola i centralorten kommer påbörjas. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en referensgrupp med en ledamot från varje parti ska ingå i denna.

Kommunfullmäktige beslutar att den politiska referensgruppen ska bestå av:

Sara Anheden, Socialdemokraterna

Per Widlund, Vänsterpartiet

Mikael Holmberg, Miljöpartiet

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna

Per-Martin Svensson, Moderaterna

Tobias Högborg, Centerpartiet

Carina Persson, Liberalerna

Carl-Fredrich von Oelreich, Kristdemokraterna

Svar på motion angående förbundsordningar

Sara Anheden, Socialdemokraterna, har lämnat in en motion som rör de olika kommunförbundens förbundsordningar. Socialdemokraterna vill attförbundsordningarna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ändras så att det tydligt framgår att förbundsdirektionen själva formerar sitt presidium utifrån överenskommen fördelning mellan kommunerna, samt att förbundsordningarna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens miljöförbund ändras så att den största oppositionsgruppen i respektive direktion har rätt till en vice ordförandepost.

I förvaltningens utredande svar, anges att kärnfrågan är hur man betraktar vad personerna i direktionerna företräder – sin kommun eller sitt parti. Det menar förvaltningen avgör formerandet. Hela yttrandet går att läsa i kallelsen till detta möte.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande.

Tertialrapport 1

Årets första uppföljning för de tre inledande månaderna, är klar. Den ekonomiska prognosen för 2023 är ett resultat på 25,5 miljoner kronor, vilket är 10,9 bättre än vad som angetts i budgeten. Det beror främst på förbättrade prognoser av skatteintäkter och
pensionskostnader.

Kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt familjenämnden prognostiserar dock ett underskott på totalt 16,2 miljoner kronor. Övriga nämnder prognostiserar med en budget i balans. De nämnder som har ett befarat underskott, ska upprätta en handlingsplan som redovisas för kommunstyrelsen.

Hela rapporten finns att läsa i kallelsen till detta sammanträde.

Löneöversyn 2023

Inför årets löneöversyn, beslutar kommunfullmäktige att avsätta medel motsvarande 2 320 462 kr enligt Kommunal 1 125 kr/medlem och övriga 3,0%.

Ny modell för bygglovs- och mättaxa

En konsult har fått i uppdrag av Tomelilla kommun att genomföra en översyn av bygglovverksamheten varav bygglovstaxan var en del av uppdraget. Förvaltningen har arbetat fram ett nytt taxeförslag med utgångspunkt från Sveriges kommuner och regioners underlag där taxan återspeglar nedlagd tid och en genomsnittlig handläggningskostnad. Det nya förslaget ger en rättvisande taxa som grundar sig på bygglovsenhetens faktiska kostnader men även rättvisande mot kund då man betalar för nedlagd tid. Grannkommunerna i sydöstra Skåne har sedan tidigare övergått till denna taxemodell. Tomelilla kommuns taxa kommer vara i nivå med dessa kommuners.

Kommunfullmäktige fastställer den nya taxan för bygglov och mät och att den ska börja gälla från och med 1 juli 2023. Taxan ska årligen justeras med PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

Mål och budget för 2024

Två olika förslag till budget 2024 fanns. Ett från Allianspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) och ett från Socialdemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutar att anta Alliansens budget för kommunen 2024 med vissa tillägg från Socialdemokraternas budget.

Beslutet innebär också:

 • Fastställa att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.
 • Fastställa att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges mål ska ses över inför budgetprocessen 2025.

Taxor och avgifter

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 2024.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter för 2024.

Plantaxa

Ny modell för taxor kopplad till planärenden har tagits fram.

Kommunfullmäktige antar plantaxan.

Ny bostadsförsörjningsstrategi

Kommunen ska varje mandatperiod anta nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Syftet med kommunens bostadsförsörjningsstrategi är att skapa förutsättningar för invånarna att leva i goda bostäder, både genom nyproduktion och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen fungerar som underlag till arbetet med översiktsplanen.

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ny bostadsförsörjningsstrategi.

Årsredovisningar

Sex årsredovisningar för år 2022 behandlades under mötet.

 • Leader Sydöstra Skåne

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

 • Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att att lägga ärendet till handlingarna.

 • Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till årsredovisning samt att resultatet fördelas enligt avtal.

 • Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avgåenderedovisningen samt slutredovisning och lägger desamma till handlingarna.

 • Skånes Samordningsförbund (FINSAM)

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2022 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM).

 • Österlens folkhögskola

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

Utökat verksamhetsområde dricks- och spillvatten delar av Smedstorp/Gårdlösa

Kommunen ska bestämma det geografiska område – verksamhetsområde - inom vilket vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Under 2012–2013 byggdes VA-nätet ut i delar av Smedstorp/Gårdlösa. I utbyggnaden tog man höjd för att alla fastigheter skulle ansluta sig frivilligt efterhand. För att säkra att dessa fastigheter i framtiden kan ansluta sig, bör verksamhetsområde inrättas på fastigheterna. Dock kommer fastigheterna ej tvingas koppla in sig förrän deras nuvarande enskilda anläggningar blivit utdömda.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdet.

Årsredovisning Tomelilla kommun 2022

Kommunens resultat 2022, är 57,8 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är att både skatteintäkter och statsbidrag blivit högre än vad prognoserna visade när budget 2022 beslutades – 48,8 miljoner i resultatet kommer härifrån.

För hela kommunkoncernen, är resultatet plus 60,8 miljoner kronor.

Utöver det ekonomiska resultatet, är årsredovisningen också ett bokslut över hur kommunens verksamheter lyckats i sitt uppdrag och sin service till invånare och företag. Av de 30 verksamhetsmål som funnits för 2022, har 20 uppfyllts helt, sex delvis och fyra inte. De tre finansiella målen är samtliga uppfyllda. Därmed bedöms kommunen uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2022 för Tomelilla kommun, med ändringen att 1,7 miljoner kronor av kommunens överskott avsätts för att täcka byggnadsnämndens underskott 2022 enligt tidigare beslut, kf § 103/2022.

Taxa för kulturskolan

Kultur- och fritidnämnden vill höja terminsavgiten till kulturskolan med 30 kronor. Ärendet har också passerat kommunstyrelsen som förordar detsamma.

Kommunfullmäktige beslutar att höja kulturskolans avgift med 30 kr per termin.

Reviderad integrationsstrategi

Integrationsstrategin beskriver på ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med inriktning mot nyanlända. I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser.

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på webben. Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet förändrats.

Kommunfullmäktige antar den reviderade integrationsstrategin.

Årsredovisningar

Sju olika årsredovisningar behandlades under sammanträdet.

Österlen VA

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

ÖKRAB

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

SÖRF (Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund)

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen

Kommunsassurans

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen.

Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

AV Media Skåne

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2022 samt bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Sysav

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen.

Svar på motion om Klimatkommunerna

Sara Anheden, Socialdemokraterna, Linda Ekelund, Vänsterpartiet och Claes Melin, Miljöpartiet, vill att kommunen ansöker om en så kallad observatörsroll i föreningen Klimatkommunerna. Att vara observatör i Klimatkommunerna är ett sätt att bekanta sig med föreningens
arbetssätt och få inblick i föreningens arbete innan beslut tas om att bli medlemmar.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med klimatarbetet på det lokala planet. Det huvudsakliga syftet är att minska
utsläppen av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Föreningen erbjuder utbildningsinsatser för kommuners klimatarbete och driver en rad olika projekt.

I förvaltningens utredande svar anges att observatörsrollen innehas under max 1 års tid varefter ansökan görs om ett eventuellt medlemskap. Kraven för medlemskap är att kommunen kontinuerligt inventerar utsläpp av växthusgaser, sätter upp mål och har en handlingsplan för att minska utsläppen samt informerar om arbetet till nätverket.

Förvaltningen ser att kommunen i arbetet med klimatfärdplan är på väg att uppfylla kriterierna för ett medlemskap och att det därför kan vara en god idé att ansöka om en observatörsroll.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Taxor vård och omsorg 2023

Inom vård- och omsorgsområdet tar kommunen ut taxor och avgifter, till exempel för hemtjänst och hemsjukvård, måltidskostnader och middagsabonnemang, trygghetslarm, avlösarservice och hyra av hjälpmedel. I samband med budgetbeslutet förra året, aviserades att dessa taxor och avgifter skulle kunna komma att justeras, bland annat på grund av osäkra livsmedelspriser.

Avgifter inom LSS och övriga avgifter räknas upp enligt konsumentprisindex i oktober 2022 vilket innebär med 10,85 procent. Måltidskostnader och middagsabonnemang räknas upp enligt måltidsverkstans prishöjningar vilket sammanvägt är 8,7% för 2023. Justering av avgifter för hemtjänst och hemsjukvård har inte justerats i förslaget då dessa baseras på maxtaxan och den enskildes inkomst då den understiger maxtaxan.

Kommunfullmäktige antar justeringarna. Taxorna och avgifterna ska gälla från 1 april 2023. Dokumentet finns att läsa i kallelsen till detta möte som du hittar på denna webbsida.

Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna ska hjälpa till att skapa ordning på offentliga platser. Den del som rör torghandel, har nu setts över. Några paragrafer har uppdaterats eller lagts till. Det gäller förbud mot försäljning av vissa varor, el och avlopp, renhållning på torghandlarens bekostnad, att betald avgift för torgplats inte betalas tillbaka samt tider.

Sluttid för torghandel föreslås ändras från klockan 16:00 till 18:00, medan street food-vagnar föreslås kunna ha öppet fram till klockan 20.00.

Kommunfullmäktige antar de lokala ordningsföreskrifterna.

Framtagande av vattentjänstplan

1 januari 2023 införs förändringar i lagen om allmänna vattentjänster som bland annat innebär att Sveriges kommuner under 2023 måste ta fram en vattentjänstplan som ska finnas på plats 1 januari 2024. En vattentjänstplan är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose
behovet av allmänna vattentjänster dvs både dricksvatten- och avloppsförsörjning.

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en vattentjänstplan.

Årsredovisning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundet har färdigställt sin årsredovisning för 2022.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 Årsredovisning Österlenhem och Tomelilla Industri AB (TIAB)

Bostadsbolaget Österlenhem har färdigställt sin årsredovisning för 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultat- och balansräkningen samt disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Kommunstyrelsen beslutar också att bolagets verksamhet under 2022, har bestått av det som är fastställt bolaget ska göra och utförts inom ramen för det kommunen får göra. Bolagets styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Samma beslut, fattar kommunstyrelsen vad gäller bolaget TIABs årsredovisning.

Referensgrupp översiktsplan

Under mötet valdes en referensgrupp för arbetet med ny översiktsplan.

Moderaterna: Markus Hammarström

Centerpartiet:  Bitte Müller Hansen

Liberalerna: Conny Thoresson

Kristdemokraterna: Carl-Fredrik von Oelreich

Socialdemokraterna: Inger Åbonde 

Sverigedemokraterna: Petra Blomgren

Vänsterpartiet: Per Vidlund

Miljöpartiet: Claes Melin

Granskning Österlenhems hållbarhetsarbete

Kommunrevisionen har, genom KPMG, granskat Österlenhem AB:s arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolaget till viss del
arbetar ändamålsenligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget har en viss följsamhet till ägardirektivet och angivna mål och kommunala planer samt styrdokument som berör området.

Utifrån detta, rekommenderas Österlenhem att:

 • se till att indikatorer och nyckeltal beslutas och följs upp såsom det anges i
  ägardirektivet
 • utveckla och koppla samman bolagets hållbarhetsanalys med hållbarhetsmål i verksamhetsplanen och målsättningar i budget och investeringsplan.
 • undersöka möjligheten att hållbarhetsrapportera bolagets arbete, gärna
  tillsammans med Tomelilla kommuns övriga hållbarhetsarbete

Österlenhem kommenterar revisionsrapporten med att den uppföljning och kopplingar som efterfrågas av revisorerna, hänger ihop med när verksamhetsplan och övrigt börjat gälla och därför inte kunnat ske tidigare. Österlenhem uppfyller inte villkoren för att en hållbarhetsrapportering måste ske enligt lag, men det finns inget som hindrar att bolaget kan använda sig av en sådan som en vägledning i arbetet framöver.

Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutar att sätta i gång ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen som ska sträcka sig fram till 2040.

Nödvattenplan

Österlen VA AB har tagit fram en nödvattenplan för Tomelilla kommun. Behovet av en nödvattenplan uppkommer vid olika situationer vid exempelvis bortfall, kontaminering eller likande händelser. Planen aktiveras vid avbrott av dricksvattenförsörjningen som varar över tolv timmar.

Kommunfullmäktige beslutar att anta planen med en justering rörande omfattningen av berörda.

Kommunens fibernät

För ungefär ett år sedan, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen skulle utreda för- och nackdelar med att sälja det fibernät kommunen har på landsbygden, samt undersöka möjligheten för en försäljning. En ekonomisk värdering av fibernätet har också genomförts av extern konsult.

Oavsett om kommunen äger fibernät eller inte, kommer det krävas samverkan med övriga fibernätägare i kommunen för att i framtiden kunna leverera välfärdstjänster till medborgarna. Sedan lång tid samverkar kommunen även med grannkommunerna Ystad, Simrishamn och Kristianstad i syfte att på olika sätt gynna bredbandsutbyggnaden i respektive kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med försäljning av fibernät med hjälp av konsult. Kommunfullmäktige beslutar också att köpeskillingen ska godkännas av kommunfullmäktige innan det accepteras.

Ändrade reservatsgränser

Kommunen begärde i februari förra året registrering i Naturvårdsregistret av
inmätta gränser för de kommunala naturreservaten Kronoskogen och Skogsbacken med Väladalen.

Efter granskning bedömde länsstyrelsen att de inmätta gränserna inte stämmer överens med de gränser som anges i kommunens beslut om att bilda respektive naturreservat. Justerade gränsdragningar för reservaten, behöver beslutas.

Kommunfullmäktige antar en ny gränsdragning för naturreservaten Kronoskogen och Skogsbacken med Väladalen såsom förvaltningens beskrivning.

Svar på motioner

Samägd solcellspark

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, föreslår att kommunen tar initiativ för en samägd solcellspark och
en ekonomisk förening enligt förebild från Helsingborg och Kalmar. Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta emot studiebesök.

Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunala bolag och
förvaltningar att köpa och äga andelar i solcellsparken. För att driva på, föreslår motionären att de kommunala bolagen/förvaltningarna erbjuds möjlighet till klimatkompensation genom investeringar i solceller.

I förvaltningens utredande svar, anges att samägda solcellsparker kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för personer som inte har möjlighet eller råd att sätta solceller på egen mark/tak att investera i lokalproducerad förnybar energi. Det är också ett bra sätt att öka kunskapen kring
förnybar energi då privatpersoner blir direkt involverade i produktion och beslut av energi.

Många forskare pekar på att samägda solcellsanläggning därmed är en del av demokratiseringen av energin då makten över energin skiftar från storskalig centraliserad produktion till småskalig och decentraliserad. Kommunen bör därför inom ramen för det kommunala uppdraget stötta utvecklingen av samägda solcellsparker, men inte nödvändigtvis driva dem själv.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med förvaltningens utredande svar.

BID-process för ökad trivsel och attraktivitet i Tomelilla centrum

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att kommunen använder sig av det som kallas BID (Business Improvement District) - process i arbetet med att fortsätta utveckla Tomelillas centrala delar.

Sammanfattningsvis går en BID-process ut på att involvera fastighetsägare, näringsidkare och invånare enligt en särskild metod.

I förvaltningens utredande svar, konstateras att tillväxt- och utvecklingsenheten har gjort studiebesök på BID Malmö och föreningen Svenska Stadskärnor som båda på olika sätt arbetar med centrum och stadsutvecklingsprojekt. Majoriteten av dessa projekt har initialt finansierats med hjälp av externa projektmedel i samverkan med kommunen och till mindre del
fastighetsägarna. Förvaltningen anser i linje med förslaget, att kommunen bör arbeta mer systematiskt med centrumutvecklingen med inspiration av BID och en BID-process.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen
fortsätter och intensifierar sitt arbete med centrum- och stadsutveckling, om möjligt
också med externa medel med inspiration av BID och en BID-liknande process.

Arbetsskor

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen inför fria arbetsskor för personal inom vård och omsorg.

I förvaltningens utredande svar, anges att ett införande av fria arbetsskor skulle innebära att 300 personer behöver utrustas med tre par skor. På vissa arbetsplatser saknas förvaringsmöjligheter helt eller delvis, vilket också behöver hanteras i verksamheten. För att arbetskläder ska kunna vara en skattefri förmån ska de vara obligatoriska att bära inom tjänsten och arbetsgivaren ska kontrollera att de inte används privat. Plaggen ska vara tydligt märkta med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de inte ser ut som vanliga kläder. Ett införande av fria arbetsskor inom vård och omsorg beräknas kosta minst 1 miljon kronor i införande och en med årlig kostnad om minst 500 000 kronor.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Partistöd

Kommunfullmäktige ska varje år fatta beslut om hur stort ekonomiskt stöd de olika partierna i representerade i fullmäktige ska få. Beloppet är beräknat utifrån hur många mandat partiet har lokalt.

Kommunfullmäktige beslutar att partistödet för 2023 ska vara: 

Moderaterna: 86 941 kr
Centerpartiet: 61 294 kr
Liberalerna: 18 549 kr
Kristdemokraterna: 18 549 kr
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 86 941 kr
Vänsterpartiet: 27 098 kr
Miljöpartiet de gröna: 18 549 kr
Sverigedemokraterna: 112 588 kr

Kommunfullmäktige att beslutar också om att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det som det ska enligt kommunallagen ihop med ett granskningsintyg, ska lämnas in senast 30 juni 2024.

Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning

Uppföljning av kommunens reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv (RUR) och god ekonomisk hushållning ska följas upp minst en gång per mandatperiod. Under kommande lågkonjukturer, kan det finnas behov av att använda resultatutjämningsreserven på grund av att skatteunderlag blir lägre.

I dagens läge har maximalt belopp avsatts till reserven, 5 % av eget kapital, men denna avsättning bör kunna uppgå till 10 % i stället. I övrigt ska det tidigare antagna regelverket gälla.

Kommunfullmäktige antar reglementet med denna förändring.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2023

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tagit fram ett förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Jämfört med 2022 räknas alla delar av taxan upp med 3,5 %. 

Kommunfullmäktige antar den nya taxan.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds taxor och timavgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen med flera

Ystad-Österlenregionens miljöförbund gör tillsyn och prövningar enligt en rad lagar. Förbundet önskar nu att höja alla taxor och timavgifter med 3,5% för 2023.

Kommunfullmäktige säger ja till förslaget.

Förändringar Kommunassurans

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tomelilla kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.

Kommunassurans styrelse har nu föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att kunna använda Kommunassurans mer aktivt även utanför den renodlade rollen som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram. Administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner.

Förändringar i ägardirektiv och aktieägaravtal måste samtidigt också ske.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för de ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet). Kommunfullmäktige beslutar också att godkänna nytt ägardirektiv och aktieägaravtal.

Utökat verksamhetsområde dricks- och spillvatten Brösarp 11:16 och Tylegatan Tomelilla

Enligt lag ska kommunen bestämma det geografiska område - verksamhetsområde - där vattentjänster behöver ordnas och därefter se att en allmän VA-anläggning finns. Ägare till fastigheter som finns inom ett verksamhetsområde, har rätt och skyldighet att
ansluta sig till anläggningen. Huvudmannen har därmed också rätt att ta
ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.

Nu behöver fastigheten Brösarp 11:16 liksom fastigheter kring Tylegatan omfattas av ett verksamhetsområde.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för såväl Brösarp 11:16 som fastigheter kring Tylegatan.

Antagande av detaljplan för Stärkan 1, Slakteriet 11 med flera

Planområdet är beläget vid Gladanleden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen. Lokstallet skyddas och bevaras.
Området innehåller fladdermöss som är skyddade artskyddsförordningen och ett antal rödlistade arter som etablerat sig på den sandiga marken efter att slakteriet på platsen revs. En sammanhängande grönstruktur med sparade stora träd och nya träd för fladdermössen och skötsel av öppna ytor som gynnar växter och insekter, kompenserar för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer även att vidtas utanför planområdet.

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Valärenden

Valberedningsnämnden har tagit fram förslag på ledamöter, presidier, ersättare och ombud till nämnder och andra politiska organ. Nedan finns kommunfullmäktiges beslut om nämner, bolag och större förbund.

För revision, kommunstyrelsen, nämnder, bolag förutom styrelser och förbund, gäller valen under mandattiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. För bolagsstyrelser gäller valen från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027.

Revisorer

Ulla-Christina Lindberg (S) ordförande

Anja Lindberg (SD) 1:e vice ordförande

Birgit Johansson (M) 2.e vice ordförande

Inger Johanson-Thor (C)

Jan Hagman (MP)

Ulf Andersson (SD)

 

Kommunstyrelsen

Per-Martin Svensson (M), ordförande

Per Gustafsson (SD) 1:e vice ordförande

Sara Anheden (S) 2:e vice ordförande

Markus Hammarström, (M)

Anders Throbäck (S)

Per-Olof Örnsved (SD)

Marie Ståhlbrand (M)

Tobias Högborg (C)

Ida Bornlykke (S)

Thony Blomgren (SD)

Ann-Marie Johansson (C)

Linda Ekelund (V)

Anna Sandegren (SD)

 

Ersättare:

Marianne Åkerblad (M)

Roger Persson (S)

Petra Blomgren (SD)

Emil Ekstrand (M)

Kristin Skoog (S)

Annika Sandegren (SD)

Bo Herou (KD)

Fatlum Avdullahu (C)

Inger Åbonde (S)

Anders Rosengren (SD)

Carina Persson (L)

Claes Melin (MP)

Peter Vestlund (SD)


Krisledningsnämnden

Per-Martin Svensson (M), ordförande

Sara Anheden (S), 1:e vice ordförande:

Per Gustafsson (SD) 2:e vice ordförande

Ann-Marie Johansson (C)

Anders Throbäck (S)

 

Ersättare:

Markus Hammarström (M)

Ida Bornlykke (S)

Anna Sandegren (SD)

Gunvor Olsson (C)

Per-Olof Örnsved (SD)

 

Byggnadsnämnden

Emil Ekstrand (M), ordförande

Petra Blomgren (SD) 1:e vice ordförande

Roger Persson (S) 2:e vice ordförande

Per Håkanson (C)

Anders Rosengren (SD)

 

Ersättare:

Bertil Fredlund (M)

Peter Mårtensson (S)

Birger Hörberger (SD)

Oscar Sandberg (C)

Roland Ekström (S)

 

Familjenämnden

Ewa Carnbrand (M), ordförande

Anders Throbäck (S), 1:e vice ordförande

Anna Sandegren (SD), 2:e vice ordförande

Carina Persson (L)

Ingrid Bergh (V)

Gunnel Andersson (SD)

Charlotte Rosdala (C)

 

Ersättare:

Ann-Christin Svensson (M)

Robert Buhre (S)

Kent Olofsson (SD)

Chris Persson (M)

Tittié Bengtsson (S)

Anette Lind (SD)

Sven Gunnarsson (C)

 

Vård- och omsorgsnämnden

Ann-Marie Johansson (C) ordförande

Ida Bornlykke (S) 1:e vice ordförande

Per-Olof Örnsved (SD) 2:e vice ordförande

Marianne Åkerblad (M)

Kristina Buhre (S)

Anita Kronkvist (SD)

Alexander Svensson (M)

 

Ersättare:

Gunvor Olsson (C)

Jerry Bergström (MP)

Csaba Vöfély (SD)

Simon Blixt (M)

Beata Tinmark (V)

Sofia Prokopczyk (SD)

Susanne Balczar-Herou (KD)

 

Valnämnden

Viktor Emilsson (M), ordförande

Kent Olofsson (SD), 1:e vice ordförande

Karin Arvidsson (S), 2:e vice ordförande

Eva Gustavsson (C)

Anna Sandegren (SD)

 

Ersättare:

Lennart Johansson (M)

Henrik Nilsson (S)

Csaba Vöfély (SD)

Nesib Haskic (C)

Conny Nebbe (S)

 

Kultur- och fritidsnämnden

Bitte Müller-Hansen (C), ordförande

Kristin Skoog (S), 1:e vice ordförande

Annika Sandegren (SD), 2:e vice ordförande

Paul Hallgren (M)

Niklas Edstrand (S)

 

Ersättare:

Fatlum Avdullahu (C)

Solveig Falk (MP)

Anders Rosengren (SD)

Remco Dijkstra (M)

Peter Vestlund (SD)

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Sander Dijkstra (M), ordförande

Thony Blomgren (SD), 1:e vice ordförande

Inger Åbonde (S), 2:e vice ordförande

Carl-Fredrik von Oelreich (KD)

Per Widlund (V)

Petra Blomgren (SD)

Jörgen Prahl (M)

 

Ersättare:

Marianne Åkerblad (M)

Henrik Nilsson (S)

Kent Gustafsson (SD)

Sven Gunnarsson (C)

Claes Melin (MP)

Kent Olofsson (SD)

Simon Blixt (M)

 

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd

Ledamot från Tomelilla:

Eva Gustafsson (C)

 

Ersättare:

Karin Arvidsson (S)

 

Tomelilla industriaktiebolag - styrelse

Magnus Nilsson (C), ordförande

Thony Blomgren (SD) 1:e vice ordförande

Karin Arvidsson (S)

Bertil Fredlund (M)

Kent Olofsson (SD)

 

Ersättare:

Birgitta Lundqvist (C)

Helén Bladh (S)

Kent Gustafsson (SD)

Marie Ståhlbrand (M)

Niklas Edstrand (S)

 

Tomelilla industriaktiebolag - lekmannarevisorer

Birgit Johansson (M)

Ulla-Christina Lindberg (S)

Anja Lindberg (SD)

Inger Johanson-Thor (C)

Jan Hagman (MP)

Ulf Andersson (SD)

 

Tomelilla industriaktiebolag - ombud

Per-Martin Svensson (M)

Ersättare ombud:

Per Gustafsson (SD)

 

Österlenhem AB – styrelse

Magnus Nilsson (C), ordförande

Karin Arvidsson (S) 1.e vice ordförande:

Thony Blomgren (SD)

Bertil Fredlund (M)

Kent Olofsson (SD)

 

Ersättare:

Birgitta Lundqvist (C)

Helén Bladh (S)

Kent Gustafsson (SD)

Marie Ståhlbrand (M)

Niklas Edstrand (S)

 

Österlenhem AB – lekmannarevisorer

Birgit Johansson (M)

Ulla-Christina Lindberg (S)

Anna Lindberg (SD)

Inger Johanson-Thor (C)

Jan Hagman (MP)

Ulf Andersson (SD)

 

Österlenhem AB - ombud

Per-Martin Svensson (M)

Ersättare:

Per Gustafsson (SD)

 

Österlens kommunala renhållnings AB - styrelsen

Ledamöter från Tomelilla:

Markus Hammarström (M), ordförande

Axel Olsson (S)

 

Ersättare:

Jan-Erik Broomé (C)

Kent Gustafsson (SD)

 

Österlens kommunala renhållnings AB – lekmannarevisor

Ulla-Christina Lindberg (S)

 

Österlens kommunala renhållnings AB - ombud

Per-Martin Svensson (M)

Ersättare:

Sara Anheden (S)

 

Samarbetskommittén för sydöstra Skåne

Ledamöter från Tomelilla:

 Per-Martin Svensson (M)

Sara Anheden (S) 2023-24, Per Gustafsson (SD) 2025-26

 

Ystad- Österlenregionens miljöförbund

Ledamöter från Tomelilla:

Viktor Emilsson (M), 1:e vice ordförande

Peter Boström (S)

Kent Gustafsson (SD)

 

Ersättare:

Alexander Svensson (M)

Kristin Skoog (S)

Anna Sandegren (SD)

 

Revisor:        

Ulla-Christina Lindberg (S)

 

Räddningstjänstförbundet sydöstra Skåne – direktion

Ledamöter från Tomelilla:

Sander Dijkstra (M), vice ordförande

Peter Boström (S)

 

Ersättare:

Sven Gunnarsson (C)

Per Gustafsson (SD)

Revisor:

Birgit Johansson (M)

 

Österlen VA AB

Ledamöter från Tomelilla:

Bo Herou (KD), 1 vice ordförande

Per Skoog (S)

Kent Gustafsson (SD)

 

Ersättare:

Jörgen Prahl (M)

Linn Persson (S)

Petra Blomgren (SD)

 

Lekmannarevisor:               

Inger Johanson-Thor (C)

 

Österlen VA AB – ombud

Per-Martin Svensson (M)

Ersättare:

Inger Åbonde (S)

Svar på motion

Naturskola

Socialdemokraterna, genom Kristin Skoog, vill att kommunen kontaktar Naturskoleföreningen och lokala naturföreningar för att starta ett samarbete i syfte att starta en naturskola. Socialdemokraterna menar att exempelvis Fyledalen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt bra område för en naturskola och påpekar att två av grannkommunerna har naturskolor.

Familjenämnden har tidigare behandlat motionen och bedömer att de satsningar som gjorts och görs vid Brösarps skola inom området miljö och natur , mer än väl motsvarar de mervärde en naturskola skulle ge. Motionen skulle med detta kunna anses besvarad.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Budget 2023

En rad ärenden kopplat till nästa års budget, behandlades under sammanträdet.

Skattesats:

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 20,61 kronor.

Taxor och avgifter:

Tre olika förslag på taxedokument fanns för beslut; kommunförvaltningens, vatten och avlopp samt renhållningstaxa (inklusive taxa för tömning av slam och container).

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxedokumenten. De finns att läsa i kallelsen till detta möte som finns på denna webbsida.

Budget 2023 med plan för 2024 -2025

Två förslag till budget fanns under mötet. Det förslag som kommunstyrelsen beslutat och ett gemensamt från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens förslag till budget 2023 med plan för 2024-2025.

Kommunfullmäktige beslutar också att:

 • att anta angivna mål, både finansiella och verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023.
 • fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i enlighet med förslaget i budgetdokumentet
 • anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023 i enlighet med förslaget i budgetdokument.
 • en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023
 • såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
 • såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
 • för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen
 • ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2023
 • uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023

Till beslutet fogades också ett antal uppdrag till förvaltningen.

Ändring i aktieägaravtal Österlen VA

En av punkterna i Österlen VAs aktieägaravtal, har visats sig svår att uppfylla i praktiken i förhållande till val av kommunstyrelse och nämnder. ”För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA-försörjningen.”

Kommunfullmäktige beslutar att ändra aktieägaravtalet genom att ta bort punkten.

Ändring i förbundsordning för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam)

Några justeringar föreslås i Finsams förbundsordning. Vilka går att läsa i handlingarna i kallelsen till sammanträdet som ligger på denna webbsida.

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna.

Hantering av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds överskott 2022

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund önskar behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att återbetala det till medlemmarna.

Kommunfullmäktige säger ja till detta.

Ändring i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026

Ändringsförslaget innebär att första vice ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, familjenämndens arbetsutskott, familjenämndens myndighetsutskott, vård och omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden likställs med 2:e vice ordförande vad gäller
hur arvodet beräknas. Både 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen kommer att ha titeln oppositionsråd.

Kommunfullmäktige antar ändringarna i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda.

Svar på motion

Tillfälliga farthinder

Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, vill att kommunen skaffar portabla och tillfälliga farthinder för att stävja buskörning. Motionären vill också att en rutin tas fram om hur dessa ska användas.

Förvaltningen anger motionens utredande svar att buskörning är en företeelse som uppkommer spontant eller planerat av en grupp av trafikanter. Det vore omöjligt för gatu- och parkenheten att kunna förutse var en sådan buskörning skulle uppkomma. Det vore inte heller möjligt att ha en organisation som står i beredskap alla dagar för att snabbt kunna ingripa och placera ut dessa mobila farthinder.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Val av kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige valde sitt presidium för de kommande fyra åren. Till ordförande valdes Leif Sandberg, (C). Per-Olof Örnsved, (SD), blev förste vice ordförande och Anne-Maj Råberg (S), andre vice ordförande.

Valberedningsnämnd

Valberedningsnämndens ledamöter utsågs och dess presidium valdes. Emil Ekstrand, (M), blev nämndens ordförande, medan Per Gustafsson, (SD) och Anders Throbäck, (S) valdes till förste respektive andre vice ordförande.

Uppföljning tertial 2

Årets andra tertialuppföljning (januari – augusti) är färdigställd av förvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera delårsrapporten.

Kommunfullmäktige beslutar också att byggnadsnämndens prognosticerade underskott, får finansieras inom ramen för kommunens prognosticerade resultat 2022 om 40 miljoner kronor.

Rutin för återrapportering till kommunfullmäktige

Kommunstyrelse och nämnder ska muntligen rapportera om sin respektive verksamhet minst två gånger per termin vid kommunfullmäktigemöte. Såsom kommunfullmäktiges mötesagenda ser ut, innebär detta i praktiken rapporter under fyra av fem möjliga möten under ett år av 14 möjliga instanser. Det upplevs som för omfattande rapporteringar. Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och föreslår en ändring av antalet tillfällen till fyra inklusive de möten som behandlar årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske utöver vid årsbokslut och budget, kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden där de olika instanserna kan fördela sin rapportering.

Kommunfullmäktige beslutar att ändra rutinen för återrapportering till kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.

Nya regler för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Organisations- och arvodesberedningen beslutade i april att föreslå kommunfullmäktige att anta Sveriges kommuner och regioners förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, beslutades att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Förvaltningens utredning visar att Tomelilla kommun inte är den enda som reagerat på att pensionsavsättningen i SKRs förslag inte grundas på förlorad arbetsförtjänst utan enbart på arvoden. Detsamma gäller Ystads kommun.

Förvaltningens förslag är därför att fortsätta göra pensionsavsättning för alla arvoden, men att också lägga till pensionsavsättning för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta skulle vara i linje med det beslut som kommunfullmäktige i Ystads kommun förväntas fatta och för Tomelillas del en ganska ringa kostnad om ca 14 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026 med en ändring i en av paragraferna om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i den pensionsgrundande inkomsten.

Taxa för prövning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti i 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har därför tagit fram ett förslag om ny taxa som varje kommun inom förbundet ska hantera i sina respektive kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige antar taxebestämmelsen. Den träder i kraft 1 oktober 2022.

Svar på fråga från Hörby kommun om att ingå i gemensam överförmyndarnämnd och -enhet

Hörby kommunfullmäktige beslutade i april att kommunen önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensam överförmyndarenhet med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från och med den 1 januari 2023. Samtliga kommuner i överförmyndarsamarbetet ska nu svara Hörby kommun,

Tomelilla kommuns förvaltning bedömer i sin utredning att ett så snabbt förfarande som Hörby kommun önskar, inte är möjligt. Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027.

Denna begränsning finns dock inte gällande gemensam enhet. Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, så skulle det vara möjligt för kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten, då ett sådant upplägg funnits tidigare inom samarbetet.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara Hörby kommun med förvaltningens utredande svarsförslag.

Årsredovisning Finsam

Sydöstra Skånes samordningsförbund Finsam är en fristående organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Skåne samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Förbundet ska skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att närma sig och nå målet självförsörjande. Förbundet har inkommit med sin årsredovisning för 2021.

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna ansvarsfrihet och fastställer resultat och balansfrihet.

Svar på motioner

Minska andelen hårdgjorda ytor

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden, vill att kommunen gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan byggas om för bättre dagvattenhantering samt att dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt i investeringsbudgeten.

Förvaltningens utredande svar har varit uppe för beslut i samhällsbyggnadsnämnden som yttrar sig med detta.

I förvaltningens utredande svar, anges att Tomelilla kommun har många hårdgjorda ytor. Många kommuner har en dagvattenstrategi för att ha en god insikt. Verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs för att bygga om dem. Därefter kan investeringsberedningen behandla dessa kostnader i relation till andra behov i kommunen. Detta uppdrag ligger redan inom förvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens förslag med tillägget att
kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Ungdomssatsning räddningstjänst i beredskap

Sverigedemokraterna, genom Per Gustavsson, vill att kommunen ger räddningstjänsten SÖRF i uppdrag att utreda en ungdomssatsning för att trygga framtida räddningstjänst i beredskap i sydöstra Skåne.

Förvaltningen har utrett frågan och anger att kommunen inte kan ge SÖRF uppdrag. Representanter från förbundsmedlemmarna och direktionen ska träffas två gånger årligen på medlemsforum. Förvaltningen föreslår att frågan om en ungdomssatsning lyfts vid ett sådant tillfälle då SÖRF redan nu aktivt arbetar med rekryteringsfrågan.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens förslag till svar. Återkopplar till kommunfullmäktige.

Barnfattigdom

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden och Anders Throbäck, vill att kommunen kartlägger situationen med barn i ekonomisk utsatthet, tar fram en handlingsplan med mål att inga barn diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation samt arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina bostäder.

I förvaltningens utredande svar, beskrivs hur kommunen arbetar för att stödja barn i ekonomisk utsatthet och hur förvaltningen gör när den får kännedom om att barn finns med i en aviserad vräkning.

Motionen har varit uppe för behandling även i Familjenämnden.

Kommunfullmäktige anseratt anse de delar av motionens förslag som rör kartläggning och förebyggande arbete, besvarade, medan den del som rör handlingsplan, bifalls. 

Samverkansavtal och reglemente för sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 2023-2026

Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner har sedan tidigare en gemensam överförmyndarverksamhet och överförmyndarnämnd. Nu tillkommer också Simrishamns kommun, vilket kräver nytt samverkansavtal och nytt reglemente för nämnden. Varje kommun i samarbetet måste anta dessa.

Tomelilla kommun är värdkommun för verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar att ingå samverkansavtalet samt att anta reglementet för mandatperioden 2023-2026.

Fler reglementen

Ytterligare fyra olika reglementen som ska gälla för mandatperioden 2023-2026, hanterades under mötet. Reglemente för valnämnden, valberedningsnämnden, krisledningsnämnden samt ekonomiska villkor för förtroendevalda.

Kommunfullmäktige antar reglementena. Samtliga finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till mötet.

Årsredovisningar

Två årsredovisningar behandlades under mötet

Österlens folkhögskola:

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna

AV Media Skåne:

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar direktionen och ledamöterna ansvarsfrihet.

Redovisning förebyggande arbete IFO och polis

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att det förebyggande arbete som individ- och familjeverksamheten och polisen gör tillsammans, ska redovisas.

Förvaltningen har tagit fram en sammanställning av de samverkansarenor som finns och gemensamma aktiviteter som kommunen och polisen genomför tillsammans. Bland dessa kan nämnas Youngster, en metod där polis och socialtjänst besöker hem där det finns en oro runt en ung person. Lokala brottsförebyggande rådet och trygghetsvandringar, är andra företeelser som tas upp i sammanställningen.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Strategi för medborgardialog

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en strategi för medborgardialog ska tas fram. För detta bildades en politisk referensgrupp med en ledamot från varje parti i fullmäktige. Underlaget togs fram av förvaltningen.
Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på strategi till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta svar
kom in och förslaget arbetades om. Vid gruppens tredje möte, fastställdes det förslag som nu är uppe för beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för medborgardialog.

Revideringar av reglementen

En särskild politisk beredning, har sett över ett flertal reglementen för nämnder, revisorer och kommunstyrelse. Samtliga föreslås gälla från och med kommande mandatperiod, 2023-2026. Reglementena anger bland annat vad respektive politiskt organ har för sammansättning och ansvarsområden.

Dessa reglementen föreslås få revideringar:

 • krisledningsnämndens
 • revisorernas
 • kommunstyrelsens
 • samhällsbyggnadsnämndens
 • byggnadsnämndens
 • kultur- och fritidsnämndens
 • vård- och omsorgsnämndens
 • familjenämndens

Kommunfullmäktige beslutar att anta samtliga. Vad som är särskilda omständigheter för mötesdeltagare att få vara med på distans, ska definieras och beslutas av kommunstyrelsen.

Förslagen på de reviderade reglementena finns att läsa på denna webbsida i handlingarna i kallelsen till detta möte.

Årsredovisningar

Tolv olika årsredovisningar behandlades under mötet.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund:

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd:

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 samt att 2021 års resultat fördelas enligt avtal.

Avfallsbolaget SYSAV:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Österlen VA:

Kommunfullmäktige godkänner Österlen VA AB:s årsredovisning 2021.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:

Kommunfullmäktige ger kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen.

ÖKRAB:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att disponera årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021.

Kommuninvest:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga ärendet till handlingarna

Leader Sydöstra Skåne:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Österlenhem:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och vd
ansvarsfrihet för 2021.

Tomelilla Industri AB:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och vd
ansvarsfrihet för 2021.

Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Svar på motioner

Återbrukscentral

Miljöpartiet, genom Solveig Falk, föreslår att det i kommunal regi etableras en central för mottagning, återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av begagnade saker. Motionären föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten för detta.

I förvaltningens utredande underlag, tas upp olika återbrukande aktiviteter som redan finns inom kommunen. För tillfället för förvaltningen också en aktiv omvärldsbevakning för att ta del av andra kommuners erfarenheter, nya lösningar och eventuella framtida samarbeten på området. Förvaltningen ställer sig därmed positiv till att utveckla
återbruksverksamheten inom kommunen men ställer sig avvaktande till etableringen av en återbrukscentral i kommunal regi i nuläget.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med det som står i förvaltningens yttrande.

Klimatåtgärder

Miljöpartiet, genom Solveig Falk, föreslår att en koldioxidbudget införs för att succesivt minska kommunens verksamheters utsläpp av växthusgaser till noll år 2030. Motionären föreslår också att en klimatfärdplan och en risk- och sårbarhetsanalys för hela kommunen avseende klimatpåverkan tas fram, samt att tjänsten som kommunekolog/klimatstrateg ska återbesättas.

I förvaltningens underlag till svar, konstateras att det redan finns en energi- och klimatplan som det framgår att Tomelilla kommun som övergripande målbild ska bli en
fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2025. Förvaltningen anser att det är ett rimligt nästa steg att Tomelilla tar fram en koldioxidbudget som utgår ifrån utsläppen inom hela kommunen som geografiskt område. I energi- och klimatplan anges att en åtgärdsplan ska tas fram, vilket kan likställas med en klimatfärdplan.

En risk- och sårbarhetsanalys ingår redan i kommunens pågående arbete med framtagande av krisberedskapsplan som innefattar klimatrisker. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart hösten 2022.  Tillsättande av kommunekolog/klimatstrateg ingår redan i planeringen för kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning.

Kommunfullmäktige besvarar motionen positivt med förvaltningens förslag till yttrande.

Samordning av läsårstider

Socialdemokraterna, genom Anders Throbeck, vill att Tomelilla kommun samordnar skolans läsårstider med Ystad, Simrishamn och Sjöbo för att underlätta för familjer där barnen finns i olika kommuners skolor.

I förvaltningens svar, anges olika lokala företeelser som styr terminsplaneringen. Efter dialog med rektorerna, önskar förvaltningen behålla inflytandet över läsårets start och slut, planering av studiedagar för lärare och övriga lovdagar så nära verksamheten som möjligt. Detta gör att lärarnas arbete kan fördelas på ett bättre sätt och ger eleverna högre kvalitet på undervisningen.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Årsredovisning 2021

Tomelilla kommuns årsredovisning för 2021, är färdigställd av förvaltningen.

Resultatet för år 2021 uppgår till 62,5 miljoner kronor vilket är 45,8 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår orealiserade vinster på 14,8 miljoner kronor. Balanskravsresultatet uppgår
därmed till 47,7 miljoner kronor. Den främsta anledningen till budgetöverskottet är slutavräkningarna för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag. Dessutom har nämnderna fortsatt en god budgetföljsamhet. Totalt redovisar verksamheterna ett överskott på 7,4 miljoner kronor. För hela kommunkoncernen uppgick resultatet till 62,4 miljoner kronor

De tre finansiella målen bedöms uppfyllda. Av kommunens 33 verksamhetsmål, bedöms 26 mål vara helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda. Det innebär att 94 procent av verksamhetsmålen är helt eller delvis uppfyllda, vilket ger bedömningen att Tomelilla kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Tomelilla kommun, samt beslutar att resultat inom barn- och utbildning överförs enligt den huvudprincip per skola/förskola som gäller.

Hela årsredovisningen finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till detta möte.

Årsredovisning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundets direktion har lämnat årsredovisning
för 2021. Denna visar ett positivt resultat på 68 tkr.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Hela finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till detta möte.

Ändring av bolagsordning och aktieägaravtal Österlen VA AB

Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 att ändra
Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal. En av ändringarna var att bolagsstyrelsen ska ha ersättare, tre från varje ägarkommun, men att dessa endast ska ha rätt att närvara när ordinarie ledamot har förhinder.

Vid Simrishamns kommuns fullmäktigemöte i december 2021 föreslogs att ersättarna ska ha närvarorätt och beslutet blev att återremittera ärendet för att ta en diskussion med Tomelilla kommun angående ersättarnas närvarorätt vid sammanträden. Kommunfullmäktige att antar den ändrade bolagsordningen. 

Ändrad renhållningsordning med avfallsföreskrifter

Ökrab, kommunens renhållningsbolag tillsammans med Simrishamns kommun, vill göra några ändringar i renhållningsordningen.

Kommunfullmäktige godkänner ändringarna.

Samtliga ändringsförslag finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till kommunfullmäktigemötet.

Svar på motioner

Utbildning för personalutskottet

Peter Boström, Socialdemokraterna, föreslår att personalutskottet ska få en fördjupad utbildning i arbetsmiljölagen och arbetsrätt.

I utredande svaret anger förvaltningen att HR-avdelningen
står för de fördjupade kunskaperna tillsammans med utbildade skyddsombud och huvudskyddsombud. Dessa finns tillgängliga för stöd. Skulle det inte räcka, finns experter på Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioner att tillfråga. Det är också förvaltningens bedömning att nuvarande personalutskottet har de kunskaper som dess roll kräver.

Kommunfullmäktige beslutar att med detta anse motionen besvarad.

Regntunnor

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen genom Österlen VA, utreder möjligheteten att dela ut regntunnor till abonnenterna. Detta för att abonnenterna ska kunna samla regnvatten till bevattning.

Förvaltningen menar, efter diskussion med Österlen VA, att nyttan i förhållande till kostnaden, inte är alldeles enkel att klarlägga men att det vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et cetera, i enlighet med motionen.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Arbetsordning kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges arbetsordning har diskuterats i beredningen för organisations- och arvodesberedningen. Beredningen är överens om att den arbetsordning som nu gäller har fungerat bra och att endast mindre förändringar behövs. Utöver ett par redaktionella ändringar samt tillägg om kommande webbsändningar, förslår beredningen en ändring i arbetsordningens § 17 som rör beslut om justering. Förslaget är att det ska vara fullmäktige som beslutar och inte fullmäktiges ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 med ett tillägg om ändringar för inlämnande av interpellationer. Dessa ändringar ska följas upp efter ett år.

Biblioteksplan 2022-2026

Biblioteksplanen är ett redskap för kommunen att på ett strategiskt och strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser, skapa en beredskap för framtidens krav samt stimulera till utveckling. Genom en biblioteksplan kan därför biblioteken utveckla och tydliggöra målsättningarna med verksamheten och planen kan på så sätt peka ut en tydlig riktning för bibliotekets verksamhet. Utifrån planen ska det årligen utarbetas handlingsplaner för biblioteksverksamheten.

Varje kommun ska enligt Bibliotekslagen ha en biblioteksplan. Tomelilla kommuns nya plan sträcker sig fram till och med 2026.

Kommunfullmäktige beslutar att anta biblioteksplanen med en språklig ändring.

Svar på motioner

Tekniskt vatten till pooler

Ida Bornlykke och Inger Åbonde, båda Socialdemokraterna, vill att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten
för att fylla pooler och till bevattning. Tekniskt vatten är renat avloppsvatten som inte går till dricksvatten. Motionärerna ger Kristianstad kommun som exempel där tekniskt vatten erbjuds gratis, men man får själv ordna med tankbil och transporten hem.

Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till motionen.

Stärka folkhälsan

Sara Anheden, Socialdemokraterna vill öka folkhälsan genom:

 • att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen i centrala Tomelilla
 • att kommunen planerar för utegym i anslutning till de nya
  lekplatserna i byarna.

Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till dessa två punkter.

Larmgrupp

Helén Bladh och Peter Boström, båda Socialdemokraterna, vill att en särskild arbetsgrupp bildas som får till uppgift att enbart åka på larm från hemtjänstanvändare. Motionärerna föreslår också att detsamma kan gälla inom nattpatrull och sjuksköterskor i ett samarbete med privata utförare.

Kommunfullmäktige beslutar att avslår motionen.

Cykeldestination

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att kommunen tar initiativ för att utveckla sydöstra Skåne som en cykeldestination inom besöksnäringen.

Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till motionen.