Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium

Christer Yrjas (C)
Kommunfullmäktiges ordförande
christer.yrjas@tomelilla.se

Marianne Åkerblad (M)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
marianne.akerblad@tomelilla.se    

Anne-Maj Råberg (S)
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
anne-maj.raberg@tomelilla.se

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Fullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på hemsidan och i kommunhuset.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2018 - 14 oktober 2022) av 41 ledamöter.

Presidet är:

Christer Yrjas (C), ordförande
Marianne Åkerblad (M), 1.e vice ordförande
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande
 

Mandatfördelningen:

Parti Mandat
Sverigedemokraterna 10
Socialdemokraterna 10
Moderaterna 8
Centerpartiet 8
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

Dag Tid Notering  
8 januari 08:30    
29 januari 08:30    
12 februari 08:30    
4 mars 08:30    
18 mars 08:30    
1 april 08:30    
22 april 08:30    
29 april 08:30    
13 maj 08:30    
10 juni 08:30    
24 juni 08:30    
12 augusti 08:30    
2 september 08:30    
9 september 08:30    
23 september 08:30    
14 oktober 08:30    
21 oktober 08:30    
18 november 08:30    
25 november 08:30    
16 december 08:30    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2020

Dag Tid Notering
21 januari 14:00  
25 februari 14:00  
24 mars 14:00  
19 maj 14:00  
23 juni 14:00  
18 augusti 14:00  
22 september 14:00  
17 november 14:00  
15 december 14:00  

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2020

Dag Tid Notering    
30 januari 08:30      
27 februari 08:30      
26 mars 08:30      
30 april 08:30      
28maj 08:30      
25 juni 08:30      
27 augusti 08:30      
24 september 08:30      
29 oktober 08:30      
26 november 08:30      
17 december 08:30      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för familjenämnden 2020

Dag Tid Notering  
31 januari 08:30    
28 februari 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
29 maj 08:30    
26 juni 08:30    
28 augusti 08:30    
25 september 08:30    
23 oktober 08:30    
27 november 08:30    
18 december 08:30    

Kallelser och handlingar

2020

Folder was not found ("file:1:/Evolution_Import/OFN/Kallelser_2020/Tomelilla_Ystad_sjoebo_oeverfoermyndarnaemnd/")

Protokoll

2020

Folder was not found ("file:1:/Evolution_Import/OFN/Protokoll_2020/Tomelilla_Ystad_sjoebo_oeverfoermyndarnaemnd/")

Sammanträden 2020

Dag Tid Notering  
23 januari 9:00    
27 februari 9:00    
19 mars 9:00    
23 april 9:00    
28 maj 9:00    
25 juni 9:00    
20 augusti 9:00    
17 september 9:00    
15 oktober 9:00    
12 november 9:00    
10 december 9:00    

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunfullmäktiges möten.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena. Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Samverkan alkoholtillstånd och tillsyn

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Motsvarande beslut är fattade i de övriga kommunerna. Ett förslag om samverkansavtal är nu framtaget och behöver beslutas kring. En ändring behöver också göras i miljöförbundets förbundsordning för att överföringen ska kunna genomföras.

Kommunfullmäktige beslutar att anta såväl samarbetsavtalet som ändringarna i förbundsordningen.

Taxor Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundets vill höja sin timtaxa med 2,5% årligen. Bedömningen från miljöförbundets sida är att taxorna är rimliga för att kunna uppnå målen för kostnadstäckning och att den föreslagna höjningen täcker kostnadsökningar för personal och inflation. Miljöförbundet bedömer vidare att man med detta ändå kommer ligga under Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Kommunfullmäktige antar taxejusteringen enligt förslaget och att ge miljöförbundet uppgiften att senast inför verksamhetsår 2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Miljöförbundet har också behövt ta fram förslag på justerad taxa för kontroll av livsmedel och foder på grund av en ny EU-förordning. Kommunfullmäktige beslutar anta även denna.

Svar på motion om flaggning med Pride-flaggan

Sara Anheden, (S), har i en motion föreslagit att Tomelilla kommun ska utöka antalet flaggtillfällen med hbtq-flaggan till en gång i månaden istället för nuvarande en gång om året. Detta för att ytterligare manifestera ett ställningstagande för alla människors lika värde.

Kommunfullmäktige beslutar att istället för att säga ja till fler flaggtillfällen, ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med ett livskvalitetsprogram, återkomma med förslag på prioriterade områden rörande hbtq- frågor. 

Efter tilläggsyrkanden beslutade kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram  livskvalitetsprogrammet samt att tillsätta en politisk referensgrupp till detsamma.

Svar på motion om fritidsbank

Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om införande av fritidsbank. Konceptet innebär att allmänhet kan lämna in överbliven sport- och fritidsutrustning som sedan kan lånas ut vid behov.

Motionärerna vill också att om en fritidsbank inrättas, bör det utredas om det är möjligt att den sköts av personer inom daglig verksamhet.

Under förvaltningens utredning av motionens förslag, framkom att konceptet Fritidsbank är förenat med kostnader för att nyttja och att det behövs en platsansvarig samt lokal om minst 100 kvm.

Förvaltningen är tveksam till att fritidsbank är en kommunalt åtagande och ser en utmaning i att hitta en lokal av den storleken för ändamålet. Ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part, är en annan väg som förvaltningen ser möjlig. Förslaget att involvera en daglig verksamhet är förvaltningen positiv till att kunna bistå med.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen inte ska bli medlemmar i föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank enligt föreningens koncept. Kommunen ska istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns för insamling och utlåning av sport- och fritidsutrustning till invånare.

Antagande av VA-policy/strategi

Förvaltningen har, genom VA-enheten, tagit fram en ny policy för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Syftet är att definiera kommunens viljeriktning i VA-frågor – därmed blir policyn vägledande i beslut och planering. Den anger övergripande strategiska ställningstaganden för hur kommunen ska arbeta med en långsiktigt hållbart med vatten- och avloppsfrågor både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policyn är styrande för utbyggnadsplanen och åtgärdsplanen.

Kommunfullmäktige beslutar anta VA-policyn.

Partistöd 2020

Varje år ska kommunfullmäktige, enligt Kommunallagen, fatta beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till de partier som finns representerade i Tomelilla kommuns politiska församlingar. Storleken på stöden regleras framförallt genom hur många mandat i kommunfullmäktige partiet har. Enligt en modell med ett prisbasbelopp som grund, föreslås varje parti få 10 000 kr i grundstöd och till detta 7 509 kr per mandat.

Fördelningen blir då:

Moderaterna: 70 072 kr

Centerpartiet: 70 072 kr

Liberalerna: 17 509 kr

Kristdemokraterna: 17 509 kr

Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 090 kr

Vänsterpartiet: 25 018 kr

Miljöpartiet de gröna: 17 509 kr

Sverigedemokraterna: 85 090 kr

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas enligt detta.  En redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som är tänkt ska lämnas till fullmäktige senast 30 juni 2021.

Renhållningstaxa 2020

Det kommunala bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB har lämnat förslag på renhållningstaxa för nästa år för Tomelilla och Simrishamns kommuner.

Taxan innebär en höjning med 3 procent. I förslaget finns olika avgifter specificerat mer i detalj.

Renhållningstaxan ska täcka kostnader för bland annat sopkärl, insamlingsarbete, transport, behandling, gemensamma återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning, planering och administration, fakturerings- och kravrutiner samt skatter.

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxan.

Gemensamt VA-bolag Tomelilla och Simrishamn

Sedan en tid har Tomelilla och Simrishamns kommuner arbetat med ett förslag om ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsområdet. En sammanslagning till en större aktör bedöms bättre kunna möta branschens framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav. Ett gemensamt bolag får också lättare att rekrytera specialistkompetens och minska sårbarheten vad gäller bemanning. Bolagets huvudsäte föreslås ligga i Tomelilla.

Kommunfullmäktige beslutar om ett bildande av gemensamt driftbolag med placering i Tomelilla. Simrishamns kommunfullmäktige har tagit samma beslut vid ett tidigare tillfälle.

Återremiss överföring av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Sedan 2012 finns ett samarbete kring gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i sydöstra Skåne. Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommun. De köper tjänsterna genom värdkommunen Tomelilla kommun.

Det aktuella förslaget innebär att flytta denna verksamhet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I både Simrishamns och Tomelillas respektive fullmäktige, återremitterades förslaget på grund av frågor kring finansieringsmodellen. Därför är ärendet nu åter uppe för behandling.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Tomelilla ingår tillsammans med Simrishamn, Ystad och Sjöbo i Sydöstra Skånes samarbetskommitté – SÖSK.

Sedan förra avtalet sammanställdes, har det gemensamma projektet ”Ystad som regional kärna genomförts (2017-2019). Syftet var att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne skulle stärkas och därigenom tydliggöra Ystads roll som regional kärna. Detta för att generera tillväxt och attraktionskraft i hela regionen. Det nya avtalet har arbetats fram för att bättre anpassa samarbetet i SÖSK efter det som framkommit genom projektet.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet.

Svar på motion om angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Per Gustafsson, (SD), lämnade i april in en motion kring hur kommunen ska hantera stöd till återvändande IS-terrorister. I motionen föreslås nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit eller stött terrorism. Per Gustafsson vill också att kommunen uttalar att den som deltagit i, eller understött terrorism inte är välkommen till Tomelilla då man enligt Per Gustafsson genom sitt agerande vänt sig mot ett fritt samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.

I svaret på motionen anges att det inte finns något lagstöd för att neka individer kommunalt stöd och insatser i enlighet med motionärens förslag. Kommunfullmäktige beslutar därför avslå motionen.

Svar på motion angående barnkonventionen

Sara Anheden, (S), lämnade i maj in en motion om att mallen för tjänsteskrivelser bör kompletteras med en förvald rubrik för bedömning av ärendets konsekvenser för barn och unga. Detta eftersom barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige beslutar säga ja till motionens förslag.

Motion angående bin och blommande ängar

Bo Herou, (KD), och Mikael Holmberg, (MP), tar i sin motion upp blommande växters betydelse för bin och andra insekter. Motionärerna föreslår att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av kommunens egna områden som kan göras om till blommande ängar där växtligheten inte behöver klippas förrän efter blomningen.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om mångfaldsvecka

Socialdemokraterna Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, Peter Boström, Anne-Maj Råberg, Helén Bladh, Kristin Skoog, Axel Olsson, Britt-Marie Liljeholm, Roger Persson och Karin Arvidsson vill att Tomelilla kommun arrangerar en årligt återkommande mångfaldsvecka. Detta för att bredda den lokala debatten i frågor om diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning och bidra till en ökad tolerans i lokalsamhället.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om utbildning för förtroendevalda och anställda i hbtq-frågor

Bo Herou, (KD), föreslår att förtroendevalda och anställda utbildas i hbtq-frågor med utgångspunkt i alla människors lika och okränkbara värde.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Senast uppdaterad: 2020-02-10