Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Fullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på hemsidan och i kommunhuset.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2018 - 14 oktober 2022) av 41 ledamöter.

Presidiet är:

Christer Yrjas (C), ordförande
Emil Ekstrand (M), 1.e vice ordförande
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande
 

Mandatfördelningen:

Parti Mandat
Sverigedemokraterna 10
Socialdemokraterna 10
Moderaterna 8
Centerpartiet 8
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunfullmäktiges möten.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena. Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Partistöd 2021

Varje år får partierna som är representerade i kommunfullmäktige ett partistöd.

Stödet beräknas utifrån del av prisbasbelopp som ett grundstöd, resterande faller ut beroende på hur många mandat partiet har.

För 2021 blir fördelningen:

Moderaterna: 70 552 kr

Centerpartiet: 70 552 kr

Liberalerna: 17 569 kr

Kristdemokraterna: 17 569 kr

Socialdemokraterna: 85 690 kr

Vänsterpartiet: 25 138 kr

Miljöpartiet: 17 569 kr

Sverigedemokraterna: 85 690 kr

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt denna fördelning.

Särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor 2020-2022

Inför varje ny mandatperiod finns det behov att se över Tomelilla kommuns politiska organisation samt reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Behov förändras och möjligheter till effektivisering och en stärkt demokrati ska undersökas.

Kommunfullmäktige beslutar därför att tillsätta en särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022. En representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti ska ingå. Jörgen Prahl, Moderaterna väljs till ordförande och till vice ordförande väljs Tina Bergström-Darrell, Socialdemokraterna. Till sekreterare i beredningen utses kanslichefen.

Den särskilda beredningen ges i uppdrag att lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026.

Digitala kommunfullmäktigemöten

Eftersom coronapandemin utvecklats på ett sådant sätt att sociala kontakter mellan många människor inte är lämpligt, har förvaltningen utrett om kommunfullmäktigemötena kan hållas digitalt.

Sedan i våras finns ett beslut om att nämnder och utskott i Tomelilla kommun kan hålla digitala sammanträden, nu föreslås detta alltså gälla också kommunfullmäktige. Flera tekniska, strukturella och administrativa krav måste dock uppfyllas för att kommunfullmäktigemöten ska kunna hållas digitalt på ett sätt som följer Kommunallagen. 

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får delta digitalt på distans om ljud- och bildöverföring sker på ett sådant sätt att alla kan se och höra varandra på lika villkor. Det ska vara kommunfullmäktiges presidium som avgör om distansdeltagande kan tillåtas.

Vision och devis för Tomelilla kommun

Under en tid har ett arbete pågått för att ta fram en ny vision för Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige beslutade att följande förslag med tillhörande devis antas.

Vision: I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis: Tomelilla på Österlen; en kreativ och hållbar bit av Skåne.

Kommunfullmäktige beslutar också att avsätta medel varje år från 2021 som kan sökas av invånare, föreningar och företag som har idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda.

Ändring i reglementen

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i dels kommunstyrelsens reglemente, dels kultur- och fritidsnämndens.

När det gäller kommunstyrelsens reglemente, läggs en skrivning till som rör eldningsförbud Eftersom det är brådskande att meddela eldningsförbud när det blir aktuellt, bör kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om denna typ av föreskrifter. Kan inte kommunstyrelsens sammanträde avvaktas, har ordförande möjlighet att ta ett ordförandebeslut.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente behöver ändras utifrån att ansvaret för besluten om serveringstillstånd med mera enligt alkohollagen går över från kultur- och fritidsnämnden till Ystad- Österlenregionens miljöförbunds direktion 1 januari 2021. Samtidigt läggs det till att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Tomelilla marknad samt utdelande av Tomelilla kommuns kulturpris och idrottspris.

Ny förbundsordning AV Media Skåne

AV Media Skåne är ett kommunalförbund som tillhandahåller bland annat pedagogiskt material och digitala läromedel till medlemmarna. Nu vill man göra några ändringar i förbundsordningen samt anta tre nya medlemmar – Höör, Hörby och Kristianstads kommuner.

Kommunfullmäktige beslutar anta den nya förbundsordningen samt anta de nya medlemmarna. Förbundsordningen kan läsas i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020

Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordnin gäller till och med 2020. En ny renhållningsordning är därför framtagen av

Österlens kommunala renhållnings AB och Sysav.

Kommunfullmäktige antar ny renhållningsordning med några förtydligande justeringar av texten.

Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Kommunfullmäktige beslutar också att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan samt att godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-2030.

Renhållningstaxa 2021

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har tagit fram förslag på renhållningstaxa för Tomelilla kommun 2021. Förslaget innebär en höjning med 2 procent (trädgårdsavfall undantaget). Även förslag till taxa för container 2021 innebär en höjning med 2 procent.

Kommunfullmäktige antar renhållningstaxan med tillägg om en maxavgift om 2000 kronor för extra slanglängd vid slamtömning.

Taxedokumentet finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Miljöbalkstaxa 2021

Gällande miljöbalkstaxa trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan taxan fastställdes har det visat sig att vissa verksamheter kräver mer tillsynstid medan andra kräver mindre. Miljöförbundet har sedan tidigare beslutat att ställa sig bakom de avgifter som debiteras och därför behövs revidering av taxan ses över med visst intervall.

När taxan ändras kommer tillsynsfrekvensen att öka eller minska alternativt att timmarna vid inspektionen blir fler eller färre. De minsta verksamheterna som har en besöksintervall på mer än tre år ligger kvar på timavgifter, det vill säga de faktureras efter att det skett inspektion.

Kommunfullmäktige antar taxan. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har godkänt taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och överlämnat taxan för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Det finns en gällande taxa sedan tidigare som ändrats inom vissa områden. I taxeförslaget finns färre justeringar.

Under 2021 kommer taxan i samråd med krögarföreningarna i respektive kommun att revideras. Det ska vara tydligt vad som står bakom antalet timmar i taxan gällande alkoholtillsynen.

Kommunfullmäktige godkänner taxeförslaget. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Svar på motioner

Förbättrad intern samordning

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, har lämnat in en motion där han vill att den interna samordningen i kommunen förbättras genom tydlig information kring hur man ska agera som tjänsteperson när man identifierar delar eller processer som inte främjar den totala kommunala verksamheten. Han vill också att en översyn av hur processerna ser ut i syfte att hitta förbättringsbehov och i det sammanhanget föreslår han att digitala verktyg används.

Förvaltningen har genom utvecklingschefen lämnat ett svar som samlar det arbete med ständiga förbättringar som redan görs. Exempel som nämns i svaret är arbetet med ledar- och medarbetarpolicy, rutinen för synpunkter och klagomål samt införda Krångelportalen. Vad gäller digitalisering, är just ett av syftena att förbättra arbetsmetoder. I utvecklandet av nya e-tjänster, ingår kartläggning av processer. 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med detta svar.

Lokaler för daglig verksamhet

Axel Olsson, Socialdemokraterna och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, vill att förvaltningen ges i uppdrag att utreda kostnader, utformning och placering av lokaler för daglig verksamhet.

Eftersom detta arbete redan pågår i förvaltningen, säger kommunfullmäktige ja till motionen.

Svar på motion om att återta lokalvård i kommunal regi

Ida Bornlykke, Socialdemokraterna och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion om att kommunen bör återta lokalvården i egen regi.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Delårsrapport för januari – augusti 2020

Den ekonomiska prognosen för helåret har förbättrats från -10,3 miljoner kronor vid förra delårsrapporten jan - april till +18,5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 16,5 miljoner kronor - prognosen pekar nu på 35 miljoner kronor.

Den stora förändringen i prognosen består av att finansförvaltningen har förbättrats från -11 miljoner kronor till +15,2. Skatteintäkterna har inte minskat så mycket som har befarats. De flesta nämnderna har förbättrat sitt resultat från förra delårsrapporten förutom vård- och omsorgsnämnden som minskar sitt överskott från 3 till 0,5 miljoner kronor.

31 av 33 verksamhetsmål bedöms bli uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Omfördelning av investeringsmedel

De medel som i budgeten för 2020 avsatts för fiberutbyggnad, har inte gått åt. Därför beslutar kommunfullmäktige att 5 miljoner kronor istället används till ombyggnation av Brösarps

skola/förskola, meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss

samt digitala informationstavlor.

Budget 2021

Flera ärenden berör kommunens budget för 2021.

Skattesats: Kommunfullmäktige beslutar att behålla nuvarande skattesats på 20,61 kronor.

Avgifter och taxor: Berörda nämnder har tagit fram förslag på de taxor och avgifter som finns inom kommunen. Kommunfullmäktige antar dessa.

VA-taxa: Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs

med 3 % från och med 1 januari 2021. Detta behövs för att täcka kostnaderna för nödvändiga investeringar.

Kommunfullmäktige antar den nya VA-taxan.

Mål och budget med plan för 2022-2023

Tre olika budgetförslag hade kommunfullmäktige att ta ställning till: Alliansens (förvaltningens underlag tillsammans med särskilda satsningar), Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma, samt Sverigedemokraternas.

Kommunfullmäktige beslutar att anta det förslag som Alliansens partier Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna fört fram. En ändring i ett särskilt uppdrag, blev det dock. Miljöpartiet genom Mikael Holmberg förslog en ändring i ett av familjenämndens uppdrag - utredning av SFI-åtgärder - vilken kommunfullmäktige antog.

De särskilda uppdrag som finns specificerade i det vinnande budgetförslaget, ges kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen:

Implementera trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort. Avsatta medel för detta är 800 000 kronor.

Stödet till ungdomsrådet finns med som en ramförstärkning (ingen engångssatsning) med 200 000 kronor.  

Invånare, föreningsliv och näringsliv ska under året kunna söka medel för aktiviteter som förstärker kommunens nya vision (ännu ej beslutad).

Kultur- och fritidsnämnden:

Vid införandet av nytt föreningsstödsystem, kommer 100 000 kronor skjutas till. Dessa ska bidra till fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Fritidschecken för barn och unga kommer finnas även under 2021, med hänvisning till covid-19. 250 000 kronor avsätts för detta.

Familjenämnden:

Familjenämndens budget utökas med 3,1 miljoner kronor. Av dessa ska 1,1 miljoner kronor gå till förskolan tillsammans med lika mycket till grundskolan. OB förskolan ska permanentas och till detta tillförs 900 000 kronor.

Eleverna i åk 7-9 ska få bättre inblick i vad egenföretagande innebär. 50 000 kronor finns riktade för detta. Nyföretagarcentrum ska engageras i arbetet.

Familjenämnden får också i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI (svenska för invandrare). Nämnden ska också se till att arbetslinjen med arbetsformerna mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten utvärderas. Förslag på möjlig förändring ska lämnas under första tredjedelen av året med målsättningen att fler snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Den avsiktsförklaring kommunen ingått tillsammans med Region Skåne kring att skapa en familjecentral gäller ännu. Finansiering sker genom sociala investeringsfonden.

Vård- och omsorgsnämnden:

Inom ramen för äldreomsorgslyftet under 2021, ska vård- och omsorgsnämnden  arbeta med svenska för invandrare för vårdyrken och undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en sådan. Stöd ska också ges till heltidsarbete som norm.

Vård och omsorgsnämndens budget förstärks med 6,5 miljoner kronor. Nämnden ska arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, demens, hälso- och sjukvård. Både undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska omfattas.

Digitalisering med inriktning på såväl särskilda boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer ska ske. Införande av wifi ska genomföras på alla särskilda boenden.

Uppdragen om måltidsvän samt unga i omsorgen finns kvar. Kostnad för detta finns med i nämndens budgetförstärkning med 300 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ett försköningsprogram för kommunens mindre tätorter ska genomföras genom att samhällsbyggnadsnämndens budget förstärks med 250 000 kronor.

Utöver beslut om budget och särskilda uppdrag, fastställer kommunfullmäktige:

 • finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2021
 • resultat- och balansbudget för 2022-2023
 • ramar för driftsbudget 2021
 • låneram
 • borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag
 • eventuell reservering till resultatutjämningsreserven

Budgethandlingarna finns i sin helhet under fliken "Kallelser, protokoll och sammanträdestider" på denna sida.

Utförande av personlig assistans

Under våren försattes den entreprenör som i Tomelilla kommun utfört personlig assistans i konkurs.

Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra en upphandling enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) för utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Landsbygds- och tätortsprogram

Alliansen vill att kommunen tar fram ett landsbygds- och tätortsprogram. Syftet är dels att säkerställa strategier för tillväxt på landsbygden och i tätorterna, dels att säkerställa ett landsbygdsperspektiv i den kommunala organisationen. Genom arbetet ska också invånarnas delaktighet inför beslut och planering öka.

Som en grund för programmen finns kommunens översiktsplan. Arbetet ska vara klart i slutet av 2021, med beredskap för en förlängning på grund av pågående pandemin.

Kommunfullmäktige beslutar att ge detta uppdrag till kommunstyrelsen och förvaltningen.

Nytt avtal om samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne

För sydöstra Skånes samarbetskommittée, SÖSK, har ett nytt avtal tagits fram som berör Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner. SÖSK är ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över kommungränserna.

Ystad kommun ansvarar för administration och ansvar för de gemensamma ekonomiska förutsättningarna för samverkan. I avtalet specificeras att kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun i direkt proportion till antalet invånare.

Kommunfullmäktige beslutar att det gemensamma avtalet ska ha en skrivning som stödjer detta samt att förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystads-Österlenregionens miljöförbund

Under 2019 beslutades att den gemensamma alkoholtillståndshandläggningen i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner skulle föras över till Ystads-Österlenregionens miljöförbund. Därför har en ny förbundsordning och nytt reglemente behövts ta fram för att passa med den nya ordningen.

Kommunfullmäktige antar såväl förbundsordning som reglemente.

Ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet samlar de skånska kommunerna i de frågor som man vill utveckla och arbeta med tillsammans. I dag består finansieringen av Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. Grunden har varit kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Fördelningen bedöms inte vara transparent utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Ibland har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek varierat kraftigt och försvårat både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår.

Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun. Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar om såväl den nya modellen som det förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023 som styrelsen för kommunförbundet lämnat.

Utökad investeringsram för VA-verksamheten

På grund av fördyrningar av planerade projekt samt nödvändiga tillkommande arbeten, behöver kommunens verksamhet för vatten och avlopp en utökad investeringsram under 2020. Omprioriteringar och framflyttningar av andra åtgärder har redan gjorts, men förvaltningen bedömer att de som nu innebär högre investeringskostnader än budgeterat är nödvändiga att genomföra.

Kommunfullmäktige utökar investeringsramen från 22 miljoner kronor till 36 miljoner.

Tomtpriser för energineutrala bostäder

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna för att reducera

kommunens tomtpris för att stimulera byggandet av energineutrala hus.

Med dagens teknik, kombinerat med möjligheten att sälja energi producerad

med solceller, kan man bygga helt energineutrala bostäder. Trots detta byggs

inte särskilt många. En reducering av tomtpriset skulle kunna vara ett incitament för att ändra på detta.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ett förtydligande av förutsättningarna för ansökan om reducering.

Årsredovisningar

Sju olika årsredovisningar för 2019 behandlas under mötet.

Årsredovisningarna för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Föreningen Österlens folkhögskola, Leader sydöstra Skåne samt Biogas Österlen ekonomisk förening, läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud att vid bolagsstämman inom ÖKRAB (Österlens kommunala renhållnings AB), i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Vad det gäller SÖSKs (sydöstra Skånes samarbetskommitté) årsredovisning, godkänns denna. Kommunfullmäktige beviljar också kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Detsamma gäller för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam) – årsredovisningen godkänns och styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

 

Svar på motioner

Klimatnödläge

Mikael Holmberg (MP) föreslår att Tomelilla kommun likt EU-parlamentet utlyser klimatnödläge för att signalera att kommunen förstått allvaret och är beredda att agera.

Förvaltningen påpekar att flera olika satsningar och utvecklingsarbeten är igång som rör klimat och hållbarhet. Att utlysa klimatnödläge riskerar ta fokus från det arbete och de ansträngningar som krävs för att uppnå de mål som redan är satta.

Att utlysa klimatnödläge får inte heller medföra att kommunen åsidosätter sina övriga åtaganden.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med förvaltningens underlag.

Gratis kaffe till kommunanställda

Ida Bornlykke och Anders Throbeck, båda (S), förslår att kommunen erbjuder alla anställda gratis kaffe.

Förvaltningens beräkningar visar på en uppskattad kostnad om 500-650 tkr/år om kaffet bryggs på vanliga kaffebryggare. Om kaffemaskin används blir kostnaden ca 880 tkr/år.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Digitalt omröstningssystem

Inger Åbonde, (S), föreslår att kommunen inför ett digitalt system för omröstningar i kommunfullmäktige.

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny upphandling av digital möteshantering. Målsättningen är att i den nya upphandlingen också ska krävas att det ska gå att omrösta digitalt med iPads. Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 beslutat att ställa sig positivt till att införa ett digitalt omröstningssystem.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Bin och blommande ängar

Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP), förslår att kommunen under året inventerar vilka kommunägda områden som kan göras om till blommande ängar. Genom detta kan pollinerande insekter gynnas liksom miljön i stort då gräsklippningsbehovet minskar. Ängar ska inte klippas förrän efter blomningen, vilket också sparar på ekonomiska resurser.

I förvaltningens utredande svar, tas lokala naturvårdssatsningen (LONA) upp. Här kan medel från Naturvårdsverket sökas genom länsstyrelsen för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En satsning på vilda pollinatörer infördes 2020.

Satsningen ska förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering. Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som ordinarie LONA-bidrag söks.

Förvaltningen har tagit fram förslag på vilka områden i Tomelilla tätort som kan vara aktuella.

Kommunfullmäktige besvarar motionen positivt med förvaltningens svar.

Träd som klimatskal

Mikael Holmberg (MP), föreslår att kommunen gör en inventering av fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att komma fram till var plantering av lövträd skulle kunna ske för att ge positiva effekter ur energi och komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser.

Vidare föreslår Mikael Holmberg att inventeringen resulterar i ett projekt som tas vidare för finansiering till investeringsberedningen.

Förvaltningen har redan gjort en inventering där planteringar delats in i ”skyddsplanteringar” och ”tätortsträd”. Förvaltningen menar att med tanke på kostnaderna, bör en mer detaljerad utredning göras av platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag. Som projekt borde det sträcka sig över en tioårsperiod.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att ytterligare undersöka ett eventuellt projekts storlek.

Webbsänt kommunfullmäktige

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds.

I utredningen har kanslichefen inhämtat uppgifter och erfarenheter från en rad andra kommuner. Slutsatsen som dras är att för att få en kvalitativ sändning, blir kostnaden relativt hög i förhållande till hur många som kan förmodas titta på sammanträdet digitalt.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med förvaltningens svar samt skickar frågan vidare till budgetberedningen.

Skolresa till Auschwitz-Birkenau

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna, vill att studieresor till platsen för förintelselägret Auschwitz-Birkenau ska anordnas för högstadieelever.

Skolchefen har utrett frågan. I svaret anger han att en studieresa av detta slag stämmer bra in i det uppdrag skolan har, men att det är rektor som ytterst ansvarar för skolans inre arbete.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med detta svar.  

Uppmärksamma lång och trogen tjänst inom daglig verksamhet

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, föreslår att deltagare inom daglig verksamhet omfattas av samma rutiner för avtackning och uppvaktning på samma sätt som kommunens personal.

Frågan har undersökts av verksamhet stöd och omsorgs kvalitetschef. I svaret konstaterar hon att intentionen i motionen är god, men att det är förenat med en rad komplicerande faktorer att jämställa daglig verksamhet med lönearbete och att inlemma deltagarna i reglementen för kommunens anställda. I praktiken förekommer dock redan en uppvaktning vid avslut eller födelsedagar inom daglig verksamhet som personalen där ordnar som en aktivitet.

Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom daglig verksamhet.

Klimatanpassning

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill att klimatanpassning ska införas i alla nämnders verksamhetsplan och i de kommunala bolagens ägardirektiv.

Frågan har utretts av hållbarhetsstrategen. I sitt svar anger hon att arbetet med klimatanpassning och dess effekter täcks in av ställningstaganden i översiktsplanen samt i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med detta svar.

Vita jobb

Peter Boström, Socialdemokraterna, vill att kommunen inför modellen ”Vita jobb” i arbetet med upphandlingar. Syftet med modellen är säkerställa villkor för arbetstagare som sysselsätts genom kommunens upphandlade varor och tjänster.

I utredningen av motionens förslag, framkommer att det redan idag finns krav som rör arbetsrätt. Att införa modellen anses också försvåra den samverkan på upphandlingsområdet som finns tillsammans med Ystad, Simrishamn och Sjöbo då dessa kommuner inte har ”Vita jobb” som modell i sina riktlinjer.  

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Årsredovisning för 2019

Förvaltningen har sammanställt kommunens årsredovisning för 2019.

Resultatet uppgår till 12,1 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än budget.

Balanskravsresultatet efter ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 2,4 mnkr.  Enligt de regler som gäller, medger inte det låga resultatet någon avsättning till resultatutjämningsfonden. Utifrån det låga balanskravsresultatet bedöms det inte vara aktuellt med någon avsättning till sociala investeringsfonden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn – och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år.

Kommunfullmäktige beslutar att:

 • godkänna årsredovisningen
 • överföra resultat inom barn och utbildning enligt gällande huvudprincip per skola/förskola
 • inga avsättningar görs till sociala investeringsfonden

Här återfinns årsredovisningen

Ändrad budgetprocess 2021

I kommunens ekonomistyrningsreglemente anges att budget ska fastställas i juni året före budgeten ska gälla. Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i samband med utbredningen av covid-19, har förutsättningarna ändrats. Skatteunderlagsprognoserna som Sveriges kommuner och regioner lämnade i början av året och som låg som grund för kommunens planeringsförutsättningar, kommer att kraftigt revideras ner.

Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från reglementet och istället fastställa budget 2021, plan för 2022 och 2023 samt taxor och avgifter för 2021 vid sammanträdet 9 november 2020.

Program för uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen ska kommunen kontrollera och följa upp verksamhet som genomförs på uppdrag av till privata utförare. Genom avtalen ska kommunen få tillgång till information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.  Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten, desto större krav på uppföljning och kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till den praxis som finns och förtydligat ansvarsfördelningen samt hur uppföljningen och rapportering ska genomföras.

Kommunfullmäktige antar programmet för uppföljning av privata utförare.

Svar på motioner

Slöjförbud i skolan

Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, har i en motion föreslagit att Tomelilla kommun ska införa ett förbud mot att bära slöja i skolans verksamhet.

Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till såväl grundlag som Europakonvention, ska följas vid kommunal normgivning. Detsamma gäller ordningsregler i skolan. Ett kommunalt slöjförbud anses därför inte möjligt.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Avgifter i skolan

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, genom Sara Anheden och Inger Åbonde, lyfter i en motion alla barns rätt till en avgiftsfri skola. I Skollagen finns dock med en skrivning om att skolan får ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Motionärerna efterlyser en samsyn mellan kommunens skolor i tolkningen av avgifter. Hur mat hanteras i samband med skolutflykter, tar motionärerna också upp.

I sin utredning konstaterar förvaltningen att gemensamma riktlinjer skulle öka likvärdigheten för eleverna. Vad gäller utflykter, serveras det i nuläget mat från skolan. Maten anpassas efter utflyktens art och valmöjligheterna för eleven är därför begränsade.

Kommunfullmäktige bifaller två av motionens förslag:

 • upprättande av gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor
 • ett tak för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett läsår

Den del av motionen som rör att skolorna ska stå för den mat som eleverna behöver i samband med skolutflykter, anser kommunfullmäktige besvarad.

Energibesparing i fastigheter

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill i sin motion ge förvaltningen i uppdrag att göra en inventering av kommunens fastighetsbestånd för att identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög energianvändning. Därefter vill Mikael Holmberg att förvaltningen presenterar vilka åtgärder och investeringar som krävs för att minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisar återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad minskad energianvändning till investeringsberedningen.

Förvaltningen har utrett motionens förslag och föreslår att de fem fastigheterna med högst energiförbrukning väljs ut. Förslag till åtgärder och investering tas fram såsom motionärens föreslår.  

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen enligt förvaltningens förslag samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Årsredovisningar

Följande årsredovisningar 2019 (utöver kommunens övergripande) godkändes av kommunfullmäktige:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Österlenhem AB

Tomelilla industri AB

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

SYSAV

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

AV Media Skåne

Kommuninvest

Digitala sammanträden på distans

Med anledning av coronaviruset, har kommunen undersökt möjligheten för att genomföra nämnds- och utskottssammanträden på distans. Det innebär att mötet äger rum genom ett digitalt sammanträde i realtid där ledamöterna ser och hör varandra, exempelvis via en läsplatta.

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i följande nämnder och utskott får delta i sammanträden på distans:

 • kommunstyrelsen
 • kommunstyrelsens arbetsutskott
 • familjenämnden
 • familjenämndens individ- och familjeutskott
 •  familjenämndens utbildningsutskott
 • vård och omsorgsnämnden
 • vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
 • samhällsbyggnadsnämnden
 • kultur- och fritidsnämnden
 • byggnadsnämnden
 • Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
 • valnämnden
 • valberedningsnämnden

Det är mötesordföranden som avgör om deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

I dagsläget finns inte tekniska förutsättningar för att kommunfullmäktiges sammanträden kan ges på distans på det sätt som krävs enligt kommunallagen.

Fördelning av statliga välfärdsmedel

Tomelilla kommun förväntas få sammanlagt 6,8 miljoner kronor (mnkr) extra från staten från de så kallade ”välfärdsmiljarderna”. 4, 6 mnkr kommer från regeringens ursprungliga förslag, medan 2,2 mnkr kommer från den satsning som drivits igenom av oppositionspartierna och snart ska beslutas om i riksdagen.

Pengarna ska nu fördelas i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar att 4,6 mnkr läggs till familjenämndens budgetram med 3 mnkr till gymnasieverksamhet, 1 mnkr till förskoleverksamhet och 0,6 mnkr till grundskoleverksamhet. De resterade 2,2 mnkr fördelas som tillfälliga extramedel under året med 1,1 mnkr till förskoleområdet och 1,1 mnkr till grundskoleområdet.

Svar på motioner

Underhållsplaner för kommunens fastigheter

Thony Blomgren, (SD) föreslår i en motion att kommunen ska upprätta fleråriga underhållsplaner för fastighetsbeståndet för att långsiktigt kunna arbeta med investeringar och underhåll. Motionären lämnar 10 år som förslag.

I förvaltningens svar framgår att det i nuläget redan finns flerårig underhållsplan, närmare bestämt på tre år. Förvaltningen anger att det inte är hållbart med planer som sträcker sig över för lång tid, då verksamheterna som använder fastigheterna ständigt förändras utifrån hur samhällets behov ser ut. Förvaltningen föreslår att en utökning till fem år skulle kunna vara relevant.

Kommunfullmäktige antar delvis motionen genom att utöka underhållsplaneringen till fem år.

Artificiell intelligens (AI) som stöd för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Per Gustafsson (SD) vill i en motion att kommunen utreder och, vid positivt utredningsresultat, börjar använda AI-teknik i arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn. Enligt Per Gustavsson används detta redan i andra kommuner.

Förvaltningen menar att den AI-teknik som idag börjat användas, endast ger en första indikation på att läs- och skrivsvårigheter kan finnas. Fler tester måste till för en djupare bedömning. Förvaltningen bedömer att de metoder som används i skolan idag är tillräckliga för att fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt. Att använda AI bör därför vänta till dess att tekniken är mer mogen och utvärderad. 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med det svar som förvaltningen tagit fram.

Konstnärlig utsmyckning

Mikael Holmberg (MP) föreslår att kommunen ska införa principen att 1 % av byggkostnaden ska riktas till konstnärlig utsmyckning. Mikael Holmberg vill också att en inventering av gamla och nya byggnader genomförs de kommande åren för att undersöka var det skulle vara möjligt med en konstnärlig utsmyckning enligt principen som föreslagits. 

Det finns idag redan ett system för inventering och hur kommunens lösa konstverk kan rotera bland kommunens fastigheter. Förvaltningen menar att det är ett alltför omfattande arbete att inventera såsom Mikael Holmberg föreslår.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Obetalad avgift inte ska leda till avstängning av barnomsorg

Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om att om att barn inte ska stängas av från barnomsorgen om vårdnadshavare eller föräldrar inte betalar avgiften. Så sker idag efter två månaders utebliven betalning.

Förvaltningen konstaterar att det endast finns en gammal dom i Regeringsrätten från 1982 att luta en bedömning på. Efter det har såväl ny skollag som rätten till allmän förskola med viss avgiftsfri förskoletid införts.

Kommunfullmäktige beviljar motionen och ger familjenämnden i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram hur andra sanktioner kan se ut om avgiften inte betalas.

Arbetsmarknadsdag

Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) vill att kommunen inför en arbetsmarknadsdag för kommunens åttondeklasser. Motionärerna menar att genom att eleverna under dagen får besöka olika arbetsplatser, underlättas gymnasie- och yrkesval. Besöken skulle också kunna leda till praktik, sommar- och/eller extrajobb. Näringslivet får samtidigt möjligheten att presentera sig och berätta vad man kan erbjuda unga.

Förvaltningen berättar i sitt svar att det redan arrangeras en arbetsmarknadsmässa vartannat år för kommunens åttor och nior där eleverna kan träffa arbetsgivare. Det är åter dags i år. Planen är att målgruppen ska utökas så att också arbetssökande och andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Såväl offentliga arbetsgivare som privata näringslivet ska ha möjlighet att delta.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med förvaltningens svar.

Mångfaldsvecka och utbildning HBTQ

Sara Anheden (S) vill att kommunen arrangerar en mångfaldsvecka en gång om året för att manifestera alla människors lika värde. Bo Herou (KD) föreslår i en annan motion att förtroendevalda och anställda ges utbildning i HBTQ-frågor.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med kommande livskvalitetsprogrammet fånga upp syftet med båda motionerna och återkomma med prioriterade insatser. Kommunfullmäktige anser därför motionerna positivt besvarade.

Samverkan alkoholtillstånd och tillsyn

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Motsvarande beslut är fattade i de övriga kommunerna. Ett förslag om samverkansavtal är nu framtaget och behöver beslutas kring. En ändring behöver också göras i miljöförbundets förbundsordning för att överföringen ska kunna genomföras.

Kommunfullmäktige beslutar att anta såväl samarbetsavtalet som ändringarna i förbundsordningen.

Taxor Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundets vill höja sin timtaxa med 2,5% årligen. Bedömningen från miljöförbundets sida är att taxorna är rimliga för att kunna uppnå målen för kostnadstäckning och att den föreslagna höjningen täcker kostnadsökningar för personal och inflation. Miljöförbundet bedömer vidare att man med detta ändå kommer ligga under Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Kommunfullmäktige antar taxejusteringen enligt förslaget och att ge miljöförbundet uppgiften att senast inför verksamhetsår 2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Miljöförbundet har också behövt ta fram förslag på justerad taxa för kontroll av livsmedel och foder på grund av en ny EU-förordning. Kommunfullmäktige beslutar anta även denna.

Svar på motion om flaggning med Pride-flaggan

Sara Anheden, (S), har i en motion föreslagit att Tomelilla kommun ska utöka antalet flaggtillfällen med hbtq-flaggan till en gång i månaden istället för nuvarande en gång om året. Detta för att ytterligare manifestera ett ställningstagande för alla människors lika värde.

Kommunfullmäktige beslutar att istället för att säga ja till fler flaggtillfällen, ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med ett livskvalitetsprogram, återkomma med förslag på prioriterade områden rörande hbtq- frågor. 

Efter tilläggsyrkanden beslutade kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram  livskvalitetsprogrammet samt att tillsätta en politisk referensgrupp till detsamma.

Svar på motion om fritidsbank

Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om införande av fritidsbank. Konceptet innebär att allmänhet kan lämna in överbliven sport- och fritidsutrustning som sedan kan lånas ut vid behov.

Motionärerna vill också att om en fritidsbank inrättas, bör det utredas om det är möjligt att den sköts av personer inom daglig verksamhet.

Under förvaltningens utredning av motionens förslag, framkom att konceptet Fritidsbank är förenat med kostnader för att nyttja och att det behövs en platsansvarig samt lokal om minst 100 kvm.

Förvaltningen är tveksam till att fritidsbank är en kommunalt åtagande och ser en utmaning i att hitta en lokal av den storleken för ändamålet. Ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part, är en annan väg som förvaltningen ser möjlig. Förslaget att involvera en daglig verksamhet är förvaltningen positiv till att kunna bistå med.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen inte ska bli medlemmar i föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank enligt föreningens koncept. Kommunen ska istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns för insamling och utlåning av sport- och fritidsutrustning till invånare.

Antagande av VA-policy/strategi

Förvaltningen har, genom VA-enheten, tagit fram en ny policy för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Syftet är att definiera kommunens viljeriktning i VA-frågor – därmed blir policyn vägledande i beslut och planering. Den anger övergripande strategiska ställningstaganden för hur kommunen ska arbeta med en långsiktigt hållbart med vatten- och avloppsfrågor både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policyn är styrande för utbyggnadsplanen och åtgärdsplanen.

Kommunfullmäktige beslutar anta VA-policyn.

Partistöd 2020

Varje år ska kommunfullmäktige, enligt Kommunallagen, fatta beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till de partier som finns representerade i Tomelilla kommuns politiska församlingar. Storleken på stöden regleras framförallt genom hur många mandat i kommunfullmäktige partiet har. Enligt en modell med ett prisbasbelopp som grund, föreslås varje parti få 10 000 kr i grundstöd och till detta 7 509 kr per mandat.

Fördelningen blir då:

Moderaterna: 70 072 kr

Centerpartiet: 70 072 kr

Liberalerna: 17 509 kr

Kristdemokraterna: 17 509 kr

Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 090 kr

Vänsterpartiet: 25 018 kr

Miljöpartiet de gröna: 17 509 kr

Sverigedemokraterna: 85 090 kr

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas enligt detta.  En redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som är tänkt ska lämnas till fullmäktige senast 30 juni 2021.

Renhållningstaxa 2020

Det kommunala bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB har lämnat förslag på renhållningstaxa för nästa år för Tomelilla och Simrishamns kommuner.

Taxan innebär en höjning med 3 procent. I förslaget finns olika avgifter specificerat mer i detalj.

Renhållningstaxan ska täcka kostnader för bland annat sopkärl, insamlingsarbete, transport, behandling, gemensamma återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning, planering och administration, fakturerings- och kravrutiner samt skatter.

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxan.

Gemensamt VA-bolag Tomelilla och Simrishamn

Sedan en tid har Tomelilla och Simrishamns kommuner arbetat med ett förslag om ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsområdet. En sammanslagning till en större aktör bedöms bättre kunna möta branschens framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav. Ett gemensamt bolag får också lättare att rekrytera specialistkompetens och minska sårbarheten vad gäller bemanning. Bolagets huvudsäte föreslås ligga i Tomelilla.

Kommunfullmäktige beslutar om ett bildande av gemensamt driftbolag med placering i Tomelilla. Simrishamns kommunfullmäktige har tagit samma beslut vid ett tidigare tillfälle.

Återremiss överföring av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Sedan 2012 finns ett samarbete kring gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i sydöstra Skåne. Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommun. De köper tjänsterna genom värdkommunen Tomelilla kommun.

Det aktuella förslaget innebär att flytta denna verksamhet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I både Simrishamns och Tomelillas respektive fullmäktige, återremitterades förslaget på grund av frågor kring finansieringsmodellen. Därför är ärendet nu åter uppe för behandling.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Tomelilla ingår tillsammans med Simrishamn, Ystad och Sjöbo i Sydöstra Skånes samarbetskommitté – SÖSK.

Sedan förra avtalet sammanställdes, har det gemensamma projektet ”Ystad som regional kärna genomförts (2017-2019). Syftet var att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne skulle stärkas och därigenom tydliggöra Ystads roll som regional kärna. Detta för att generera tillväxt och attraktionskraft i hela regionen. Det nya avtalet har arbetats fram för att bättre anpassa samarbetet i SÖSK efter det som framkommit genom projektet.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet.

Svar på motion om angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Per Gustafsson, (SD), lämnade i april in en motion kring hur kommunen ska hantera stöd till återvändande IS-terrorister. I motionen föreslås nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit eller stött terrorism. Per Gustafsson vill också att kommunen uttalar att den som deltagit i, eller understött terrorism inte är välkommen till Tomelilla då man enligt Per Gustafsson genom sitt agerande vänt sig mot ett fritt samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.

I svaret på motionen anges att det inte finns något lagstöd för att neka individer kommunalt stöd och insatser i enlighet med motionärens förslag. Kommunfullmäktige beslutar därför avslå motionen.

Svar på motion angående barnkonventionen

Sara Anheden, (S), lämnade i maj in en motion om att mallen för tjänsteskrivelser bör kompletteras med en förvald rubrik för bedömning av ärendets konsekvenser för barn och unga. Detta eftersom barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige beslutar säga ja till motionens förslag.

Motion angående bin och blommande ängar

Bo Herou, (KD), och Mikael Holmberg, (MP), tar i sin motion upp blommande växters betydelse för bin och andra insekter. Motionärerna föreslår att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av kommunens egna områden som kan göras om till blommande ängar där växtligheten inte behöver klippas förrän efter blomningen.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om mångfaldsvecka

Socialdemokraterna Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, Peter Boström, Anne-Maj Råberg, Helén Bladh, Kristin Skoog, Axel Olsson, Britt-Marie Liljeholm, Roger Persson och Karin Arvidsson vill att Tomelilla kommun arrangerar en årligt återkommande mångfaldsvecka. Detta för att bredda den lokala debatten i frågor om diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning och bidra till en ökad tolerans i lokalsamhället.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om utbildning för förtroendevalda och anställda i hbtq-frågor

Bo Herou, (KD), föreslår att förtroendevalda och anställda utbildas i hbtq-frågor med utgångspunkt i alla människors lika och okränkbara värde.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.