Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Fullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på hemsidan och i kommunhuset.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter.

Presidiet är:

Leif Sandberg (C), ordförande
Per-Olof Örnsved (SD), 1.e vice ordförande
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande

Mandatfördelningen

Parti Mandat
Sverigedemokraterna 12
Socialdemokraterna 9
Moderaterna 9
Centerpartiet 6
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Sammanträden för kommunfullmäktige 2022

Dag Tid Notering  
14 februari 19:00    
4 april 19:00    
16 maj 19:00    
20 juni 19:00    
19 september 19:00    
17 oktober 19:00    
30 november 16:00    
19 december 19:00    

Sammanträden för kommunfullmäktige 2023

Dag Tid Notering  
13 februari 19:00    
27 mars 19:00    
8 maj 19:00    
19 juni 15.00 Avvikande tid  
18 september 19:00    
6 november 19:00    
11 december 19:00    

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunfullmäktiges möten.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena. Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Budget 2023

En rad ärenden kopplat till nästa års budget, behandlades under sammanträdet.

Skattesats:

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 20,61 kronor.

Taxor och avgifter:

Tre olika förslag på taxedokument fanns för beslut; kommunförvaltningens, vatten och avlopp samt renhållningstaxa (inklusive taxa för tömning av slam och container).

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxedokumenten. De finns att läsa i kallelsen till detta möte som finns på denna webbsida.

Budget 2023 med plan för 2024 -2025

Två förslag till budget fanns under mötet. Det förslag som kommunstyrelsen beslutat och ett gemensamt från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens förslag till budget 2023 med plan för 2024-2025.

Kommunfullmäktige beslutar också att:

 • att anta angivna mål, både finansiella och verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023.
 • fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i enlighet med förslaget i budgetdokumentet
 • anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023 i enlighet med förslaget i budgetdokument.
 • en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023
 • såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
 • såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
 • för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen
 • ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2023
 • uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023

Till beslutet fogades också ett antal uppdrag till förvaltningen.

Ändring i aktieägaravtal Österlen VA

En av punkterna i Österlen VAs aktieägaravtal, har visats sig svår att uppfylla i praktiken i förhållande till val av kommunstyrelse och nämnder. ”För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA-försörjningen.”

Kommunfullmäktige beslutar att ändra aktieägaravtalet genom att ta bort punkten.

Ändring i förbundsordning för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam)

Några justeringar föreslås i Finsams förbundsordning. Vilka går att läsa i handlingarna i kallelsen till sammanträdet som ligger på denna webbsida.

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna.

Hantering av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds överskott 2022

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund önskar behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att återbetala det till medlemmarna.

Kommunfullmäktige säger ja till detta.

Ändring i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026

Ändringsförslaget innebär att första vice ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, familjenämndens arbetsutskott, familjenämndens myndighetsutskott, vård och omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden likställs med 2:e vice ordförande vad gäller
hur arvodet beräknas. Både 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen kommer att ha titeln oppositionsråd.

Kommunfullmäktige antar ändringarna i reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda.

Svar på motion

Tillfälliga farthinder

Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, vill att kommunen skaffar portabla och tillfälliga farthinder för att stävja buskörning. Motionären vill också att en rutin tas fram om hur dessa ska användas.

Förvaltningen anger motionens utredande svar att buskörning är en företeelse som uppkommer spontant eller planerat av en grupp av trafikanter. Det vore omöjligt för gatu- och parkenheten att kunna förutse var en sådan buskörning skulle uppkomma. Det vore inte heller möjligt att ha en organisation som står i beredskap alla dagar för att snabbt kunna ingripa och placera ut dessa mobila farthinder.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Val av kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige valde sitt presidium för de kommande fyra åren. Till ordförande valdes Leif Sandberg, (C). Per-Olof Örnsved, (SD), blev förste vice ordförande och Anne-Maj Råberg (S), andre vice ordförande.

Valberedningsnämnd

Valberedningsnämndens ledamöter utsågs och dess presidium valdes. Emil Ekstrand, (M), blev nämndens ordförande, medan Per Gustafsson, (SD) och Anders Throbäck, (S) valdes till förste respektive andre vice ordförande.

Uppföljning tertial 2

Årets andra tertialuppföljning (januari – augusti) är färdigställd av förvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera delårsrapporten.

Kommunfullmäktige beslutar också att byggnadsnämndens prognosticerade underskott, får finansieras inom ramen för kommunens prognosticerade resultat 2022 om 40 miljoner kronor.

Rutin för återrapportering till kommunfullmäktige

Kommunstyrelse och nämnder ska muntligen rapportera om sin respektive verksamhet minst två gånger per termin vid kommunfullmäktigemöte. Såsom kommunfullmäktiges mötesagenda ser ut, innebär detta i praktiken rapporter under fyra av fem möjliga möten under ett år av 14 möjliga instanser. Det upplevs som för omfattande rapporteringar. Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och föreslår en ändring av antalet tillfällen till fyra inklusive de möten som behandlar årsbokslut och budget. Detta skulle göra att de två tillfällena då rapport ska ske utöver vid årsbokslut och budget, kan delas upp på fem fullmäktigesammanträden där de olika instanserna kan fördela sin rapportering.

Kommunfullmäktige beslutar att ändra rutinen för återrapportering till kommunfullmäktige på så sätt att debatterna vid behandling av budget och årsredovisning räknas in i nämndernas fyra muntliga återrapporteringar per år.

Nya regler för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Organisations- och arvodesberedningen beslutade i april att föreslå kommunfullmäktige att anta Sveriges kommuner och regioners förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, beslutades att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Förvaltningens utredning visar att Tomelilla kommun inte är den enda som reagerat på att pensionsavsättningen i SKRs förslag inte grundas på förlorad arbetsförtjänst utan enbart på arvoden. Detsamma gäller Ystads kommun.

Förvaltningens förslag är därför att fortsätta göra pensionsavsättning för alla arvoden, men att också lägga till pensionsavsättning för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta skulle vara i linje med det beslut som kommunfullmäktige i Ystads kommun förväntas fatta och för Tomelillas del en ganska ringa kostnad om ca 14 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026 med en ändring i en av paragraferna om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ingå i den pensionsgrundande inkomsten.

Taxa för prövning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti i 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Ystad-Österlenregionens miljöförbund har därför tagit fram ett förslag om ny taxa som varje kommun inom förbundet ska hantera i sina respektive kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige antar taxebestämmelsen. Den träder i kraft 1 oktober 2022.

Svar på fråga från Hörby kommun om att ingå i gemensam överförmyndarnämnd och -enhet

Hörby kommunfullmäktige beslutade i april att kommunen önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensam överförmyndarenhet med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från och med den 1 januari 2023. Samtliga kommuner i överförmyndarsamarbetet ska nu svara Hörby kommun,

Tomelilla kommuns förvaltning bedömer i sin utredning att ett så snabbt förfarande som Hörby kommun önskar, inte är möjligt. Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027.

Denna begränsning finns dock inte gällande gemensam enhet. Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, så skulle det vara möjligt för kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten, då ett sådant upplägg funnits tidigare inom samarbetet.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara Hörby kommun med förvaltningens utredande svarsförslag.

Årsredovisning Finsam

Sydöstra Skånes samordningsförbund Finsam är en fristående organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Skåne samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Förbundet ska skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att närma sig och nå målet självförsörjande. Förbundet har inkommit med sin årsredovisning för 2021.

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna ansvarsfrihet och fastställer resultat och balansfrihet.

Svar på motioner

Minska andelen hårdgjorda ytor

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden, vill att kommunen gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan byggas om för bättre dagvattenhantering samt att dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt i investeringsbudgeten.

Förvaltningens utredande svar har varit uppe för beslut i samhällsbyggnadsnämnden som yttrar sig med detta.

I förvaltningens utredande svar, anges att Tomelilla kommun har många hårdgjorda ytor. Många kommuner har en dagvattenstrategi för att ha en god insikt. Verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs för att bygga om dem. Därefter kan investeringsberedningen behandla dessa kostnader i relation till andra behov i kommunen. Detta uppdrag ligger redan inom förvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens förslag med tillägget att
kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Ungdomssatsning räddningstjänst i beredskap

Sverigedemokraterna, genom Per Gustavsson, vill att kommunen ger räddningstjänsten SÖRF i uppdrag att utreda en ungdomssatsning för att trygga framtida räddningstjänst i beredskap i sydöstra Skåne.

Förvaltningen har utrett frågan och anger att kommunen inte kan ge SÖRF uppdrag. Representanter från förbundsmedlemmarna och direktionen ska träffas två gånger årligen på medlemsforum. Förvaltningen föreslår att frågan om en ungdomssatsning lyfts vid ett sådant tillfälle då SÖRF redan nu aktivt arbetar med rekryteringsfrågan.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens förslag till svar. Återkopplar till kommunfullmäktige.

Barnfattigdom

Socialdemokraterna, genom Sara Anheden och Anders Throbäck, vill att kommunen kartlägger situationen med barn i ekonomisk utsatthet, tar fram en handlingsplan med mål att inga barn diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation samt arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina bostäder.

I förvaltningens utredande svar, beskrivs hur kommunen arbetar för att stödja barn i ekonomisk utsatthet och hur förvaltningen gör när den får kännedom om att barn finns med i en aviserad vräkning.

Motionen har varit uppe för behandling även i Familjenämnden.

Kommunfullmäktige anseratt anse de delar av motionens förslag som rör kartläggning och förebyggande arbete, besvarade, medan den del som rör handlingsplan, bifalls. 

Samverkansavtal och reglemente för sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 2023-2026

Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner har sedan tidigare en gemensam överförmyndarverksamhet och överförmyndarnämnd. Nu tillkommer också Simrishamns kommun, vilket kräver nytt samverkansavtal och nytt reglemente för nämnden. Varje kommun i samarbetet måste anta dessa.

Tomelilla kommun är värdkommun för verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar att ingå samverkansavtalet samt att anta reglementet för mandatperioden 2023-2026.

Fler reglementen

Ytterligare fyra olika reglementen som ska gälla för mandatperioden 2023-2026, hanterades under mötet. Reglemente för valnämnden, valberedningsnämnden, krisledningsnämnden samt ekonomiska villkor för förtroendevalda.

Kommunfullmäktige antar reglementena. Samtliga finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till mötet.

Årsredovisningar

Två årsredovisningar behandlades under mötet

Österlens folkhögskola:

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna

AV Media Skåne:

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar direktionen och ledamöterna ansvarsfrihet.

Redovisning förebyggande arbete IFO och polis

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att det förebyggande arbete som individ- och familjeverksamheten och polisen gör tillsammans, ska redovisas.

Förvaltningen har tagit fram en sammanställning av de samverkansarenor som finns och gemensamma aktiviteter som kommunen och polisen genomför tillsammans. Bland dessa kan nämnas Youngster, en metod där polis och socialtjänst besöker hem där det finns en oro runt en ung person. Lokala brottsförebyggande rådet och trygghetsvandringar, är andra företeelser som tas upp i sammanställningen.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Strategi för medborgardialog

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en strategi för medborgardialog ska tas fram. För detta bildades en politisk referensgrupp med en ledamot från varje parti i fullmäktige. Underlaget togs fram av förvaltningen.
Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på strategi till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta svar
kom in och förslaget arbetades om. Vid gruppens tredje möte, fastställdes det förslag som nu är uppe för beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för medborgardialog.

Revideringar av reglementen

En särskild politisk beredning, har sett över ett flertal reglementen för nämnder, revisorer och kommunstyrelse. Samtliga föreslås gälla från och med kommande mandatperiod, 2023-2026. Reglementena anger bland annat vad respektive politiskt organ har för sammansättning och ansvarsområden.

Dessa reglementen föreslås få revideringar:

 • krisledningsnämndens
 • revisorernas
 • kommunstyrelsens
 • samhällsbyggnadsnämndens
 • byggnadsnämndens
 • kultur- och fritidsnämndens
 • vård- och omsorgsnämndens
 • familjenämndens

Kommunfullmäktige beslutar att anta samtliga. Vad som är särskilda omständigheter för mötesdeltagare att få vara med på distans, ska definieras och beslutas av kommunstyrelsen.

Förslagen på de reviderade reglementena finns att läsa på denna webbsida i handlingarna i kallelsen till detta möte.

Årsredovisningar

Tolv olika årsredovisningar behandlades under mötet.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund:

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd:

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 samt att 2021 års resultat fördelas enligt avtal.

Avfallsbolaget SYSAV:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Österlen VA:

Kommunfullmäktige godkänner Österlen VA AB:s årsredovisning 2021.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:

Kommunfullmäktige ger kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen.

ÖKRAB:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att disponera årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021.

Kommuninvest:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga ärendet till handlingarna

Leader Sydöstra Skåne:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Österlenhem:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och vd
ansvarsfrihet för 2021.

Tomelilla Industri AB:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och vd
ansvarsfrihet för 2021.

Biogas Ystad-Österlen ekonomisk förening:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Svar på motioner

Återbrukscentral

Miljöpartiet, genom Solveig Falk, föreslår att det i kommunal regi etableras en central för mottagning, återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av begagnade saker. Motionären föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten för detta.

I förvaltningens utredande underlag, tas upp olika återbrukande aktiviteter som redan finns inom kommunen. För tillfället för förvaltningen också en aktiv omvärldsbevakning för att ta del av andra kommuners erfarenheter, nya lösningar och eventuella framtida samarbeten på området. Förvaltningen ställer sig därmed positiv till att utveckla
återbruksverksamheten inom kommunen men ställer sig avvaktande till etableringen av en återbrukscentral i kommunal regi i nuläget.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med det som står i förvaltningens yttrande.

Klimatåtgärder

Miljöpartiet, genom Solveig Falk, föreslår att en koldioxidbudget införs för att succesivt minska kommunens verksamheters utsläpp av växthusgaser till noll år 2030. Motionären föreslår också att en klimatfärdplan och en risk- och sårbarhetsanalys för hela kommunen avseende klimatpåverkan tas fram, samt att tjänsten som kommunekolog/klimatstrateg ska återbesättas.

I förvaltningens underlag till svar, konstateras att det redan finns en energi- och klimatplan som det framgår att Tomelilla kommun som övergripande målbild ska bli en
fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2025. Förvaltningen anser att det är ett rimligt nästa steg att Tomelilla tar fram en koldioxidbudget som utgår ifrån utsläppen inom hela kommunen som geografiskt område. I energi- och klimatplan anges att en åtgärdsplan ska tas fram, vilket kan likställas med en klimatfärdplan.

En risk- och sårbarhetsanalys ingår redan i kommunens pågående arbete med framtagande av krisberedskapsplan som innefattar klimatrisker. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart hösten 2022.  Tillsättande av kommunekolog/klimatstrateg ingår redan i planeringen för kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning.

Kommunfullmäktige besvarar motionen positivt med förvaltningens förslag till yttrande.

Samordning av läsårstider

Socialdemokraterna, genom Anders Throbeck, vill att Tomelilla kommun samordnar skolans läsårstider med Ystad, Simrishamn och Sjöbo för att underlätta för familjer där barnen finns i olika kommuners skolor.

I förvaltningens svar, anges olika lokala företeelser som styr terminsplaneringen. Efter dialog med rektorerna, önskar förvaltningen behålla inflytandet över läsårets start och slut, planering av studiedagar för lärare och övriga lovdagar så nära verksamheten som möjligt. Detta gör att lärarnas arbete kan fördelas på ett bättre sätt och ger eleverna högre kvalitet på undervisningen.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Årsredovisning 2021

Tomelilla kommuns årsredovisning för 2021, är färdigställd av förvaltningen.

Resultatet för år 2021 uppgår till 62,5 miljoner kronor vilket är 45,8 miljoner kronor högre än budget. I resultatet ingår orealiserade vinster på 14,8 miljoner kronor. Balanskravsresultatet uppgår
därmed till 47,7 miljoner kronor. Den främsta anledningen till budgetöverskottet är slutavräkningarna för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag. Dessutom har nämnderna fortsatt en god budgetföljsamhet. Totalt redovisar verksamheterna ett överskott på 7,4 miljoner kronor. För hela kommunkoncernen uppgick resultatet till 62,4 miljoner kronor

De tre finansiella målen bedöms uppfyllda. Av kommunens 33 verksamhetsmål, bedöms 26 mål vara helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda. Det innebär att 94 procent av verksamhetsmålen är helt eller delvis uppfyllda, vilket ger bedömningen att Tomelilla kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Tomelilla kommun, samt beslutar att resultat inom barn- och utbildning överförs enligt den huvudprincip per skola/förskola som gäller.

Hela årsredovisningen finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till detta möte.

Årsredovisning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundets direktion har lämnat årsredovisning
för 2021. Denna visar ett positivt resultat på 68 tkr.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Hela finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till detta möte.

Ändring av bolagsordning och aktieägaravtal Österlen VA AB

Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 att ändra
Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal. En av ändringarna var att bolagsstyrelsen ska ha ersättare, tre från varje ägarkommun, men att dessa endast ska ha rätt att närvara när ordinarie ledamot har förhinder.

Vid Simrishamns kommuns fullmäktigemöte i december 2021 föreslogs att ersättarna ska ha närvarorätt och beslutet blev att återremittera ärendet för att ta en diskussion med Tomelilla kommun angående ersättarnas närvarorätt vid sammanträden. Kommunfullmäktige att antar den ändrade bolagsordningen. 

Ändrad renhållningsordning med avfallsföreskrifter

Ökrab, kommunens renhållningsbolag tillsammans med Simrishamns kommun, vill göra några ändringar i renhållningsordningen.

Kommunfullmäktige godkänner ändringarna.

Samtliga ändringsförslag finns att läsa på denna webbsida i kallelsen till kommunfullmäktigemötet.

Svar på motioner

Utbildning för personalutskottet

Peter Boström, Socialdemokraterna, föreslår att personalutskottet ska få en fördjupad utbildning i arbetsmiljölagen och arbetsrätt.

I utredande svaret anger förvaltningen att HR-avdelningen
står för de fördjupade kunskaperna tillsammans med utbildade skyddsombud och huvudskyddsombud. Dessa finns tillgängliga för stöd. Skulle det inte räcka, finns experter på Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioner att tillfråga. Det är också förvaltningens bedömning att nuvarande personalutskottet har de kunskaper som dess roll kräver.

Kommunfullmäktige beslutar att med detta anse motionen besvarad.

Regntunnor

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen genom Österlen VA, utreder möjligheteten att dela ut regntunnor till abonnenterna. Detta för att abonnenterna ska kunna samla regnvatten till bevattning.

Förvaltningen menar, efter diskussion med Österlen VA, att nyttan i förhållande till kostnaden, inte är alldeles enkel att klarlägga men att det vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et cetera, i enlighet med motionen.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Arbetsordning kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges arbetsordning har diskuterats i beredningen för organisations- och arvodesberedningen. Beredningen är överens om att den arbetsordning som nu gäller har fungerat bra och att endast mindre förändringar behövs. Utöver ett par redaktionella ändringar samt tillägg om kommande webbsändningar, förslår beredningen en ändring i arbetsordningens § 17 som rör beslut om justering. Förslaget är att det ska vara fullmäktige som beslutar och inte fullmäktiges ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 med ett tillägg om ändringar för inlämnande av interpellationer. Dessa ändringar ska följas upp efter ett år.

Biblioteksplan 2022-2026

Biblioteksplanen är ett redskap för kommunen att på ett strategiskt och strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser, skapa en beredskap för framtidens krav samt stimulera till utveckling. Genom en biblioteksplan kan därför biblioteken utveckla och tydliggöra målsättningarna med verksamheten och planen kan på så sätt peka ut en tydlig riktning för bibliotekets verksamhet. Utifrån planen ska det årligen utarbetas handlingsplaner för biblioteksverksamheten.

Varje kommun ska enligt Bibliotekslagen ha en biblioteksplan. Tomelilla kommuns nya plan sträcker sig fram till och med 2026.

Kommunfullmäktige beslutar att anta biblioteksplanen med en språklig ändring.

Svar på motioner

Tekniskt vatten till pooler

Ida Bornlykke och Inger Åbonde, båda Socialdemokraterna, vill att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten
för att fylla pooler och till bevattning. Tekniskt vatten är renat avloppsvatten som inte går till dricksvatten. Motionärerna ger Kristianstad kommun som exempel där tekniskt vatten erbjuds gratis, men man får själv ordna med tankbil och transporten hem.

Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till motionen.

Stärka folkhälsan

Sara Anheden, Socialdemokraterna vill öka folkhälsan genom:

 • att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen i centrala Tomelilla
 • att kommunen planerar för utegym i anslutning till de nya
  lekplatserna i byarna.

Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till dessa två punkter.

Larmgrupp

Helén Bladh och Peter Boström, båda Socialdemokraterna, vill att en särskild arbetsgrupp bildas som får till uppgift att enbart åka på larm från hemtjänstanvändare. Motionärerna föreslår också att detsamma kan gälla inom nattpatrull och sjuksköterskor i ett samarbete med privata utförare.

Kommunfullmäktige beslutar att avslår motionen.

Cykeldestination

Sara Anheden, Socialdemokraterna, vill att kommunen tar initiativ för att utveckla sydöstra Skåne som en cykeldestination inom besöksnäringen.

Kommunfullmäktige beslutar att säga ja till motionen.

Partistöd 2022

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om vilket ekonomiskt stöd de politiska partierna ska få. Detta räknas fram såsom det beskrivs i kommunallagen och enligt kommunens eget reglemente Stödet ges till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar om detta stöd för 2022:

Moderaterna: 90 992 kr
Centerpartiet: 90 992 kr
Liberalerna: 20 124 kr
Kristdemokraterna: 20 124 kr
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 111 240 kr
Vänsterpartiet: 30 248 kr
Miljöpartiet de gröna: 20 124 kr
Sverigedemokraterna: 111 240 kr

Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges sammanträden planeras att webbsändas under nästa år. Det krävs därför ett tillägg till arbetsordningen där frågor om ansvarig utgivare och ledamöternas ansvar under sändning tas upp.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tillägget fogas till arbetsordningen.

Taxor

En rad olika taxor för 2022, behandlades under mötet. Dessa var:

 • Vård- och omsorgsnämndens taxor
 • Taxa för fordonsflytt
 • Renhållningstaxa inklusive taxa för container och slamtömning
 • Taxa för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, med mera

Kommunfullmäktige antar samtliga taxor. Du hittar alla på denna sida i handlingarna som finns med i kallelsen till detta möte.

Utökat borgensåtagande Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF)

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är alla medlemmar i SÖRF och det finns ett äldre borgensåtagande som snart ska omprövas. I samband med det önskar SÖRF få en borgen för ytterligare nyupplåning.

Bakgrunden är den att SÖRF behöver investera i nya släck- och höjdfordon under de kommande åren.

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, under 10 år ingå borgen upp till ett totalt högsta belopp på 50 000 000 kr samt därpå löpande ränta och lånekostnader. Därefter ska en omprövning av fortsatt borgen göras.

Ersättare till Österlen VA

Under året har ett par styrelsesammanträden i Österlen VA fått ställas in på grund av att inga ersättare funnits för vakanta ledamöter. Österlen VA önskar därmed att kommunfullmäktige i ägarkommunerna Tomelilla och Simrishamn ändrar i bolagsordning och aktieägaravtal så att ersättare som idag saknas, kan utses.

Till det har konstaterats att det inte fungerar att bolagsstämman beslutar om budget och verksamhetsplan då det rent tidsmässigt inte stämmer med när kommunerna antar taxorna för varje år. Bolaget vill därför att dessa beslut förs till styrelsen för Österlen VA.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Österlen VAs begäran.

Svar på motioner

Höjt förbehållsbelopp

Mona Nyhlén, Vänsterpartiet, och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, vill att förbehållsbeloppet höjs med 500 kronor per månad. Förbehållsbeloppet är den summa pengar som den som har insats enligt Socialtjänstlagen ska ha kvar efter att boendekostnader och avgifter är betalda.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag. Hur det faller ut, får kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera senast till andra tertialbokslutet 2022.

Offentlig toalett i Brösarp

Carina Persson, Liberalerna, vill att kommunen tillsammans med företagarna och föreningarna i Brösarp arbeta på en lösning att ordna en ny offentlig toalett i Brösarp. Den bör vara väl skyltad och öppen även kvällstid.

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett svar på motionens förslag. I det som kallas centrumhuset i Brösarp, finns en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett redan idag. Skyltningen har setts över och skötseln bedöms vara tillfredsställande, liksom öppettiderna. Någon ny toalett anses därför inte behövas.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med det som samhällsbyggnadsnämnden yttrat. 

Träd mot träd

Sverigedemokraterna, genom Thony Blomgren, vill att kommunen tar fram en policy där varje nedtagna träd ersätts med ett nytt. Till detta vill man att förvaltningen får medel för att kunna använda policyn i arbetssättet samt att kommunen verkar för att andra aktörer anammar samma policy.

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig genom ett utredande svar från förvaltningen som ser att en fastlagd policy med tillskjutna medel i större utsträckning kan garantera en återväxt av träd i kommunen. Samtidigt behövs en långsiktig plan på var och vilka typer av träd som ska planteras.
Den typen av kompetens som krävs för att ta fram en sådan policy som motionären
eftersöker saknas dock inom förvaltningen. De medel som krävs måste därför motsvara kostnaden för en extern konsult som kan ta fram policyn. Hur förvaltningen ska säkerställa att andra aktörer ska anamma policyn är inte något som förvaltningen har någon direkt lösning på, förutom att lyfta fram goda exempel och kommunikation.

Kommunfullmäktige anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut om att träd ska ersättas med träd. Förvaltningen ska följa upp ekonomin vid avverkning.

 

Delårsrapport

Kommunens uppföljning av månaderna januari – augusti 2021 är klar.

Den ekonomiska prognosen för 2021 är ett beräknat överskott på 28,7 miljoner kronor vilket är 12,0 miljoner kronor bättre än vad som angetts i årets budget. Överskottet beror framförallt på är ett bättre utfall av skatteavräkningar för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag.

Nämnderna visar tillsammans på ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för bedöms som god, såväl för de finansiella målen som för verksamhetsmålen.
Av 33 mål framtagna i nämnderna, bedöms 30 uppfyllas helt eller delvis.

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna och uppföljningar
har skett i stort sett enligt plan. Har det funnits avvikelser, har åtgärder genomförts.

Läs hela delårsrapporten på denna sida i kallelsen till detta kommunfullmäktigemöte.

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Avsteg ifrån reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning

I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, anges att nämndernas internbudgetar ska antas senast 30 september. Osäkerheter i samhällsekonomin och den kommande budgetpropositionen och dess eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi, gör att det bedöms svårt för nämnderna att anta en genomarbetad internbudget redan i september.

Förutsättningarna är goda för att tillfälligt flytta fram tidpunkten till senast den 30 november istället, eftersom det inte finns några större besparingskrav de ekonomiska ramarna för nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar att göra ett avsteg från reglementet och flytta fram sista datum för internbudgetar till 30 november.

Nämndstruktur 2023-2026

Beredningen för organisation- och arvodesfrågor har sett över nuvarande familjenämndens och vård- och omsorgsnämndens struktur. Idag organiseras sociala frågor uppdelat på vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden, medan barn- och utbildningsfrågor faller under familjenämnden. Vård- och omsorgsnämnden hanterar de myndighetsbeslut som finns inom det sociala området.

Frågan om familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden ska vara kvar i nuvarande form eller förändras till en socialnämnd och en utbildningsnämnd, har diskuterats. Ungefär halva beredningen vill behålla nuvarande nämnder men göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott. Andra halvan vill förändra till en socialnämnd och en utbildningsnämnd, med ett myndighetsutskott och ett arbetsutskott under socialnämnden och ett arbetsutskott under utbildningsnämnden. Samtliga nämnder föreslås ha 7 ordinarie ledamöter med lika många ersättare och samtliga utskott 3 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar att behålla nuvarande nämnder samt att göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott.

Ändring i lokala ordningsföreskrifter

Samhällsbyggnadsnämnden önskar göra två förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Dels vill man att samma regler som gäller för container på offentlig plats också ska gälla för byggnadsställningar, dels ändra förfarandet om fastighetsägare inte håller häckar i tillåten höjd.

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna såsom samhällsbyggnadsnämnden föreslår.

Svar på motioner

Aktiv fritid

Sverigedemokraterna, genom Per Gustafsson, vill att kultur- och fritidsnämnden utreder och, om det visat sig möjligt, inför fritidsaktivitetsmodellen ”Aktivitet förebygger” och ”After School” med inspiration från Ängelholms kommun.

Förvaltningen anger i sitt svar att en utredning bör se över hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Utredningen bör också undersöka vad som kan ske inom ramen för befintliga resurser och vad som bör tas upp i kommande budgetdiskussion. Den bör även belysa eventuella konsekvenser för fritidsgården. Då ett förslag bör förankras i såväl kultur- och fritidsnämnden som familjenämnden, menar förvaltningen att det är viktigt att utredningen genomförs av medarbetare från både fritidsverksamheten som skolan.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med förvaltningens förslag.

Hastighet på Byavägen

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, förslår att de olika hastigheterna på Byavägen i centrala Tomelilla justeras antingen genom att 30-sträckorna vid skolan tidsbegränsas eller justeras till en och samma. Motionärerna vill också att 30-skyltarna täcks över vid längre lov och helger.

Förvaltningen noterar i sitt svar att vid andra skolor och förskolor i kommunen finns tidsvarierande hastigheter och för att göra det enhetligt, bör det förslag och den delen av motionen bifallas. Däremot menar förvaltningen att skyltarna inte bör täckas över.

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen delvis såsom förvaltningen föreslår.

Kommunekolog

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att en kommunekolog åter rekryteras.

I förvaltningens utredande svar till samhällsbyggnadsnämnden, anges att det är viktigt att det i kommunen finns kompetens i dessa frågor inom fler tjänster än ett fokus på en enskild handläggare. Just nu planeras också för en omorganisation där plan- och markfrågor flyttas till en ny tillväxt- och utvecklingsavdelning. Därmed kommer också ansvaret för detta flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Om mottagande chef vill inrätta en sådan tjänst eller inte, ligger utanför fullmäktiges möjligheter att styra.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Plan för sammanträden 2022

Kommunfullmäktige beslutar att nästa års möten ska inträffa på datumen:

14 februari
4 april
16 maj
20 juni
19 september
17 oktober
30 november
19 december

Start är kl. 19 förutom mötet i november som startar kl. 15. Då ska budget 2023 hanteras.

Simrishamn vill ingå i överförmyndarverksamhet

Idag har Tomelilla, Sjöbo och Ystad kommuner en gemensam överförmyndarnämnd och verksamhet. Verksamheten är lokaliserad i och administrerad av Tomelilla kommun. Nu önskar Simrishamns kommun ansluta till samarbetet.

Förvaltningen har utrett ärendet och kommit fram till några olika konsekvenser som behöver hanteras om Simrishamn ska ansluta. Bland annat behöver antalet medarbetare bli fler, större arbetslokal hittas samt antal ledamöter i överförmyndarnämnden förändras.

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till en överförmyndarenhet där också Simrishamn ingår samt en gemensam överförmyndarnämnd från den 1 januari 2023. med de villkor som framgår av förvaltningens utredning.

Redovisning särskilda uppdrag familjenämnden

I årets budget har familjenämnden några uppdrag som särskilt ska följas upp och redovisas.

Dessa är:

Utreda fler stödåtgärder för personer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI. Se över individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten samarbete för att personer med stöd snabbare ska kunna försörja sig själva eller studera.

Familjenämnden ges i uppdrag att höja medvetenheten
hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande genom Nyföretagarcentrum
Starta upp familjecentral.

Familjenämndens svar finns att läsa på denna sida under kallelsen till detta möte. Kommunfullmäktige beslutar godkänna familjenämndens redovisning.

Årsredovisning Österlen VA

Österlen VA, det Simrishamns kommungemensamma bolaget för vatten och avlopp, har lämnat sin årsredovisning för 2020.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Svar på motioner

Provanställningar vård- och omsorgsstuderande

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att de studerande vid gymnasiets vård- och omsorgsprogrammet som är från Tomelilla kommun, ska garanteras en provanställning efter avslutade studier med godkända betyg. Detta som ett sätt att möta kommande anställnings- och kompetensbehov.

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att et är viktigt att ha en kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Resurspool

Peter Boström, Socialdemokraterna, vill att en resurspool för vård och omsorg införs. I förvaltningens utredande svar, anges att rekryterings- och bemanningsenheten tillgodser bemanningsbehoven.

Kommunfullmäktige avslår motionen utifrån förvaltningens svar.

Kompetensförsörjningsplan

Anders Trobeck, Socialdemokraterna, föreslår att förvaltningen tillsammans med verksamhetschefer och fackliga företrädare under
2021 tar fram en kompetensförsörjningsplan för såväl både inom barn och utbildning som individ-och familjeomsorg.

Förvaltningen anger i sitt utredande svar att det redan pågår arbete med kompetensförsörjningsplaner.

Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.

Mer gynnsam förskolemiljö

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, vill att familjenämnden ser till att kommunens förskolor inventeras för se om det finns olämpliga material som kan vara giftiga eller liknande. Motionärerna vill också att om det hittas något, tas det omedelbart bort samt att planering sker för det som kan åtgärdas vid underhållsarbete eller ombyggnation.

Samhällsbyggnadsnämnden har genom förvaltningen utrett motionens förslag och kommit fram till att det är positivt med en totalinventering, men att den bedöms kosta ca 500 000 kronor. I delar har redan inventeringar och besiktningar på olika sätt gjorts och görs så löpande.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med samhällsbyggnadsnämndens svar, samt skickar den vidare till nästkommande budgetberedning.

Gemensam familjerätt

Linda Ekelund och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, förslår att:

· Tomelilla kommun verkar för att socialnämnderna, eller motsvarande,
i Ystads, Simrishamns, Sjöbos, Skurups och Tomelillas kommuner skriver
avtal om att ha en SÖSK-gemensam familjerätt.
· inrättandet av en SÖSK-gemensam familjerätt ska tillskjutas de ekonomiska medel som krävs.

I förvaltningens svar, anges att en utredning redan pågår om en gemensam familjerätt.

Kommunfullmäktige besvara motionen med att utredning pågår och att utredningens svar också ska lämnas till familjenämnden inför budgetarbete 2023.

Antal ledamöter fullmäktige

En särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor, finns just nu. Denna ska bland annat lämna förslag på antalet ledamöter i fullmäktige under mandatperioden 2022–2026. Beredningen föreslår att antalet blir detsamma som idag, det vill säga 41 ledamöter.

Kommunfullmäktige beslutar såsom beredningens föreslår. Även nästa mandatperiod kommer kommunfullmäktige alltså bestå av 41 ledamöter.

Mål, budget och taxor 2022

Flera beslut som rör kommunens budget för nästa år, fattades av kommunfullmäktige under mötet.

Kommunens skattesats:

Kommunfullmäktige fastställde en oförändrad skattesats för nästa år - 20,61kr.

Taxor och avgifter:

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för år 2022. Dessa finns att läsa samlat på denna sida i kallelsen till detta möte.

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för 2022 enligt förslagen, förutom de som rör vård och omsorg. Dessa taxor och avgifter återremitteras för att tas upp vid senare tillfälle. Anledningen är en ännu inte färdigbehandlad motion om höjt förbehållsbelopp.

Också taxa för vatten och avlopp antas.

Mål och budget:

Kommunfullmäktige beslutar anta Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag  för 2022.

Kommunfullmäktige beslutar också:

 • om en låneram på 350 miljoner kronor för 2022.
 • att såsom för egen skuld, ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Detsamma gäller Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt och enligt det finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
 • att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2022. Kommunstyrelsen får att använda upp till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 • Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.
 • Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till familjenämnden och kommunstyrelsen.
 • En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Strategi för medborgardialog

Kommunstyrelsen beslöt vid senaste mötet att ställa sig bakom ett initiativärende från kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande och vice ordförande om att ta fram en strategi för medborgardialog. Under 2020 genomförde Tomelilla kommun Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvärdering Kommunkompassen. I denna utvärderades bland annat hur framgångsrik Tomelilla kommun är som demokratiaktör.  SKR påpekade i sin analysrapport att det finns både en ambition och ett intresse i kommunen att föra dialog med invånarna, men att det saknas en tydlig strategi för hur kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger.

Organisation- och arvodesberedningen har ett liknade förslag i ett separat ärende.

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun.

Nytt stödsystem för föreningar

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett nytt system för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till nytt stödsystem och att införa det från och med aktivitetsåret 2021. Kommunfullmäktige beslutar också att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter att det införts.

Svar på motion "Vässa Sysavs mål och minska förbränningen"

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, vill att Tomelilla kommun verkar för att Sysav, det avfallsbolag Tomelilla tillsammans med flera andra skånska kommuner äger, vässar sina mål vad gäller återvinning och minskad förbränning.

Motionären föreslår:

· Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

· Att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

· Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.

I förvaltningens utredning, anges om första punkten det inte finns möjlighet för Sysav att bestämma om hur renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras i en kommun. Detsamma gäller en kommuns möjlighet att bestämma detta över andra kommuner.

Vad gäller den andra punkten har Sysav meddelat att de i dagsläget inte har någon plan för att utöka kapaciteten för förbränning/energiåtervinning. Sysav kommer att utreda förutsättningarna för att ersätta de två äldsta pannorna, byggda 1973, med en ny modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är planerat till år 2030. Beslut utifrån denna utredning tas av ägarna under perioden 2024 - 2025.

Vad gäller den tredje punkten, arbetar Sysav redan aktivt genom olika åtgärder och incitament med att öka materialåtervinningen och sänka mängden utsläpp av fossilt koldioxid och mängden avfall med fossilt ursprung till energiåtervinning.

Kommunfullmäktige avslår första punktens förslag och att besvarar de övriga såsom förvaltningen anger i sin utredning.

Årsredovisningar

Kommunfullmäktige hade ett antal årsredovisningar för 2020 att ta ställning till.

De rörde AV Media Skåne, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM), Kommuninvest, Österlens Folkhögskola, Leader Sydöstra Skåne och Biogas Ystad-Österlen.

De tre förstnämnda godkändes, vad gäller de övriga noterade kommunfullmäktige  informationen.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning för året 2020 är klar.

Resultatet för 2020 är till 48,1 miljoner kronor. Det är 31,5 miljoner högre än vad som budgeterats.

I detta resultat ingår orealiserade vinster på 3,6 miljoner kronor och övriga reavinster på anläggningstillgångar på 4,9 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är de statsbidrag som betalades ut under året som en följd av pandemin, men också att nämnderna har följt sina budgetar väl.

Sista december var kommunkoncernens resultat 50,8 miljoner kronor. Enligt de regler som finns, kan då medel avsättas till resultatutjämningsreserv. Därför föreslås 13,5 miljoner kronor avsättas till denna.

Balanskravsresultatet, efter avsättning till resultatutjämningsreserven och nyttjande av sociala investeringsfonden, är 28,7 miljoner kronor

De tre finansiella mål kommunen har, är uppfyllda. Av kommunens 33 verksamhetsmål är 27 mål helt uppfyllda, två delvis uppfyllda och fyra inte uppfyllda.

Kommunen, bolagen och förbunden i Tomelilla kommunkoncern uppfyller de krav som finns på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Kommunfullmäktige beslutar också att överföra resultat inom barn och utbildning enligt den huvudprincip per skola/förskola som gäller, samt att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Fler årsredovisningar

Kommunfullmäktige behandlade fler andra årsredovisningar 2020 under mötet. Besluten blir olika eftersom kommunen har olika ansvar i förhållande till de olika förbunden och bolagen.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (Sörf):

Kommunfullmäktige godkänner Sörfs årsredovisning.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (Sösk):

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen om Sösks årsredovisning till handlingarna.

Österlens kommunala renhållnings AB (Ökrab):

Kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som bolaget har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Österlenhem AB:

Kommunfullmäktige ger kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som bolaget har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Tomelilla industri AB (Tiab):

Kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som TIAB har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen

Sysav:

Sysav hanterar återvinning, avfallsbehandling och deponering för flera skånska kommuner, däribland Tomelilla.

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid -19

Kommunerna har genom covid -19-lagen, getts möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel och därmed smittspridning. En rad kriterier måste uppfyllas för att det skulle kunna vara möjligt för kommunen att göra det.

Eftersom ett sådant beslut kan behöva fattas med kort varsel, föreslås kommunstyrelsen bli den politiska instans som får fatta det.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen rätt att besluta om förbud mot att vistas på särskilda platser enligt covid -19-lagen med följande villkor:

 • förbudet får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga en gång i ytterligare två veckor
 • det område som förbudet gäller, ska vara ett begränsat område angivet på en karta
 • beslut om förbud ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige
 • om påtaglig risk för trängsel inte längre finns, ska förbudet upphävas i förtid.

Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt gäller till och med den 30 september 2021.

Utbildningsstrategi

Familjenämnden har tagit fram förslag till utbildningsstrategi mellan åren 2021 och 2030.

Den ska fungera som en riktlinje och en strävan för alla som verkar inom förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Det övergripande målet är att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till god utveckling och valmöjligheter i livet.

Fyra ledord finns: samverkan, arbetsro, individuellt fokus och motivation.

Kommunfullmäktige antar utbildningsstrategin.

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem och Tomelilla industri AB (Tiab)

Nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen Österlenhem och Tiab är framtagna. Arbetet påbörjades under 2020. De nu färdiga dokumenten, bygger på mallar och underlag från Sveriges kommuner och regioner.

Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för Österlenhem och Tiab.

Detsamma gäller de två ägardirektiven, men med några tillägg:

Österlenhem och Tiab ska långsiktigt garantera fastigheternas värde. Österlenhem ska medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder inom bolagets bostadsområden.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet i kallelsen till kommunstyrelsemötet. Den hittar du på denna sida i kallelse till detta möte.

Svar på motioner

Träd som klimatskal

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, öreslår att kommunen gör en inventering av fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att se var plantering av lövträd skulle kunna ske för att ge positiva effekter. Detta både ur energi- och komforthänseende för fastigheter och allmänna platser.

Vidare föreslår Mikael Holmberg att inventeringen resulterar i ett projekt som tas vidare för finansiering till investeringsberedningen.

Förvaltningen föreslår att inom kommunens fastighetsbestånd, under 2022 starta ett projekt för att undersöka växters effekt för att minska energiåtgången i fastigheten Tomelilla Ullstorp 1:7.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att:

 • frågan behandlas i översiktsplanen
 • ställa sig bakom att föreslaget projekt går vidare till investeringsberedningen

Offentligt drivna vårdboenden

Mona Nyhlén, Vänsterpartiet, föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Skånes kommuner (kommunförbundet), istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig regi.

Kommunfullmäktige säger nej till motionens förslag.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen tar fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Motionären menar att detta bör göras tillsammans med ungdomar som ett sätt att hitta bra former för demokrati för unga. Tanken är att handlingsprogrammet ska vara konkret, ständigt levande och innehålla frågor som unga själva tycker är viktiga att jobba med.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Nytt reglemente för internkontroll

Varje år ska planer för intern kontroll tas fram som en beredskap och kontroll av olika risker för verksamheten. Dessa internkontrollplaner tas fram för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

I syfte att förtydliga och förbättra processen för den interna kontrollen, har de regler som nu gäller anpassats.

Kommunfullmäktige beslutar anta det ändrade reglementet.

Livskvalitetsprogram

För att samla kommunens arbete med hållbarhet, har förvaltningen tagit fram ett livskvalitetsprogram. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. En politisk referensgrupp har funnits med i framtagandet.

Programmet ska fungera som ett styrdokument och som ett stöd för hela kommunen.  Livskvalitetsprogrammet ersätter tidigare miljömålsprogram.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta livskvalitetsprogrammet.

Svar på motioner

Nattvandring

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna föreslår i en motion att personer som engagerar sig i nattvandring, ska kunna ersättas med ett arvode från kommunen.

Förvaltningen har tagit fram underlag till ett svar på motionen:

Tomelilla kommun har under året i projektform anammat en modell som Östra Göinge framgångsrikt arbetat med. Här är det föreningar som erbjuds utbildning och ersättning för nattvandring. Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har sökts till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Stiftelsen har meddelat de är beredda att stödja projektet med 50 procent av kostnaden under projekttiden.Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månaders förlängning. Detta under förutsättning att Tomelilla kommun tillför resterande 50 % av kostnaden.

Målsättningen är att verksamheten ska fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om utvärdering visar på goda resultat. Familjenämnden beslutade i september 2020 att tillföra de kommunala medel som krävs för att projektet ska kunna genomföras.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med detta svar.

Tiggeriförbud

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, föreslår att ett förbud mot tiggeri införs i Tomelilla kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Förvaltningen har undersökt frågan.

I de lokala ordningsföreskrifter som gäller idag, finns att polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen ingår i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Sker insamling i samband med att gatumusik framförs, krävs inte tillstånd. Den som bryter mot denna föreskrift kan dömas till böter.

I ordningslagen anges att ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom gjort bedömningen att penninginsamling får förbjudas när det rör sig om ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde. En hel kommun kan dock inte sägas vara snävt område.

Det finns alltså idag en reglering för insamling av pengar i de lokala föreskrifterna som förvaltningen bedömer som tillräcklig. Ett totalförbud mot insamling av pengar på samtliga offentliga platser, bedöms inte vara förenligt med gällande lagstiftning.

Utökning av antalet revisorer

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att antalet revisorer utökas från fem till sex. Motionären menar att enbart ha fem ledamöter blir sårbart vid exempelvis jävssituationer då det i praktiken kan innebära att färre tjänstgör.

I sitt utredande svar, konstaterar förvaltningen att denna fråga varit uppe för diskussion tidigare och att Kommunallagen specificerar att en kommun måste välja minst fem kommunrevisorer. I svaret anges också att det är lämpligt att förändringar av politisk organisation bör beredas av organisations- och arvodesberedningen.

Kommunfullmäktige besvarar motionen i linje med förvaltningens svar samt beslutar lämna ärendet vidare till organisations- och arvodesberedningen.

Utbildning nämndledamöter

Mona Nihlén, Vänsterpartiet och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att att alla ledamöter efter varje val får genomgå en anpassad utbildning. Denna föreslår motionärerna innehålla de lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller för hur ett nämndsammanträde ska genomföras samt övergripande inom det område som den aktuella nämnden ansvarar för. Motionärerna menar att detta också borde gälla ledamöter som tillkommer under en mandatperiod

Förvaltningen ger i sitt svar exempel på utbildningssatsningar som getts vid nuvarande mandatperiods början och föreslår följande inför nästa mandatperiod:

 • Samtliga förtroendevalda i kommunen bjuds in till en digital grundutbildning i början av mandatperioden. Den vänder sig i första hand till dem som är nya men kan vara öppen för alla som vill att delta.
 • I varje nämnd tas frågan om utbildning upp på första sammanträdet för mandatperioden och där kan nämnden besluta om vad som främst behöver tas upp under en utbildningsdag.
 • Presidierna och kommunledningen bjuds in till en gemensam konferens.
 • Under mandatperioden erbjuds en grundutbildning för nyvalda en gång per år. Denna anpassas efter de nyinvaldas behov och önskemål.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen enligt förvaltningens svar.

Nytt pris till föreningsledare

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen inrättar ett föreningsledarpris för att uppmärksamma detta ideella arbete.

Förvaltningen påpekar att om ett föreningsledarpris inrättas, krävs det att reglerna för befintliga kring kultur- och idrottspriserna ändras. Detta för att tydliggöra vilka målgrupperna är för dessa redan befintliga priser.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Detaljplaner exploateringsområden

Ida Bornlykke och Inger Åbonde, båda Socialdemokraterna, föreslår att kommunen före beslut om att exploatera mark för bostäder, uppdaterar detaljplaner för området till aktuell standard och regler om så inte är fallet.

I det utredande svaret som först passerat genom samhällsbyggnadsnämnden, påpekar förvaltningen att det endast finns enstaka byggbara tomter som regleras av äldre planer och att ålderdomliga detaljer i praktiken inte orsakar några större problem. Enligt plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan bekosta framtagandet och genomförandet. Det betyder att det ska bekostas av ägarna till aktuella fastigheterna i första hand, om kommunen inte har ett särskilt intresse av att utveckla ett område. Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som kommunen själv äger.

Förvaltningen menar vidare att rådande praxis helt är i linje med motionens förslag och att praxis därför inte behöver förändras.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen enligt förvaltningens svar.

Bikupor

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, förslår att kommunen installerar en eller flera bikupor vid kommunhusets baksida eller annan lämplig plats, samt att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag och föreningar) till liknande initiativ.

Detta för att öka antalet insekter som kan pollinera växtlighet.

Förvaltningen förslår i det utredande svaret att i samband med ett kommande LONA-projektet kan enskilda invånare, föreningar och skolor uppmanas att exempelvis placera ut insektshotell eller skapa andra åtgärder som gynnar pollinatörers livsmiljöer.

Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om kommunala bikupor, men säger ja förslaget om att kommunen kan uppmana andra aktörer till olika åtgärder.

Språkkrav äldreomsorg

Per Gustafsson och Thony Blomgren, föreslår att kommunen inför ett obligatoriskt språkkrav i svenska vid rekrytering av personal till äldreomsorgen och ger exempel på hur detta kan testas.

I förvaltningens utredande svar, bedömer socialchef att det redan idag för ej legitimerade yrken finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet genom de allmänna råd som finns i Socialstyrelsens föreskrifter. Där specificeras att grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

Vid rekryteringstillfället kan arbetsgivaren undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga. Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt. I avtalet med entreprenören Förenade Care, finns idag krav på språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom det framgår av förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar.