Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Fullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på hemsidan och i kommunhuset.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2018 - 14 oktober 2022) av 41 ledamöter.

Presidiet är:

Christer Yrjas (C), ordförande
Emil Ekstrand (M), 1.e vice ordförande
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande
 

Mandatfördelningen:

Parti Mandat
Sverigedemokraterna 10
Socialdemokraterna 10
Moderaterna 8
Centerpartiet 8
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

Dag Tid Notering  
8 januari 08:30    
29 januari 08:30    
12 februari 08:30    
4 mars 08:30    
18 mars 08:30    
1 april 08:30    
22 april 08:30    
29 april 08:30    
13 maj 08:30    
10 juni 08:30    
24 juni 08:30    
12 augusti 08:30    
2 september 08:30    
9 september 08:30    
23 september 08:30    
14 oktober 08:30    
21 oktober 08:30    
18 november 08:30    
25 november 08:30    
16 december 08:30    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2020

Dag Tid Notering
21 januari 14:00  
25 februari 14:00  
24 mars 14:00  
19 maj 14:00  
23 juni 14:00  
18 augusti 14:00  
22 september 14:00  
17 november 14:00  
15 december 14:00  

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2020

Dag Tid Notering    
30 januari 08:30      
27 februari 08:30      
26 mars 08:30      
30 april 08:30      
28maj 08:30      
25 juni 08:30      
27 augusti 08:30      
24 september 08:30      
29 oktober 08:30      
26 november 08:30      
17 december 08:30      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för familjenämnden 2020

Dag Tid Notering  
31 januari 08:30    
28 februari 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
29 maj 08:30    
26 juni 08:30    
28 augusti 08:30    
25 september 08:30    
23 oktober 08:30    
27 november 08:30    
18 december 08:30    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden 2020

Dag Tid Notering  
23 januari 9:00    
27 februari 9:00    
19 mars 9:00    
23 april 9:00    
28 maj 9:00    
25 juni 9:00    
20 augusti 9:00    
17 september 9:00    
15 oktober 9:00    
12 november 9:00    
10 december 9:00    

Kallelser och handlingar

protokoll

Sammanträden 2020

Dag Tid Notering
31 januari 8:30  
28 februari 8:30  
27 mars 8:30  
29 april 8:30  
29 maj 8:30  
28 augusti 8:30  
25 september 8:30  
23 oktober 8:30  
20 november 8:30  
11 december 8:30  
     

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunfullmäktiges möten.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena. Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Årsredovisning för 2019

Förvaltningen har sammanställt kommunens årsredovisning för 2019.

Resultatet uppgår till 12,1 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än budget.

Balanskravsresultatet efter ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 2,4 mnkr.  Enligt de regler som gäller, medger inte det låga resultatet någon avsättning till resultatutjämningsfonden. Utifrån det låga balanskravsresultatet bedöms det inte vara aktuellt med någon avsättning till sociala investeringsfonden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn – och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år.

Kommunfullmäktige beslutar att:

 • godkänna årsredovisningen
 • överföra resultat inom barn och utbildning enligt gällande huvudprincip per skola/förskola
 • inga avsättningar görs till sociala investeringsfonden

Här återfinns årsredovisningen

Ändrad budgetprocess 2021

I kommunens ekonomistyrningsreglemente anges att budget ska fastställas i juni året före budgeten ska gälla. Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i samband med utbredningen av covid-19, har förutsättningarna ändrats. Skatteunderlagsprognoserna som Sveriges kommuner och regioner lämnade i början av året och som låg som grund för kommunens planeringsförutsättningar, kommer att kraftigt revideras ner.

Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från reglementet och istället fastställa budget 2021, plan för 2022 och 2023 samt taxor och avgifter för 2021 vid sammanträdet 9 november 2020.

Program för uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen ska kommunen kontrollera och följa upp verksamhet som genomförs på uppdrag av till privata utförare. Genom avtalen ska kommunen få tillgång till information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.  Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten, desto större krav på uppföljning och kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till den praxis som finns och förtydligat ansvarsfördelningen samt hur uppföljningen och rapportering ska genomföras.

Kommunfullmäktige antar programmet för uppföljning av privata utförare.

Svar på motioner

Slöjförbud i skolan

Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, har i en motion föreslagit att Tomelilla kommun ska införa ett förbud mot att bära slöja i skolans verksamhet.

Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till såväl grundlag som Europakonvention, ska följas vid kommunal normgivning. Detsamma gäller ordningsregler i skolan. Ett kommunalt slöjförbud anses därför inte möjligt.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Avgifter i skolan

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, genom Sara Anheden och Inger Åbonde, lyfter i en motion alla barns rätt till en avgiftsfri skola. I Skollagen finns dock med en skrivning om att skolan får ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Motionärerna efterlyser en samsyn mellan kommunens skolor i tolkningen av avgifter. Hur mat hanteras i samband med skolutflykter, tar motionärerna också upp.

I sin utredning konstaterar förvaltningen att gemensamma riktlinjer skulle öka likvärdigheten för eleverna. Vad gäller utflykter, serveras det i nuläget mat från skolan. Maten anpassas efter utflyktens art och valmöjligheterna för eleven är därför begränsade.

Kommunfullmäktige bifaller två av motionens förslag:

 • upprättande av gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor
 • ett tak för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett läsår

Den del av motionen som rör att skolorna ska stå för den mat som eleverna behöver i samband med skolutflykter, anser kommunfullmäktige besvarad.

Energibesparing i fastigheter

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill i sin motion ge förvaltningen i uppdrag att göra en inventering av kommunens fastighetsbestånd för att identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög energianvändning. Därefter vill Mikael Holmberg att förvaltningen presenterar vilka åtgärder och investeringar som krävs för att minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisar återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad minskad energianvändning till investeringsberedningen.

Förvaltningen har utrett motionens förslag och föreslår att de fem fastigheterna med högst energiförbrukning väljs ut. Förslag till åtgärder och investering tas fram såsom motionärens föreslår.  

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen enligt förvaltningens förslag samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Årsredovisningar

Följande årsredovisningar 2019 (utöver kommunens övergripande) godkändes av kommunfullmäktige:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Österlenhem AB

Tomelilla industri AB

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

SYSAV

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

AV Media Skåne

Kommuninvest

Digitala sammanträden på distans

Med anledning av coronaviruset, har kommunen undersökt möjligheten för att genomföra nämnds- och utskottssammanträden på distans. Det innebär att mötet äger rum genom ett digitalt sammanträde i realtid där ledamöterna ser och hör varandra, exempelvis via en läsplatta.

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i följande nämnder och utskott får delta i sammanträden på distans:

 • kommunstyrelsen
 • kommunstyrelsens arbetsutskott
 • familjenämnden
 • familjenämndens individ- och familjeutskott
 •  familjenämndens utbildningsutskott
 • vård och omsorgsnämnden
 • vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
 • samhällsbyggnadsnämnden
 • kultur- och fritidsnämnden
 • byggnadsnämnden
 • Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
 • valnämnden
 • valberedningsnämnden

Det är mötesordföranden som avgör om deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.

I dagsläget finns inte tekniska förutsättningar för att kommunfullmäktiges sammanträden kan ges på distans på det sätt som krävs enligt kommunallagen.

Fördelning av statliga välfärdsmedel

Tomelilla kommun förväntas få sammanlagt 6,8 miljoner kronor (mnkr) extra från staten från de så kallade ”välfärdsmiljarderna”. 4, 6 mnkr kommer från regeringens ursprungliga förslag, medan 2,2 mnkr kommer från den satsning som drivits igenom av oppositionspartierna och snart ska beslutas om i riksdagen.

Pengarna ska nu fördelas i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar att 4,6 mnkr läggs till familjenämndens budgetram med 3 mnkr till gymnasieverksamhet, 1 mnkr till förskoleverksamhet och 0,6 mnkr till grundskoleverksamhet. De resterade 2,2 mnkr fördelas som tillfälliga extramedel under året med 1,1 mnkr till förskoleområdet och 1,1 mnkr till grundskoleområdet.

Svar på motioner

Underhållsplaner för kommunens fastigheter

Thony Blomgren, (SD) föreslår i en motion att kommunen ska upprätta fleråriga underhållsplaner för fastighetsbeståndet för att långsiktigt kunna arbeta med investeringar och underhåll. Motionären lämnar 10 år som förslag.

I förvaltningens svar framgår att det i nuläget redan finns flerårig underhållsplan, närmare bestämt på tre år. Förvaltningen anger att det inte är hållbart med planer som sträcker sig över för lång tid, då verksamheterna som använder fastigheterna ständigt förändras utifrån hur samhällets behov ser ut. Förvaltningen föreslår att en utökning till fem år skulle kunna vara relevant.

Kommunfullmäktige antar delvis motionen genom att utöka underhållsplaneringen till fem år.

Artificiell intelligens (AI) som stöd för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Per Gustafsson (SD) vill i en motion att kommunen utreder och, vid positivt utredningsresultat, börjar använda AI-teknik i arbetet med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn. Enligt Per Gustavsson används detta redan i andra kommuner.

Förvaltningen menar att den AI-teknik som idag börjat användas, endast ger en första indikation på att läs- och skrivsvårigheter kan finnas. Fler tester måste till för en djupare bedömning. Förvaltningen bedömer att de metoder som används i skolan idag är tillräckliga för att fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt. Att använda AI bör därför vänta till dess att tekniken är mer mogen och utvärderad. 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med det svar som förvaltningen tagit fram.

Konstnärlig utsmyckning

Mikael Holmberg (MP) föreslår att kommunen ska införa principen att 1 % av byggkostnaden ska riktas till konstnärlig utsmyckning. Mikael Holmberg vill också att en inventering av gamla och nya byggnader genomförs de kommande åren för att undersöka var det skulle vara möjligt med en konstnärlig utsmyckning enligt principen som föreslagits. 

Det finns idag redan ett system för inventering och hur kommunens lösa konstverk kan rotera bland kommunens fastigheter. Förvaltningen menar att det är ett alltför omfattande arbete att inventera såsom Mikael Holmberg föreslår.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Obetalad avgift inte ska leda till avstängning av barnomsorg

Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om att om att barn inte ska stängas av från barnomsorgen om vårdnadshavare eller föräldrar inte betalar avgiften. Så sker idag efter två månaders utebliven betalning.

Förvaltningen konstaterar att det endast finns en gammal dom i Regeringsrätten från 1982 att luta en bedömning på. Efter det har såväl ny skollag som rätten till allmän förskola med viss avgiftsfri förskoletid införts.

Kommunfullmäktige beviljar motionen och ger familjenämnden i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram hur andra sanktioner kan se ut om avgiften inte betalas.

Arbetsmarknadsdag

Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) vill att kommunen inför en arbetsmarknadsdag för kommunens åttondeklasser. Motionärerna menar att genom att eleverna under dagen får besöka olika arbetsplatser, underlättas gymnasie- och yrkesval. Besöken skulle också kunna leda till praktik, sommar- och/eller extrajobb. Näringslivet får samtidigt möjligheten att presentera sig och berätta vad man kan erbjuda unga.

Förvaltningen berättar i sitt svar att det redan arrangeras en arbetsmarknadsmässa vartannat år för kommunens åttor och nior där eleverna kan träffa arbetsgivare. Det är åter dags i år. Planen är att målgruppen ska utökas så att också arbetssökande och andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Såväl offentliga arbetsgivare som privata näringslivet ska ha möjlighet att delta.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med förvaltningens svar.

Mångfaldsvecka och utbildning HBTQ

Sara Anheden (S) vill att kommunen arrangerar en mångfaldsvecka en gång om året för att manifestera alla människors lika värde. Bo Herou (KD) föreslår i en annan motion att förtroendevalda och anställda ges utbildning i HBTQ-frågor.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med kommande livskvalitetsprogrammet fånga upp syftet med båda motionerna och återkomma med prioriterade insatser. Kommunfullmäktige anser därför motionerna positivt besvarade.

Samverkan alkoholtillstånd och tillsyn

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Motsvarande beslut är fattade i de övriga kommunerna. Ett förslag om samverkansavtal är nu framtaget och behöver beslutas kring. En ändring behöver också göras i miljöförbundets förbundsordning för att överföringen ska kunna genomföras.

Kommunfullmäktige beslutar att anta såväl samarbetsavtalet som ändringarna i förbundsordningen.

Taxor Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljöförbundets vill höja sin timtaxa med 2,5% årligen. Bedömningen från miljöförbundets sida är att taxorna är rimliga för att kunna uppnå målen för kostnadstäckning och att den föreslagna höjningen täcker kostnadsökningar för personal och inflation. Miljöförbundet bedömer vidare att man med detta ändå kommer ligga under Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Kommunfullmäktige antar taxejusteringen enligt förslaget och att ge miljöförbundet uppgiften att senast inför verksamhetsår 2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Miljöförbundet har också behövt ta fram förslag på justerad taxa för kontroll av livsmedel och foder på grund av en ny EU-förordning. Kommunfullmäktige beslutar anta även denna.

Svar på motion om flaggning med Pride-flaggan

Sara Anheden, (S), har i en motion föreslagit att Tomelilla kommun ska utöka antalet flaggtillfällen med hbtq-flaggan till en gång i månaden istället för nuvarande en gång om året. Detta för att ytterligare manifestera ett ställningstagande för alla människors lika värde.

Kommunfullmäktige beslutar att istället för att säga ja till fler flaggtillfällen, ge förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med ett livskvalitetsprogram, återkomma med förslag på prioriterade områden rörande hbtq- frågor. 

Efter tilläggsyrkanden beslutade kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram  livskvalitetsprogrammet samt att tillsätta en politisk referensgrupp till detsamma.

Svar på motion om fritidsbank

Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har lämnat in en motion om införande av fritidsbank. Konceptet innebär att allmänhet kan lämna in överbliven sport- och fritidsutrustning som sedan kan lånas ut vid behov.

Motionärerna vill också att om en fritidsbank inrättas, bör det utredas om det är möjligt att den sköts av personer inom daglig verksamhet.

Under förvaltningens utredning av motionens förslag, framkom att konceptet Fritidsbank är förenat med kostnader för att nyttja och att det behövs en platsansvarig samt lokal om minst 100 kvm.

Förvaltningen är tveksam till att fritidsbank är en kommunalt åtagande och ser en utmaning i att hitta en lokal av den storleken för ändamålet. Ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part, är en annan väg som förvaltningen ser möjlig. Förslaget att involvera en daglig verksamhet är förvaltningen positiv till att kunna bistå med.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen inte ska bli medlemmar i föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank enligt föreningens koncept. Kommunen ska istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns för insamling och utlåning av sport- och fritidsutrustning till invånare.

Antagande av VA-policy/strategi

Förvaltningen har, genom VA-enheten, tagit fram en ny policy för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Syftet är att definiera kommunens viljeriktning i VA-frågor – därmed blir policyn vägledande i beslut och planering. Den anger övergripande strategiska ställningstaganden för hur kommunen ska arbeta med en långsiktigt hållbart med vatten- och avloppsfrågor både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policyn är styrande för utbyggnadsplanen och åtgärdsplanen.

Kommunfullmäktige beslutar anta VA-policyn.

Partistöd 2020

Varje år ska kommunfullmäktige, enligt Kommunallagen, fatta beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till de partier som finns representerade i Tomelilla kommuns politiska församlingar. Storleken på stöden regleras framförallt genom hur många mandat i kommunfullmäktige partiet har. Enligt en modell med ett prisbasbelopp som grund, föreslås varje parti få 10 000 kr i grundstöd och till detta 7 509 kr per mandat.

Fördelningen blir då:

Moderaterna: 70 072 kr

Centerpartiet: 70 072 kr

Liberalerna: 17 509 kr

Kristdemokraterna: 17 509 kr

Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 090 kr

Vänsterpartiet: 25 018 kr

Miljöpartiet de gröna: 17 509 kr

Sverigedemokraterna: 85 090 kr

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas enligt detta.  En redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som är tänkt ska lämnas till fullmäktige senast 30 juni 2021.

Renhållningstaxa 2020

Det kommunala bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB har lämnat förslag på renhållningstaxa för nästa år för Tomelilla och Simrishamns kommuner.

Taxan innebär en höjning med 3 procent. I förslaget finns olika avgifter specificerat mer i detalj.

Renhållningstaxan ska täcka kostnader för bland annat sopkärl, insamlingsarbete, transport, behandling, gemensamma återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning, planering och administration, fakturerings- och kravrutiner samt skatter.

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxan.

Gemensamt VA-bolag Tomelilla och Simrishamn

Sedan en tid har Tomelilla och Simrishamns kommuner arbetat med ett förslag om ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsområdet. En sammanslagning till en större aktör bedöms bättre kunna möta branschens framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav. Ett gemensamt bolag får också lättare att rekrytera specialistkompetens och minska sårbarheten vad gäller bemanning. Bolagets huvudsäte föreslås ligga i Tomelilla.

Kommunfullmäktige beslutar om ett bildande av gemensamt driftbolag med placering i Tomelilla. Simrishamns kommunfullmäktige har tagit samma beslut vid ett tidigare tillfälle.

Återremiss överföring av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Sedan 2012 finns ett samarbete kring gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i sydöstra Skåne. Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommun. De köper tjänsterna genom värdkommunen Tomelilla kommun.

Det aktuella förslaget innebär att flytta denna verksamhet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I både Simrishamns och Tomelillas respektive fullmäktige, återremitterades förslaget på grund av frågor kring finansieringsmodellen. Därför är ärendet nu åter uppe för behandling.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Tomelilla ingår tillsammans med Simrishamn, Ystad och Sjöbo i Sydöstra Skånes samarbetskommitté – SÖSK.

Sedan förra avtalet sammanställdes, har det gemensamma projektet ”Ystad som regional kärna genomförts (2017-2019). Syftet var att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för hur samarbetet i sydöstra Skåne skulle stärkas och därigenom tydliggöra Ystads roll som regional kärna. Detta för att generera tillväxt och attraktionskraft i hela regionen. Det nya avtalet har arbetats fram för att bättre anpassa samarbetet i SÖSK efter det som framkommit genom projektet.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet.

Svar på motion om angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Per Gustafsson, (SD), lämnade i april in en motion kring hur kommunen ska hantera stöd till återvändande IS-terrorister. I motionen föreslås nämnder och styrelser om att utarbeta direktiv som förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit eller stött terrorism. Per Gustafsson vill också att kommunen uttalar att den som deltagit i, eller understött terrorism inte är välkommen till Tomelilla då man enligt Per Gustafsson genom sitt agerande vänt sig mot ett fritt samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp.

I svaret på motionen anges att det inte finns något lagstöd för att neka individer kommunalt stöd och insatser i enlighet med motionärens förslag. Kommunfullmäktige beslutar därför avslå motionen.

Svar på motion angående barnkonventionen

Sara Anheden, (S), lämnade i maj in en motion om att mallen för tjänsteskrivelser bör kompletteras med en förvald rubrik för bedömning av ärendets konsekvenser för barn och unga. Detta eftersom barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige beslutar säga ja till motionens förslag.

Motion angående bin och blommande ängar

Bo Herou, (KD), och Mikael Holmberg, (MP), tar i sin motion upp blommande växters betydelse för bin och andra insekter. Motionärerna föreslår att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av kommunens egna områden som kan göras om till blommande ängar där växtligheten inte behöver klippas förrän efter blomningen.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om mångfaldsvecka

Socialdemokraterna Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, Peter Boström, Anne-Maj Råberg, Helén Bladh, Kristin Skoog, Axel Olsson, Britt-Marie Liljeholm, Roger Persson och Karin Arvidsson vill att Tomelilla kommun arrangerar en årligt återkommande mångfaldsvecka. Detta för att bredda den lokala debatten i frågor om diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning och bidra till en ökad tolerans i lokalsamhället.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om utbildning för förtroendevalda och anställda i hbtq-frågor

Bo Herou, (KD), föreslår att förtroendevalda och anställda utbildas i hbtq-frågor med utgångspunkt i alla människors lika och okränkbara värde.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.