Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Fullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på hemsidan och i kommunhuset.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2018 - 14 oktober 2022) av 41 ledamöter.

Presidiet är:

Anette Thoresson (C), ordförande
Emil Ekstrand (M), 1.e vice ordförande
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande

Mandatfördelningen

Parti Mandat
Sverigedemokraterna 10
Socialdemokraterna 10
Moderaterna 8
Centerpartiet 8
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Sammanträden för kommunfullmäktige 2021

Dag Tid Notering  
15 februari 19:00    
22 mars 19:00    
3 maj 19:00    
21 juni 19:00    
20 september 19:00    
25 oktober 19:00    
6 december 19:00    

Sammanträden för kommunfullmäktige 2022

Dag Tid Notering  
14 februari 19:00    
4 april 19:00    
16 maj 19:00    
20 juni 19:00    
19 september 19:00    
17 oktober 19:00    
30 november 19:00    
19 december 19:00    

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här finns en sammanfattning av ärenden och beslut från kommunfullmäktiges möten.

Dialoger, informationsärenden och andra ärenden som är av mer formell art, hittar du i protokollet från mötet. I protokollet hittar du också mer av de olika politiska ställningstagandena. Tänk på att det kan finnas en fördröjning - notiserna från mötet publiceras snabbare än det aktuella protokollet som kräver mer tid för sammanställning och justering.

Om du vill fördjupa dig, finns ett större underlag för varje ärende i kallelsen till aktuellt möte. Kallelser och protokoll hittar du på denna sida.

Partistöd 2022

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om vilket ekonomiskt stöd de politiska partierna ska få. Detta räknas fram såsom det beskrivs i kommunallagen och enligt kommunens eget reglemente Stödet ges till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar om detta stöd för 2022:

Moderaterna: 90 992 kr
Centerpartiet: 90 992 kr
Liberalerna: 20 124 kr
Kristdemokraterna: 20 124 kr
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 111 240 kr
Vänsterpartiet: 30 248 kr
Miljöpartiet de gröna: 20 124 kr
Sverigedemokraterna: 111 240 kr

Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges sammanträden planeras att webbsändas under nästa år. Det krävs därför ett tillägg till arbetsordningen där frågor om ansvarig utgivare och ledamöternas ansvar under sändning tas upp.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tillägget fogas till arbetsordningen.

Taxor

En rad olika taxor för 2022, behandlades under mötet. Dessa var:

 • Vård- och omsorgsnämndens taxor
 • Taxa för fordonsflytt
 • Renhållningstaxa inklusive taxa för container och slamtömning
 • Taxa för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, med mera

Kommunfullmäktige antar samtliga taxor. Du hittar alla på denna sida i handlingarna som finns med i kallelsen till detta möte.

Utökat borgensåtagande Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF)

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är alla medlemmar i SÖRF och det finns ett äldre borgensåtagande som snart ska omprövas. I samband med det önskar SÖRF få en borgen för ytterligare nyupplåning.

Bakgrunden är den att SÖRF behöver investera i nya släck-
och höjdfordon under de kommande åren.

Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, under 10 år ingå borgen upp till ett totalt högsta belopp på
50 000 000 kr samt därpå löpande ränta och lånekostnader. Därefter ska en omprövning av fortsatt borgen göras.

Ersättare till Österlen VA

Under året har ett par styrelsesammanträden i Österlen VA fått ställas in på grund av att inga ersättare funnits för vakanta ledamöter. Österlen VA önskar därmed att kommunfullmäktige i ägarkommunerna Tomelilla och Simrishamn ändrar i bolagsordning och aktieägaravtal så att ersättare som idag saknas, kan utses.

Till det har konstaterats att det inte fungerar att bolagsstämman beslutar om budget och verksamhetsplan då det rent tidsmässigt inte stämmer med när kommunerna antar taxorna för varje år. Bolaget vill därför att dessa beslut förs till styrelsen för Österlen VA.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Österlen VAs begäran.

Svar på motioner

Höjt förbehållsbelopp

Mona Nyhlén, Vänsterpartiet, och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, vill att förbehållsbeloppet höjs med 500 kronor per månad. Förbehållsbeloppet är den summa pengar som den som har insats enligt Socialtjänstlagen ska ha kvar efter att boendekostnader och avgifter är betalda.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag. Hur det faller ut, får kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera senast till andra tertialbokslutet 2022.

Offentlig toalett i Brösarp

Carina Persson, Liberalerna, vill att kommunen tillsammans med företagarna och föreningarna i Brösarp arbeta på en lösning att ordna en ny offentlig toalett i Brösarp. Den bör vara väl skyltad och öppen även kvällstid.

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett svar på motionens förslag. I det som kallas centrumhuset i Brösarp, finns en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett redan idag. Skyltningen har setts över och skötseln bedöms vara tillfredsställande, liksom öppettiderna. Någon ny toalett anses därför inte behövas.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med det som samhällsbyggnadsnämnden yttrat. 

Träd mot träd

Sverigedemokraterna, genom Thony Blomgren, vill att kommunen tar fram en policy där varje nedtagna träd ersätts med ett nytt. Till detta vill man att förvaltningen får medel för att kunna använda policyn i arbetssättet samt att kommunen verkar för att andra aktörer anammar samma policy.

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig genom ett utredande svar från förvaltningen som ser att en fastlagd policy med tillskjutna medel i större utsträckning kan garantera en återväxt av träd i kommunen. Samtidigt behövs en långsiktig plan på var och vilka typer av träd som ska planteras.
Den typen av kompetens som krävs för att ta fram en sådan policy som motionären
eftersöker saknas dock inom förvaltningen. De medel som krävs måste därför motsvara kostnaden för en extern konsult som kan ta fram policyn. Hur förvaltningen ska säkerställa att andra aktörer ska anamma policyn är inte något som förvaltningen har någon direkt lösning på, förutom att lyfta fram goda exempel och kommunikation.

Kommunfullmäktige anse motionen som besvarad samt fattar principbeslut om att träd ska ersättas med träd. Förvaltningen ska följa upp ekonomin vid avverkning.

 

Delårsrapport

Kommunens uppföljning av månaderna januari – augusti 2021 är klar.

Den ekonomiska prognosen för 2021 är ett beräknat överskott på 28,7 miljoner kronor vilket är 12,0 miljoner kronor bättre än vad som angetts i årets budget. Överskottet beror framförallt på är ett bättre utfall av skatteavräkningar för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag.

Nämnderna visar tillsammans på ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för bedöms som god, såväl för de finansiella målen som för verksamhetsmålen.
Av 33 mål framtagna i nämnderna, bedöms 30 uppfyllas helt eller delvis.

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna och uppföljningar
har skett i stort sett enligt plan. Har det funnits avvikelser, har åtgärder genomförts.

Läs hela delårsrapporten på denna sida i kallelsen till detta kommunfullmäktigemöte.

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Avsteg ifrån reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning

I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning, anges att nämndernas internbudgetar ska antas senast den
30 september. Osäkerheter i samhällsekonomin och den kommande budgetpropositionen och dess eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi, gör att det bedöms svårt för nämnderna att anta en genomarbetad internbudget redan i september.

Förutsättningarna är goda för att tillfälligt flytta fram tidpunkten till senast den 30 november istället, eftersom det inte finns några större besparingskrav de ekonomiska ramarna för nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar att göra ett avsteg från reglementet och flytta fram sista datum för internbudgetar till 30 november.

Nämndstruktur 2023-2026

Beredningen för organisation- och arvodesfrågor har sett över nuvarande familjenämndens och vård- och omsorgsnämndens struktur. Idag organiseras sociala frågor uppdelat på vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden, medan barn- och utbildningsfrågor faller under familjenämnden. Vård- och omsorgsnämnden hanterar de myndighetsbeslut som finns inom det sociala området.

Frågan om familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden ska vara kvar i nuvarande form eller förändras till en socialnämnd och en utbildningsnämnd, har diskuterats. Ungefär halva beredningen vill behålla nuvarande nämnder men göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott. Andra halvan vill förändra till en socialnämnd och en utbildningsnämnd, med ett myndighetsutskott och ett arbetsutskott under socialnämnden och ett arbetsutskott under utbildningsnämnden. Samtliga nämnder föreslås ha 7 ordinarie ledamöter med lika många ersättare och samtliga utskott 3 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar att behålla nuvarande nämnder samt att göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott.

Ändring i lokala ordningsföreskrifter

Samhällsbyggnadsnämnden önskar göra två förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. Dels vill man att samma regler som gäller för container på offentlig plats också ska gälla för byggnadsställningar, dels ändra förfarandet om fastighetsägare inte håller häckar i tillåten höjd.

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna såsom samhällsbyggnadsnämnden föreslår.

Svar på motioner

Aktiv fritid

Sverigedemokraterna, genom Per Gustafsson, vill att kultur- och fritidsnämnden utreder och, om det visat sig möjligt, inför fritidsaktivitetsmodellen ”Aktivitet förebygger” och ”After School” med inspiration från Ängelholms kommun.

Förvaltningen anger i sitt svar att en utredning bör se över hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Utredningen bör också undersöka vad som kan ske inom ramen för befintliga resurser och vad som bör tas upp i kommande budgetdiskussion. Den bör även belysa eventuella konsekvenser för fritidsgården. Då ett förslag bör förankras i såväl kultur- och fritidsnämnden som familjenämnden, menar förvaltningen att det är viktigt att utredningen genomförs av medarbetare från både fritidsverksamheten som skolan.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med förvaltningens förslag.

Hastighet på Byavägen

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, förslår att de olika hastigheterna på Byavägen i centrala Tomelilla justeras antingen genom att 30-sträckorna vid skolan tidsbegränsas eller justeras till en och samma. Motionärerna vill också att 30-skyltarna täcks över vid längre lov och helger.

Förvaltningen noterar i sitt svar att vid andra skolor och förskolor i kommunen finns tidsvarierande hastigheter och för att göra det enhetligt, bör det förslag och den delen av motionen bifallas. Däremot menar förvaltningen att skyltarna inte bör täckas över.

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen delvis såsom förvaltningen föreslår.

Kommunekolog

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att en kommunekolog åter rekryteras.

I förvaltningens utredande svar till samhällsbyggnadsnämnden, anges att det är viktigt att det i kommunen finns kompetens i dessa frågor inom fler tjänster än ett fokus på en enskild handläggare. Just nu planeras också för en omorganisation där plan- och markfrågor flyttas till en ny tillväxt- och utvecklingsavdelning. Därmed kommer också ansvaret för detta flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Om mottagande chef vill inrätta en sådan tjänst eller inte, ligger utanför fullmäktiges möjligheter att styra.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Plan för sammanträden 2022

Kommunfullmäktige beslutar att nästa års möten ska inträffa på datumen:

14 februari
4 april
16 maj
20 juni
19 september
17 oktober
30 november
19 december

Start är kl. 19 förutom mötet i november som startar kl. 15. Då ska budget 2023 hanteras.

Simrishamn vill ingå i överförmyndarverksamhet

Idag har Tomelilla, Sjöbo och Ystad kommuner en gemensam överförmyndarnämnd och verksamhet. Verksamheten är lokaliserad i och administrerad av Tomelilla kommun. Nu önskar Simrishamns kommun ansluta till samarbetet.

Förvaltningen har utrett ärendet och kommit fram till några olika konsekvenser som behöver hanteras om Simrishamn ska ansluta. Bland annat behöver antalet medarbetare bli fler, större arbetslokal hittas samt antal ledamöter i överförmyndarnämnden förändras.

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till en överförmyndarenhet där också Simrishamn ingår samt en gemensam överförmyndarnämnd från den 1 januari 2023. med de villkor som framgår av förvaltningens utredning.

Redovisning särskilda uppdrag familjenämnden

I årets budget har familjenämnden några uppdrag som särskilt ska följas upp och redovisas.

Dessa är:

Utreda fler stödåtgärder för personer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI. Se över individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten samarbete för att personer med stöd snabbare ska kunna försörja sig själva eller studera.

Familjenämnden ges i uppdrag att höja medvetenheten
hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande genom Nyföretagarcentrum
Starta upp familjecentral.

Familjenämndens svar finns att läsa på denna sida under kallelsen till detta möte. Kommunfullmäktige beslutar godkänna familjenämndens redovisning.

Årsredovisning Österlen VA

Österlen VA, det Simrishamns kommungemensamma bolaget för vatten och avlopp, har lämnat sin årsredovisning för 2020.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Svar på motioner

Provanställningar vård- och omsorgsstuderande

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att de studerande vid gymnasiets vård- och omsorgsprogrammet som är från Tomelilla kommun, ska garanteras en provanställning efter avslutade studier med godkända betyg. Detta som ett sätt att möta kommande anställnings- och kompetensbehov.

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att et är viktigt att ha en kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Resurspool

Peter Boström, Socialdemokraterna, vill att en resurspool för vård och omsorg införs. I förvaltningens utredande svar, anges att rekryterings- och bemanningsenheten tillgodser bemanningsbehoven.

Kommunfullmäktige avslår motionen utifrån förvaltningens svar.

Kompetensförsörjningsplan

Anders Trobeck, Socialdemokraterna, föreslår att förvaltningen tillsammans med verksamhetschefer och fackliga företrädare under
2021 tar fram en kompetensförsörjningsplan för såväl både inom barn och utbildning som individ-och familjeomsorg.

Förvaltningen anger i sitt utredande svar att det redan pågår arbete med kompetensförsörjningsplaner.

Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.

Mer gynnsam förskolemiljö

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, vill att familjenämnden ser till att kommunens förskolor inventeras för se om det finns olämpliga material som kan vara giftiga eller liknande. Motionärerna vill också att om det hittas något, tas det omedelbart bort samt att planering sker för det som kan åtgärdas vid underhållsarbete eller ombyggnation.

Samhällsbyggnadsnämnden har genom förvaltningen utrett motionens förslag och kommit fram till att det är positivt med en totalinventering, men att den bedöms kosta ca 500 000 kronor. I delar har redan inventeringar och besiktningar på olika sätt gjorts och görs så löpande.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med samhällsbyggnadsnämndens svar, samt skickar den vidare till nästkommande budgetberedning.

Gemensam familjerätt

Linda Ekelund och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, förslår att:

· Tomelilla kommun verkar för att socialnämnderna, eller motsvarande,
i Ystads, Simrishamns, Sjöbos, Skurups och Tomelillas kommuner skriver
avtal om att ha en SÖSK-gemensam familjerätt.
· inrättandet av en SÖSK-gemensam familjerätt ska tillskjutas de ekonomiska medel som krävs.

I förvaltningens svar, anges att en utredning redan pågår om en gemensam familjerätt.

Kommunfullmäktige besvara motionen med att utredning pågår och att utredningens svar också ska lämnas till familjenämnden inför budgetarbete 2023.

Antal ledamöter fullmäktige

En särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor, finns just nu. Denna ska bland annat lämna förslag på antalet ledamöter i fullmäktige under mandatperioden 2022–2026. Beredningen föreslår att antalet blir detsamma som idag, det vill säga 41 ledamöter.

Kommunfullmäktige beslutar såsom beredningens föreslår. Även nästa mandatperiod kommer kommunfullmäktige alltså bestå av 41 ledamöter.

Mål, budget och taxor 2022

Flera beslut som rör kommunens budget för nästa år, fattades av kommunfullmäktige under mötet.

Kommunens skattesats:

Kommunfullmäktige fastställde en oförändrad skattesats för nästa år - 20,61kr.

Taxor och avgifter:

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för år 2022. Dessa finns att läsa samlat på denna sida i kallelsen till detta möte.

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för 2022 enligt förslagen, förutom de som rör vård och omsorg. Dessa taxor och avgifter återremitteras för att tas upp vid senare tillfälle. Anledningen är en ännu inte färdigbehandlad motion om höjt förbehållsbelopp.

Också taxa för vatten och avlopp antas.

Mål och budget:

Kommunfullmäktige beslutar anta Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag  för 2022.

Kommunfullmäktige beslutar också:

 • om en låneram på 350 miljoner kronor för 2022.
 • att såsom för egen skuld, ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Detsamma gäller Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt och enligt det finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
 • att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2022. Kommunstyrelsen får att använda upp till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 • Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.
 • Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till familjenämnden och kommunstyrelsen.
 • En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Strategi för medborgardialog

Kommunstyrelsen beslöt vid senaste mötet att ställa sig bakom ett initiativärende från kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande och vice ordförande om att ta fram en strategi för medborgardialog. Under 2020 genomförde Tomelilla kommun Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvärdering Kommunkompassen. I denna utvärderades bland annat hur framgångsrik Tomelilla kommun är som demokratiaktör.  SKR påpekade i sin analysrapport att det finns både en ambition och ett intresse i kommunen att föra dialog med invånarna, men att det saknas en tydlig strategi för hur kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger.

Organisation- och arvodesberedningen har ett liknade förslag i ett separat ärende.

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun.

Nytt stödsystem för föreningar

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett nytt system för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till nytt stödsystem och att införa det från och med aktivitetsåret 2021. Kommunfullmäktige beslutar också att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter att det införts.

Svar på motion "Vässa Sysavs mål och minska förbränningen"

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, vill att Tomelilla kommun verkar för att Sysav, det avfallsbolag Tomelilla tillsammans med flera andra skånska kommuner äger, vässar sina mål vad gäller återvinning och minskad förbränning.

Motionären föreslår:

· Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

· Att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

· Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAV:s förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.

I förvaltningens utredning, anges om första punkten det inte finns möjlighet för Sysav att bestämma om hur renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras i en kommun. Detsamma gäller en kommuns möjlighet att bestämma detta över andra kommuner.

Vad gäller den andra punkten har Sysav meddelat att de i dagsläget inte har någon plan för att utöka kapaciteten för förbränning/energiåtervinning. Sysav kommer att utreda förutsättningarna för att ersätta de två äldsta pannorna, byggda 1973, med en ny modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är planerat till år 2030. Beslut utifrån denna utredning tas av ägarna under perioden 2024 - 2025.

Vad gäller den tredje punkten, arbetar Sysav redan aktivt genom olika åtgärder och incitament med att öka materialåtervinningen och sänka mängden utsläpp av fossilt koldioxid och mängden avfall med fossilt ursprung till energiåtervinning.

Kommunfullmäktige avslår första punktens förslag och att besvarar de övriga såsom förvaltningen anger i sin utredning.

Årsredovisningar

Kommunfullmäktige hade ett antal årsredovisningar för 2020 att ta ställning till.

De rörde AV Media Skåne, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM), Kommuninvest, Österlens Folkhögskola, Leader Sydöstra Skåne och Biogas Ystad-Österlen.

De tre förstnämnda godkändes, vad gäller de övriga noterade kommunfullmäktige  informationen.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning för året 2020 är klar.

Resultatet för 2020 är till 48,1 miljoner kronor. Det är 31,5 miljoner högre än vad som budgeterats.

I detta resultat ingår orealiserade vinster på 3,6 miljoner kronor och övriga reavinster på anläggningstillgångar på 4,9 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är de statsbidrag som betalades ut under året som en följd av pandemin, men också att nämnderna har följt sina budgetar väl.

Sista december var kommunkoncernens resultat 50,8 miljoner kronor. Enligt de regler som finns, kan då medel avsättas till resultatutjämningsreserv. Därför föreslås 13,5 miljoner kronor avsättas till denna.

Balanskravsresultatet, efter avsättning till resultatutjämningsreserven och nyttjande av sociala investeringsfonden, är 28,7 miljoner kronor

De tre finansiella mål kommunen har, är uppfyllda. Av kommunens 33 verksamhetsmål är 27 mål helt uppfyllda, två delvis uppfyllda och fyra inte uppfyllda.

Kommunen, bolagen och förbunden i Tomelilla kommunkoncern uppfyller de krav som finns på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. Kommunfullmäktige beslutar också att överföra resultat inom barn och utbildning enligt den huvudprincip per skola/förskola som gäller, samt att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven.

Fler årsredovisningar

Kommunfullmäktige behandlade fler andra årsredovisningar 2020 under mötet. Besluten blir olika eftersom kommunen har olika ansvar i förhållande till de olika förbunden och bolagen.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund:

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (Sörf):

Kommunfullmäktige godkänner Sörfs årsredovisning.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (Sösk):

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen om Sösks årsredovisning till handlingarna.

Österlens kommunala renhållnings AB (Ökrab):

Kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som bolaget har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Österlenhem AB:

Kommunfullmäktige ger kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som bolaget har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Tomelilla industri AB (Tiab):

Kommunfullmäktige att ge kommunens ombud vid bolagsstämman uppdraget att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat enligt det förslag som finns i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 2020, är den som TIAB har i uppdrag att göra och faller inom de kommunala befogenheterna.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag att godkänna årsredovisningen

Sysav:

Sysav hanterar återvinning, avfallsbehandling och deponering för flera skånska kommuner, däribland Tomelilla.

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid -19

Kommunerna har genom covid -19-lagen, getts möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel och därmed smittspridning. En rad kriterier måste uppfyllas för att det skulle kunna vara möjligt för kommunen att göra det.

Eftersom ett sådant beslut kan behöva fattas med kort varsel, föreslås kommunstyrelsen bli den politiska instans som får fatta det.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen rätt att besluta om förbud mot att vistas på särskilda platser enligt covid -19-lagen med följande villkor:

 • förbudet får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga en gång i ytterligare två veckor
 • det område som förbudet gäller, ska vara ett begränsat område angivet på en karta
 • beslut om förbud ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige
 • om påtaglig risk för trängsel inte längre finns, ska förbudet upphävas i förtid.

Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt gäller till och med den 30 september 2021.

Utbildningsstrategi

Familjenämnden har tagit fram förslag till utbildningsstrategi mellan åren 2021 och 2030.

Den ska fungera som en riktlinje och en strävan för alla som verkar inom förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Det övergripande målet är att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till god utveckling och valmöjligheter i livet.

Fyra ledord finns: samverkan, arbetsro, individuellt fokus och motivation.

Kommunfullmäktige antar utbildningsstrategin.

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem och Tomelilla industri AB (Tiab)

Nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen Österlenhem och Tiab är framtagna. Arbetet påbörjades under 2020. De nu färdiga dokumenten, bygger på mallar och underlag från Sveriges kommuner och regioner.

Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för Österlenhem och Tiab.

Detsamma gäller de två ägardirektiven, men med några tillägg:

Österlenhem och Tiab ska långsiktigt garantera fastigheternas värde. Österlenhem ska medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder inom bolagets bostadsområden.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet i kallelsen till kommunstyrelsemötet. Den hittar du på denna sida i kallelse till detta möte.

Svar på motioner

Träd som klimatskal

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, öreslår att kommunen gör en inventering av fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att se var plantering av lövträd skulle kunna ske för att ge positiva effekter. Detta både ur energi- och komforthänseende för fastigheter och allmänna platser.

Vidare föreslår Mikael Holmberg att inventeringen resulterar i ett projekt som tas vidare för finansiering till investeringsberedningen.

Förvaltningen föreslår att inom kommunens fastighetsbestånd, under 2022 starta ett projekt för att undersöka växters effekt för att minska energiåtgången i fastigheten Tomelilla Ullstorp 1:7.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att:

 • frågan behandlas i översiktsplanen
 • ställa sig bakom att föreslaget projekt går vidare till investeringsberedningen

Offentligt drivna vårdboenden

Mona Nyhlén, Vänsterpartiet, föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Skånes kommuner (kommunförbundet), istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig regi.

Kommunfullmäktige säger nej till motionens förslag.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen tar fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Motionären menar att detta bör göras tillsammans med ungdomar som ett sätt att hitta bra former för demokrati för unga. Tanken är att handlingsprogrammet ska vara konkret, ständigt levande och innehålla frågor som unga själva tycker är viktiga att jobba med.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Nytt reglemente för internkontroll

Varje år ska planer för intern kontroll tas fram som en beredskap och kontroll av olika risker för verksamheten. Dessa internkontrollplaner tas fram för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

I syfte att förtydliga och förbättra processen för den interna kontrollen, har de regler som nu gäller anpassats.

Kommunfullmäktige beslutar anta det ändrade reglementet.

Livskvalitetsprogram

För att samla kommunens arbete med hållbarhet, har förvaltningen tagit fram ett livskvalitetsprogram. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. En politisk referensgrupp har funnits med i framtagandet.

Programmet ska fungera som ett styrdokument och som ett stöd för hela kommunen.  Livskvalitetsprogrammet ersätter tidigare miljömålsprogram.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta livskvalitetsprogrammet.

Svar på motioner

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna föreslår i en motion att personer som engagerar sig i nattvandring, ska kunna ersättas med ett arvode från kommunen.

Förvaltningen har tagit fram underlag till ett svar på motionen:

Tomelilla kommun har under året i projektform anammat en modell som Östra Göinge framgångsrikt arbetat med. Här är det föreningar som erbjuds utbildning och ersättning för nattvandring. Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har sökts till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Stiftelsen har meddelat de är beredda att stödja projektet med 50 procent av kostnaden under projekttiden.Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månaders förlängning. Detta under förutsättning att Tomelilla kommun tillför resterande 50 % av kostnaden.

Målsättningen är att verksamheten ska fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om utvärdering visar på goda resultat. Familjenämnden beslutade i september 2020 att tillföra de kommunala medel som krävs för att projektet ska kunna genomföras.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med detta svar.

Tiggeriförbud

Per Gustafsson och Thony Blomgren, Sverigedemokraterna, föreslår att ett förbud mot tiggeri införs i Tomelilla kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Förvaltningen har undersökt frågan.

I de lokala ordningsföreskrifter som gäller idag, finns att polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen ingår i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Sker insamling i samband med att gatumusik framförs, krävs inte tillstånd. Den som bryter mot denna föreskrift kan dömas till böter.

I ordningslagen anges att ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom gjort bedömningen att penninginsamling får förbjudas när det rör sig om ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde. En hel kommun kan dock inte sägas vara snävt område.

Det finns alltså idag en reglering för insamling av pengar i de lokala föreskrifterna som förvaltningen bedömer som tillräcklig. Ett totalförbud mot insamling av pengar på samtliga offentliga platser, bedöms inte vara förenligt med gällande lagstiftning.

Utökning av antalet revisorer

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att antalet revisorer utökas från fem till sex. Motionären menar att enbart ha fem ledamöter blir sårbart vid exempelvis jävssituationer då det i praktiken kan innebära att färre tjänstgör.

I sitt utredande svar, konstaterar förvaltningen att denna fråga varit uppe för diskussion tidigare och att Kommunallagen specificerar att en kommun måste välja minst fem kommunrevisorer. I svaret anges också att det är lämpligt att förändringar av politisk organisation bör beredas av organisations- och arvodesberedningen.

Kommunfullmäktige besvarar motionen i linje med förvaltningens svar samt beslutar lämna ärendet vidare till organisations- och arvodesberedningen.

Utbildning nämndledamöter

Mona Nihlén, Vänsterpartiet och Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att att alla ledamöter efter varje val får genomgå en anpassad utbildning. Denna föreslår motionärerna innehålla de lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller för hur ett nämndsammanträde ska genomföras samt övergripande inom det område som den aktuella nämnden ansvarar för. Motionärerna menar att detta också borde gälla ledamöter som tillkommer under en mandatperiod

Förvaltningen ger i sitt svar exempel på utbildningssatsningar som getts vid nuvarande mandatperiods början och föreslår följande inför nästa mandatperiod:

 • Samtliga förtroendevalda i kommunen bjuds in till en digital grundutbildning i början av mandatperioden. Den vänder sig i första hand till dem som är nya men kan vara öppen för alla som vill att delta.
 • I varje nämnd tas frågan om utbildning upp på första sammanträdet för mandatperioden och där kan nämnden besluta om vad som främst behöver tas upp under en utbildningsdag.
 • Presidierna och kommunledningen bjuds in till en gemensam konferens.
 • Under mandatperioden erbjuds en grundutbildning för nyvalda en gång per år. Denna anpassas efter de nyinvaldas behov och önskemål.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen enligt förvaltningens svar.

Nytt pris till föreningsledare

Sara Anheden, Socialdemokraterna, föreslår att kommunen inrättar ett föreningsledarpris för att uppmärksamma detta ideella arbete.

Förvaltningen påpekar att om ett föreningsledarpris inrättas, krävs det att reglerna för befintliga kring kultur- och idrottspriserna ändras. Detta för att tydliggöra vilka målgrupperna är för dessa redan befintliga priser.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Detaljplaner exploateringsområden

Ida Bornlykke och Inger Åbonde, båda Socialdemokraterna, föreslår att kommunen före beslut om att exploatera mark för bostäder, uppdaterar detaljplaner för området till aktuell standard och regler om så inte är fallet.

I det utredande svaret som först passerat genom samhällsbyggnadsnämnden, påpekar förvaltningen att det endast finns enstaka byggbara tomter som regleras av äldre planer och att ålderdomliga detaljer i praktiken inte orsakar några större problem. Enligt plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan bekosta framtagandet och genomförandet. Det betyder att det ska bekostas av ägarna till aktuella fastigheterna i första hand, om kommunen inte har ett särskilt intresse av att utveckla ett område. Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som kommunen själv äger.

Förvaltningen menar vidare att rådande praxis helt är i linje med motionens förslag och att praxis därför inte behöver förändras.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen enligt förvaltningens svar.

Bikupor

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, förslår att kommunen installerar en eller flera bikupor vid kommunhusets baksida eller annan lämplig plats, samt att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag och föreningar) till liknande initiativ.

Detta för att öka antalet insekter som kan pollinera växtlighet.

Förvaltningen förslår i det utredande svaret att i samband med ett kommande LONA-projektet kan enskilda invånare, föreningar och skolor uppmanas att exempelvis placera ut insektshotell eller skapa andra åtgärder som gynnar pollinatörers livsmiljöer.

Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om kommunala bikupor, men säger ja förslaget om att kommunen kan uppmana andra aktörer till olika åtgärder.

Språkkrav äldreomsorg

Per Gustafsson och Thony Blomgren, föreslår att kommunen inför ett obligatoriskt språkkrav i svenska vid rekrytering av personal till äldreomsorgen och ger exempel på hur detta kan testas.

I förvaltningens utredande svar, bedömer socialchef att det redan idag för ej legitimerade yrken finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet genom de allmänna råd som finns i Socialstyrelsens föreskrifter. Där specificeras att grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

Vid rekryteringstillfället kan arbetsgivaren undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga. Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt. I avtalet med entreprenören Förenade Care, finns idag krav på språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom det framgår av förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar.

Partistöd 2021

Varje år får partierna som är representerade i kommunfullmäktige ett partistöd.

Stödet beräknas utifrån del av prisbasbelopp som ett grundstöd, resterande faller ut beroende på hur många mandat partiet har.

För 2021 blir fördelningen:

Moderaterna: 70 552 kr

Centerpartiet: 70 552 kr

Liberalerna: 17 569 kr

Kristdemokraterna: 17 569 kr

Socialdemokraterna: 85 690 kr

Vänsterpartiet: 25 138 kr

Miljöpartiet: 17 569 kr

Sverigedemokraterna: 85 690 kr

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt denna fördelning.

Särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor 2020-2022

Inför varje ny mandatperiod finns det behov att se över Tomelilla kommuns politiska organisation samt reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Behov förändras och möjligheter till effektivisering och en stärkt demokrati ska undersökas.

Kommunfullmäktige beslutar därför att tillsätta en särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022. En representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti ska ingå. Jörgen Prahl, Moderaterna väljs till ordförande och till vice ordförande väljs Tina Bergström-Darrell, Socialdemokraterna. Till sekreterare i beredningen utses kanslichefen.

Den särskilda beredningen ges i uppdrag att lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026.

Digitala kommunfullmäktigemöten

Eftersom coronapandemin utvecklats på ett sådant sätt att sociala kontakter mellan många människor inte är lämpligt, har förvaltningen utrett om kommunfullmäktigemötena kan hållas digitalt.

Sedan i våras finns ett beslut om att nämnder och utskott i Tomelilla kommun kan hålla digitala sammanträden, nu föreslås detta alltså gälla också kommunfullmäktige. Flera tekniska, strukturella och administrativa krav måste dock uppfyllas för att kommunfullmäktigemöten ska kunna hållas digitalt på ett sätt som följer Kommunallagen. 

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare får delta digitalt på distans om ljud- och bildöverföring sker på ett sådant sätt att alla kan se och höra varandra på lika villkor. Det ska vara kommunfullmäktiges presidium som avgör om distansdeltagande kan tillåtas.

Vision och devis för Tomelilla kommun

Under en tid har ett arbete pågått för att ta fram en ny vision för Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige beslutade att följande förslag med tillhörande devis antas.

Vision: I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis: Tomelilla på Österlen; en kreativ och hållbar bit av Skåne.

Kommunfullmäktige beslutar också att avsätta medel varje år från 2021 som kan sökas av invånare, föreningar och företag som har idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda.

Ändring i reglementen

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i dels kommunstyrelsens reglemente, dels kultur- och fritidsnämndens.

När det gäller kommunstyrelsens reglemente, läggs en skrivning till som rör eldningsförbud Eftersom det är brådskande att meddela eldningsförbud när det blir aktuellt, bör kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om denna typ av föreskrifter. Kan inte kommunstyrelsens sammanträde avvaktas, har ordförande möjlighet att ta ett ordförandebeslut.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente behöver ändras utifrån att ansvaret för besluten om serveringstillstånd med mera enligt alkohollagen går över från kultur- och fritidsnämnden till Ystad- Österlenregionens miljöförbunds direktion 1 januari 2021. Samtidigt läggs det till att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Tomelilla marknad samt utdelande av Tomelilla kommuns kulturpris och idrottspris.

Ny förbundsordning AV Media Skåne

AV Media Skåne är ett kommunalförbund som tillhandahåller bland annat pedagogiskt material och digitala läromedel till medlemmarna. Nu vill man göra några ändringar i förbundsordningen samt anta tre nya medlemmar – Höör, Hörby och Kristianstads kommuner.

Kommunfullmäktige beslutar anta den nya förbundsordningen samt anta de nya medlemmarna. Förbundsordningen kan läsas i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020

Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordnin gäller till och med 2020. En ny renhållningsordning är därför framtagen av

Österlens kommunala renhållnings AB och Sysav.

Kommunfullmäktige antar ny renhållningsordning med några förtydligande justeringar av texten.

Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Kommunfullmäktige beslutar också att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan samt att godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-2030.

Renhållningstaxa 2021

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har tagit fram förslag på renhållningstaxa för Tomelilla kommun 2021. Förslaget innebär en höjning med 2 procent (trädgårdsavfall undantaget). Även förslag till taxa för container 2021 innebär en höjning med 2 procent.

Kommunfullmäktige antar renhållningstaxan med tillägg om en maxavgift om 2000 kronor för extra slanglängd vid slamtömning.

Taxedokumentet finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Miljöbalkstaxa 2021

Gällande miljöbalkstaxa trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan taxan fastställdes har det visat sig att vissa verksamheter kräver mer tillsynstid medan andra kräver mindre. Miljöförbundet har sedan tidigare beslutat att ställa sig bakom de avgifter som debiteras och därför behövs revidering av taxan ses över med visst intervall.

När taxan ändras kommer tillsynsfrekvensen att öka eller minska alternativt att timmarna vid inspektionen blir fler eller färre. De minsta verksamheterna som har en besöksintervall på mer än tre år ligger kvar på timavgifter, det vill säga de faktureras efter att det skett inspektion.

Kommunfullmäktige antar taxan. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har godkänt taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och överlämnat taxan för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Det finns en gällande taxa sedan tidigare som ändrats inom vissa områden. I taxeförslaget finns färre justeringar.

Under 2021 kommer taxan i samråd med krögarföreningarna i respektive kommun att revideras. Det ska vara tydligt vad som står bakom antalet timmar i taxan gällande alkoholtillsynen.

Kommunfullmäktige godkänner taxeförslaget. Denna finns att läsa i sin helhet på denna webbsida under ”Kallelser, protokoll och handlingar” med datum 20201214.

Svar på motioner

Förbättrad intern samordning

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, har lämnat in en motion där han vill att den interna samordningen i kommunen förbättras genom tydlig information kring hur man ska agera som tjänsteperson när man identifierar delar eller processer som inte främjar den totala kommunala verksamheten. Han vill också att en översyn av hur processerna ser ut i syfte att hitta förbättringsbehov och i det sammanhanget föreslår han att digitala verktyg används.

Förvaltningen har genom utvecklingschefen lämnat ett svar som samlar det arbete med ständiga förbättringar som redan görs. Exempel som nämns i svaret är arbetet med ledar- och medarbetarpolicy, rutinen för synpunkter och klagomål samt införda Krångelportalen. Vad gäller digitalisering, är just ett av syftena att förbättra arbetsmetoder. I utvecklandet av nya e-tjänster, ingår kartläggning av processer. 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med detta svar.

Lokaler för daglig verksamhet

Axel Olsson, Socialdemokraterna och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, vill att förvaltningen ges i uppdrag att utreda kostnader, utformning och placering av lokaler för daglig verksamhet.

Eftersom detta arbete redan pågår i förvaltningen, säger kommunfullmäktige ja till motionen.

Svar på motion om att återta lokalvård i kommunal regi

Ida Bornlykke, Socialdemokraterna och Mona Nihlén, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion om att kommunen bör återta lokalvården i egen regi.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Delårsrapport för januari – augusti 2020

Den ekonomiska prognosen för helåret har förbättrats från -10,3 miljoner kronor vid förra delårsrapporten jan - april till +18,5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 16,5 miljoner kronor - prognosen pekar nu på 35 miljoner kronor.

Den stora förändringen i prognosen består av att finansförvaltningen har förbättrats från -11 miljoner kronor till +15,2. Skatteintäkterna har inte minskat så mycket som har befarats. De flesta nämnderna har förbättrat sitt resultat från förra delårsrapporten förutom vård- och omsorgsnämnden som minskar sitt överskott från 3 till 0,5 miljoner kronor.

31 av 33 verksamhetsmål bedöms bli uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Omfördelning av investeringsmedel

De medel som i budgeten för 2020 avsatts för fiberutbyggnad, har inte gått åt. Därför beslutar kommunfullmäktige att 5 miljoner kronor istället används till ombyggnation av Brösarps

skola/förskola, meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss

samt digitala informationstavlor.

Budget 2021

Flera ärenden berör kommunens budget för 2021.

Skattesats: Kommunfullmäktige beslutar att behålla nuvarande skattesats på 20,61 kronor.

Avgifter och taxor: Berörda nämnder har tagit fram förslag på de taxor och avgifter som finns inom kommunen. Kommunfullmäktige antar dessa.

VA-taxa: Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs

med 3 % från och med 1 januari 2021. Detta behövs för att täcka kostnaderna för nödvändiga investeringar.

Kommunfullmäktige antar den nya VA-taxan.

Mål och budget med plan för 2022-2023

Tre olika budgetförslag hade kommunfullmäktige att ta ställning till: Alliansens (förvaltningens underlag tillsammans med särskilda satsningar), Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma, samt Sverigedemokraternas.

Kommunfullmäktige beslutar att anta det förslag som Alliansens partier Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna fört fram. En ändring i ett särskilt uppdrag, blev det dock. Miljöpartiet genom Mikael Holmberg förslog en ändring i ett av familjenämndens uppdrag - utredning av SFI-åtgärder - vilken kommunfullmäktige antog.

De särskilda uppdrag som finns specificerade i det vinnande budgetförslaget, ges kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen:

Implementera trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort. Avsatta medel för detta är 800 000 kronor.

Stödet till ungdomsrådet finns med som en ramförstärkning (ingen engångssatsning) med 200 000 kronor.  

Invånare, föreningsliv och näringsliv ska under året kunna söka medel för aktiviteter som förstärker kommunens nya vision (ännu ej beslutad).

Kultur- och fritidsnämnden:

Vid införandet av nytt föreningsstödsystem, kommer 100 000 kronor skjutas till. Dessa ska bidra till fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Fritidschecken för barn och unga kommer finnas även under 2021, med hänvisning till covid-19. 250 000 kronor avsätts för detta.

Familjenämnden:

Familjenämndens budget utökas med 3,1 miljoner kronor. Av dessa ska 1,1 miljoner kronor gå till förskolan tillsammans med lika mycket till grundskolan. OB förskolan ska permanentas och till detta tillförs 900 000 kronor.

Eleverna i åk 7-9 ska få bättre inblick i vad egenföretagande innebär. 50 000 kronor finns riktade för detta. Nyföretagarcentrum ska engageras i arbetet.

Familjenämnden får också i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI (svenska för invandrare). Nämnden ska också se till att arbetslinjen med arbetsformerna mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten utvärderas. Förslag på möjlig förändring ska lämnas under första tredjedelen av året med målsättningen att fler snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Den avsiktsförklaring kommunen ingått tillsammans med Region Skåne kring att skapa en familjecentral gäller ännu. Finansiering sker genom sociala investeringsfonden.

Vård- och omsorgsnämnden:

Inom ramen för äldreomsorgslyftet under 2021, ska vård- och omsorgsnämnden  arbeta med svenska för invandrare för vårdyrken och undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en sådan. Stöd ska också ges till heltidsarbete som norm.

Vård och omsorgsnämndens budget förstärks med 6,5 miljoner kronor. Nämnden ska arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, demens, hälso- och sjukvård. Både undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska omfattas.

Digitalisering med inriktning på såväl särskilda boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer ska ske. Införande av wifi ska genomföras på alla särskilda boenden.

Uppdragen om måltidsvän samt unga i omsorgen finns kvar. Kostnad för detta finns med i nämndens budgetförstärkning med 300 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ett försköningsprogram för kommunens mindre tätorter ska genomföras genom att samhällsbyggnadsnämndens budget förstärks med 250 000 kronor.

Utöver beslut om budget och särskilda uppdrag, fastställer kommunfullmäktige:

 • finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2021
 • resultat- och balansbudget för 2022-2023
 • ramar för driftsbudget 2021
 • låneram
 • borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag
 • eventuell reservering till resultatutjämningsreserven

Budgethandlingarna finns i sin helhet under fliken "Kallelser, protokoll och sammanträdestider" på denna sida.

Utförande av personlig assistans

Under våren försattes den entreprenör som i Tomelilla kommun utfört personlig assistans i konkurs.

Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra en upphandling enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) för utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Landsbygds- och tätortsprogram

Alliansen vill att kommunen tar fram ett landsbygds- och tätortsprogram. Syftet är dels att säkerställa strategier för tillväxt på landsbygden och i tätorterna, dels att säkerställa ett landsbygdsperspektiv i den kommunala organisationen. Genom arbetet ska också invånarnas delaktighet inför beslut och planering öka.

Som en grund för programmen finns kommunens översiktsplan. Arbetet ska vara klart i slutet av 2021, med beredskap för en förlängning på grund av pågående pandemin.

Kommunfullmäktige beslutar att ge detta uppdrag till kommunstyrelsen och förvaltningen.

Nytt avtal om samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne

För sydöstra Skånes samarbetskommittée, SÖSK, har ett nytt avtal tagits fram som berör Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner. SÖSK är ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över kommungränserna.

Ystad kommun ansvarar för administration och ansvar för de gemensamma ekonomiska förutsättningarna för samverkan. I avtalet specificeras att kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun i direkt proportion till antalet invånare.

Kommunfullmäktige beslutar att det gemensamma avtalet ska ha en skrivning som stödjer detta samt att förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystads-Österlenregionens miljöförbund

Under 2019 beslutades att den gemensamma alkoholtillståndshandläggningen i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner skulle föras över till Ystads-Österlenregionens miljöförbund. Därför har en ny förbundsordning och nytt reglemente behövts ta fram för att passa med den nya ordningen.

Kommunfullmäktige antar såväl förbundsordning som reglemente.

Ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet samlar de skånska kommunerna i de frågor som man vill utveckla och arbeta med tillsammans. I dag består finansieringen av Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. Grunden har varit kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Fördelningen bedöms inte vara transparent utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Ibland har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek varierat kraftigt och försvårat både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår.

Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun. Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar om såväl den nya modellen som det förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023 som styrelsen för kommunförbundet lämnat.

Utökad investeringsram för VA-verksamheten

På grund av fördyrningar av planerade projekt samt nödvändiga tillkommande arbeten, behöver kommunens verksamhet för vatten och avlopp en utökad investeringsram under 2020. Omprioriteringar och framflyttningar av andra åtgärder har redan gjorts, men förvaltningen bedömer att de som nu innebär högre investeringskostnader än budgeterat är nödvändiga att genomföra.

Kommunfullmäktige utökar investeringsramen från 22 miljoner kronor till 36 miljoner.

Tomtpriser för energineutrala bostäder

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna för att reducera

kommunens tomtpris för att stimulera byggandet av energineutrala hus.

Med dagens teknik, kombinerat med möjligheten att sälja energi producerad

med solceller, kan man bygga helt energineutrala bostäder. Trots detta byggs

inte särskilt många. En reducering av tomtpriset skulle kunna vara ett incitament för att ändra på detta.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ett förtydligande av förutsättningarna för ansökan om reducering.

Årsredovisningar

Sju olika årsredovisningar för 2019 behandlas under mötet.

Årsredovisningarna för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Föreningen Österlens folkhögskola, Leader sydöstra Skåne samt Biogas Österlen ekonomisk förening, läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud att vid bolagsstämman inom ÖKRAB (Österlens kommunala renhållnings AB), i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Vad det gäller SÖSKs (sydöstra Skånes samarbetskommitté) årsredovisning, godkänns denna. Kommunfullmäktige beviljar också kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Detsamma gäller för Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam) – årsredovisningen godkänns och styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Svar på motioner

Klimatnödläge

Mikael Holmberg (MP) föreslår att Tomelilla kommun likt EU-parlamentet utlyser klimatnödläge för att signalera att kommunen förstått allvaret och är beredda att agera.

Förvaltningen påpekar att flera olika satsningar och utvecklingsarbeten är igång som rör klimat och hållbarhet. Att utlysa klimatnödläge riskerar ta fokus från det arbete och de ansträngningar som krävs för att uppnå de mål som redan är satta.

Att utlysa klimatnödläge får inte heller medföra att kommunen åsidosätter sina övriga åtaganden.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med förvaltningens underlag.

Gratis kaffe till kommunanställda

Ida Bornlykke och Anders Throbeck, båda (S), förslår att kommunen erbjuder alla anställda gratis kaffe.

Förvaltningens beräkningar visar på en uppskattad kostnad om 500-650 tkr/år om kaffet bryggs på vanliga kaffebryggare. Om kaffemaskin används blir kostnaden ca 880 tkr/år.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Digitalt omröstningssystem

Inger Åbonde, (S), föreslår att kommunen inför ett digitalt system för omröstningar i kommunfullmäktige.

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny upphandling av digital möteshantering. Målsättningen är att i den nya upphandlingen också ska krävas att det ska gå att omrösta digitalt med iPads. Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 beslutat att ställa sig positivt till att införa ett digitalt omröstningssystem.

Kommunfullmäktige säger ja till motionens förslag.

Bin och blommande ängar

Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP), förslår att kommunen under året inventerar vilka kommunägda områden som kan göras om till blommande ängar. Genom detta kan pollinerande insekter gynnas liksom miljön i stort då gräsklippningsbehovet minskar. Ängar ska inte klippas förrän efter blomningen, vilket också sparar på ekonomiska resurser.

I förvaltningens utredande svar, tas lokala naturvårdssatsningen (LONA) upp. Här kan medel från Naturvårdsverket sökas genom länsstyrelsen för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En satsning på vilda pollinatörer infördes 2020.

Satsningen ska förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering. Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som ordinarie LONA-bidrag söks.

Förvaltningen har tagit fram förslag på vilka områden i Tomelilla tätort som kan vara aktuella.

Kommunfullmäktige besvarar motionen positivt med förvaltningens svar.

Träd som klimatskal

Mikael Holmberg (MP), föreslår att kommunen gör en inventering av fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att komma fram till var plantering av lövträd skulle kunna ske för att ge positiva effekter ur energi och komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser.

Vidare föreslår Mikael Holmberg att inventeringen resulterar i ett projekt som tas vidare för finansiering till investeringsberedningen.

Förvaltningen har redan gjort en inventering där planteringar delats in i ”skyddsplanteringar” och ”tätortsträd”. Förvaltningen menar att med tanke på kostnaderna, bör en mer detaljerad utredning göras av platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag. Som projekt borde det sträcka sig över en tioårsperiod.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att ytterligare undersöka ett eventuellt projekts storlek.

Webbsänt kommunfullmäktige

Inger Åbonde, Socialdemokraterna, föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds.

I utredningen har kanslichefen inhämtat uppgifter och erfarenheter från en rad andra kommuner. Slutsatsen som dras är att för att få en kvalitativ sändning, blir kostnaden relativt hög i förhållande till hur många som kan förmodas titta på sammanträdet digitalt.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med förvaltningens svar samt skickar frågan vidare till budgetberedningen.

Skolresa till Auschwitz-Birkenau

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna, vill att studieresor till platsen för förintelselägret Auschwitz-Birkenau ska anordnas för högstadieelever.

Skolchefen har utrett frågan. I svaret anger han att en studieresa av detta slag stämmer bra in i det uppdrag skolan har, men att det är rektor som ytterst ansvarar för skolans inre arbete.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med detta svar.  

Uppmärksamma lång och trogen tjänst inom daglig verksamhet

Mona Nihlén, Vänsterpartiet, föreslår att deltagare inom daglig verksamhet omfattas av samma rutiner för avtackning och uppvaktning på samma sätt som kommunens personal.

Frågan har undersökts av verksamhet stöd och omsorgs kvalitetschef. I svaret konstaterar hon att intentionen i motionen är god, men att det är förenat med en rad komplicerande faktorer att jämställa daglig verksamhet med lönearbete och att inlemma deltagarna i reglementen för kommunens anställda. I praktiken förekommer dock redan en uppvaktning vid avslut eller födelsedagar inom daglig verksamhet som personalen där ordnar som en aktivitet.

Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom daglig verksamhet.

Klimatanpassning

Mikael Holmberg, Miljöpartiet, vill att klimatanpassning ska införas i alla nämnders verksamhetsplan och i de kommunala bolagens ägardirektiv.

Frågan har utretts av hållbarhetsstrategen. I sitt svar anger hon att arbetet med klimatanpassning och dess effekter täcks in av ställningstaganden i översiktsplanen samt i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunfullmäktige besvarar motionen med detta svar.

Vita jobb

Peter Boström, Socialdemokraterna, vill att kommunen inför modellen ”Vita jobb” i arbetet med upphandlingar. Syftet med modellen är säkerställa villkor för arbetstagare som sysselsätts genom kommunens upphandlade varor och tjänster.

I utredningen av motionens förslag, framkommer att det redan idag finns krav som rör arbetsrätt. Att införa modellen anses också försvåra den samverkan på upphandlingsområdet som finns tillsammans med Ystad, Simrishamn och Sjöbo då dessa kommuner inte har ”Vita jobb” som modell i sina riktlinjer.  

Kommunfullmäktige avslår motionen.