Tomelilla kommuns integrationsråd har en rådgivande och informerande funktion. Det ska verka som ett kunskaps- och samrådsorgan i integrationsfrågor. Organisatoriskt lyder integrationsrådet under kommunstyrelsen.

I rådets uppgifter ingår att:

  • följa utvecklingen på migrations- och integrationsområdet
  • genom rapporter till kommunstyrelsen verka för att integrationsaspekter av betydelse beaktas i kommunens verksamheter
  • samråda med organisationer, föreningar och andra aktörer i frågor av betydelse för integrationsarbetet
  • till kommunstyrelsen påtala övergripande samverkansbehov inom kommunens olika verksamhetsområden
  • samla och sprida relevant integrations- och migrationsfakta.

Rådet ska bland annat:

  • samla aktörer med intresse för god integration för gemensam dialog, erfarenhetsutbyte och informationsspridning
  • tillgängliggöra statistik och forskning för medborgare, förtroendevalda och förvaltning
  • särskilt beakta integrationsarbete med barn och unga.

Integrationsrådet består av:

Bo Herou (KD) (sammankallande)

Tina Bergström-Darrell (S)

Kent Gustafsson (SD)

Marianne Åkerblad (M)

Jerry Bergström (MP)