Förvaltningen är indelad i tre olika verksamheter och ett kommunledningskontor. Verksamheterna har i sin tur olika enheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ungefär 800 personer i kommunens förvaltning.

Stöd och omsorg

Verksamheten innefattar områden som äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin. En del av stöd och omsorg är den verksamhet som ryms inom det som sammanfattas av Socialtjänstlagen. Här arbetar exempelvis socialsekreterare och personer med kompetens inom missbruksproblematik och mottagande av nyanlända. Arbetsmarknadsfrågor ingår också.   

Socialchef Camilla Andersson leder och ansvarar för verksamheten. Ansvarig nämnd är vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden (socialtjänstfrågorna).

Barn och utbildning

Tomelillas sex kommunala grundskolor och lika många förskolor bildar barn- och utbildningsverksamheten. Elevhälsa och skolskjuts är exempel på andra sakområden man jobbar med.

Barn- och utbildningschef Johan Holmqvist leder och ansvarar för verksamheten. Ansvarig nämnd är familjenämnden.

Samhällsbyggnad

Verksamheten har ett brett samhällsbyggande uppdrag. Fysisk planering, bygglov och andra tillstånd, markfrågor, vatten och avlopp, skötsel av kommunala vägar, fastigheter och grönområden är delar av verksamhetsområdet. Kultur och fritid samt Måltidsverkstan är andra.

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius leder och ansvarar för verksamheten. Ansvariga nämnder är samhällsbyggnadsnämnden, byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden.